ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นกำเนิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นกำเนิด*, -ต้นกำเนิด-

ต้นกำเนิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นกำเนิด (n.) birthplace
ต้นกำเนิด (n.) origin Syn. ต้นสกุล, ต้นวงศ์
ต้นกำเนิด (n.) origin See also: source, cause Syn. แหล่งที่มา, แหล่งกำเนิด, ต้นเค้า
ต้นกำเนิด (n.) origin See also: starting point, beginning, source Syn. ต้นตอ, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น Ops. จุดจบ
English-Thai: HOPE Dictionary
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน,ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน,ภาษาตระกูลเดียวกัน,สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descendent(ดิเซน'เดินทฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนลง,ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analogyต้นกำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homologyต้นกำเนิดเหมือนกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oogoniumเซลล์ต้นกำเนิดไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
originalต้นฉบับ, ต้นกำเนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้
Catena ลำดับดิน ลำดับของดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดและเกิดใน สภาพภูมิอากาศ ที่คล้ายคลึงกัน แต่ดินมีลักษณะต่างกัน เนื่องมาจากความแตกต่างกันในสภาพความสูงต่ำ ของพื้นที่ (relief)และสภาพของการระบายน้ำ(drainage) [สิ่งแวดล้อม]
Economizer ตัวประหยัดน้ำมัน, fertile material and source material วัสดุต้นกำเนิดและวัสดุต้นกำลัง [พลังงาน]
Fableนิทานคติธรรมนิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง
laserเลเซอร์, แสงที่เกิดจากการกระตุ้นอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบหรือสารละลายบางชนิด เช่น ทับทิม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สผสมฮีเลียม-นีออน เป็นต้น เลเซอร์ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดชนิดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยแสงซึ่งมีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะรวมลำแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Migrationการเคลื่อนที่ของปิโตรเลียมจากหินต้นกำเนิดไปยังแหล่งกักเก็บ การเคลื่อนที่มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ การเคลื่อนที่แบบปฐมภูมิ (primary migration) เป็นการเคลื่อนที่ของไฮโดรคาร์บอนออกจากหินต้นกำเนิด การเคลื่อนที่แบบทุติยภูมิ (secondary migration) เป็นการเคลื่อนที่ผ่านชั้นหินที่มีคุณสมบัติในการซึมผ่านสูงหรือในหินกักเก็บเอง และการเคลื่อนที่แบบตติยภูมิ (tertiary migration) เป็นการเคลื่อนที่จากแหล่งกักเก็บหนึ่ง (trap) ไปยังอีกแหล่งหนึ่ง หรือเป็นการเคลื่อนที่หายไปของไฮโดรคาร์บอนจากแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Relative Biological Effectผลทางชีววิทยาสัมพัทธ์, การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของรังสีชนิดหนึ่งกับรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
stem cellstem cell, สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นตอ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นชื่อเรียกของเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ชีวจริยธรรม]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Solar energyโซลาร์เอ็นเนอร์จีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด
Spodumene สปอดูมีน แหล่ง - ในประเทศไทย พบในหินเปกมาไทต์ ที่สำนักเนียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นตัวต้นกำเนิดที่จะให้โลหะลิเทียม ซึ่งนำมาผสมทำน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนเป็นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นวัสดุสำหรับช่วยให้โลหะหลอมง่ายขึ้น ชนิดฮิดเดไนต์และคุนไซต์ เป็นรัตนชาติได้สวยงามมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
birth (n.) ต้นกำเนิด See also: จุดเริ่มต้น Syn. beginning, origin, start Ops. conclusion, end, finish
parents (n.) ต้นกำเนิด
seed (n.) ต้นกำเนิด See also: เชื้อ, พันธุ์ Syn. source, origin, beginning
source (n.) ต้นกำเนิด See also: ที่มา, แหล่งกำเนิด Syn. beginning, root
springhead (n.) ต้นกำเนิด See also: ต้นตอ Syn. origin, source
wellhead (n.) ต้นกำเนิด See also: แหล่งที่มา Syn. fountainhead, source
id (n.) ต้นกำเนิดของตัณหา (ทางจิตวิทยา) See also: ต้นกำเนิดของความอยาก
fountainhead (n.) ต้นกำเนิดน้ำ See also: แหล่งกำเนิดน้ำ
epidemiology (n.) ต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรค
blood relation (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relative, sib
blood relative (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relation, sib
carabao (n.) กระบือที่มีต้นกำเนิดทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ Syn. water buffalo
cognate (n.) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน Syn. blood relation, blood relative, sib
eau de cologne (n.) น้ำหอมกลิ่นอ่อน ต้นกำเนิดจากเมืองโคโลญ (Cologne) ในเยอรมัน See also: โอดิโคโลญ, โคโลญ Syn. cologne, eau de toilette, toilet water
eau de toilette (n.) น้ำหอมกลิ่นอ่อน ต้นกำเนิดจากเมืองโคโลญ (Cologne) ในเยอรมัน See also: โอดิโคโลญ, โคโลญ Syn. cologne, toilet water
etiology (n.) การแพทย์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและต้นกำเนิดของโรค Syn. aetiology
etiology (n.) การศึกษาทางปรัชญาที่เกี่ยวกับสาเหตุและต้นกำเนิด Syn. aetiology
Marseilles (n.) ผ้าฝ้ายหนามีต้นกำเนิดจากเมืองท่า Marseille ในประเทศฝรั่งเศส
muntjac (n.) กวางที่มีต้นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Syn. muntjak
protolanguage (n.) ภาษาต้นกำเนิดภาษาอื่น See also: ภาษาต้นตระกูล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The origin of local folklore and myths.ต้นกำเนิดของความเชื่อท้องถิ่นและตำนาน
Darwin's Origin of Species. Thank you.ต้นกำเนิดของสปีชีของดาร์วิน ขอบคุณ.
"Originally, there was an old stone church...ต้นกำเนิดของโบสถ์นี้
So, Sam this is where the magic happens.ต้นกำเนิดความมหัศจรรย์อยู่นี่ครับ..
It originated from the Hainanese immigrants in Singaporeต้นกำเนิดมาจากชาวไฮ่หนาน ที่ย้ายมาสู่สิงคโปร์
Nick found flower petals at the crime scenes.ต้นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียนม จาก เอ่อ... .
The mother of, uh, of methamphetamine synthesis.ต้นกำเนิดแห่ง เอ่อ การสังเคราะห์แอมเฟตามีน
And you must have suspected I would have known the powder's origin, so I can clearly not choose the wine in front of me.ฉันเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยาพิษ ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน
The door to your right leads to the source and the salvation of Zion.ประตูซ้ายมือจะมุ่งตรงไปที่ต้นกำเนิด และความอยู่รอดของไซออน
This is where the transmission originated.คงเป็นที่นี่ ที่เป็นต้นกำเนิดของคลื่นสัญญาณนั่น
To build a vessel that would carry the building blocks of a new civilization into space.โดยการสร้างเรือที่สามารถขนทุกอย่าง ที่จะเอาเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมใหม่ ขึ้นไปอยู่ในอวกาศ
We right now found the source of that video.พวกเราเจอต้นกำเนิดของสัญญาณวิดีโอนั้น ละ
You know the origin of whiskey?นายรู้จักต้นกำเนิดของวิสกี้ไหม?
Considering your discovered lineage." ลองคิดดู... หากคุณค้นพบต้นกำเนิดของเรา "
We come from a nation where we allow a lady of catholic origin... to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister... or a muslim President to govern a nation of over 80 percent Hindus.เรามาจากประเทศที่เรายินยอมให้ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดจากคาทอลิก... ได้ก้าวออกจากชาวซิกห์ เพื่อไปสาบานเป็นนายกรัฐมนตรี... หรือประมุขของศาสนามุสลิม เพื่อปกครองประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า 80%
It may also interest you to know that... many of the origins to your words come from Sanskrit.มันคงน่าสนใจเช่นกัน หากคุณได้รู้ว่า... ต้นกำเนิดคำในภาษาของคุณบางคำนั้น มาจากภาษาสันสกฤต
Actually, the origins of Hanuman...อันที่จริง ต้นกำเนิดของหนุมาน...
But in one of your own reports, you theorize that bishop's previous work may itself be the root of all these unexplained phenomon.แต่มันอยุ่ในรายงานของเรา, การสร้างทฤษฎี ของบิชอพ ก่อนหน้านี้ อาจจะมีต้นกำเนิดตัวของมันเอง
This pearl was given to us by mother nature herself!ไข่มุกนี้ถูกส่งมาให้เรา... ..จากต้นกำเนิดธรรมชาติ !
They penetrated the heart of cells similar to the mother cell that is shared by all forms of life.พวกมันเจาะเข้าไปในใจกลางของเซลล์ เซลล์ที่กลายเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งหมด
Lord of the universe, origin of all things, eternal force of the cosmos, where everything has its beginning and everything its end.เจ้าแห่งจักรวาล ต้นกำเนิดแห่งทุกสรรพสิ่ง เอกอนันต์แห่งห้วงจักรวาล
The alien-god legend has its basis, its origins, in Sumerian historyพระเจ้าเอเลี่ยน มันคือต้นกำเนิด, ของประวัติศาสตร์สุเมเรี่ยน.
Hyacinths. - So? - Hyacinths?เกาะที่เป็นต้นกำเนิดเรื่องราวของพวกไซเรน
I'll need more time to trace the origin of the virus,ฉันต้องการเวลาอีกหน่อยแกะรอยต้นกำเนิดไวรัสนั่น
As we celebrate our family's past this weekend,เมื่อวันหยุดขณะที่เราได้ฉลองต้นกำเนิดครอบครัวเราแล้ว
Or in this case... the seed.ในเคสนี้... ต้นกำเนิด
They loose touch with nature. It's where they come from.เค้าเริ่มลืมธรรมชาติอันเป็นต้นกำเนิดของตัวเอง
The ones seeding these stargatesหนึ่งในต้นกำเนิดของสตาร์เกท
Ooh, whe're you from originally?โอ๊ ต้นกำเนิดเธออยู่ที่ไหนหรอ?
He appeared to me naked, a virgin, drawn to the very statue that represents the birth of my god.เขาปรากฏต่อหน้าฉันอย่างเปลือยเปล่า หนุ่มพรหมจรรย์ ที่ดึงดูดมาด้วยรูปสลักของต้นกำเนิดเทพของฉัน
Excuse me, Wolverine: Origin.โทษที ต้นกำเนิดวูล์ฟเวอรีน
Hate to break i,but this isn't the source.ไม่อยากขัดหรอกนะ แต่นี่ไม่ใช่แหล่งต้นกำเนิด
It's a way of studying the origins of the universe.ผลิตเป็น antimateriei เป็นวิธีการศึกษาต้นกำเนิดของจักรวาล,
Call an ambulance!ผลิตเป็น antimateriei เป็นวิธีการศึกษาต้นกำเนิดของจักรวาล,
An origin it shares with the word "lucid" meaning "to think or see clearly."มีต้นกำเนิดมาจากคำว่า "Lucid" ที่แปลว่า "การคิดหรือมองเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง"
The Genesis device.อุปกรณ์แห่งต้นกำเนิด
It's definitely numerological.มันเป็นต้นกำเนิดอย่างแน่นอน
May have originated in the alternate universe.อาจมีต้นกำเนิดมาจากเอกภพคู่ขนาน
The first one who spawned all the others.ตัวแรกที่เป็นต้นกำเนิดของทุกตัว
Their Alpha's building an army.ตัวต้นกำเนิดของมันกำลังสร้างกองทัพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นกำเนิด
Back to top