ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำแหน่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำแหน่ง*, -ตำแหน่ง-

ตำแหน่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำแหน่ง (n.) office See also: post, rank, position
ตำแหน่ง (n.) location See also: place, position, seat Syn. ที่ตั้ง
ตำแหน่ง (clas.) figure
ตำแหน่งงาน (n.) vacancy See also: job, position, work
ตำแหน่งงานว่าง (n.) vacancy
ตำแหน่งที่ (n.) bearings See also: set of real number Syn. ที่ตั้ง
ตำแหน่งที่ตั้ง (n.) bearings See also: set of real number Syn. ตำแหน่งที่, ที่ตั้ง
ตำแหน่งว่าง (n.) vacancy Syn. ตำแหน่งงานว่าง
ตำแหน่งหน้าที่ (n.) post See also: position, rank Syn. ตำแหน่งงาน
ตำแหน่งเกิดเสียง (n.) place of articulation
English-Thai: HOPE Dictionary
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
half cockตำแหน่งนกสับกึ่งไก,สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิงแผ่นวงจรครึ่งเดียวหมายถึง แผ่นวงจรขยาย (expansion card) ที่เมื่อนำมาเสียบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใช้เนื้อที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเสียไปกับเรื่องของการต่อเข้ากับเครื่อง
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
archbishopric(อาร์คบิช'ชัพริค) n. ตำแหน่งหัวหน้า bishop (office of an archbishop)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
archduke(อาร์ค'ดูค) n. ตำแหน่งเจ้าชายออสเตรีย (chief duke)
archilmandrite(อาร์คะแมน'ไดรทิ) n. เจ้าอาวาส, ตำแหน่งพระชั้นสูง (superior abbot)
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascender(อะเซน'เดอะ) n. ผู้ขึ้นครองตำแหน่ง,ผู้ขึ้นครองอำนาจ
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
azimuth(แอซ'ซิมัธ) n. เส้นวางราบ, ทิศทางของดวงดาวที่วัดบนพื้นโลก, มุมตำแหน่ง
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก,ผู้รับ,เครื่องมือขนส่ง,ผู้ถือจดหมาย,ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน,ผู้ประจำตำแหน่ง,คนใช้, Syn. messenger
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
chair(n) เก้าอี้,ตำแหน่ง
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
championship(n) ความชนะเลิศ,การเป็นแชมป์,ตำแหน่งชนะเลิศ
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
commissar(n) หัวหน้ากรมกอง,ตำแหน่งผู้ตรวจการในรัสเซีย
count(n) การนับ,การคำนวณ,ตำแหน่งท่านเคานต์
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
elder(adj) มีอาวุโสกว่า,แก่กว่า,อายุมากกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ,ที่ปลดชรา,นอกตำแหน่ง
entitle(vt) ให้สิทธิ์,ให้ชื่อ,ขนานนาม,ตั้งชื่อ,ให้ตำแหน่ง
EX ex officio(adj) โดยตำแหน่ง,โดยตำแหน่งหน้าที่
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า
headship(n) ตำแหน่งหัวหน้า,ความเป็นผู้นำ,ตำแหน่งผู้นำ
horizon(n) สายตา,เส้นขอบฟ้า,ขอบเขต,วง,ตำแหน่ง,ระดับ
inauguration(n) การทำพิธีต้อนรับ,การเข้ารับตำแหน่ง,การเปิดงาน,การเปิดทำการ
incumbent(adj) เป็นหน้าที่,เป็นภาระ,ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่
insignia(n) เหรียญตรา,เครื่องหมาย,เครื่องราชอิสริยาภรณ์,ตราประจำตำแหน่ง
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง,สถาปนา,ติดตั้ง,นำไปไว้,ประกอบ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง,การสถาปนา,การติดตั้ง,ที่ทำการ
instate(vt) ติดตั้ง,เอาเข้าประจำตำแหน่ง,มอบตำแหน่ง
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง
ladyship(n) ตำแหน่งคุณหญิง,ตำแหน่งท่านผู้หญิง
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
location(n) ที่ตั้ง,ทำเล,การตั้ง,สถานที่,ตำแหน่งที่ตั้ง
lordship(n) ตำแหน่งท่านลอร์ด,ความเป็นเจ้าของ,เขตการปกครอง
mayoralty(n) ตำแหน่งนายกเทศมนตรี,สำนักนายกเทศมนตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
juxtapositionตำแหน่งเคียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locationตำแหน่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
locusตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ยีน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
malpositionตำแหน่งวิกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumตำแหน่งที่ให้เป็นบำเหน็จทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
portfolioตำแหน่งรัฐมนตรีที่ประจำตามกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinecureตำแหน่งที่ไม่ต้องทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situsตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vacancyตำแหน่งว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commissary๑. ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่ง๒. เกียกกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convolveการแยกตำแหน่งเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cursorตัวชี้ตำแหน่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deflective occlusal contact๑. สบคลาด๒. สบก่อนตำแหน่งกำหนด [มีความหมายเหมือนกับ interceptive occlusal contact; premature contact] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
demotionการลดตำแหน่ง, การลดชั้นยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depose๑. ถอดถอน, ขับออกจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๒. ให้การ (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposition๑. การให้พ้นจากตำแหน่ง๒. การให้การของพยาน, คำให้การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectopicผิดที่, นอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensign๑. ธงชาติ๒. ธงแสดงสัญชาติ๓. ธงประจำตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entry๑. ตำแหน่งเข้า [มีความหมายเหมือนกับ entry point]๒. หน่วย(ข้อมูล)๓. การรับเข้า๔. จุดรับเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ex officio (L.)โดยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
goiter, aberrant; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goitre, aberrant; goiter, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
groom for officeการเตรียมบุคคลเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdoverผู้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
impeachmentการฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง (โดยสภานิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inauguration๑. พิธีเข้ารับตำแหน่ง๒. พิธีเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
induration๑. ความกระด้าง๒. กระบวนการทำให้กระด้าง๓. ตำแหน่งกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
investitureการสถาปนา (เข้าดำรงตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lame duckเป็ดง่อย, ผู้ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office๑. สำนักงาน, ที่ทำการ๒. ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Locationตำแหน่งของทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
X marks the spotตำแหน่งที่แน่นอน [การบัญชี]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkyneแอลไคน์, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cursorเคอร์เซอร์ สัญลักษณ์ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ อาจมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมกะพริบ หรือเป็นเครื่องหมายขีดเส้นใต้กะพริบ [คอมพิวเตอร์]
Demotionการเลื่อนตำแหน่งไปในที่ไม่มีอำนาจสั่งการ [การแพทย์]
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลขมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช้สำหรับวางภาพกราฟิก หรือแผนที่ แล้วใช้อุปกรณ์เหมือนแว่นขยายวางทาบตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบนแว่นให้อ่านค่าพิกัดของตำแหน่งนั้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Displaceเลื่อนตำแหน่ง [การแพทย์]
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
ex officioโดยตำแหน่ง [การทูต]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต
Genotype ลักษณะสำคัญของพันธุกรรม คู่ยีนส์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Ground zeroกราวนด์ซีโร, ตำแหน่งบนผิวดินในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
In Situระหว่างเตรียม, ตำแหน่งเดิม [การแพทย์]
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Geo-Informaticsระบบภูมิสารสนเทศ, ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันมากขึ้น สำหรับ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และติดตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากร ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบภูมิสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่  การรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS - Global Positioning System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS - Geographic  information Systems ) [Assistive Technology]
Locusโลคัส, ตำแหน่ง [การแพทย์]
medianมัธยฐาน, ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Navigableนำทางได้ วิธีช่วยให้ผู้ใช้ท่องเว็บสืบค้นเนื้อหา และรู้ว่าตนเองอยู่ที่ตำแหน่งใดในหน้าเว็บ [Assistive Technology]
Outfallจุดระบายน้ำทิ้งจุดตำแหน่ง หรือสถานที่ ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมาจากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
permutationวิธีเรียงสับเปลี่ยน, การจัดเรียงลำดับสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของเป็นสำคัญ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Positioning (Advertising)การวางตำแหน่งสินค้า (โฆษณา) [TU Subject Heading]
rayรังสี, ลำแคบ ๆ ของการแผ่รังสี หรือแผนภาพที่สมมติขึ้นแทนลำแคบ ๆ เช่น ลูกศร เพื่อใช้หาตำแหน่งของวัตถุและภาพในระบบของกระจกและเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangular coordinate systemระบบพิกัดฉาก, ระบบที่ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 2 แกน ตั้งได้ฉากกันซึ่งเรียกว่า แกน X และแกน Y (หรือ ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 3 แกน ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน เรียกแกน X แกน Y และแกน Z)  จุดที่ตัดกันของแกน X แกน Y (และแกน Z) เรียกจุดกำเนิด และ ตำแหน่งของจุดในระนาบ คือ ตำแหน่งของจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Successionการสืบทอดตำแหน่ง [TU Subject Heading]
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transistorทรานซิสเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรอยต่อของสารกึ่งตัวนำ p-n จำนวน 2 ตำแหน่ง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ (Bipolar Juntion Transistor(BJT))
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร
tabletเครื่องอ่านพิกัดอุปกรลักษณะเหมือนกับกระดานเขียนแบบใช้ร่วมกับเมาท์ หรือปากกา หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่นในการอ่านข้อมูลเข้าเครื่อง นิยมใช้กับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการคือ จัดทำแผ่นกระดาษเป็นตารางขนาดเล็ก แต่ละตารางกำหนดให้ตรงกับคำสั่งต่างๆ ที่จะใช้ในโปรแกรมเขียนแบบ นำแผ่นกระดาษนี้มาตรึงไว้กับเครื่องอ่านพิกัดนี้ เมื่อต้องการเลือกใช้คำสั่งใดก็ให้ใช้ปากกาที่ต่อกับเครื่องนั้นกดลงบนตารางที่ตรงกับคำสั่งนั้น [คอมพิวเตอร์]
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Vectorดีเอ็นเอพาหะพลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียมีการพัฒนาจนกลายเป็นดีเอ็นเอพาหะที่เหมาะสมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โดยพลาสมิดทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ที่ต้องการแสดงออกซึ่งลักษณะนั้น เริ่มแรกตัดพลาสมิดและดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอทั้ง 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ ligase หลังจากนั้นส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ (transformation) ตัวอย่างพลาสมิดที่นิยมใช้ได้แก่ พลาสมิด pUC ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
age (suf.) เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา
put into (phrv.) ทำให้อยู่ในสภาพ / ตำแหน่ง (ไม่ดี) เพราะ Syn. place in, put in
title (n.) คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
appointment (n.) ตำแหน่ง See also: งาน Syn. position, post
assighment (n.) ตำแหน่ง See also: ตำแหน่งการงาน, หน้าที่ Syn. appointment
incumbency (n.) ตำแหน่ง Syn. position
magistracy (n.) ตำแหน่ง See also: อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปกครอง Syn. magistrate
office (n.) ตำแหน่ง Syn. post, position
place (n.) ตำแหน่ง See also: จุด Syn. position, status, rank, point
position (n.) ตำแหน่ง See also: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง Syn. location, spot, post, place
post (n.) ตำแหน่ง See also: ตำแหน่งการงาน, หน้าที่ Syn. appointment, assighment
rank (n.) ตำแหน่ง Syn. position, status
seat (n.) ตำแหน่ง
siege (n.) ตำแหน่ง See also: ฐานะ, บัลลังก์
standing (n.) ตำแหน่ง See also: จุดยืน
governorship (n.) ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง
throne (n.) ตำแหน่งกษัตริย์ See also: อำนาจกษัตริย์
midfield (n.) ตำแหน่งกองกลาง
forward (n.) ตำแหน่งกองหน้า See also: กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า
quarterback (n.) ตำแหน่งกองหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
You will have a chance of promotionคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
It's about time you took over my positionมันถึงเวลาแล้วที่เธอจะเข้ารับตำแหน่งต่อจากฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Commander, we're tracking six enemy submersibles bearing 30 degrees northwest.ผู้การครับ เราจับสัญญาณเรือดำน้ำของศัตรูได้ ตำแหน่ง 30 องศาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับ
Enemy warships bearing 316, mark 4. Closing fast.เรือรบของศัตรู ตำแหน่ง 316.4 มันเข้ามาเร็วมาก
Girls, that was great. Percussion, take five.สาวๆ เยี่ยมมาก เพอร์คัสชั่น ตำแหน่ง 5
Radar Kilo, 6195, position four.เรดาร์กิโล 6195 ตำแหน่ง 4
Radar Yankee, 67279, position two.เรดาร์แยงกี้ 67279 ตำแหน่ง 2
Why wouldn't the address connect?ทำไม ตำแหน่ง มันไม่ยอมต่อเชื่อม ?
At the airlock controls locally,ใกล้กับ ตำแหน่ง ประตู กักอากาศ
Riley thinks he's found the address for home.ไรลีย์ เชื่อว่า เขาค้นพบ ตำแหน่ง ของบ้านแล้ว
He was a basketball star at Ole Miss, point guard, now he owns like a million Taco Bells.เขาเป็นนักบาสชื่อดัง ของ nat Ole Miss ตำแหน่ง point guard ตอนนี้ เค้าเป็นเจ้าของ Taco Bells หลายล้าน
To 1,000 decimal places, while solving differential equations in his head.000 ตำแหน่ง ในขณะที่กำลังแก้ สมการเชิงอนุพันธ์ในใจ
So when they attack, they bite you, take your pulse with their teeth, reposition those suckers and boom, there goes your carotid.ดังนั้นเมื่อพวกเขาโจมตีพวกเขากัดคุณ จับชีพจรของคุณกับฟันของพวกเขา, ตำแหน่ง suckers เหล่านั้นและบูมมี carotid ของคุณไป
Sector Honolulu, 6588, operations normal, position 21 degrees, 45.3 minutes north,6588 ส่วน โฮโนลูลู ปฏิบัติการณ์ปกติ , ตำแหน่ง ทิศเหนือ 21 องศา , 45.3 นาทีทางเหนือ
Especially by such an authority on power couples.โดยเฉพาะกับ ตำแหน่ง คู่รักหวานแหวว
Ange, in 1963 the positions of the Soviet nuclear fleet were sewn into the lining of a hunting cap.แอง ในปี 1963 ตำแหน่ง เรือรบนิวเคลียร์ของโซเวียต ถูกเย็บติดชั้นใน ของหมวกล่าสัตว์
Put the shifter in D for drive.ปรับคันเปลี่ยนเกียร์ไปที่ ตำแหน่ง D
He's top ten in OPS among infielders for the last three.เขาเป็นหนึ่งในสิบผู้เล่น ตำแหน่ง infielders ในสามปีที่ผ่านมา
51% controlling interest and your continued good faith as its C.E.O.คุณจะได้รับผลประโยชน์ 51% และคุณจะยังคงอยู่ใน ตำแหน่ง C.E.O.อยู่
Six avulsion fractures that present symmetrically and nearly parallel to one another.รอยหักแบบกระชากทั้ง 6 ตำแหน่ง เป็นแบบสมมาตร และเรียงตามกันเป็นลำดับไปเรื่อยๆ
Doing double duty after the sequester, fine, but taking on a desk job full-time?โอเค ฟังนะ ผมเข้าใจ ควบงาน 2 ตำแหน่ง หลังจากหย่า ก็โอเค แต่ทำงานนั่งโต๊ะเต็มเวลาเนี่ยนะ
I need to unload the AIG and Countrywide and Freddie Mac positions so that we can afford the premiums on the core mortgage shorts on the swaps.ฉันจำเป็นต้องยกเลิก การโหลดและเอไอจี ทั่วประเทศและ ฟเรดี แมค ตำแหน่ง เพื่อที่เราจะสามารถจ่ายเบี้ย ประกันที่
You risked your life, your position, everything.เจ้าเสี่ยงทั้งชีวิต ตำแหน่ง ทุกอย่าง
Copy, Condor. Moving into position. Over.คัดลอกแร้ง ย้ายเข้าไปอยู่ใน ตำแหน่ง เกิน.
But does your boyfriend know the difference between pi to the third decimal point, and pi to the fifteenth decimal point?ความต่างของค่าพายทศนิยม 3 ตำแหน่ง กับ 15 ตำแหน่ง
Bearing 0-4-5, captain.ตำแหน่ง 0-4-5, กัปตัน.
Positioned campaign headquarters so that you could be a first responder.ตำแหน่ง กองอำนายการแคมเปญ งั้นคุณก็เป็น ผู้รับผิดชอบลำดับแรก
The assistant manager spot.ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการไง
A position, power, love?ตำแหน่ง อำนาจหรือความรัก
Designated driver or bodyguard?ตำแหน่ง โชเฟอร์ หรือบอดี้การ์ด?
I mean, "chief." What an honor.ตำแหน่ง"หัวหน้าเผ่า"เป็นเกียรติยศสูงสุด
That's where we gotta go!ตำแหน่งก็คือ รถพ่วงบ้านของแม่คุณนะ นั่นละที่เราต้องไปกัน
The address will show up on here.ตำแหน่งก็จะโชว์ขึ้นมาบนนี้
On drums. John Bonham.ตำแหน่งกลอง "จอห์น บอนแฮม
But a king needs servants. I guess I could bring 'em.ตำแหน่งกษัตรืย์ถูกสงวนไว้แล้ว ฉันคิดว่าจะพาพวกเขามาได้
A quarterback. Up there at MLK.ตำแหน่งกองหลัง ของMLKเลยนะ
The murder locations correspond with the final 3 moves of the game.ตำแหน่งการฆาตกรรม เหมือนกับการเดินหมาก 3 ตาสุดท้ายของเกมนั้น
Magnets to full field.ตำแหน่งการปะทะสมบูรณ์ เริ่มกระบวนการได้
This is one of the busiest spot in all of Rome.ตำแหน่งการปะทะสมบูรณ์เริ่มกระบวนการได้
GPS locator puts Finch here ten minutes ago.ตำแหน่งของ GPS บอกว่าฟินท์อยู่ที่นี่เมื่อสิบนาทีที่แล้ว
His position was taken over by Crown Prince, Hyo Ryul.ตำแหน่งของ Sung Jo Woo ถูกสืบทอดโดยเจ้าชายรัชทายาท Hyo Ryul
The location of the Danforth girl.ตำแหน่งของ นังเด็กสาวแดนฟอร์ดนั่น.

ตำแหน่ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
降りる[おりる, oriru] Thai: ลงจากตำแหน่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำแหน่ง
Back to top