ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

starving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *starving*, -starving-

starving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
starving (adj.) ซึ่งตะกละมาก See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด Syn. bloodthirsty
starving (sl.) หิวมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องเลว (adj.) starving See also: hungry Syn. อดอยาก, โซ

starving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飢凍[きとう, kitou] (n,vs) (obsc) starving and freezing to death
飢餓線上に[きがせんじょうに, kigasenjouni] (adv) on the verge of starvation; at the point of starving
餓死(P);飢死に(P);飢死;餓え死に;飢え死に;飢え死[うえじに(P);がし(餓死)(P);かつえじに(餓え死に);きし(飢死), uejini (P); gashi ( gashi )(P); katsuejini ( katsue shini ); kishi ( ki shi )] (n,vs) (sens) (death from) starvation; starving to death; (P)
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P)

starving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิวโหย[adj.] (hiū hōi) EN: starving ; malnourished FR:
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished FR: être affamé ; crever de faim (fam.) ; avoir très faim ; avoir l'estomac dans les talons ; avoir une faim de loup
หิวจะแย่แล้ว ; หิวจะแย่อยู่แล้ว[v. exp.] (hiū ja yaē ) EN: be starving FR: crever de faim
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous FR:
อดอยาก[adj.] (otyāk) EN: starving ; poor ; impoverished FR:
อดอยากปากแห้ง[adj.] (otyākpākhaē) EN: starving FR:
ไส้แขวน[v.] (saikhwaēn) EN: have an empty stomach ; be famish ; be starving FR:
โซ[adj.] (sō) EN: starving ; haggard ; hungry FR: sous-alimenté
ท้องแขวน[adj.] (thøngkhwaēn) EN: very hungry ; starving ; famished FR: affamé
ท้องเลว[adj.] (thønglēo) EN: starving FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า starving
Back to top