ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นฉบับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นฉบับ*, -ต้นฉบับ-

ต้นฉบับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นฉบับ (n.) manuscript See also: typescript
ต้นฉบับ (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, ต้นสำเนา, แบบร่าง, ฉบับร่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
autograph(ออ'โทกราฟ) n. ลายเซ็นของตัวเอง (เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์) ,สิ่งที่เขียนด้วยมือตัวเอง,ต้นฉบับ. -adj. เขียนด้วยมือตัวเอง. -vt. เซ็นชื่อตัวเองบน,เขียนด้วยมือของตัวเอง. -autographic (al) adj. -autography n.
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
copywriter(คอพ'พีไรเทอะ) n. คนเขียนต้นฉบับ
derivative(ดีริฟ'วะทิฟว) adj.,n. (สิ่งที่,คำ) ซึ่งได้มาจากที่อื่น,เป็นอนุพันธุ์,ซึ่งแตกกิ่งสาขามา,ไม่ใช่ต้นฉบับ,อนุพันธุ์, Syn. derived
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
handwriting(แฮนฺด'ไรทิง) n. ลายมือ,สิ่งที่เขียนด้วยมือ,ต้นฉบับที่เขียนด้วยมือ
manuscript(แมน'นิวสคริพทฺ) n.,adj. ต้นฉบับ,หนังสือเอกสาร จดหมายหรืออื่น ๆ ที่เขียนด้วยมือ,การเขียนด้วยมือ,ซึ่งเขียนด้วยมือ
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
progenitor(โพรเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษ,ต้นตระกูล,ปฐมาจารย์,รากเง่า,ต้นฉบับ, Syn. forefather
script(สคริพทฺ) n. ลายมือ,แบบตัวเขียน,เอกสารต้นฉบับ,ฉบับเขียน,ต้นร่าง, ระบบการเขียน, vt. เขียนต้นร่าง,เขียน,ร่าง., See also: scripter n., Syn. handwriting
source codeรหัสต้นฉบับรหัสต้นทางหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวต้นฉบับของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรมที่เครื่องแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เรียบร้อยแล้ว
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textual(เทคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม,เกี่ยวกับใจความ,เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. literal
unscripted(อันสคริพ'ทิด) adj. ไม่ใช่ต้นร่าง,ไม่ใช่ต้นฉบับ,ไม่ใช่บทละคร
object languageภาษาจุดหมายหมายถึง ชุดคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันที่ถ้าผ่านการเชื่อมโยง (link) โดยปกติ ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาระดับสูง (high level language) หรือที่เรียกว่าภาษาต้นฉบับ (source language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจและจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องหรือภาษาจุดหมายก่อน คอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้
object programโปรแกรมจุดหมายโปรแกรมภาษาเครื่องหมายถึงโปรแกรมที่แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว การแปลนี้จะใช้ตัวแปลที่เรียกว่า compiler ทั้งนี้ เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาเครื่องนั้นยากเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดา เราจึงเขียนกันด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาเชิงมนุษย์ (human-oriented language) ซึ่งง่ายกว่า แล้วเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า "โปรแกรมต้นฉบับ" (source program) เมื่อตัวแปลทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับนี้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามได้ดู compiler, ประกอบดู source program เปรียบเทียบ
target languageภาษาเป้าหมายหมายถึง ภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ และปฏิบัติตามได้ทันที โดยปกติในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง เรามักจะเขียนคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามเป็นภาษาต้นฉบับ (source language) หรือภาษาระดับสูง (high level language) ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ และจะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่องก่อนคอมพิวเตอร์จึงจะทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้ ภาษาเป้าหมายก็คือภาษาเครื่องนั่นเองมีความหมายเหมือน object language หรือ machine languageดู source language เปรียบเทียบ
vellum(เวล'ลัม) n. หนังลูกวัว (หนังลูกแกะหรือลูกสัตว์อื่น) ที่ใช้เขียนหนังสือ,ต้นฉบับที่เป็นหนังลูกวัว,กระดาษหรือผ้าที่ทำคล้ายหนังลูกวัว. adj. ทำด้วยหรือคล้ายหนังลูกวัว,มัดหรือผูกด้วยหนังลูกวัว, See also: vellumy adj., Syn. calfs
English-Thai: Nontri Dictionary
autograph(n) ลายเซ็น,ลายมือ,ต้นฉบับ
copy(n) ฉบับคัดลอก,ต้นฉบับ,สำเนา,การลอกเลียนแบบ,การก๊อบปี้
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
manuscript(n) ต้นฉบับ
original(adj) ดั้งเดิม,แรกเริ่ม,เป็นราก,เป็นต้นฉบับ
progenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,ครู,ผู้เบิกทาง,ต้นฉบับ
script(n) ตัวเขียน,ต้นฉบับ,ลายมือ,ต้นร่าง
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
originalต้นฉบับ, ต้นกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sourceต้นฉบับ, ต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
manuscript๑. เอกสารตัวเขียน๒. ต้นฉบับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sicตามต้นฉบับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
source codeรหัสต้นฉบับ, รหัสต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
source codeรหัสต้นฉบับคำสั่งและโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาระดับสูงเพื่อแปลเป็นภาษาเครื่องสำหรับใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
verifyทวนสอบตรวจสอบว่าการดำเนินการเสร็จสิ้น และถูกต้องตามที่ต้องการ หรือตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามข้อมูลต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์]
Unnumbered pageหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้าหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียนหรือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเลขหน้า จะไม่นับรวมอยู่ในการเรียงลำดับเลขหน้า ในการทำบัตรรายการของห้องสมุด จะไม่ให้ความสนใจกับลำดับของหน้าที่ไม่มีเลขหน้า และจะปัดทิ้งไปถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งพิมพ์หรือให้อ้างไว้ในหมายเหตุ (Note) แต่ถ้าต้องการสืบค้นจำนวนหน้าที่ไม่มีเลขหน้าให้แน่ใจ ให้นับจำนวนหน้าดังกล่าวและอธิบายไว้ในส่วนของลักษณะรูปร่าง (Physical description) เพื่อบันทึกในรายการบรรณานุกรมโดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น [65] หน้า) ถ้าจำนวนหน้ายังไม่มีการสืบค้นให้แน่ใจให้ประมาณจำนวนหน้าดังกล่าวโดยใช้เลขอารบิคและเขียนว่า ca. นำหน้าโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น ca. 250 หน้า) ลำดับหน้าที่ไม่มีเลขหน้านี้จะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน้าโฆษณา หน้าที่ว่างเปล่า ฯลฯ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
master (n.) ต้นฉบับ Syn. original, file, copy
original (n.) ต้นฉบับ See also: ของเดิม, สิ่งต้นแบบ, ต้นแบบ Syn. prototype, master
text (n.) ต้นฉบับ See also: ต้นฉบับเดิม, ถ้อยคำเดิม
manuscript (n.) ต้นฉบับที่เขียนหรือพิมพ์ See also: ต้นสำเนา Syn. copy, original
arrange (vt.) ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange (vi.) ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrangement (n.) การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
copy-edit (vt.) แก้ไขต้นฉบับ See also: ปรับปรุงต้นฉบับ Syn. copyread, subedit
copyist (n.) ผู้ที่ทำงานคัดลอกจากต้นฉบับ
copyread (vt.) แก้ไขต้นฉบับ See also: ปรับปรุงต้นฉบับ Syn. copy-edit, subedit
file (vt.) ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์ See also: ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว
library (n.) การเก็บต้นฉบับ สิ่งพิมพ์ เทป หรือวัสดุในการค้นคว้าวิจัย
scrivener (n.) ผู้จดต้นฉบับ See also: อาลักษณ์
subedit (vt.) แก้ไขต้นฉบับ See also: ปรับปรุงต้นฉบับ Syn. copyread
subedit (vt.) แก้ไขต้นฉบับ See also: ปรับปรุงต้นฉบับ Syn. copy-edit
textual (n.) เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม See also: ที่เกี่ยวกับข้อความ Syn. verbal, scriptural
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knows more about the original than anyone.ดังนั้นเขาจึงรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ต้นฉบับ กว่าใคร
So, yes, I would like to see, uh, manuscript FD113 from the Holtzinger estate.เอาล่ะ ฉันต้องการดู เอ่อ ต้นฉบับ FD113 จากโฮลท์ซิงเกอร์ เอสเตท
Black Cat Aerial Phenomenons or the Whistling Dixies.ต้นฉบับ แมวดำเหิรเวหา หรือนกหวีด ปักใต้
You were taking them, weren't you?ต้นฉบับการ์ตูน เลยกำหนดส่งแล้ว
It's Brahe's entire collection of manuscripts.ต้นฉบับของบราฮีครบทั้งชุด
The Harry Potter manuscript? Oh, you're kidding.ต้นฉบับของแฮร์รี่ พอตเตอร์รึ ล้อกันเล่นน่า
(Mason crying) My manuscript. My work. (Sirens wailing)ต้นฉบับฉัน งานฉัน โอวพระเจ้า ไม่
As promised, here is the manuscript.ต้นฉบับตามที่สัญญาไว้ครับ
The proposal you sent in was a condensed version of a book that was already published...ต้นฉบับที่คุณย่อมา จากหนังสือที่ตีพิมพ์ขายแล้ว
You want the unpublished manuscript?ต้นฉบับที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เหรอคะ
The original manuscript. Look at that! Typewritten, can you imagine?ต้นฉบับน่ะสิ ดูสิ ยังเป็นตัวพิมพ์ดีดอยู่เลย
This manuscript, I'm going to give it to you. This is yours, okay?ต้นฉบับนั่น ผมจะเอาไปให้คุณ มันเป็นของคุณ เข้าใจไหม
The manuscript was for Real Life Tales and a total waste of paper.ต้นฉบับนั้นเกี่ยวกับ เรื่องเล่าจากชีวิตจริง และช่างสิ้นเปลืองกระดาศเสียจริง
The manuscript was in three notebooks.ต้นฉบับอยู่ในสามโน๊ตบุ๊ค
Masterpieces, you ignorant halfwit!ต้นฉบับเชียวนะ ไอ้พวกไร้การศึกษา!
The original manuscripts of the masterpieces of Greek comedy and drama, poetry, science, engineering, medicine and history-- the total work product of the awakening of ancient civilization-- were kept here.ต้นฉบับเดิมของผลงานชิ้นเอก ตลกกรีกและละครบทกวี วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม
Well... this is a piece of an old manuscript.ดี ... นี้เป็นชิ้นส่วนของต้นฉบับเก่า
And they got the negative for all your favorite movies.และยังมีฟิลม์ต้นฉบับของหนังที่คุณชอบ
I have an important manuscript for him. It is for Mr Blair. Only for Mr Blair.ผมมีต้นฉบับที่สำคัญสำหรับเขา มันเป็นเพราะนายแบลร์ เพียง แต่นายแบลร์
You can't think of any reason why a book editor called Katya Orlova should risk her neck to send you a manuscript?คุณไม่สามารถคิดว่าเหตุผลที่ว่าทำไมการแก้ไขหนังสือที่เรียกว่าคัทย่า Orlova ใด ๆ ควรจะเสี่ยงคอของเธอที่จะส่งต้นฉบับหรือไม่
Smuggle their manuscripts out to the West?ลักลอบนำต้นฉบับของพวกเขาออกไปทางทิศตะวันตกหรือไม่
Cane mailed him several chapters... of his new book, oh, not two weeks ago.เคนส่งต้นฉบับมาให้เขา มันเป็นตอนต่างๆ ของหนังสือเล่มใหม่ ราวสองอาทิตย์ก่อน
You take the manuscript back to the world for me... that's what you do.เอาต้นฉบับกลับไปยังโลกแทนฉันด้วย นั่นแหละสิ่งที่แกต้องทำ
And that's why I had to destroy the last manuscript.นั่นคือเหตุผลที่ผมทำลายต้นฉบับทิ้งซะ
You delivered that manuscript to me months ago.คุณนำต้นฉบับนั่นมาส่งให้ผมเมื่อเดือนก่อน
Original Story and Screenplay by Hayao Miyazakiเรื่องราวต้นฉบับและ บทภาพยนตร์โดย Hayao Miyazaki
Original Marway tissue architecture. I know it's kind of obsolete.สถาปัตยกรรมเนื้อเยื่อต้นฉบับมาร์เวย์ ผมรู้ว่ามันออกจะล้าสมัย
In this pod is the only, the original version of eXistenZ.ในพอดนี้ มีต้นฉบับ ของเกมเอ็กซิสเทนส์
I've sent three chapters of my new book to a publisher, under a pen name.ผมส่งต้นฉบับไปสำนักพิมพ์ 3 ฉบับแล้ว ภายใต้นามปากกา
The original.นี่เป็นต้นฉบับ.. เอาไปซะ
Clever guys, although I think the original version was by Frankie Valli And The Four Seasons.คนฉลาด.. แม้ผมจะคิดว่าเวอร์ชั่นต้นฉบับเป็นของ แฟรงค์กี้ วาล์ลี่ และวงโฟร์ ซีซั่น
You have the original Silence Dogood letters?คุณมีจดหมายต้นฉบับของ ไซเรนท์ ดูกู๊ดหรือ?
Did you keep a copy of the story?คุณได้เก็บต้นฉบับเอาไว้ไหม
They, they must have taken the real papers when, when they were in my house.พวกเขา พวกเขาจะต้องเอากระดาษเขียนนิยาย ต้นฉบับไปแน่เลย ตอนที่ ตอนที่ พวกเขาเข้ามาในบ้านของฉัน พวกเขา...
Mrs. Preminger always told us to write our first draft by hand,คุณนายพรีเมเจอร์มักจะบอกพวกเราเสมอว่า ให้เขียนต้นฉบับด้วยลายมือของเราเอง
She told us to throw away our first drafts.เธอบอกให้พวกเรา โยนต้นฉบับทิ้งได้
Yeah, and that is original as well.ใช่ และนั่นยังเป็นต้นฉบับอีกด้วย
Maybe Anna's original tapes might be in one of these boxes.บางทีเทปต้นฉบับของแอนนา น่าจะอยู่ในกล่องไหนสักกล่องนึง
It appears that the original electronic records have all been lost.อืม รู้สึกว่าบันทึกที่เป็นต้นฉบับ อีเล็กทรอนิคน่ะหายไปเกลี้ยงเลย.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นฉบับ
Back to top