ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่างประเทศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่างประเทศ*, -ต่างประเทศ-

ต่างประเทศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างประเทศ (n.) foreign (/strange) land See also: foreign country Syn. เมืองนอก, ต่างแดน, ต่างถิ่น Ops. ในประเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
auslander(เอาสเลน' เดอะ) n., German ต่างด้าว, ชาวต่างประเทศ (foreigner)
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
comprador(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
compradore(คอมพระดอร์') n. นายหน้า,นายหน้าติดต่อกับคนต่างประเทศ
exotic(อิกซอท'ทิด) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,ผิดธรรมดา,ประหลาด. n. สิ่งที่มาจากต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา., See also: exotically adv., Syn. alien
expatriate(เอคซฺเพ'ทริเอท) vt.,adj.,n. (ซึ่งถูก) เนรเทศ, (ซึ่ง) อพยพไปอยู่ต่างประเทศ, (ซึ่ง) สละสัญชาติเดิม n. ผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ,ผู้ถูกเนรเทศ., See also: expatriation n., Syn. banish
extended asciiรหัสแอสกีแบบขยายเดิมรหัสแอสกีจะมีสัญลักษณ์ 128 ตัวอักขระ แต่ต่อมาได้เพิ่มเป็น 255 ตัวอักขระ ชุดตัวอักขระ 255 ตัวนี้ที่เรียกว่ารหัสแอสกีขยาย ซึ่งจะเพิ่มรหัสสำหรับภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ วิธีใช้ ก็เพียงแต่กดแป้น ALT พร้อมกับเลขตั้งแต่ 51-255 กำหนดแบบอักษร (font) ที่เป็นภาพ เช่น Wingdings ก็จะได้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้ากดแป้น ALT กับรหัส 255 จะได้สัญลักษณ์เป็นภาพสัญลักษณ์วินโดว์
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
gringo(กริง'โก) n. ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างด้าว
immigrate(อิม'มะเกรท) vi. อพยพ (จากต่างประเทศ) ,เข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่., See also: immigrator n.
immigration(อิมมะเกร'เชิน) n. การอพยพ (จากต่างประเทศ) ,การเข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่,กลุ่มผู้อพยพ., See also: immigrational,immigratory adj.
outcomer(เอาทฺ'คัมเมอะ) n. ผู้มาจากที่อื่น,ชาวต่างประเทศ
oversea(s) (โอ'เวอะซีซฺ) adv.,adj. โพ้นทะเล,ต่างประเทศ., Syn. abroad
secretary of staten. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา, (อังกฤษ) รัฐมนตรี
usance(ยู'ซันซ) n. การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม,ระยะเวลากำหนดเป็นธรรมเนียมใน การชำระตัวเงินต่างประเทศ
xenophobia(เซนนะโฟ'เบีย) n. ความกลัวหรือเกลียดชาวต่างประเทศหรือสิ่งที่เป็นของต่างถิ่น, See also: xenophobic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
expatriate(vt) ย้ายภูมิลำเนา,เนรเทศ,อพยพไปอยู่ต่างประเทศ
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
oversea(adj,adv) นอกประเทศ,ข้ามน้ำข้ามทะเล,โพ้นทะเล,ต่างประเทศ
peregrine(adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foreign billตั๋วแลกเงินต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign currencyเงินตราต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
oversea companyบริษัทต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Judicial assistanceการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง
omni - directional foreign policyนโยบายต่างประเทศรอบทิศทาง
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
proactive foreign policyนโยบายต่างประเทศเชิงรุก
Sylvite ซิลไวต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบได้บ้างเป็นจำนวนไม่มากอย่างในต่างประเทศ เกิดปะปนในชั้นเกลือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประโยชน์ - เป็นตัวหลักที่ให้สารประกอบพวกโพแทสเซียม มักจะใช้ในการทำปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Transferable Custody Receiptใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่แสดงว่าผู้ถือใบรับฝากเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ใบรับฝากนี้จะนำมาซื้อขายเป็นเงินบาทในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เว้นแต่จะเป็นการขายและรับเงินคืนเป็นเงินบาทเท่านั้น [ตลาดทุน]
Transnational Corporations (TNCs) บรรษัทข้ามชาติ คำทางการของสหประชาชาติที่ใช้เรียกบริษัทข้าม ชาติ (ดู Multinational Company) ซึ่งหมายถึงบริษัทเอกชน ที่มีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติมักจะมีอำนาจ ทางเศรษฐกิจที่จะครองงำรัฐบาล หรือเศรษฐกิจภายในของประเทศ ที่กำลังพัฒนาได้ในบางกรณี และประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศจะมองบรรษัทข้ามชาติในแง่ที่มีการกอบโกย ทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นจำนวนมาก [สิ่งแวดล้อม]
Visitors, Foreignอาคันตุกะชาวต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreign country (n.) ต่างประเทศ
abroad (adv.) ในต่างประเทศ See also: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
deli (n.) ร้านอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, เนื้อ) Syn. bistro, grocery
delicatessen (n.) ร้านอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, เนื้อ) Syn. deli, bistro, grocery
delicatessen (n.) อาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, ไส้กรอก, เนื้อรมควัน)
exotic (adj.) มาจากต่างประเทศ See also: มาจากดินแดนอื่น, มาจากภูมิภาคอื่น Syn. foreign
expatriate (adj.) เกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
expatriate (n.) คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ (เป็นเวลานาน) See also: คนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ (เป็นเวลานาน)
export (n.) การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ Syn. exportation, trade Ops. import
exportation (n.) การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ Syn. trade Ops. import
foreign (adj.) เกี่ยวกับต่างประเทศ See also: เกี่ยวกับต่างชาติ
foreign currency (n.) เงินตราต่างประเทศ
get abroad (phrv.) ไปต่างประเทศ See also: ไปเมืองนอก, ไปต่างแดน Syn. go abroad, take abroad
go abroad (phrv.) ไปต่างประเทศ See also: ไปเมืองนอก, ไปต่างแดน Syn. take abroad
go abroad (phrv.) ยอมให้ไปต่างประเทศ See also: อนุญาตให้ไปต่างประเทศ Syn. get abroad
go abroard (phrv.) ไปต่างประเทศ See also: เดินทางไปต่างประเทศ Syn. get abroad, take abroad
lingo (n.) ภาษา (โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ) Syn. language
money market (n.) ธนาคารและองค์กรการเงินที่ให้กู้ยืมเงินและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
nuncio (n.) ผู้แทนพระสันตะปาปาในต่างประเทศ Syn. diplomat
overseas (adj.) เกี่ยวกับต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He lived abroad for many yearsเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายปี
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir Bernard Pellegrin, head of F. C. O. Africa desk.ส่วนท่านนี้คือ เซ่อร์เบอร์นาร์ด เพลเลกริน กท. ต่างประเทศ ส่วนงานแอฟริกา
In addition to his international trips, made a lot of flights to Boston, New Orleans, Seattle,นอกเหนือจากการเดินทางไป ต่างประเทศ เดินทางบ่อยมากไปบอสตัน นิวออร์ลีน ซีแอตเติล
Overseas. So your bosses are foreign.ต่างประเทศ งั้นหัวหน้าคุณเป็นชาวต่างชาติ
Address and bio are coming...ต่างประเทศ ที่อยู่ และประวัติกำลังมา...
Foreign, expert hackerต่างประเทศของแฮ็กเกอร์ผู้เชี่ยวชาญ
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ
You were vice president of MacWhite Publications... in charge of the foreign office, isn't that so?{\cHFFFFFF}คุณมีรองประธาน ของ MacWhite สิ่งพิมพ์ ... {\cHFFFFFF}อยู่ในความดูแลของสำนักงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
It's worth $1 million in foreign aid.{\cHFFFFFF}มันคุ้มค่าที่ $ 1 ล้านบาทในการช่วยเหลือจากต่างประเทศ
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น
In the words of General George C. Marshall the American secretary of state:นี่คือคำพูดของนายพลจอร์จ ซี มาร์แชล รมต.ต่างประเทศของสหรัฐ
The Russians are gonna go aboard Discovery with or without us.รัสเซียจะ ไปต่างประเทศดิสคัเฟอรีที่มี หรือไม่มีเรา ถามเขาว่าเขาต้องการให้พวก เขา
Secretary of State Caulfield met with the president for two hours this morning at the White House.รัฐมนตรีกระทรวงการ ต่างประเทศของ โคฟีลด พบกับ ประธานสองชั่วโมงในเช้าวันนี้ ที่ทำเนียบขาว
I work for the State Department, and I'm a homosexual.ผมทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ และผมเป็นพวกรักร่วมเพศ
The foreign service board? yeah.- เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ FSB?
"at a foreign consulate reception,ในงานเลี้ยงรับรองกงศุลต่างประเทศ
The foreign service board exams. good luck.- เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ FSB โชคดีล่ะ
These examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ
Foreign service? yes.- ได้ไปต่างประเทศมั้ยครับ?
It was at a closed showing of a foreign film.มันอยู่ที่การแสดงปิดของภาพยนตร์ต่างประเทศ
I hope you'll enjoy living abroad.ฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
So, what business brings the chief of Section 9 to the Ministry of Foreign Affairs?อะไรทำให้หัวหน้าแผนก 9 เข้ามาเยี่ยมเยียนกระทรวงการต่างประเทศได้
His name's Nakamura, Section 6 Chief with the Ministry of Foreign Affairs.เขาชื่อนากามูระ. หัวหน้าแผนก 6 สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
They don't even ship them to serve overseas because they're too hard to maintain.พวกเขาไม่เคยนำออกไปใช้งานในต่างประเทศเลยด้วยซ้ำ เพราะดูแลรักษาได้ยาก
I'm submitting a formal complaint about this through the Ministry of Foreign Affairs.ผมจะต้องทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยัง กระทรวงการต่างประเทศ
Collect any data regarding a code name, operation on anything involving the Ministry of Foreign Affairs called Project 2501.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้ารหัส... ..หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศ ในชื่อโครงการ 2501.
I've been diving around in the Ministry of Foreign Affairs net.ผมเข้าไปในเครือข่ายของกระทรวงต่างประเทศแล้ว
The President's gone international to spread the risk and cost...ใครไป? ประธานาธิบดี หายไปต่างประเทศ
And many international observers ask why.และผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศ จำนวนมากถามว่าทำไม
I went to school abroad. Nice to meet you.ฉันจบจากต่างประเทศ ยินดีที่รู้จัก
We are on the scene An international gang of drug trafficking was using an apartment hereเรากำลังอยู่ในที่เกิดเหตุ แก๊งต่างประเทศ จากพวกค้ายาเสพติดได้ใช้พาร์ทเมนท์ที่นี่
Everybody changed. And by June, he was sent overseas.ทุกคนเปลี่ยนไป เดือน มิ.ย. เขาถูกส่งไปต่างประเทศ
Just eat it as if you were in some exotic country... you've never visited before and this is the national dish.ลองกินมันแบบ.. เหมือนกับนายไปต่างประเทศ ประเทศที่ไม่เคยไปมาก่อน และนี้คืออาหารประจำชาติ
Hey, you old fart. Heard you got a taste of living abroad, dickhead.เฮ้ย ไอ้น่าเกลียด ได้ยินว่าเคยลิ้มรสการไปต่างประเทศนี่นา ไอ้จู๋เอ๊ย
As you can see there's a lot of paperwork, a number of different offshore accounts we haven't yet found.อย่างที่คุณเห็นว่ามันมีเอกสารต่างๆมากมาย บัญชีธนาคารต่างประเทศอีกหลายแห่ง ที่เรายังไม่พบ
She called from overseas five or six years ago asking if her dad showed upเธอโทรฯ มาจากต่างประเทศ 5 หรือ 6 ปีก่อน ถามถึงพ่อของเธอ
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
I can't speak a foreign language so that's out.ผมพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้ ดังนั้น ตัดทิ้งไป
Does the State Department have a view as to whether or not what is happening could be genocide?กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐไ้ด้มองว่า นี่จะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์หรือไม่ ?
Um, my husband's abroad, you see, so really, it's just the two of us I hope you'll look out for usอืม,สามีฉัน ไปต่างประเทศ คุณรู้แล้วนี่ จริงๆแล้วก็มีแค่เราสองคนแม่ลูก ฝากเนื้อฝากตัวด้วยน่ะค่ะ

ต่างประเทศ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่างประเทศ
Back to top