ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำแหน่งที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำแหน่งที่*, -ตำแหน่งที่-

ตำแหน่งที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำแหน่งที่ (n.) bearings See also: set of real number Syn. ที่ตั้ง
ตำแหน่งที่ตั้ง (n.) bearings See also: set of real number Syn. ตำแหน่งที่, ที่ตั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
coign of vantagen. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
commendam(คะเมน'แดม) n. ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ตำแหน่งที่มีรายได้
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
flexion(เฟลค'เชิน) n. การงอ,การโค้ง,ตำแหน่งที่งอ,สภาพที่งอ.
forehand(ฟอร์'แฮนดฺ) adj.,adv. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน) ,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งกระทำมาก่อน. n. การตีหน้ามือ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า,ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด
indexed fileแฟ้มดรรชนีหมายถึง แฟ้มพิเศษต่างหากที่บอกตำแหน่งที่อยู่ของระเบียนต่าง ๆ ที่เก็บ ไว้ในแฟ้มฐานข้อมูล (database file) การหาข้อมูลด้วยวิธีนี้ จะทำได้เร็วมาก
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
insertion pointerตัวชี้การแทรกหมายถึง ตัวชี้ตำแหน่งที่มีลักษณะคล้าย I (เรียกว่า I Beam) ถ้าต้องการจะพิมพ์แทรกลงไปที่ตรงไหน ให้นำตัวนี้ไปวางไว้ตรงนั้น อักขระที่พิมพ์ใหม่ก็จะแทรกลงไปตรงนั้น
locality(โลแคล'ลิที) n. สถานที่,ตำแหน่งที่,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่,ลักษณะเฉพาะที่เฉพาะถิ่น
location(โลเค'เชิน) n. ตำแหน่งที่ตั้ง,ตำแหน่ง,สถานที่,การวัด,การกำหนดที่ตั้ง,การหาแหล่งที่ตั้ง,การให้เช่า,สถานที่ถ่ายฉากภายนอก, Syn. site
malposition(แมลพะซิช' เชิน) n. ตำแหน่งที่ผิด
niche(นิช) n. เวิ้งหรือโพรงในผนังกำแพง,ตำแหน่งที่เหมาะสม vt. วางในเวิ้ง, Syn. recess
offing(ออฟ'ฟิง) n. ทะเลตอนเห็นจากฝั่งไกลลิบออกไป,ตำแหน่งที่อยู่ไกลจากฝั่งมาก. -phr. (in the offing ไกลออกไปแต่ยังมองเห็น,ในอนาคตที่คาดหมายไว้)
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
purple(เพอ'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง, Syn. eminence
random fileแฟ้มสุ่มหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บระเบียน (record) กระจายออกไปในเนื้อที่จัดเก็บบนสื่อต่าง ๆ (medium) โดยไม่เรียงไปตามลำดับก่อนหลังอย่างแฟ้มลำดับ (sequential file) ตำแหน่งของระเบียนมักจะขึ้นอยู่กับเขตหลัก (key field) เขตหลักนี้จะขึ้นกับฟังก์ชันแบบแฮช (hashing function) เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนในที่จัดเก็บมีความหมายเหมือน direct fileดู random access ประกอบ
regius(รี'เจียส) adj. (ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ดำรงตำแหน่งที่ตั้งขึ้นโดยหรือขึ้นอยู่กษัตริย์,ราช
saddle(แซด'เดิล) n. อาน,สันเขา,สันหนังสือ,ส่วนหลังของเป็ดไก่ vt.,vi. ใส่อาน,บรรทุก -Phr. (in the saddle ในตำแหน่งที่มีอำนาจ)
skew(สคิว) vi.,vt.,adj.,n. (การปเบน,บ่ายเบน,เอียง,บิด,คด,ทำให้เอน,ทำให้บิดเบือน,เฉียง,บิด,คด,ไม่ได้สัดส่วน,ตำแหน่งที่เบน,ตำแหน่งเฉียง, See also: skewness n.
stance(สแทนชฺ) n. ท่ายืน,ท่าตีกอล์ฟ,ท่าตีลูก,ตำแหน่งที่ตั้ง,ท่าท่าง,ทัศนคติ., Syn. posture
standing roomn. ตำแหน่งที่ยืน,จุดยืน
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้เป็นรหัส กำหนดตำแหน่งที่อยู่ และการปฏิบัติการของคำสั่งต่าง ๆ ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยมากกว่าภาษาเครื่อง เช่น ใช้คำว่า sub แทน ลบ (มาจากคำ subtract)
task managementการจัดภารกิจหมายถึงการจัดภารกิจในด้านการปฏิบัติการของชุดคำสั่ง เป็นต้นว่า การกำหนด ตำแหน่งที่เก็บข้อมูล (เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ หรือ operating system)
touch screenจอสัมผัสหมายถึง จอภาพที่รับข้อมูลได้จากการสัมผัสที่ผิวจอ เป็นต้นว่า บนจอแสดงหัวข้อให้เลือก เราสามารถเลือกได้โดยใช้นิ้วจิ้มลงไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ เป็นการแสดงว่า คอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลแล้ว
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
English-Thai: Nontri Dictionary
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
location(n) ที่ตั้ง,ทำเล,การตั้ง,สถานที่,ตำแหน่งที่ตั้ง
skew(n) การเบน,การเฉ,ตำแหน่งที่เฉียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
locusตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ยีน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plumตำแหน่งที่ให้เป็นบำเหน็จทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinecureตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
X marks the spotตำแหน่งที่แน่นอน [การบัญชี]
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลขมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช้สำหรับวางภาพกราฟิก หรือแผนที่ แล้วใช้อุปกรณ์เหมือนแว่นขยายวางทาบตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบนแว่นให้อ่านค่าพิกัดของตำแหน่งนั้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enfilade (n.) ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง See also: ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง
barbette (n.) ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่ Syn. banquette
emplacement (n.) ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่ Syn. banquette, barbette
fortification (n.) ตำแหน่งที่ต้องป้องกัน See also: สถานที่ที่ต้องป้องกัน
location (n.) ตำแหน่งที่ตั้ง See also: ตำแหน่ง, สถานที่ตั้ง Syn. place, spot, section
whereabout (n.) ตำแหน่งที่ตั้ง
lie (n.) ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ See also: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง Syn. place, location, site
patronage (n.) ตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้ง See also: เส้นสายทางการเมือง Syn. backing
superiority (n.) ตำแหน่งที่มีอำนาจ Syn. dominion
upper hand (n.) ตำแหน่งที่มีอำนาจ Syn. superiority, dominion
lie (n.) ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์
show (n.) ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)
consequence (n.) ตำแหน่งที่สำคัญ
preferment (n.) ตำแหน่งที่สูงกว่าหรือมากกว่า Syn. precedence, station, rank
offing (n.) ตำแหน่งที่อยู่ไกล (เกี่ยวกับการเดินเรือ)
x marks the spot (idm.) ตำแหน่งที่แน่นอน See also: จุดที่แน่นอน
foreground (n.) ตำแหน่งที่โดดเด่น See also: ตำแหน่งที่สำคัญ Syn. forefront
align (vt.) จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
aline (vt.) จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ambush (vi.) ซุ่มโจมตี (จากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.ความไวของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ต่อมานำเสนอใน การเรียนการสอน ตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด
Maybe you can help me find a clear route to the CIA drop-off.บางทีเธออาจจะช่วยฉันหา ตำแหน่งที่ CIA หายไปได้นะ
It's like it's taking its own bearings, its own sensory proprioception.มันดูเหมือนว่า จะบอก ตำแหน่งที่ มันอยู่นะ ก็ต้องใช้ ประสาทสัมผัสของตัวเองด้วย
Abbott, location 10.แอ็บบ็อตต์ ตำแหน่งที่ 10
Swafford, location 4.สแวฟฟอร์ด ตำแหน่งที่ 4
Millovich, location 5.มิโลวิช ตำแหน่งที่ 5
Abbott, location 10. I have one of them.แอ็บบ็อตต์ ตำแหน่งที่ 10 ผมเจอหนึ่งในพวกมัน
The location that Shim Gun Wook has sent you is around here.ตำแหน่งที่ชิมกอนอุคส่งให้คุณคือแถวนี้
Nice sniper perch.ตำแหน่งที่ดีของมือซุ่มยิง
All the entry-level positions we were hiring for... they've been filled.ตำแหน่งที่ต้องการเราต้องการว่าจ้าง เต็มหมดแล้ว
Locations in New York an hour ago.ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ค เมื่อชั่วโมงก่อน
That position was already openตำแหน่งที่ถูกได้เปิด
That position is available to any qualified applicant.ตำแหน่งที่มีอยู่ให้แก่ผู้สมัครที่ ผ่านการรับรองใด ๆ
It's a position of great power among our kind.ตำแหน่งที่มีอำนาจที่สุดในหมู่เรา
Substantial position within the alliance.ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ภายในพันธมิตร
In second place Ravenclaw with 426 points.ตำแหน่งที่สอง เรเวนคลอได้ 426 คะแนน
First positions, please!ตำแหน่งที่หนึ่ง พร้อม!
And in first place with 472 points, Slytherin house.ตำแหน่งที่หนึ่ง มี 472 คะแนน บ้านสลิธีริน
Your top candidate placement and your photo...ตำแหน่งที่หนึ่งของผู้สมัคร และรูปของเธอ...
Your location has been compromised. By who?ตำแหน่งที่อยู่ของเธอจะถูกโจมตี จากใคร?
Has your staffer gotten a last-known location on him yet?ตำแหน่งที่อยู่ล่าสุดของเขาหรือยัง
Now, where you sit in the cafeteria is crucial because you got everybody there.ตำแหน่งที่แกนั่งในโรงอาหาร สำคัญมาก เพราะทุกคนอยู่ที่นั้น
What's Bourne's last fixed position?ตำแหน่งที่แน่นอนล่าสุดของบอร์นอยู่ที่ไหน?
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง
There is a launch window in 31 days when Earth is in the proper position.มีหน้าต่างเปิดตัวใน 31 วันคือ เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม
We don't have enough fuel until Earth is in the correct position which is three weeks away.เราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอ จนกว่าโลกอยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นสาม สัปดาห์ที่ผ่านมา ไป ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ สำหรับเราทั้งคู่
You mean like what sort of cream I put on my face at night, what position I like to sleep in?คุณหมายถึงเช่นสิ่งที่จัดเรียงของครีมฉันใส่บนใบหน้าของฉันในเวลากลางคืน สิ่งที่ตำแหน่งที่ผมชอบที่จะนอนใน?
You are in a position unsuitable to give orders.คุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ที่จะให้คำสั่งซื้อ
I have just the job for you.ฉันว่า ฉันมีตำแหน่งที่เหมาะสมกับนายนะ
Your presence on the platform is requested at the highest level.การปรากฎตัวของคุณ บนเวที ถูกขอร้อง มาจากตำแหน่งที่สูงที่สุด
He promised to raise me and my mother's son as his honored children, the highest position.เขาสัญญาจะเลี้ยงดูแม่กับน้องชาย ให้เหมือนกับลูกของตัวเองจริงๆ อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด
Major Kusanagi, Section 6 is in position and ready to move in.คุซานากิ แผนก 6 อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเข้าไปแล้วครับ
That's an interesting position from a man on a crusade against the evils of technology Father Joss.นั่นเป็นตำแหน่งที่น่า สนใจจากชายคนหนึ่ง ในการรณรงค์ต่อต้านความ ชั่วร้ายของเทคโนโลยี
Now, is that a position that you can hold for 30 minutes or so?เอาล่ะ คุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะแล้ว อยู่นิ่งๆ ซัก 30 นาทีนะครับ
You see the spot I'm onเธอเห็นตำแหน่งที่ฉันเหยียบอยู่นี่มั๊ย
This is the spot, where you freshmen's proud 6 year senior SOHN Tae-il fell downนี่คือตำแหน่งที่ รุ่นพี่ที่น่าภูมิใจของพวกเรา ที่ชื่อโซแตอิลล้มลง
Remember your place, Dame Vaako.อย่าลืมตำแหน่งที่เจ้าอยู่... เดม วาโก้
There now. That is just perfect.ถึงแล้ว ช่างเป็นตำแหน่งที่เหมาะเจาะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำแหน่งที่
Back to top