ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดียิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดียิ่ง*, -ดียิ่ง-

ดียิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดียิ่ง (adj.) superior See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled Syn. ประเสริฐ, เลิศล้ำ
ดียิ่ง (adj.) excellent See also: superb Syn. เลิศยิ่ง, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
ดียิ่ง (adj.) excellent Syn. ดีเยี่ยม, ประเสริฐ
ดียิ่ง (adj.) excellent Syn. ประเสริฐ, วิเศษ, ดีเลิศ
ดียิ่ง (adj.) excellent See also: superb, best, chief, paramount Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, เด่น, ประเสริฐ
English-Thai: HOPE Dictionary
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
famous(เฟม'มัส) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม., See also: famously adv. famousness n., Syn. celebrated ###A. obscure
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย
o'clock(อะคลอค') adv. โดยนาฬิกา,ตามนาฬิกา,..โมง...,.นาฬิกา. one o'clock อย่างรวดเร็ว,ฉับพลัน,ยินดียิ่ง
rattling(แรท'ลิง) adj.,adv. ส่งเสียงรัว,ดียิ่ง,มีชีวิตชีวา,เร็ว,
upward compatibleเข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้
vintage yearn. ปีที่มีการกลั่นเหล้าองุ่นที่ได้ผลดี,ปีที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
whale(เวล) n. ปลาวาฬ,บุคคลหรือสิ่งที่ใหญ่โตมหาศาล,บุคคลหรือสิ่งที่ดียิ่ง vi. จับปลาวาฬ,ล่าปลาวาฬ
English-Thai: Nontri Dictionary
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
famous(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,เป็นหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป [ตลาดทุน]
shielded twisted pair (STP)สายเอสทีพี, สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวนได้ดียิ่งขึ้น รองรับความถี่ของการส่งข้อมูลสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stimulationการกระตุ้นการผลิตการผลิตปิโตรเลียมอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของปิโตรเลียมจากแหล่งกักเก็บเข้าหลุมผลิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งกักเก็บบริเวณใกล้หลุมผลิต ถ้ามีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นจะมีการใช้วิธีการกระตุ้นการผลิต อาจใช้วิธีการใช้กรด (Acid zing) หรือวิธีทำให้หินแตก (fracturing) เพื่อช่วยให้การผลิตได้ผลดียิ่งขึ้น
Tackifierสารทำให้ยางเหนียวติดกัน เป็นสารเคมีที่เติมลงในยางทำให้ยางมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยางสามารถติดกับยางด้วยกัน หรือติดกับวัสดุอื่นได้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการนำยางส่วนต่างๆ มาประกอบกันได้ง่ายขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
better (adj.) ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
face-lift (n.) การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดียิ่งขึ้น
riot in (phrv.) ยินดียิ่งกับ See also: สำราญเต็มที่กับ Syn. revel in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm very happy that you treated me so wellฉันดีใจมากๆ ที่คุณปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดียิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In better shape than me, at any rate.ดียิ่งกว่าข้าเสียอีก
The best of someone better.ดียิ่งกว่าคนที่ทำได้ดีกว่า
Better than anyone i know.ดียิ่งกว่าคนอื่นๆ ที่ฉันรู้จัก
Is greater than any pain I'll ever feel.ดียิ่งกว่าความเจ็บใด ๆ/Nที่ฉันเคยสัมผัสมา
Better than your father, better than Scott.ดียิ่งกว่าพ่อของเจ้า รู้ดียิ่งกว่าสก๊อต
He's better than James Bond, because he's tinier.ดียิ่งกว่าเจมส์ บอนด์อีก เพราะเขาเล็กจิ๋ว
It's good to have you back.ดียิ่งที่ท่านกลับมาแล้ว
Good of you to notice.ดียิ่งที่ท่านสังเกตเห็น
He wasn't very funny but I liked it better.เขาไม่ได้ตลกมาก แต่ฉันชอบ มันได้ดียิ่งขึ้น
A million's no problem. Ten million's even better.ล้านบาทไม่มีปัญหา สิบล้านที่ดียิ่งขึ้น
Even better. This is a bad guy retribution scenario.ที่ดียิ่งขึ้น นี้เป็นสถานการณ์กรรมคนเลว
It is with great pleasure that we invite you to return as an instructor in the Art History department for the 1 954-1 955 academic year.เรามีความยินดียิ่ง... ที่จะเชิญคุณ... กลับมาเป็นอาจารย์...
Isn't it a great day?นี่เป็นวันที่น่ายินดียิ่งนัก?
You're most diligent, Denis a noble example for all those who labor in the name of our Lord, but...ทำงานดีมาก, เดนิส... ...เป็นตัวอย่างที่ดียิ่ง สำหรับผู้ทำงานรับใช้พระเจ้า, แต่...
But I think these photos can help you guys deiced whom to eliminate.ฉันคิดว่ารูปพวกนี้ จะช่วยให้เราตัดสินได้ดียิ่งขึ้น ว่าใครจะต้องกลับบ้านคนแรก
This is joyful news.นี่เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง
So nice to have you.ยินดียิ่งที่ได้รู้จัก
The important ing is that he's safe, and we're gonna nue you back to health, and i think that would happen a lot faster if we all clear out.สิ่งสำคัญคือเขาปลอดภัย และเราต้องการให้คุณกลับมาแข็งแรง และจะดียิ่งขึ้นถ้าเราออกไปจากที่นี่กันเสียที
Well, that's just what everybody else says. Everybody says that?คุณทำได้ดีแล้ว และกำลังดียิ่งขึ้นไปอีก
That's what makes the gravy grander!มันทำให้แกรวี่รสดียิ่งนัก!
You know what could make this moment even better?รู้อะไรไหมอะไรจะยิ่งทำให้มันยิ่งดียิ่งขึ้น
I will be more outstanding compared to working as a waiter.ผมคงจะได้ดียิ่งขึ้น เทียบกับการเป็นคนเสิร์ฟ
Well, you never know. The house we're going to might be even better.เราไม่มีทางรู้หรอก ไม่แน่ บ้านใหม่เรา อาจจะดียิ่งกว่านี้ก็ได้นะ
Simple, clean lines, good lawns, marvellous for children.ง่ายเส้นสะอาดสนามหญ้าที่ดียิ่งสำหรับเด็ก
So is that iron door always gonna be closed?นั่นล่ะที่ทำให้อยากรู้จักคุณดียิ่งขึ้น
It's the case of a lifetime, come on.ดียิ่งใหญ่ในชีวิตเชียวนะ
But things are going to get better.แต่สิ่งที่จะเกิดก็ทำให้ดียิ่งขึ้น
I wish I could say it was my pleasure, but....อยากจะบอกว่า ด้วยความยินดียิ่ง แต่...
More good news. I will teach you real Kung Fu.ข่าวดียิ่งกว่าอีก/ ฉันจะสอนกังฟูจริงๆให้เธอ
Well, some people who've had difficulty recalling their flash-forwards have had real breakthroughs with this treatmt.เอาล่ะ มีคนไข้บางคนที่จะยากหน่อย ในการระลึกความจำ ในการย้อนไปมอง ภาพอนาคตอีกครั้ง แต่เคยมีคนไข้รักษาได้ผล อย่างดียิ่งมาแล้วจริงๆ
We'd like to get to know A bit more about each of you.เราอยากจะรู้จักพวกคุณ ให้ดียิ่งขึ้นอีกหน่อย
You guys are like, "Wake up early. We'll be better people."แล้วพวกพ่อก็เหมือน "ตื่นเร็วจะได้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้น"
I thought that I knew you better than anyone.ฉันคิดว่าฉันรู้จักคุณดียิ่งกว่าใคร
Camelot has welcomed back its daughter with open arms.- คาแมล็อตต้อนรับข้ากลับไป ด้วยความยินดียิ่ง
ITS ACCELERATION GETS FASTER AND FASTER AND FASTER. IF DARK ENERGY IS THIS PHANTOM ENERGY,วิธีการที่เราจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
But then we started corresponding, and I discovered what a wonderful man Paul really is.แต่พอเราเริ่มติดต่อกัน ฉันก็พบว่า พอลเป็นผู้ชายที่ดียิ่งนัก
But when you think about it, maybe we stumbled into an even better tradition.แต่ลองคิดดูสิ บางทีอาจจะทำให้เรา มีประเพณีที่ดียิ่งกว่าเดิม
I know this area as well as anyone.ผมรู้จักบริเวณนี้ดียิ่งกว่าใคร
And to rise to great heights even beyond my own legend as a great cocksmith, master pintsman, and stunningly handsome prince of light in these dark Dark Ages.และทำให้ดียิ่งกว่าอดีตของข้า ในฐานะนักรัก ขี้เมา และเจ้าชายรูปงามแห่งแสงสว่าง ในยุคมืดเช่นนี้
Well, the other angels won't let you.เจ้ารู้ดียิ่งกว่าใคร... แคสเทียล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดียิ่ง
Back to top