ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะบอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะบอง*, -ตะบอง-

ตะบอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบอง (n.) club See also: bludgeon, truncheon, lathi, staff, bat, stick Syn. กระบอง, ตระบอง
ตะบองเพชร (n.) sugar palm leaf See also: ceremonial palm leaf with one end knotted into triangle
ตะบองเพชร (n.) cactus See also: Cereus hexagonus Syn. กระบองเพชร, ต้นตะบองเพชร
English-Thai: HOPE Dictionary
batonn. ตะบอง,กระบอง,ไม้ของผู้นำจังหวะดนตรี,คทา,ไม้ต่อแรงของการวิ่งผลัด
cactaceous(แคคเท'เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นตะบองเพชร
cactus(แคค'ทัส) n.ตะบองเพชร, See also: cactoid adj.
cudgel(คัด'เจิล) {cudgeled,cudgeling,cudgels} n. ตะบอง vt. ตีด้วยตะบอง
mescal(เมสแคล) n. ต้นตะบองเพชร
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน
stave(สเทฟว) {staved/stove,staving,staves} n. แผ่นไม้แคบบางที่ใช้ทำถัง ขั้นบันไดหรืออื่น ๆ ,ขั้นบันได,ไม้ตะบอง,ไม้เท้า,ชั้น,บทกวีบทหนึ่ง,บทหรือประโยคของบทกวี, (ดนตรี) เส้นขวางบันไดเสียง5เส้น. vt. ทำแตก,เจาะทะลุ,ทำบู้บี้,ตีถังเหล้าแตก. vi. ถูกตีแตก,ถูกเจาะทะลุ,เดินด้วยจังหวะรวดเร็ว
English-Thai: Nontri Dictionary
cudgel(n) ดิ้ว,กระบอง,ตะบอง
sap(n) น้ำเลี้ยงต้นไม้,ยางไม้,กำลังวังชา,สนามเพลาะ,อุโมงค์,ไม้ตะบอง
truncheon(n) ไม้อาชญาสิทธิ์,ตะบองตำรวจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
billy (n.) ไม้ตะบองของตำรวจ Syn. billycan
LCD (n.) ต้นตะบองเพชรที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอน Syn. intoxicant, hallucinogen
peyote (n.) ต้นตะบองเพชรที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอน Syn. intoxicant, hallucinogen, LCD
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The United States has again taken up the cudgel of colonialism.{\cHFFFFFF}"สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอีกครั้ง ขึ้นตะบองของการล่าอาณานิคม
And the army is attacking crowds with clubs.กองทัพก็ตอบโต้ฝูงชนด้วยตะบอง
Here, maybe it was our old friend, the cactus thief.เออ บางทีอาจเป็นเพื่อนเก่าพวกเรา หัวขโมยตะบองเพชร
Oh, yeah, he was a prickly customer, weren't he?เออ ใช่ จะใช่ลูกค้าตะบองเพชรคนนึงไหม
Oh, and she inexplicably mails me a cactus every Valentine's Day.โอ้ และก็ไม่รู้ทำไม เธอส่งตะบองเพชร มาให้ฉันทุกวันวาเลนไทน์เลย
This cactus-gram stings even worse than your abandonment.หนามตะบองเพชรพวกนี้ทิ่มเจ็บกว่าตอนที่คุณทิ้งเราไปอีก
While I sit out here and watch Howard hump a cactus.ขณะฉันนั่งดูโฮเวิร์ดขย่มตะบองเพชร
The cactus flower has bloomed.ดอกต้นตะบองเพชรกำลังบาน
Once, but then they all died.ลองต้นตะบองเพชรที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอน กลิ้งในโคลน
Yeah, who's on the fucking peyote around here, Marty?ใช่ ใครไม่รู้แถวนี้ เมาตะบองเพชร ได้ที่เลยนะ มาร์ตี้?
Maybe you've just eaten too many hallucinogenic cactuses tonight, Hans.บางทีคุณอาจจะกินตะบองเพชรหลอนประสาท เยอะไปแล้วนะคืนนี้
And this guy's doubting a lifelong belief in the afterlife because of a psychedelic cactus he just ate.และไอ้นี่ก็กำลังสงสัย ในหลักความเชื่อ ชีวิตหลังความตาย เพราะตะบองเพชรหลอนประสาทที่กินเข้าไป
How long does peyote last? Just asking for a friend.Peyote (ตะบองเพชรที่มีฤทธิ์หลอนประสาท) ออกฤทธิ์นานมั้ย?
Well, he has fresh cuts on the bottom of his feet from the local cactus fields, and that's away from any through roads.เขามีแผลถูกบาดที่ใต้ฝ่าเท้า จากสวนตะบองเพชรแถวนั้น และมันไม่ได้อยู่ใกล้ถนนเลย
I had to drink a lot of mescal and eat a worm for this thing.ผมต้องดื่มต้นตะบองเพชรมากมาย และกินหนอนเพื่อสิ่งนี้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะบอง
Back to top