ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ณ*, -ณ-

ณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
(prep.) at Syn. ที่, ใน, ในที่, แห่ง
(prep.) at Syn. ที่, ใน, ในที่, แห่ง
เวลานั้น (n.) at that time Ops. ในเวลานี้
เวลานี้ (n.) at this time See also: now, meanwhile Syn. ตอนนี้ Ops. ในเวลานั้น
รงค์ (n.) campaign Syn. การรบ, การต่อสู้
รงค์ (v.) fight Syn. ต่อสู้, ชิงชัย
รงค์ (v.) fight Syn. รณรงค์
English-Thai: HOPE Dictionary
ad loc. สถานที่นั้น, ไปที่นั่น
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการ์, จากการสังเกต
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูร์, ยอดเยี่ยม
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
a.m.abbr. Master of Arts อักษรศาสตรมหาบัฑิต. a. m.
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมา 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารม์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุพ่อ
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบรา
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุสมบัติตามกฎเกฑ์, สมบูร์, Syn. skilled
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูร์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูร์,ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมา, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคะ)
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
dribs and drabsn. ปริมาเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษีย์) -absentee voter., n.
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูร์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute maximum(คิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูราญาสิทธิราช (not limited by laws)
absolute scaleเกฑ์องศาอุหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกฑ์องศาอุหภูมิระบบ absolute scale
absolute value(คิต) n. ปริมาที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมา (อาหารการกิน), Syn. moderate)
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมา, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูร์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
acatalecticเอแคททะเลค' ทิค) adj. สมบูร
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษะจำพวก, ความเน้นหนัก.
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารม์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
access armก้านเข้าถึง หมายถึง อุปกร์ในหน่วยบันทึก มีลักษะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
abound(vi) มาก,อุดมสมบูร์,ดกดื่น,ดาษดื่น
about(adv,pre) ประมา,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมา
absolute(adj) สมบูร์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูร์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมา
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูร์,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูร
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกร
act(n) การกระทำ,พฤติการ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุศัพท์
adjective(n) คำคุศัพท์
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวี,การนอกใจ
advantage(n) ผลประโยชน์,คุ,ความได้เปรียบ
adverb(n) กริยาวิเศษ
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษ
advertise(vt) โฆษา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษา,การประกาศ,การแจ้งความ
advertising(n) การโฆษา,คำโฆษ
advised(adj) ซึ่งพิจารามาแล้ว
aesthete(n) คนมีอารม์สุนทรีย์
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารม
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารม
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษ์อักษร
affluence(n) ความสมบูร์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูร์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
propagate(vt) โฆษาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
agitprop(n) การโฆษาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบรา,พ้นสมัย
alarm(n) สัญญาเตือนภัย,ความตกใจกลัว
algebra(n) พีชคิต
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษะ,แปลก
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุสมบัติ
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการ์,ปฏิทินประจำปี
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมา
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูร
amply(adv) อย่างสมบูร์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประาม,แช่งด่า
ancient(adj) เก่าแก่,โบรา
animadversion(n) การวิจาร์,การติเตียน,การตำหนิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
in place ที่เกิด [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
in situ ที่เดิม [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
A horizonชั้นเอ [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
a posterioriหลังประสบการ์ [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
a prioriก่อนประสบการ์ [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
A.M. (arithmetic mean)เอเอ็ม (มัชฌิมเลขคิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
A.P. (arithmetic progression)เอพี (การก้าวหน้าเลขคิต) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic sequence] [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aaอาอา [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Abel's inequalityอสมการอาเบล [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abelian groupอาบีเลียนกรุป [มีความหมายเหมือนกับ commutative group] [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abiogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abolitionistผู้รรงค์ให้เลิกทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscissaพิกัดที่หนึ่ง [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absenceการหมดสติชั่วขะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absoluteล้วน ๆ, สัมบูร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute alcoholแอลกอฮอล์สัมบูร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute humidityความชื้นสัมบูร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute idealismจิตนิยมสัมบูร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute monarchyสมบูราญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute temperatureอุหภูมิสัมบูร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute valueค่าสัมบูร์ [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute zeroศูนย์สัมบูร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
absolutismสมบูราญาสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abundanceความอุดม [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abundantจำนวนมาก [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal๑. -ก้นสมุทร๒. -ระดับลึก [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
academyบัฑิตยสถาน, วิทยาสถาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Acadianอะคาเดียน [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accelerationความเร่ง [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accumbentประกับหน้า [ใบเลี้ยง, อับเรู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
accumulated valueค่าสะสม [คิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accusatorial procedureวิธีพิจาราระบบกล่าวหา [ดู adversary procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acidic-กรด [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acme zoneส่วนชั้นแอกเม [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acquired characteristicลักษะที่ได้มา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acre-footเอเคอร์-ฟุต [ธรีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aแอมแปร์, สัญลักษ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกร์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abdominal Areaพื้นที่บริเวท้อง [การแพทย์]
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย์]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Absoluteแบบสมบูร์, สัมบูร์ [การแพทย์]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
absolute magnitudeโชติมาตรสัมบูร
absolute temperatureอุหภูมิสัมบูร์, อุหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute valueค่าสัมบูร์,  ค่าสัมบูร์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute zeroศูนย์สัมบูร์, ศูนย์สัมบูร
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูร์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeปริมาที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Accrual basisเกฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกฑ์สิทธิ [การบัญชี]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Activated Carbon ถ่านไวงาน ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนกัมมันต์ ถ่านสังเคราะห์ซึ่งมีคุสมบัติในการดูดซับสูง [สิ่งแวดล้อม]
Active windowวินโดว์ใช้งานในขะใช้โปรแกรมบางโปรแกรม เราสามารถนำวินโดว์ขึ้นมาแสดงบนจอภาพได้หลายวินโดว์ แต่มีเพียงวินโดว์เดียวเท่านั้นที่เราทำงานด้วยได้และเรียกว่า วินโดว์ใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขะใดขะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptorตัวปรับต่อแผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกร์อื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัฑ์อื่นในปริมาเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adhesionลักษะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Adjectiveคำคุศัพท์ [TU Subject Heading]
Admiraltyศาลพาิชยนาวี [TU Subject Heading]
Adverbคำวิเศษ์ [TU Subject Heading]
Adverbialsคำกริยาวิเศษ์ [TU Subject Heading]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Advertisementการโฆษา [การแพทย์]
Advertisersผู้โฆษา [TU Subject Heading]
Advertisingการโฆษา [เศรษฐศาสตร์]
Advisory boardsะกรรมการที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Advocacy advertisingโฆษาสถาบัน [TU Subject Heading]
Affectกระทบกระเทือน, อารม์, ผลกระทบ, สภาพอารม์, ลักษะอารม์ [การแพทย์]
Affectionอารม์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Affiliate programs (World Wile Web)ธุรกิจตัวแทนโฆษาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Affirmationsการปฏิญาตน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aestivation (n.) การใช้เวลาในฤดูร้อน สถานที่สถานที่หนึ่ง (คำทางการ)
estivation (n.) การใช้เวลาในฤดูร้อน สถานที่สถานที่หนึ่ง (คำทางการ) Syn. aestivation
on the spot (idm.) ที่นั้น
present (adj.) ที่นี้ See also: ตรงนี้, ที่นี้ Ops. absent
at (prep.) เวลา See also: ในช่วงเวลา
at that time (adv.) เวลานั้น
thereat (adv.) เวลานั้น Syn. at that time
at one time (adv.) เวลาหนึ่งในอดีต See also: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) Syn. formerly
once (adv.) เวลาหนึ่งในอดีต See also: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) Syn. formerly, at one time
a great amount (adv.) มาก (จำนวน, ปริมา, ระดับ) See also: เป็นอันมาก
a lot (n.) ปริมามาก See also: จำนวนมาก Syn. great amount, full amount, whole
A-bomb (n.) ระเบิดปรมาSyn. atomic bomb, nuclear weapon
A.B. (abbr.) อักษรศาสตรบัฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts) See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต
abandon (vt.) ปล่อยตามอารม
about (prep.) ประมา See also: ราว, ราวๆ Syn. approximately, close to, just about
abundance (n.) ความอุดมสมบูรSee also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย Syn. bounty, profusion
abyss (n.) สถานการ์ที่เลวร้าย
academic (adj.) ซึ่งมีลักษะเป็นนักวิชาการ See also: ซึ่งคงแก่เรียน Syn. schoraly, scholastic
accent (n.) การออกเสียงสูงต่ำ (เพื่อแสดงอารม์) See also: น้ำเสียง
accent (n.) ลักษะเฉพาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุเห็น
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุสักอย่างนะ
You see what kind of a man he isคุก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
You have known from a long time what to doคุทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
Don't you agree?คุไม่เห็นด้วยหรือ
You know very well that..คุทราบเป็นอย่างดีว่า...
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุบางอย่าง
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุ
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุเลย
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุมามาก
I'll do as you sayฉันจะทำอย่างที่คุพูด
Don't you recognize me?คุจำฉันไม่ได้หรือ
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุ
You have done a great dealคุได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
Do you really mean what you say now?คุหมายความอย่างที่คุพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
You have completely misunderstoodคุเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
Would you allow me to tell you a little story?คุจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุได้
Tell me what you thinkบอกฉันหน่อยว่าคุคิดยังไง
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขะที่เธอโตขึ้น
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
I told you alreadyฉันบอกกับคุแล้ว
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุนะ
How did you know that?คุทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุคิด
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุไว้ที่นี่
How well did you know him?คุรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
You have no idea what your meeting was about?คุไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุเกี่ยวกับเรื่องอะไร
So you shared interest with him?ดังนั้นคุมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุพูด)
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุได้แน่นอนว่าทำไม
Are you familiar with this?คุคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุ
You know what to doคุรู้ว่าต้องทำอะไร
I tried to phone youฉันพยายามโทรหาคุ
But your cellphone was turned offแต่คุปิดมือถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
Confusion, ignorance... and indifference will cease as of this moment.{\cHFFFFFF}สับสนไม่รู้ ... {\cHFFFFFF}และไม่แยแสจะ ยุติการ ะนี้
"Five years later, the main square of Florin City was filled as never before5 ปีต่อมา จตุรัสกลางเมืองฟลอริน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพื่อฟังประกาศว่า ...
That summer vacation in 1999นั่นคือวันหยุดในฤดูร้อน ปี ค.ศ.1999
English titles by Tadashi Shishido and Donald RichieSubthai โดย กัลยกร ผิดพลาดประการใดขอภัยมา ที่นี้
He couldn't have been more than 28 or 29 at the time... but he was already a legend.เขาอายุไม่น่าเกิน 28 หรือ 29 ตอนนั้น แต่เขาเป็นตำนานไปแล้ว
I command you to come to life.ข้าขอสั่งให้เจ้าฟื้นขึ้นมา บัดนี้
Ladies and gentlemen, the show is about to begin.ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีทุกท่านครับ การแสดงจะเริ่มขึ้น บัดนี้
Sheltered in a valley, carpeted in crimson, the Grange, home of Edgar Linton and Isabella, his sister.มีบ้านอยู่ เชิงหุบเขา พื้นปูพรมสีแดง บ้านเกรนจ์ ที่พำนักของเอ็ดการ์ ลินตัน และน้องสาว อิซซาเบลล่า
But you are born on the edges of the kingdom of storms."'แต่เจ้าเกิดมาบนวีถีทาง อาาจักรแห่งพายุ
You gotta figure, at some point, it's gonna come together and it's just gonna be "unflupie."คิดว่าทุกอย่างจะลงตัว จุดนึงแล้วมันจะมารวมๆกัน และมันจะกลายเป็น ไม่ยวบยาบ
But we would never be together in Paris, for a dark shadow had descended upon the house of the Romanovs.แต่พวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยในในปารีส เงามืดคล้อยลงมา ราชวังแห่งโรมานอฟ
Even you are going to tell me what I can and can't do now?อย่ามาบอกฉันนะ ว่าฉันควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร ตอนนี้
And this will tell you all you need to know for now.และมันจะบอก สิ่งที่คุอยากจะรู้ บัดนี้
I convinced everybody else, that time in the tavern in Casablanca... when I played the hand game with that great black who was the strongest man on the docks.ฉันเชื่อมั่นเขาเหมือนทุกคน \ ช่วงเวลาหนึ่ง ในโรงเหล้า ใน Casablanca... ในตอนที่เราเล่นงัดข้อกัน \ กับคนผิวดำตัวใหญ่ ใครคือชายที่แข็งแรงที่สุด \ ท่าเรือนี้
Once upon a time, in the land of bossa nova, lived a girl named Isabella.กาลครั้งหนึ่ง ดินแดนแห่งบอสซาโนว่า มีหญิงนางหนึ่งนามว่าอิซาเบลล่า
For none now live who remember it.เพราะ บัดนี้ ไร้แล้วซึ่งผู้จดจำ
♪ Why I love you ♪ว่าท ำ ไมฉันถึงรัก คุ - ห้า
The Quaffle is released and the game begins!ควัฟเฟิลถูกปล่อยแล้ว เริ่มต้นเกม บัดนี้
I now declare the academic year begun.ฉันขอประกาศเปิดปีการศึกษา บัดนี้
Fisher, even you must have noticed that Anglo-American relations are reaching an all-time high in room 11, right?ฟิชเชอร์ ถ้าคุจะสังเกตุซะหน่อยนะว่า... . ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษ-อมริกา กำลังไปได้สวย ห้องเบอร์ 11 ใช่มั้ย
Like I've always said, we're able to sit at this table thanks to our heroes.เช่นที่เคยกล่าวเสมอ เราไม่สามารถมานั่ง ที่นี้ได้
You got his statement at the scene, and hers.คุได้สอบปากคำเขาไปแล้ว จุดเกิดเหตุ รวมถึงของหล่อนด้วย
Come on, Jimmy, at some point, you got to do the right thing.จิมมี่ บางจุด /คุควรทำสิ่งที่ถูกต้อง
Great spirits, take me now. Ah!ข้าขอซึ่งจิตวิญญาที่กล้าแกร่ง บัดนี้ อ๊าก !
I hereby pronounce you husband and wife.ข้าขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตรงนี้ ว่าทั้งสอง เป็นสามี-ภรรยา ตั้งแต่นี้ไป
And furthermore, I hereby decree that the princesses of the Middle Kingdom, wherever they may be, are released from their vow, and may marry whomsoever they please.จากนี้ต่อไป ข้าขอเอ่ยคำประกาศิต เจ้าหญิงทุกพระองค์ของแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะอยู่ ที่ใดก็ตาม จะหลุดพ้นจากคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ และสามารถจะสมรสกับชายใดก็ตาม ที่เป็นพอใจของพวกนาง
And that's when I realized, making fun of Caroline Krafft wouldn't stop her from beating me in this contest.แล้วเมื่อชั้นรู้สึกตัว, แม้ชั้นจะขำ Caroline Krafft แ่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอเลิก แข่งกับชั้น ที่แห่งนี้ได้
I really think this time probably...แม่ว่า ตอนนี้ เวลาเกือบจะ...
I really feel great sorrow at the sudden news of your death, and I can hardly believe that I have to stand here and speak these words to a photographพูดสิ่งเหล่านี้ หนูเศร้าใจจริงๆ กับข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของท่าน และแถบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องมายืนอยู่ ที่นี้
We can help you a moment but only a moment..พวกเราช่วยเธอได้แค่ เวลานี้ แต่ก็แค่เวลานี้เท่านั้น
We will create our shining future on that ground.เราจะสร้างอนาคตที่สดใส ดินแดนนั้น
We're here deep in the heart of toothless country, coming to you from a simple Texas high school stadium that's been retrofitted for the big event.เราอยู่ลึก ใจกลาง เขตชุมชนแถบชานเมือง... ถ่ายทอดสดจาก สนามกีฬา รร.มัธยมเท็กซัส สนามถูกปรับปรุงเพื่อ การแข่งขันฟุตบอลครั้งใหญ่
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God... and in the face of this congregation...ทุกๆท่าน เราได้มาพร้อมหน้ากัน ที่นี้ ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อร่วมเป็นสักขีพยาน...
In this great day, One third into the year, when the moon and the sun meet at half day, we, swimmers, stand up and start to walk.ในวันดีวันนี้ วันที่หนึ่งส่วนสามของปี เวลาที่พระจันทร์และดวงอาทิตย์พบกันครึ่งทางบนฟากฟ้า พวกเรา เหล่านักว่ายน้ำทั้งหลาย ผุดลุกขึ้นยืน และเริ่มต้นออกเดิน
It's here, on the Oamock (river?ที่นี่แหละ โอมอก ที่ซึ่งเราพบกัน
Slowly, light blossoms on the Oamock.ของมวลดอกไม้ ที่ผลิบานอย่างช้า ๆ โอมอก
One day, far away, this famous day of 1/3 of the year ...when the sun and the moon meet in the sky, ...we'll have to jump out of the sea and become walkers again.วันหนึ่ง ไกลออกไป วันอันสำคัญ หนึ่งใน สามของปี เมื่อพระจันทร์ และ พระอาทิตย์ พบกัน ขอบฟ้า เราต้องกระโดด
So if you're not in the mood, ...turn it down, because i'm gonna turn it up on 94.5, kab your island alternative to the modern music establishment.ถ้าหากคุไม่อยู่ในอารม์ที่จะฟัง ก็ปิดมันซะ เพราะเป็นฉันก็คงทำอย่างนั้น 94.5 เคเอบี
The fight is over. It has ended, right here.การต่อสู้ยุติ ที่นี้แล้ว

ณ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あなた[あなた, anata] Thai: คุ English: you
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขร
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
不全[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่สมบูร
事後[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการ
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธาระ English: in front of people
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธาร
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรีพิเศษ English: special case
地域[ちいき, chiiki] Thai: อาาเขต English: region
大人[おとな, otona] Thai: คำที่ใช้เรียกคนประมาตามอายุ English: adult
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบรา English: Japanese feudal lord
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระคุเจ้า English: virtuous priest
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูร์แบบ English: perfection (an)
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: ขอบคุ English: Thank you
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia
懇切[こんせつ, konsetsu] Thai: ลักษะที่ละเอียดประีตเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย English: exhaustiveness
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารม์ไว้ English: to restrain
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุสมบัติเฉพาะ English: specification
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรกรรม English: literary language
未練[みれん, miren] Thai: อาลัยอาวร
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารา English: examination (vs)
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกฑ์ English: level
気分[きぶん, kibun] Thai: อารม์ความรู้สึก English: feeling
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุลักษะพิเศษ English: characteristic
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษะเฉพาะ English: feature
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการ์ English: circumstances
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการ์ English: situation
理学部[りがくぶ, rigakubu] Thai: คะวิทยาศาสตร์
経る[へる, heru] Thai: มีประสบการ์ English: to experience
腹部[ふくぶ, fukubu] Thai: บริเวท้อง English: abdomen
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพีหรือธรรมเนียมของสังคม
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากร์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัฑ์ English: manufactured goods
誓う[ちかう, chikau] Thai: ให้คำสัตย์ปฏิญา English: to vow
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การระบุลักษะเฉพาะ English: identification
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ปริมฑล English: suburbs
[りょう, ryou] Thai: ปริมา English: quantity (suf)
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกฑ์การผันเดิม English: euphony
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาัติการปกครอง English: dominion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า
Back to top