ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกละ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกละ*, -ตะกละ-

ตะกละ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกละ (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตะกละ (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตะกละ (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตะกละ (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตะกละตะกราม (adv.) greedily See also: voraciously Syn. ตะกละ, จะกละจะกลาม
ตะกละตะกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, avariciously Syn. ตระกลาม, จะกละจะกลาม
English-Thai: HOPE Dictionary
cormorant(คอ'มะเรินทฺ) n. นกกาน้ำ,คนละโมบ,คนตะกละ.adj. ละโมบ,ตะกละ, Syn. greedy
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
edacityn. ความตะกละ,ความอยากอาหาร
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป,ความตะกละ, Syn. voracity
gobble(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลาม,คว้าหมับ, Syn. gulp
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gourmand(กัว'เมินดฺ) n. นักชิมอาหาร,คนตะกละ., Syn. gormand., See also: gourmandism n. -pl. gourmands
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
guttlevi.,vt. กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guttler n.
guzzle(กัซ'เซิล) vi.,vt. ดื่มหรือกินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guzzler n.
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
hoggish(ฮอก'กิช) adj. คล้ายหมู,เห็นแก่ตัว,ตะกละ. -hoggishly adv -hoggishness n., Syn. selfish
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.
rapacity(ระแพส'ซิที) n. ความ (โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม)
raven(เร'เวิน) n. นกสีดำและเป็นมันจำพวก Corvus corax vi.vt.,n. (การ) ปล้น,ปล้นสะดม,กินอย่างตะกละ,กินอย่างมูมมาม,ตะกละ
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
ravenous(แรฟ'วะนัส) adj. ตะกละเป็นที่สุด,หิวที่สุด,อยากที่สุด
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ
swill(สวีล) n. อาหารเหลว,อาหารกึ่งเหลว,ขยะ,เศษอาหาร,เศษอาหารในครัว,เศษอาหารติดจานหรือก้นหม้อ,เหล้าเลว,การดื่มอึกใหญ่,การกลั้วคอ,การล้าง,น้ำล้างชาม. vi. ดื่มเต็มที่,ดื่มอย่างตะกละ,ดื่มมากเกินไป. vt. ล้าง,ดื่มอึกใหญ่., See also: swiller n.
swine(สไวนฺ) n. หมู,หมูบ้าน,คนสารเลว,คนตะกละและคนหยาบคาย,คนที่น่าดูถูกเหยียดหยาม pl. swine, Syn. hog,pig,wretch
swinish(สไว'นิช) adj. เหมือนหมู,หยาบคายและตะกละ., See also: swinishly adv. swinishness n., Syn. hoggish,brutishly
voracious(โวเร'เชิส,วอเร'เชิส) adj. ตะกละ, ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม,หิวกระหาย, See also: voraciousness n., Syn. hungry,greedy
voracity(โวแรส'ซิที) n. ความตะกละ, ความละโมบ,ความโลภ,ความไม่รู้จักพอ,ความไม่รู้จักอิ่ม,ความหิวกระหาย, Syn. greed
English-Thai: Nontri Dictionary
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้
hog(n) หมูตอน,คนตะกละ,คนเห็นแก่ตัว,คนสกปรก
hoggish(adj) เหมือนหมู,สกปรก,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
hungry(adj) หิว,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา
pig(n) หมู,สุกร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมูมมาม
piggish(adj) เหมือนหมู,ตะกละ,มูมมาม,สกปรก
rapacious(adj) งก,ตะกละ,ละโมบ,โลภ
rapacity(n) ความงก,ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ
swinish(adj) สารเลว,เหมือนหมู,หยาบคาย,เห็นแก่ตัว,ตะกละ
voracious(adj) กินจุ,ตะกละ,ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ
wolfish(adj) เหมือนหมาป่า,ดุร้าย,ตะกละ,สวาปาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gluttonize (vi.) ตะกละ
gluttonize (vt.) ตะกละ
gluttonous (adj.) ตะกละ See also: ซึ่งหิวกระหาย, ละโมบ Syn. greedy, hungry
gormandize (vi.) ตะกละ Syn. gluttonize
gormandize (vt.) ตะกละ Syn. gluttonize
voracious (adj.) ตะกละ See also: ที่กินอาหารมาก Syn. greedy, ravenous
ravening (adj.) ตะกละตะกลาม See also: ซึ่งแย่งชิง Syn. hungry, greedy
be hungry (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. eat greedily
bloodthirsty (adj.) ซึ่งตะกละมาก See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด Syn. starving
cardinal sin (n.) หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
contemptible or disgusting person (n.) คนตะกละ (คำดูถูก) See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ
cram (vt.) กินอย่างตะกละ
cram (vi.) กินอย่างตะกละ Syn. gorge, devour
devour (vt.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างรวดเร็ว, กินอย่างหิวกระหาย, รีบกิน, รีบกลืน Syn. gulp down, dispatch Ops. nibble
eat greedily (vi.) กินอย่างตะกละตะกลาม See also: ตะกละ, กินอย่างมูมมาม Syn. be hungry
engorge (vt.) กินตะกละตะกลาม See also: กินมูมมาม Syn. glut, gorge
engorge (vi.) กินตะกละตะกลาม See also: กินมูมมาม Syn. glut, gorge
excesses (n.) นิสัยตะกละ See also: ความตะกละ Syn. immoderation
glutton (n.) คนตะกละ See also: คนโลภ Syn. gourmand, epicure
gluttony (n.) นิสัยตะกละ See also: ความตะกละ Syn. excesses, immoderation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be a glutton. Stuff yourselves.เป็นคนตะกละ สิ่งตัวเอง
Yuppie greed is back, my friend.ความตะกละสมัยฟองสะบู่กลับมาแล้ว
Go away, you gourmand!ไปให้พ้นนะ ไอ้พี่ตะกละ !
While the tiger was eating it she ran her heart out.ในขณะที่เสือกำลังกินเค๊กอย่างตะกละนั้น เธอก็รีบวิ่งหนีไปทันที
We're tough. We're greedy. We're adoptable!พวกเราอึด พวกเราตะกละ พวกเรารับได้หมด!
The great big, greedy nincompoopคนโง่ตัวยักษ์ที่ตะกละตะกราม
The real problem is their ravenous appetite.ปัญหาจริง ๆ คือความตะกละของพวกมัน
Oh, my God. I'm like a coyote.โอ้ พระเจ้า ฉันเหมือนหมาตะกละ
Of gluttony and lust.ของความตะกละ กับราคะเลยนี่
They're ravenous feeders, and now they feed off of you.พวกมันตะกละมาก ตอนนี้มันกำลังกัดกินตัวนาย
Even I'm not that cute. Two unrelated symptoms.หรือคุณตะกละมูมมามเพื่อให้คนรังเกียจ
That's the thing about greed, Arch.นั่นคือความตะกละตะกลาม อาร์ช
LENNY: Archy, he's as loyal as a dog, but he's getting a bit greedy. Four years.อาร์ชี่ เขาซื่อสัตย์เหมือนหมาแต่เขาตะกละเกินไป 4 ปี
I was saving that sushi for last!ไอ้ตะกละ! ฉันอุตส่าห์เก็บซูชิไว้กินปิดท้ายนะ
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด
But are you pure or are you just as corrupt as the capitalist Westerners that you despise?แล้วแกบริสุทธิ์... หรือเป็นแค่จอมตะกละ แบบพวกตะวันตกที่แกเกลียด
Merciless, cunning, greedy.ทั้งโหดเหี้ยม ฉลาดมีไหวพริบ แล้วก็ตะกละ
Do not become greedy, Emir Tambor.อย่าตะกละเกินไปนัก ผู้นำทัมบอร์
I'm not giving you any! You're one greedy brat! Shoo!ฉันไม่ให้แกกินหรอกนะเจ้าตะกละ
I don't want you to think I'm greedy.หนูไม่อยากให้ครูคิดว่าหนูตะกละ
You're not greedy. If you're hungry, let's get you some more.เธอไม่ได้ตะกละซะหน่อย เธอหิว เดี๋ยวฉันเติมให้นะ
As lovers, they are said to be ravenous beasts.ในฐานะคนรัก พวกมันจะเป็นปีศาจร้ายที่ตะกละตะกลามเป็นที่สุด
I feel kind of diggish with you being in rehab and all.ฉันรู้สึกเหมือนเป็นไอ้หมูจอมตะกละ โดยที่นายบำบัดเลิกยาไปแล้วอย่างงั้นแหล่ะว่ะ
Meanwhile, Sue was looking toward a pretty dreary Halloween with stodgy old Reverend Hayver and the rest of the kids with nothing to do.ขณะที่ ซูกำลังเผชิญกับ งานฮัลโลเวียนอันแสนเศร้า ..กับบาทหลวงจอมตะกละ และเด็กๆที่ไม่มีอะไรจะทำกัน
Our beautiful Socialist dream has been taken apart by Capitalist swine.ความฝันที่งดงามของนพวกสังคมนิยมอย่างเรา เคยถุกพวกทุนนิยมจอมตะกละยึดไป
We just read the very hungry caterpillar for the seventh time.เราเพิ่งอ่าน "ด้วงจอมตะกละ" เป็นครั้งที่เจ็ด
To the bourgeois swine responsible for squandering the capital with which our freedom was to be purchased --สำหรับไอ้หมูตะกละหิวเงิน ที่ทำสุรุ่ยสุร่ายกับเงิน ที่เราจะใช้ซื้ออิสรภาพของเรา
Even in here, I'm just ravenous.แม้กระทั่งในนี้ ฉันตะกละมาก
It's all because of your greed and that caused you to have diarrhea!ถ้าเธอกินอย่างตะกละตะกลาม แล้วท้องเสีย ฉันคงถูกฆ่าแน่
Some sort of vampire who got too sucky?แวมไพร์ตะกละหรือเปล่า
His nickname is the Giant Leech.ชื่อเล่นคือ จอมตะกละ
I haven't seen the guest of honor swill that much booze since I catered Liza Minelli's wedding to that gay troll.ฉันไม่เคยเห็นใครตะกละขนาดนี้มาก่อน นับตั้งแต่งานแต่งของ ลิซ่า มิเนลลี่ กับเกย์พวกนั้น.
♪ Scarfing them down like Doritosกินมันอย่างตะกละเหมือน กับมันเป็นขนมซอง
Did you really think that I would aid and abet a terrorist or... or greedily keep a young girl's inheritance, really?นายรุ้จักฉันดีกว่าใครๆ นี่นายคิดว่าฉันเป็น พวกช่วยเหลือการก่อการกร้ายจริงๆหรือ หรือเป็นจอมตะกละ ที่แอบกินเงินมรดกของเด็กผู้หญิงหรือ
Well, I was super late to work, rushing like crazy, guzzling my giant coffee, when this guy crashed into me.ก็ ฉันไปทำงานสายมากๆ รีบเป็นบ้าเลยล่ะ แล้วก็ดื่มกาแฟแก้วใหญ่ของฉันอย่างตะกละตะกลาม ตอนที่ชายคนนี้ชนเข้ากับฉัน
Rimbaud explores the intoxication of nature and the excesses that lead to love when you're young and lose your inhibitions.แรงโบด์สำรวจ มึนเมาของธรรมชาติ และตะกละที่นำไปสู่​​ความรัก เมื่อคุณหนุ่ม และสูญเสียยับยั้งของคุณ
Trick or treat!อย่าตะกละนักสิ หยิบกันคนละชิ้น
Let's just say he's more carnivorous than I was expecting.เอาเป็นว่า เขาตะกละตะกราม มากกว่าที่ฉันคิด
You fucking fat slob!- ไอ้อ้วนตะกละ - หุบปาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกละ
Back to top