ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดุด่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดุด่า*, -ดุด่า-

ดุด่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุด่า (v.) scold See also: reproach, blame, rebuke, reprimand Syn. ว่ากล่าว, ตำหนิ, ด่า, ด่าทอ, ด่าว่า, บริภาษ
ดุด่าว่ากล่าว (v.) scold See also: reprimand, censure, rebuke, reproach Syn. ดุด่า
ดุด่าว่ากล่าว (v.) castigate See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure Syn. ตำหนิติเตียน
English-Thai: HOPE Dictionary
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
scold(สโคลดฺ) vt.,vi.,n. (การ) ดุด่า,ด่าด้วยความโกรธ,ตำหนิ,ต่อว่า,ว่า,บุคคลที่ชอบด่า, See also: scolder n. scoldingly adv., Syn. reprimand
upbraid(อัพเบรด') vt.,vi. ดุด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง,ประณาม., See also: upbraider n., Syn. scold
wig(วิก) n. ผมปลอม,ช้องผม,จัดให้มีผมปลอม,ต่อว่าอย่างรุนแรง,ประณาม,ดุด่า, See also: wigless adj., Syn. toupee
English-Thai: Nontri Dictionary
shrewish(adj) อารมณ์ร้าย,ชอบดุด่า,ปากร้าย,ปากจัด
termagant(adj) ชอบดุด่า,รุนแรง,อารมณ์ร้าย,ชอบวิวาท,ปั่นป่วน
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be after (phrv.) ดุด่า See also: ด่าว่า Syn. go on at
be at (phrv.) ดุด่า See also: จับผิด Syn. go on at
be on at (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว Syn. go on at
bring up (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว Syn. tell off
call over (idm.) ดุด่า See also: ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว Syn. haul over, rake over
chew up (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. tell off
chide (vt.) ดุด่า Syn. scold, berate, criticize
chide (vi.) ดุด่า
get after (phrv.) ดุด่า See also: จับผิด, ขอให้ทำ, บอกให้ทำ Syn. go on at
get at (phrv.) ดุด่า See also: พูดซ้ำซากเพื่อให้ทำ Syn. go on at
go on at (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, บอกย้ำ, บอกซ้ำซาก Syn. be after, be at, be on at
jump all over (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด Syn. jump on
jump on (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด Syn. pick on
keep after (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด Syn. go on at
keep on at (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. go on at
keep onto (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. go on at
lay out (phrv.) ดุด่า See also: จับผิด Syn. tell off
nag (vt.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, จ้องจับผิด, ต่อว่า Syn. vex, badger, annoy, pester
pull up (phrv.) ดุด่า See also: หาข้อผิดพลาด Syn. tell off
rag (vt.) ดุด่า Syn. scold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can curse me, but why must you curse my father? !ดุด่าฉันสิแล้วก็ลืมไปซะ ทำไมต้องแช่งด่าพ่อของฉันด้วย
Then my husband leaves with someone younger and I'm stuck with kids that just scream and nag.หลังจากนั้นสามีของฉันก็จะทิ้งฉันไปกับผู้หญิงที่ดูเด็กกว่า และฉันก็ไปไหนไม่ได้ ต้องเลี้ยงลูก\ มีแต่เสียงร้องไห้และเสียงดุด่า
Her mother must've scolded her.แม่ของเธอคงกำลังดุด่าเธอ
I'm going to nag again.ฉันจะคอยดุด่าเจ้าเหมือนเดิม.
If I'd have known that you'd jump on any tall guy in a sleeping bag,ถ้าผมรู้ว่าคุณจะดุด่า ชายร่างใหญ่ในเต๊นท์นอน
I gave you permission to scold and you really scolded me.ผมยอมให้คุณดุด่า คุณก็เลยเอาใหญ่เลยนะ
I'm going to be relying on you a lot, so I might be nagging or preachingผมจะต้องพึ่งพาคุณมาก, บางทีแม้แต่คำสั่งสอนและดุด่า
She provides, shall we say, recreational scolding for those who enjoy that sort of thing and are prepared to pay for it.เธอให้บริการ หรือเราอาจจะพูดว่าเธอให้คำดุด่าที่น่าอภิรมย์ สำหรับพวกชอบ และพร้อมจะจ่ายกับอะไรแบบนี้
I didn't want to make a scene in front of the guys, but I was pretty pissed.ผมไม่อยากดุด่าลูก ต่อหน้าคนอื่น แต่ผมค่อนข้างโกรธ
He kind of liked it when you yelled at him.เขาดูชอบด้วยเวลาที่คุณดุด่าเขาน่ะ
She says that she will scold me. She says that it will never happen...เธอจะดุด่าหนู และต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องแบบนั้น...
Why? Did you get in trouble?ทำไมล่ะ ลูกถูกดุด่าหรือเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดุด่า
Back to top