ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดออก*, -ตัดออก-

ตัดออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดออก (v.) eliminate Syn. เอาออก Ops. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม
English-Thai: HOPE Dictionary
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
amputate(แอม' พิวเทท) vt. ตัดออก. -amputation n. (remove, cut off,mutilate)
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n.,pl. กรรไกร,เคร
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
cut(คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. การตัด,การหั่น,การฟัน,บาดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมาณที่ถูกตัดออก,adj. ซึ่งถูกตัด,
cutoff(คัท'ออฟ) n. การตัดออก,ส่วนที่ถูกตัดออก,ทางลัด,ทางสายใหม่
cutoutn. สิ่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก,การตัดออก,เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
dele(ดี'ลี่) vt. ลบออก,ตัดทอนออก,n. เครื่องหมายตัดออก
deletion(ดิลี'เชิน) n. การลบออก,การเอาออก,การตัดออก
dismember(ดิสเมม'เบอะ) vt. ตัดออกเป็นส่วน ๆ ,ตัดมือตัดขาออก, See also: dismemberment n.
elide(อิไลดฺ') vt. ตัดออก,ไม่เอา,ไม่พิจารณา,ผ่าน,มองข้าม,ยกเลิก,เลิกล้ม, Syn. omit
elimination(อิลิม'มะเน'เชิน) n. การตัดออก,การขับออก,การทำลาย, Syn. expulsion
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา
excide(อิคไซดฺ') vt. ตัดออก,ตัดทิ้ง
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise
excision(เอคซิส'เชิน) n. การตัดออก,การตัดทิ้ง,การตัดตอน,การขับไล่,การขับออกจากศาสนา, Syn. cuttng
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat
expurgate(อิคซฺ'เพอเกท) vt. ตัดออก,ตัดทอน,ชำระ., See also: expurgation n. -expurgator n. expurgatorial adj. expurgatory adj., Syn. cleanse
french(เฟรนชฺ) adj. เกี่ยวกับฝรั่งเศส -n. ชาวฝรั่งเศส. vt. ตัดออกเป็นแผ่นบาง ๆ
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
lop(ลอพ) {lopped,lopping,lops} v. ตัด,เล็ม,ตัดออก,ขจัดส่วนเกิน,ตัดหัว,ตัดแขนหรือส่วนอื่นออก. n. ส่วนที่ถูกตัดออก., See also: lopper n. ดูlop, Syn. cut,
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
section(เซค'เชิน) n. การตัดออก,ส่วนที่ตัดออก,ส่วนตัด,ท่อน,ส่วน,ตอน,ข้อ,ชิ้น,ช่วง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หน่วย,เหล่า,กลุ่ม,วงการ,เครื่องหมายแบ่งตอน vt. ตัด,แบ่ง,แยก,ผ่า,ผ่าตัด, See also: sectional adj., Syn. part,division,district
shear(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขาด,ฟัน,เอาออก,เพิกถอน,ขจัด,ใช้เคียวตัด,แล่นผ่าน n. การตัด,การตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนาดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมาณขนที่ตัดออก,ขาหยั่ง
shred(ชเรด) n. เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,เศษผ้า,เศษเนื้อ vt.,vi. (ถูก) ตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ฉีกออกเป็นเศษ,ฉีกขาด, See also: shredder n., Syn. piece,strip
snip(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขากรรไกร,เล็มด้วยขากรรไกร,ตัดเล็ม. n.. การตัดหรือเล็มด้วยขากรรไกร,ชิ้นหรือเศษเล็ก ๆ ที่ถูกตัดออก,เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,บุคคลที่หยาบคาย,บุคคลที่หยิ่งยโส, Syn. cut
stet(สเทท) vi. ให้คงที่,ไม่ตัดออก. vt. ใส่เครื่องหมาย"stet"
swath(สวอธ) n. รัศมีการตัดหญ้า หรือข้าวด้วยเคียว,ส่วนที่ถูกตัดออกโดยเคียว,หญ้าหรือต้นข้าวที่ถูกตัดออก,การตวัดรอบหนึ่ง,แถบ,แถว,แนว, cut a swath ดึงดูดความสนใจมาก., Syn. swathe
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้
undercut(อัน'เดอะคัท) vt.,vi.,n. (การ) ตัดส่วนล่าง,ตัดราคา,เซาะ,ตีลูก (กอล์ฟ) แบบสอยดาว,ต่อยแบบสอยดาว,ส่วนที่ตัดออกจากข้างล่าง, Syn. undermine
English-Thai: Nontri Dictionary
clipping(n) สิ่งที่ตัดออกมา,การตัด
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
dissect(vt) ผ่า,ตัดออก,ชำแหละ,วิเคราะห์,จำแนก
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ablate๑. ตัดออก, เอาออก๒. ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resectionการตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
severแยกออก, ตัดออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exciseตัดออก [การแพทย์]
Excisionตัดออกมาตรวจ,การตัด,การเลาะต่อม [การแพทย์]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Write offแก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี, ตัดออก [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brushoff (vt.) ตัดออก See also: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก Syn. cancel Ops. include
chip (vt.) ตัดออก See also: ตัด
chop back (phrv.) ตัดออก See also: โค่น, หั่น, ฟัน
chop off (vt.) ตัดออก Syn. cut off, lop off
clip (n.) ตัดออก Syn. snip, trim
clip out (phrv.) ตัดออก See also: ตัดทอนออก Syn. cut out
cut off (phrv.) ตัดออก Syn. slice off, snip off, strike off, swish off
cut out (phrv.) ตัดออก Syn. clip out
delete (vt.) ตัดออก See also: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก Syn. cancel, brushoff Ops. include
disconnect (vi.) ตัดออก See also: แยกจากกัน, แบ่งแยก Syn. divide, part Ops. unite, connect
dock off (phrv.) ตัดออก See also: หักออกจาก
edit out (phrv.) ตัดออก
excise (vt.) ตัดออก See also: ผ่าตัดเอาออก
lop away (phrv.) ตัดออก Syn. lop off
lop off (phrv.) ตัดออก Syn. lop away
pare down (phrv.) ตัดออก See also: เฉือนออก, ปอกออก
prune (vi.) ตัดออก See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด Syn. clip, lop
prune (vt.) ตัดออก See also: เล็ม, ขลิบ, ตัดแต่ง, ลิด Syn. clip, lop
shear away (phrv.) ตัดออก See also: เล็มออก, ฟันออก Syn. sheer off
shear off (phrv.) ตัดออก See also: เล็มออก, ฟันออก Syn. shear away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cut off from the mighty Scavo family fortune? Oh, no!ตัดออกจากกองมรดกหมาศาลของครอบครัวสกาโวเหรอครับ ไม่น่ะ
Crossing that off the list. Adding to the list, bok choy.ตัดออกจากรายการ เพิ่มรายการอย่างอื่น
Removed with shears?ตัดออกด้วยเครื่องเหรอ?
Only knocks off 2. We got 8 more to go, folks.ตัดออกได้แค่ 2 คน เหลืออีก 8 นะเพื่อนๆ
Two down. Kitty carlisle.ตัดออกไปสอง Kitty carlisle.
But I'm going to be very anxious to see what you carve out of tomorrow.{\cHFFFFFF}แต่ฉันจะเป็นกังวลมากที่จะ ดูสิ่งที่คุณตัดออกในวันพรุ่งนี้
Doesn't matter if you can't.ไม่ต้องถูกตัดออกไป ฉันต้องการชั้นแรก
Cut-outs at the ready.ตัดลึกหนาบางที่พร้อม จากนั้นก็ขอ ตัดออก
They had him cut off from the press.คานธีถูกตัดออกจากสื่อ
But he was found dead at home. His head had been cut off.แต่เขาถูกพบศพที่บ้าน และหัวของเขาก็ถูกตัดออกไป
Getting thrown out of baseball ... was like having part of me amputated.ถูกโยนออกจากวงการเบสบอล เหมือนร่างกายบางส่วนถูกตัดออกไป
We shop at home, we surf the Web but at the same time we feel emptier and more cut off from each other than at any other time in human history.เราซื้อสินค้าที่บ้านเราท่องเว็บ แต่ในเวลาเดียวกันเรารู้สึกดาม และอื่น ๆ ถูกตัดออกจากกัน
You feel so lost so cut off, so alone.คุณรู้สึกหายไปดังนั้น เพื่อให้ตัดออกเพียงอย่างเดียว
What demographics do you hope to knock down...ภาพส่วนไหนกัน ที่นายคิดว่าควรตัดออก...
Mysteriously that conclusion was deleted from the final published version of their report...ประเด็นที่ลึกลับดำมืดก็คือ ข้อสรุปนี้ถูกตัดออกจาก รายงานการทดสอบฉบับสุดท้ายที่ตีพิมพ์ออกมา... .
Any criticism of Monsanto or its product they either removed it or minimized it.อะไรที่วิจารณ์มอนซานโตหรือผลิตภัณฑ์ของมัน ถ้าพวกเขาไม่ตัดออกก็แก้ไขคำพูดให้เบาลง
Being on suspension does not exclude you from this.ถูกพักงานไม่ทำให้เธอถูกตัดออก จากผู้ต้องสงสัยหรอกนะ
I got cut from the audition.ฉันโดนตัดออกจากออดิชั่น.
We're not sure exactly what they're after, but we do know that they were cut off during the assault, which would lead us to assume that they're going to try it again.ไม่แน่ใจว่ามันหาอะไร แต่ที่รู้แน่ๆ เราตัดออกได้ทันการ ทำให้เชื่อได้ว่า พวกมันต้องลงมืออีก
Cutouts, bonuses, agentsการตัดออก โบนัส ตัวแทน
(MOHINDER DIALING PHONE)ส่วนบนศีรษะของเธอถูกตัดออกไป ต้องเป็นไซล่าร์ ผมไม่...
Don't bite the hand you trying to get fed out of.อย่าพยายามกัดมือที่แกพยายามตัดออก
What I do, I cut this in strips, and then we gonna cut this...กับน้ำมันมะกอก ใช้ความร้อนปานกลาง จากนั้นที่ผมจะทำคือ ตัดออกมาเป็นเส้น
She had her fucking head cut off!! แกเห็นหัวเธอถูกตัดออกไหม
That eliminates over half of our previous search.ที่ตัดออกไปกว่าครึ่ง เรายังไม่ได้หาก่อนหน้านี้เลย
For the time being at least, I've been cut off.ถ้าต้องเป็นที่สุดท้าย สู้ตัดออกไปไม่ดีกว่าเหรอ
Which means we're gonna have to remove your whole head.ซึ่งหมายถึง... .. เราต้องผ่าตัดออกทั้งศีรษะ
You ruled out four theories.คุณตัดออกทั้ง 4 ทฤษฎี
Maybe I wasn't cut out to be a hero.บางที ก็คงไม่ถูกตัดออกจากจากเป้น ยอดมนุษย์
It's getting kind of late. I guess I'd better be cutting out.มันรับชนิดของสาย ผมคิดว่าผมควรที่จะได้รับการตัดออก
I narrowed it down to 50 or so David Parksผมตัดออกเหลือ 50 กว่าแล้วสำหรับเดวิด ปาร์ค
We're on it. They'll be off the air momentarily.ได้เลยค่ะ อีกสักครู่ Nสัญญาณรบกวนจะถูกตัดออกค่ะ
I can't wait until they cut you out, Simian.อยากให้แม่ตัดออกจากกองมรดกจริงๆ ไอ้พวกบ้าเกม
Oh hey, you're the guy that got stuck in the car. Yeah, they had to get a fireman to cut him out.อ่อใช่ คุณคือคนที่ตัวเข้าไปติดอยู่ในรถ จนต้องให้หน่วยดับเพลิงตัดออกมา
You cut 'em out, and you don't look back.นายต้องตัดออกไปจากชีวิต และไม่หันกลับมา
If the victims have only brown or blond hair,they're off the list.ถ้ามีแต่เหยื่อผมสีน้ำตาล หรือบลอนด์อย่างเดียวก็ตัดออกไปได้เลย
And now with all the budget cutbacks...แล้วตอนนี้งบต่าง ๆ ที่ตัดออกไป
She said she was overwhelmed, that she loved Evan but she wasn't cut out to be a mother.เธอบอกว่าเธอเหมือนถูกครอบงำ เธอรักอีวาน แต่เธอก็ไม่ได้ถูกตัดออกจากความเป็นแม่
(*can't have a baby due to the electron wave)ไม่งั้นนายจะถูกตัดออกจากครอบครัว (*ไม่ควรปล่อยให้เด็ก อยู่กับคลื่นประจุไฟฟ้าู่)
I'm just saying, he's one of the few people we can eliminate as a suspect.ผมแค่พูดว่า เขาเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คน ที่พวกเราตัดออกจากการเป็นผู้สงสัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดออก
Back to top