ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอบโต้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอบโต้*, -ตอบโต้-

ตอบโต้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอบโต้ (v.) retort See also: rebut, refute, confute, fight back, hit back, counterattack, strike back Syn. โต้ตอบ, แก้แค้น, สวนตอบ, โต้กลับ Ops. นิ่งเฉย
ตอบโต้กลับ (v.) respond See also: react
English-Thai: HOPE Dictionary
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphonal(แอนทีโฟ' นัล) adj. เกี่ยวกับ antiphons หรือ antiphony; ตอบโต้
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้,มาตรการตอบโต้,วิธีการรับมือ
countermine(เคา'เทอะไมน์) n. ทุ่นระเบิดทำลายทุ่นระเบิดข้าศึก,แผนตอบโต้,
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้
militate(มิล'ลิเทท) vi. กระทำทางทหาร,ต่อสู้,ตอบโต้,รบ,ยืนหยัด., See also: militation n.
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
retaliate(รีแทล'ลิเอท) vi.,vt. ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ, See also: retaliative,retaliatory adj. retaliator n., Syn. requite
retaliation(รีแทลลิเอ'เชิน) n. การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ, Syn. reprisal
sally(แซล'ลี) vt.,n. (การ,ผู้) ฝ่าวงล้อมออกมา,ออกเดินทางอย่างฉับพลัน,ตีโต้,ตอบโต้,ปล่อยออกมา,ปะทุ,ออกข้างนอก, See also: sallier n., Syn. dedouch
sophistic(ซะฟิส'ทิค,-เคิล) adj. ตอบโต้ด้วยคารมที่อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เกี่ยวกับsophistry (ดู) ,เกี่ยวกับsophistist (ดู), See also: sophistically adv., Syn. fallacious
sophistical(ซะฟิส'ทิค,-เคิล) adj. ตอบโต้ด้วยคารมที่อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เกี่ยวกับsophistry (ดู) ,เกี่ยวกับsophistist (ดู), See also: sophistically adv., Syn. fallacious
tit for tatn. ตาต่อตาฟันต่อฟัน,ซึ่งตอบโต้เท่ากัน
unaccountable(อันอะเคา'ทะเบิล) adj. ไม่ได้อธิบายไว้,ไม่สามารถอธิบายได้,ไม่ต้องรับผิดชอบ,ไม่มีภาระหน้าที่,แปลก,พิกล,ไม่ สามารถตอบโต้., See also: unaccountableness n. unaccountability n.
English-Thai: Nontri Dictionary
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
retaliate(vt) ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
countervailing dutyอากรตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retaliatory lawกฎหมายตอบโต้ (กฎหมายของประเทศอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
countermeasuresมาตรการตอบโต้ [การทูต]
Countervailing dutyอากรตอบโต้ [เศรษฐศาสตร์]
reprisalการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งเป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน [การทูต]
retortionการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
counter with (phrv.) ตอบโต้ See also: สวนกลับ
retaliate (vi.) ตอบโต้ See also: โต้ตอบ, แก้แค้น Syn. reciprocate, revenge
riposte (vi.) ตอบโต้อย่างฉับพลัน Syn. respond, retort
countermeasure (n.) การกระทำตอบโต้ See also: การโต้กลับ
counteroffensive (n.) การรุกตอบโต้ See also: การโจมตีตอบโต้
riposte (n.) การตอบโต้อย่างฉับพลัน Syn. response, retort
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
React or die, isn't that what they say? Ever stab someone?ตอบโต้ หรือ ตาย ใช่ไหมที่เขาพูดกัน เคยแทงใครไหม
Countermeasures in place and ready for deployment. Over.ตอบโต้ในสถานที่และพร้อม สำหรับการใช้งาน เกิน.
I'm quite sure you came here with some kind of a countermeasure, and I'd be interested to hear you out.{\cHFFFFFF}ผมค่อนข้างแน่ใจว่าคุณมาที่นี่ด้วย ชนิดของการตอบโต้บาง {\cHFFFFFF}และฉันจะให้ความสนใจ จะได้ยินคุณออก
That weapon is built by man.อย่าทําบ้า ๆ เจ้าสิ่งนั่นมันไม่ได้ตอบโต้เรา
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด
And the army is attacking crowds with clubs.กองทัพก็ตอบโต้ฝูงชนด้วยตะบอง
Especially when those people do not strike back.โดยเฉพาะเมื่อประชาชนไม่ตอบโต้
Fighting back will not work.การตอบโต้ไม่ช่วยอะไร
But if we riot if we fight back we become the vandals and they become the law.ถ้าเราก่อการจลาจล ถ้าเราตอบโต้ เราจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน
They expect us to lose heart or to fight back.พวกเขาคิดว่าเราจะเสียกำลังใจ หรือตอบโต้
We're not going to kill anybody, but you've got to get in close to use them.- เริ่มเข้าสู่ระดับสีเหลือง เปิดระบบตอบโต้เต็มรูปแบบ ระบบตอบโต้พร้อมทำงาน Soul Finger!
Figure 20,22 until the first impact of our retaliatory strike.การตอบโต้ ใช้เวลาเตรียมการ 22 นาที 20 + 22 นับจากจรวดกระทบเป้าหมายแรก
Sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว
I'm sure it will only be a matter of minutes before the president commits to total release.อีกแค่ไม่กี่นาที ประธานาธิบดีจะสั่งตอบโต้เต็มรูปแบบ
Naturally, you must expect me to attack with Capo Ferro.เจ้าคิดว่าข้าจะใช้ท่าของคาโป เฟอโรตอบโต้เหรอ?
But after nine years of fighting, the Afghan Forces are now getting their Stinger missiles, and are now beginning to hold their own against the Air-Strikes.แต่ทว่าหลังจาก 9 ปีของการต่อสู้ ตอนนี้กองทัพอัฟกันกำลังจะมีจรวดมิซซายสตริงเจอร์ และเริ่มที่จะตอบโต้ทางอากาศ
Whatever I say, whatever I do, whatever I think, she always has the perfect countermove.ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร ไม่ว่าฉันจะทำอะไร ไม่ว่าฉันจะคิดอะไร แม่มักจะมีวิธีตอบโต้ที่ยอดเยี่ยมเสมอ
But think of the upside... it doesn't leave you much to be disappointed in, either.อย่างน้อยอีกฝ่ายก็ได้ตอบโต้อะไรกลับมาบ้าง
I think that there's a connection between the readings and the hallucinations, like they're all part of a defensive reaction, some sort of immune system.ฉันคิดว่าค่าที่วัดได้กับภาพที่คุณเห็นมันเกี่ยวข้องกัน -มันเป็นปฎิกริยาตอบโต้
You daddy stared adversity in the eye, Hardy, and he beat it back with a broom.เขาผจญความทุกข์ยากอย่างเด็ดเดี่ยว และตอบโต้มันด้วยไม้กวาด
But we still have time. Time enough to counter Sauron if we act quickly.แต่เรายังพอมีเวลา เพียงพอที่จะตอบโต้ เซารอน ถ้าเราเริ่มก่อน
Nobody expected it. Jews fighting back. Who would have thought?ใครมันจะไปคิดล่ะ ยิวน่ะเหรอกล้าตอบโต้ ใครจะคิด
And since bullies only respond to strength, from now onward,จากนี้ไป หากมีการรังแก ข่มเหง จะถูกตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่งจากเรา
But today the Inn National Lawyer's Guild and 29 other groups and individuals are fighting back.แต่วันนี้ สมาคมทนายความแห่งชาติ รวมทั้งกลุ่มอีก 29 กลุ่มและบุคคลอีกจำนวนมาก กำลังรวมตัวกันตอบโต้
I see you're allergic to that stuff. You're gonna have a reaction.ฉันว่านายแพ้ยานะ นายน่ามีอาการตอบโต้ได้.
Take us to 10,000 feet and deploy countermeasures.พาเราไปที่ 10,000 ฟุต แล้วปรับขบวนเพื่อการตอบโต้
Yeah, you! If you're short, you don't retort.ใช่,แกนั่นแหละ เจ้าก็เตี้ยเกินไป คงตอบโต้อะไรไม่ได้
Why didn't you fight back?ทำไมนายไม่ตอบโต้ล่ะ?
How did mccarty end up playing the unsub?ถ้าผมเป็นเหยื่อ เขาคงต้องการให้ผมอ้อนวอนขอชีวิต ปากของคุณถูกปิด คุณตอบโต้อะไรไม่ได้
We take these actions with the full knowledge that we will be called butchers, but we are only responding to the violence that has been inflicted upon our own sons and daughters.เราทำแบบนี้โดยรู้ดีว่าจะถูกเรียกว่าพวกป่าเถื่อน แต่เราทำไปเพียงเพราะตอบโต้ความรุนแรง ที่ถูกก่อขึ้นให้แก่ลูกชายและลูกสาวของพวกเรา
You were taken as pawns by the brain interactive construct, the being you know as milton fine.เธอเป็นเหมือนตัวประกัน ที่โครงสร้างระบบตอบโต้อัตโนมัติบ่งบอกไว้ สิ่งมีชีวิตที่คุณรู้จักในชื่อของ ไฟน์
Other departments have enacted countermeasures as well.ให้แผนกอื่นๆได้ออกข้อบังคับตอบโต้โดยทันที
No, if you push this, they will react.ไม่ ถ้าลูกพยายามจะทำ มันจะตอบโต้
What happened? You weren't answering.เกิดอะไรขึ้น ทำไมคุณไม่มีการตอบโต้
What could it be, Opposition debated and discussed a lot.สิ่งที่ควรจะเป็นมันจะไม่เป็น มันจะตอบโต้และขัดค้านคุณ
And when we do, we'll know just what to do with them.พวกมันก็จะได้เห็นมาตรการตอบโต้
So here is our chance to kick some ass for Mother Earth.และนี่เป็นโอกาส\ โอกาสที่เราจะตอบโต้แทนผืนแผ่นดินของเรา่
Each will cause untold misery...แต่ละทางเลือกที่ว่าจะเป็นการตอบโต้อย่างสาสมทีเดียว
Compound 6 seems to be showing decreased aggression response.สารประกอบ 6 ดูเหมือนว่าจะมีผลการตอบโต้ก้าวร้าวลดลง เ็ม็ฺดสีผิวบางส่วนกลับคืนสภาพ
If we don't strike back...ถ้าเราไม่ตอบโต้... ..

ตอบโต้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอบโต้
Back to top