ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาปี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาปี*, -ตาปี-

ตาปี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาปี (adv.) annually See also: yearly, year round, whole year, throughout the year Syn. ตลอดปี, ทั้งปี, ชั่วนาตาปี
ตาปีตาชาติ (adv.) forever See also: unceasingly, endlessly, all the year round, eternity, year in year out, ceaselessly, incessantly, unendingly, continuously Syn. เสมอไป, เรื่อยไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Major Hartley is expecting me. This is my son, Laurie.เพราะไม่อยากให้คุณรู้สึกว่า เจ้าตาปีศาจนั่นจ้องมองคุณอยู่
How much Eye of Newt would you say we're packing?เรามีตาปีศาจเก็บไว้กี่อันนะ
Arthur Swenson had an eye transplant a year ago, right?อาเธอร์ ซเวนสัน ได้รับการเปลี่ยนถ่ายตาปีที่แล้วใช่ไหม?
Herr Red Devil's on his tail.อีตาปีศาจแดงบนหางของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาปี
Back to top