ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดินแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดินแดน*, -ดินแดน-

ดินแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดินแดน (n.) territory See also: country, land Syn. อาณาเขต, แคว้น, เขต
English-Thai: HOPE Dictionary
god's countryดินแดนที่พระเจ้าชอบ
azerbijan(อาเซอะไบแจน') n. ชื้อดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย, ชื่อจังหวัดในอิหร่าน., Syn. Azerbaidzhan
cameroons(แคมมะรูนซฺ') n. ชื่อดินแดนในอาณัติของเยอร มันสมัยก่อน
duchy(ดัช'ชี) n. ดินแดนในความปกครองของท่านดยุคหรือภรรยาท่านดยุค -pl. duchies
enclave(เอน'เคลฟว) n. ประเทศที่มีดินแดนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยดินแดนของประเทศอื่น
free-soiladj. เกี่ยวกับดินแดนที่ไร้ทาส
gaul(กอล) n. เขตดินแดนในยุโรปตะวันตกสมัยโบราณ
grassland(กราส'แลนดฺ) n. ทุ่งหญ้า,ดินแดนที่มีทุ่งหญ้ามาก, Syn. pasture land
heartland(ฮาร์ท'แลนด์) n. ดินแดนส่วนกลางที่ยากแก่การถูกโจมตีมักมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
inland(อิน'เลินดฺ) adj. ภายในประเทศ,ภายในดินแดน,ท้องถิ่น. adv. ภายในประเทศ,เข้าไปในประเทศ. n. (อิน'แลนดฺ) บริเวณภายในประเทศ, Syn. domestic,internal
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
national guardn. กองทหารรักษาดินแดนของชาติ
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ,ผู้อารักขา
realm(เรล์ม) n. ราชอาณาจักร,อาณาจักร,บริเวณ,แผ่นดิน,ดินแดน,ขอบเขตล ปริมณฑล
region(รี'เจิน) n. บริเวณ,ส่วน,แถบ,ดินแดน,แคว้น,ภูมิภาค,เขตการปกครอง,ขอบเขต,ปริมณฑล, See also: regional adj., Syn. area,place
sabah(ซา'บา) n. ชื่อดินแดนส่วนหนึ่งของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว
secede(ซีซีด') vt. ถอนตัว (อย่างเป็นทางการจากการเป็นพันธมิตร จากองค์การ จากสมาคมหรืออื่น ๆ) ,แบ่งแยกดินแดน., See also: seceder n.
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก,การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n.,adj. secessionism n., Syn. abandonment,withdrawal
sheikdom(ชีค'เดิม) n. ดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของsheik (ดู)
sheikhdom(ชีค'เดิม) n. ดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของsheik (ดู)
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
southeast asian. เอเซียอาคเนย์,ประเทศและดินแดนในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย (ได้แก่บรูไน,พม่า,เขมร,อินโดนีเซีย,ลาว,ไทย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,ตีมอร์,สิงคโปร,เวียดนาม) . -Sountheast Asian
territorial(เทริทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน,เกี่ยวกับบริเวณหนึ่งเฉพาะ,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน. n. ทหารภาคพื้นดิน.
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร
trusteeship(ทรัส'ทีชิพ) n. ตำแหน่ง หน้าที่และการดูแลของผู้พิทักษ์,ดินแดนในอารักขา,ดินแดนในอาณัติ
utopia(ยูโท'เพีย) n. ดินแดนที่มีสภาพทางการเมือง และสังคมที่สมบูรณ์,ระบบการเมืองหรือสังคมสมบูรณ, Syn. Eden,salvation,bliss -Utopian n.,adj. -Utopianism n.
wonderland(วัน'เดอะแลนดฺ) n. แดนมหัศจรรย์,ดินแดนที่น่าพิศวง,ประเทศที่น่าพิศวง,สวรรค์
zion(ไซ'เอิน) n. ชาวยิว,ดินแดนปาเลสไตน์อันเป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของชาวยิวและเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายิว,สวรรค์., Syn. Sion
English-Thai: Nontri Dictionary
dreamland(n) ดินแดนในความฝัน,โลกแห่งความฝัน
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ
realm(n) แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน,บริเวณ
region(n) บริเวณ,ขอบเขต,แถบ,ภาค,แคว้น,ดินแดน
secede(vi) แบ่งแยกดินแดน,ปลีกตัวออก,แยกตัวออก
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน,การปลีกตัวออก,การแยกตัวออก
territorial(adj) เกี่ยวกับดินแดน,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enclaveดินแดนแทรก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trust territoryดินแดนในภาวะทรัสตี (ของสหประชาชาติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquisitionการได้มาซึ่งดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annexationการผนวกดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condominium๑. อำนาจปกครองดินแดนร่วมกัน (ของหลายรัฐ)๒. ดินแดนใต้การปกครองร่วม๓. กรรมสิทธิ์ร่วมในอาคารชุด๔. อาคารชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conquestการพิชิตดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irredentismอุดมการณ์เรียกร้องดินแดนของชนชาติเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus soli (L.)หลักกฎหมายสัญชาติโดยดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territorialเกี่ยวกับดินแดน, เกี่ยวกับอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Far Eastดินแดนตะวันออกไกล [การแพทย์]
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
PAPalestinian Authority หรือ Palestinian National Authority (PNA) เป็นองค์การบริหารดินแดนยึดครอง (Occupied Territories) ในเขต Gazza และเขต West Bank ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นผลจากความตกลงออสโล (Oslo Accords) ระหว่างอิสราเอลกับ Palestinian Liberation Organization (PLO) เพื่อเป็นองค์กรบริหารดินแดนยึดครองก่อนที่การเจรจา Final Statua จะประสบความสำเร็จ [การทูต]
Papyrusกระดาษปาปิรุสชาวอียิปต์โบราณใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) ในการบันทึก เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำกระดาษปาปิรุสนี้ ชาวอียิปต์ได้มาจากการนำเอาต้นปาไปรัส (คล้ายต้นอ้อ) ซึ่งมีมากแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ นำมาลอกเอาเยื่อบาง ๆ ประกบกันหลาย ๆ ชั้น และทำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมา แผ่นกระดาษเหล่านี้เมื่อนำเอาด้านข้างมาต่อกัน จะเป็นแผ่นที่ยาวออกทางด้านข้าง บางฉบับยาวถึง 40 หลา จากนั้นใช้หญ้ามาทุบปลายให้เป็นฝอยใช้แทนพู่กัน และต่อมาใช้ปล้องหญ้าตัดทำเป็นปากกา ส่วนหมึกที่ใช้ทำด้วยถ่านไม้บดละเอียดผสมกับยางไม้ การใช้กระดาษปาปิรุสได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอียิปต์ใช้การบันทึกลงในกระดาษปาปิรุส เมื่อจบการบันทึกก็จะม้วนแล้วมัดไว้เป็นม้วนๆ (Papyrus roll) โดยเรื่องราวที่บันทึกส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา การปกครอง และตำรายา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
territory (n.) ดินแดน See also: พื้นที่
Etruria (n.) ดินแดนทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมอิตาลี
New England (n.) ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา
principality (n.) ดินแดนที่ปกครองโดยเจ้าชาย Syn. realm, country
sheikdom (n.) ดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของชีค Syn. sheikhdom
sheikhdom (n.) ดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของชีค Syn. sheikdom
Palestine (n.) ดินแดนปาเลสไตน์ (มักเรียกว่าเป็น the Holy Land)
never-never land (n.) ดินแดนมหัศจรรย์
breadbasket (n.) ดินแดนส่วนที่ผิดอาหารจำนวนมากให้ประเทศ
Elysian Fields (n.) ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก Syn. heaven, paradise
Elysium (n.) ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก Syn. heaven, Elysian Fields, paradise
dreamland (n.) ดินแดนในฝัน
Scandinavia (n.) ดินแดนในยุโรปเหนือ See also: กลุ่มประเทศแถบยุโรปเหนือ (ประกอบด้วยประเทศนอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์และหมู่เกาะ Faroe)
protectorate (n.) ดินแดนในอารักขา Syn. colony, dominion, mandate
Shangri-la (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ
Shangri-la (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ
Utopia (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ Syn. Shangri-la
utopia (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ Syn. Shangri-la
faerie (n.) ดินแดนในเทพนิยาย See also: ดินแดนเนรมิตในนิทาน Syn. fairyland, faery, wonderland
faery (n.) ดินแดนในเทพนิยาย See also: ดินแดนเนรมิตในนิทาน Syn. fairyland, wonderland
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As in, uh, "Land ho!" or, uh, "Westward ho!"สู่ปลายทาง ไม่ใช่สิ่งของ แบบว่า ฮั่นแน่ ดินแดน หรือ ฮั่นแน่ แดนตะวันตก
To my land. Send me back to my brother.ดินแดนของข้า ส่งข้ากลับไปหาพี่ชาย
A place of joy not of sorrowดินแดนของความสนุกสนาน ไม่มีความเศร้าใจ
Territory of the United States of America.ดินแดนของประเทศ สหรัฐอเมริกา.
Your land has witchcraft, but it's feeble, neglected stuff.ดินแดนของเจ้ามีเรื่องพ่อมดแม่มด แต่มันเป็นสิ่งที่อ่อนแอ และถูกละเลย
Our land... we were protected here, hidden.ดินแดนของเรา ที่ปกป้องและซ่อนเรา
Saturday Night Fever territory.ดินแดนคืนวันเสาร์ไข้
Try to watch that.ดินแดนต้องห้าม ลองจินตนาการดูสิ
Subjected to a brutal droid occupation, the people of Ryloth are starving under the blockade of a Separatists' fleet.ดินแดนถูกยึดครองโดยเหล่าดรอยด์ที่โหดร้าย ประชาชนแห่งไรลอธต่างพากันอดอยาก ภายใต้การปิดล้อมของกองยานฝ่ายแบ่งแยก
The lands should be divided equally so as not to favor one nobleman over another.ดินแดนที่ควร จะแบ่งเท่า ๆ กัน เพื่อที่จะไม่เข้าข้าง ขุนนางคนหนึ่งมากกว่าอีก
To a land where you trust everyone?ดินแดนที่ท่านไว้ใจได้ทุกคน?
A land where the powerful do not prey on the powerless.ดินแดนที่ผู้มีอำนาจ ไม่ขูดเลือดผู้ต่ำต้อย
The land where god did not finish creation.ดินแดนที่พระเจ้าสร้างไม่เสร็จ
The utopia that men have dreamed of for a thousand years... and I'll be the conduit.ดินแดนที่มนุษย์เฝ้าฝันถึงมานับร้อยปี และผมคือทางผ่านสู่มัน
His mighty kingdom was reduced to a wasteland and has remained that way till this very day.ดินแดนที่ยิ่งใหญ่ของเขาเลยกลายไปเป็นดินแดนรกร้าง และเป็นอย่างนั้นตราบจนทุกวันนี้
The mysterious subcontinent of India.ดินแดนที่ลึกลับแห่งหนึ่งในอินเดีย
The finest place on God's earth.ดินแดนที่วิเศษที่สุดของพระเจ้า
The world where light does not reach.ดินแดนที่ไร้ซึ่งแสงสว่าง
Every piece of land has a price, just like every human.ดินแดนทุกแห่งหนมีราคาทั้งนั้น ก็เหมือนกับมนุษย์ทุกคนนั่นแหละ
All lands beyond the Wall are to be relinquished to the empire.ดินแดนนอกเหนือเขตกำแพง จะตกเป็นของจักรวรรดิ
These borders are well-protected.ดินแดนนี้มีการคุมกันเป็นอย่างดี
This land holds great beauty!ดินแดนนี้สวยงามจับใจ
Your lands are full of diamonds. He'll come back for them.ดินแดนนี้เต็มไปด้วยเพชร เขาจะกลับมายึดมัน
The Gift, I think.ดินแดนพระราชทาน มั้ง
A magical land where the sun always shines and the surf always rollsดินแดนมหัศจรรย์แห่งพระอาทิตย์ส่อง และเกลียวคลื่นที่หมุนวน
This wasteland belongs to us.ดินแดนรกร้างว่างเปล่านี่เป็นของเรา
This corner of the land was untouched.ดินแดนรอบข้างไม่โดนคำสาป
What territories will he demand?ดินแดนส่วนหนึ่งหรือที่เขาต้องการ?
Purgatory was pure.ดินแดนหลังความตาย มันควรจะสะอาด
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี
The land of Albion and the future we have all fought for was in peril.ดินแดนอัลเบียนและอนาคตพวกเรานั้นเต็มไปด้วยอันตราย
Some Utopia, and all that's right and true!ดินแดนอุดมคติ อะไรที่มันถูกต้อง และเป็นจริง
A brand new island everywhere we roamดินแดนเพื่อตั้งรกรากทุกที่ที่ไป
We call it Piggy Island.ดินแดนเรา ชื่อว่าเกาะหมู
These lands are crawling with Orcs.ดินแดนเหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลกับผี
To a land so far from here, even Cersei Lannister can't get her hands on you.ดินแดนแสนห่างไกล จนต่อให้เป็นเซอร์ซี แลนนิสเตอร์ ก็จับเจ้าไม่ได้
The land of Bermuda shorts, white leisure suits, and sansabelt slacks requests your presence.ดินแดนแห่งกางเกงขาสั้น ชุดลำลองสีขาว และสแลกไร้เข็มขัดต้องการให้ พวกคุณปรากฏตัว
Purgatory has an escape hatch, but I got no idea if it's angel-friendly.ดินแดนแห่งการชำระ มีประตูหนีไฟ แต่ฉันไม่รู้ว่าจะใช้ได้มั๊ย สำหรับเพื่อนเทวดาของเรา
Land of the drunk and free.ดินแดนแห่งการเมาเสรี
The Land of Thirst.ดินแดนแห่งความกระหาย

ดินแดน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดินแดน
Back to top