ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราบ*, -ตราบ-

ตราบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราบ (conj.) until See also: till, as long as Syn. เท่าที่, จนกระทั่ง, จนถึง, เมื่อ
ตราบจน (conj.) until See also: till Syn. จนกระทั่ง
ตราบจนกระทั่ง (conj.) until See also: till Syn. ตราบจน, จนกระทั่ง
ตราบที่ (conj.) as far as See also: as long as, until Syn. เท่าที่, เมื่อ
ตราบาป (n.) sin See also: guilt Syn. บาปติดตัว
ตราบเท่า (conj.) as long as See also: whenever, until, till Syn. ตลอด, ถึง, จวบจวน
ตราบเท่าที่ (conj.) as long as See also: so long as, on condition that, provided that Syn. จนกว่า, จวบจน, กระทั่ง, จนกระทั่ง
ตราบใด (conj.) as long as See also: so long as Syn. จนถึง, เมื่อ
ตราบใดที่ (conj.) so long as Syn. ตราบเท่าที่
English-Thai: HOPE Dictionary
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
insofar(อินซะฟาร์') adj. ตราบเท่าที่
insomuch(อินโซมัชฺ') adv. ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้, Syn. inasmuch
long(ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่)
now(เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้
seeing(ซี'อิง) conj. ตามความเป็นจริง,ตราบที่,เมื่อพิจารณาถึง. n. การมอง,การเห็น,ประสาทตา, Syn. considering,inasmuch as
visa(วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว
what(วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
English-Thai: Nontri Dictionary
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้
till(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,ตราบเท่า
while(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
whilst(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
yet (adv.) ตราบจนกระทั่งบัดนี้
as long as (conj.) ตราบเท่าที่ See also: จนกว่า
insofar as (conj.) ตราบเท่าที่ (ทางการ)
burn into (phrv.) ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
postmark (vt.) ประทับตราบนไปรษณียภัณฑ์
visa (vt.) ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even now, everyday of my life is filled of joy because your mom!ตราบจนทุกวันนี้ ทุกๆวันในชีวิตของพ่อ ยังคงเปี่ยมไปด้วยความสุขก็เพราะแม่ของลูก
Not until my whole life is doneตราบชีวิตนี้มีลมหายใจ
So far, none of the food stalls show any kind of evidence of fungus.ตราบถึงตอนนี้ ไม่มีแหล่งอาหารตรงไหน ที่ใกล้เคียงกับหลักฐานเชื้อรา
So, here's what you got so far:ตราบถึงตอนนี้แล้ว คุณได้อะไรมาบ้าง
As long as I can get at your neck.ตราบที่ข้ายังมีคอให้บั่น
So long as I am your king, treason shall never go unpunished.ตราบที่ข้ายังเป็นราชาของเจ้า พวกกบฏจะไม่มีวันถูกปล่อยลอยนวล
As long as I tell you whatever you want.ตราบที่ฉันจะบอกสิ่งที่คุณต้องการ
I figure as long as I'm up in the air, they can't see me, they won't mind if I'm black.ตราบที่ฉันอยู่บนท้องฟ้า ไม่มีใครมองเห็น ไม่มีใครรังเกียจว่าฉันผิวดำ
As long as his airways are clear, shouldn't be a problem.ตราบที่ทางเดินหายใจปลอดโปร่ง น่าจะไม่มีปัญหาอะไร
As long as she draws breath, she will come after us, after you.ตราบที่นางยังคงหายใจ นางจะยังคงตามล่าเรา ตามล่าเจ้า
And as soon as we get those pages back,ตราบที่พวกเราได้หน้าหนังสือนั้นมา
Just so long as it's all gone by the time we wake up tomorrow evening.ตราบที่มันขายออกไปได้เกลี้ยง ก่อนเวลาที่พวกเราจะ ตื่นนอนขึ้นมา พรุ่งนี้หัวค่ำ
As long as we have this, we can get back.ตราบที่มันยังอยู่ เราก็กลับบ้านได้ .
As long as it keeps Makris locked up.ตราบที่มาคริสยังโดนจับอยู่
As long as someone's paying for the system.ตราบที่มีคนจ่ายค่าระบบ
Every piece of Greek parchment shall be burned.ตราบที่ยังภักดีนามแห่งสปาร์ทาอยู่ ลีโอนายเดิสจะถูกลงทัณฑ์ด้วยความตาย
As long as something loves you, right?ตราบที่ยังมีรัก ใช่มั้ย
As long as I live, I'm never gonna forget you.ตราบที่ยังมีลมหายใจ ฉันจะไม่มีวันลืมพี่
Until he opened it up, he figured the cat had to be alive and dead.ตราบที่ยังไม่ได้เปิดกล่อง เขาคิดว่าจะต้องมีทั้งแมวที่รอด และแมวที่ไม่รอด
As long as you have it, the spirits it contained will come after you.ตราบที่ลูกครอบครองมันไว้ เหล่าวิญญานในเหรียญนั่น จะตามล่าลูก
How did your dad know where you'd be last night? So as long as you stay strong, we won't have to kill a 16-year-old boy.ตราบที่ลูกยังแข็งแกร่ง เราก็จะ ไม่ต้องฆ่าเด็กอายุ 16 นั่น
As long as my future's tied up with yours,ตราบที่อนาคตผมขึ้นอยู่กับคุณด้วยส่วนหนึ่งแล้ว
As long as you're alive in this world, you can't hurt us.ตราบที่เจ้าจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เจ้าจะไม่สามารถทำร้ายเราได้
As long as you hold the spirit of goodness in your heart,ตราบที่เจ้ารักษาความดี ที่อยู่ในใจเจ้า
As long as you have someone like this persimmon vinegar you two will be fine, alright?ตราบที่เธอมีใครสักคน เป็นเหมือน น้ำส้มสายชูนี่ เธอสองคนจะไม่เป็นไร
As long as you stay out of the way.ตราบที่เธออยู่ให้ห่างไว้
As long as we remember to look both ways before we cross the street, that'll never happen to us.ตราบที่เราดูสองข้างถนน ก่อนจะข้าม .. เรื่องนี้จะไม่เกิดกับเราหรอกลูก
Not as long as we all come together...ตราบที่เรายังอยู่ด้วยกัน
As far as I'm concerned, Bourne is still a serious threat until proven otherwise.ตราบที่เรายังไม่วางใจ จนกว่าเราจะรู้แน่ชัด
As long as we steer clear of whichever sector is active, we'll be safe.ตราบที่เราอยู่ห่างสิ่งที่แผลงฤทธิ์เราก็ปลอดภัยแล้ว
As long as we sit on our thumbs.ตราบที่เราไม่สร้างปัญหา
Well, as far as the shooting at Don Aldo's, you're good to go.ตราบที่เหตุยิงกันที่ร้านของดอน แอลโด้ ไม่ได้ทำให้คุณเขวไป
While the candlelight's still glowingตราบที่แสงเทียนส่องมองพร่างพราย
A robot must protect itself so long as doing so does not conflict with the first two laws.ตราบที่ไม่ขัดกับกฎ 2 ข้อแรก
Yeah, I busted it when I was a kid.ตราบนกระสุน บอกว่ามันเป็นขนาด 6 ใช่ไหม
As long as the Boltons rule the North, the North will suffer.ตราบนานที่บอลตันปกครองแดนเหนือ ตอนเหนือจะต้องทนทุกข์
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.ตราบนานเท่าที่ผมจำได้ ผมอยากเข้าแก๊งค์ตั้งแต่เด็ก
As long as my family is provided for...ตราบนานเท่านานที่ฉันจัดหามาเลี้ยงครอบครัวฉันได้...
As long as we're here.ตราบนานเท่านานที่เราอยู่ที่นี่
For as long as it takes.ตราบนานเท่าใดที่มันยังมีเวลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราบ
Back to top