ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชี้นำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชี้นำ*, -ชี้นำ-

ชี้นำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชี้นำ (v.) guide See also: direct, show, instruct, indicate, give directions Syn. ชี้แนะ, แนะนำ, เสนอแนะ, แนะแนว, ชี้ทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
conduct(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment,b
cua(ซียูเอ) ย่อมาจาก คำว่า Common User Access ซึ่งหมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว,แนะนำ,นำทาง,ชี้แนะ,ควบคุม. n. คนนำทาง,มัคคุเทศก์,เครื่องนำทาง,สิ่งชี้นำ,รางน้ำ,เข็มทิศ,เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead,direct
indicator(อิน' ดิเคเทอะ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ, Syn. pointer, guide, sign หมายถึง อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้บอกสภาพบางประการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า มีไฟแดงขึ้นที่หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เพื่อบอกว่าอุปกรณ์ส่วนนี้กำลังทำงาน หรืออาจเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นบนจอภาพในระหว่างการกระทำการ (execution) เช่น มีสัญลักษณ์แสดงว่า ข้อมูลล้นหน่วยความจำ (overflow) เป็นต้น
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
lodestar(โลด'สทาร์) n. ดาวชี้นำ,ดาวนำทาง,ดาวเหนือ,สิ่งนำทาง,สิ่งชี้ทาง., Syn. loadstar
preceptor(พรีเซพ'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,ผู้ชี้นำ,ครูใหญ่,ผู้ตั้งกฎ., See also: preceptorate n. preceptorial adj. preceptoral adj., Syn. instructor,teacher,tutor
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
indicator(n) เครื่องชี้บอก,คนบอกทาง,ดรรชนี,เครื่องชี้นำ
pointer(n) เข็มชี้,ผู้ชี้นำ,สุนัขไล่เนื้อ,ไม้ชี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shepherd (vt.) ชี้นำ See also: นำทาง Syn. guide, conduct, lead
criterion (n.) ตัวชี้นำ See also: เครื่องนำทาง Syn. gauge
directed (adj.) ซึ่งชี้นำ See also: ซึ่งนำทาง
guide word (n.) คำชี้นำ See also: คำแนะ, หัวข้อนำ Syn. key word, topic
guided (adj.) ซึ่งชี้นำ See also: ซึ่งนำทาง Syn. directed
guideline (n.) ตัวชี้นำ See also: เครื่องนำทาง Syn. criterion, gauge
guiding (adj.) ซึ่งชี้นำ See also: ซึ่งนำทาง, ซึ่งชี้แนะ
pointer (n.) ผู้ชี้นำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Show God you love him, and he will show you the way, "แสดงให้พระเจ้าเห็นว่าคุณรักท่าน แล้วท่านจะชี้นำทางให้คุณ
She is the leading character in a story I'm going to write here.เธอเป็นตัวละครชี้นำในเรื่องราว ที่ฉันจะเขียนที่นี่
I had no one to guide me... no one to learn from.ฉันไม่มีผู้ชี้นำอีกต่อไป... ไม่มีครู
She needs direction...หล่อนต้องมีคนชี้นำ...
We don't have guidance department!เราไม่ต้องการการชี้นำ จากทางทบวง
She's a lost sheep. Guide her well to heaven.เธอเป็นลูกแกะผู้หลงทาง ชี้นำทางไปสู่สวรรค์ให้เธอละกัน
Your pain gives you strength, it will guide you.ความเจ็บปวดจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น มันจะชี้นำคุณ
Whoever you think I am, I'm not.พ่อของคุณก็พูดอย่างนั้น แต่เขาเอาแต่ชี้นำผม...
And you'd throw me a recommendation?และเธอชี้นำฉันงั้นเหรอ
You've seen them fight, they... they haven't got a clue.ไม่ เราจะอยู่เพื่อสู้กับมัน พวกเขาไม่มีคนชี้นำ
We'll guide your memory with our computer.เราจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยชี้นำความทรงจำ
Long before you were arthur's teacher... he sought my guidance.นานแล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นครูของอาเธอร์.. เขาคอยให้ผมชี้นำ
These unsubs are guided entirely by ritual.พวกเขาถูกชี้นำว่าเป็นการทำพิธีกรรม
The lord is my shepherd. I shall not want.พระผู้เป็นเจ้า คือผู้ชี้นำทาง
But what led you to assume your investigation would actually amount to anything?แต่อะไรกันล่ะ ที่ชี้นำคุณให้สรุปเอาเองว่า การสืบสวนของคุณ มีการครอบคลุมไปถึง ทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆ
If the guy in her video is one of the men I saw in my vision, this is our best lead so far-- Our only lead.ถ้าชายที่ภาพวิดีโอของเธอ คือชายคนนั้นที่อยู่ใน ภาพอนาคตของผม นี่จะเป็นตัวชี้ทางที่ดี ให้เราเพิ่มมาอีกหน่อย-- ตัวชี้นำทางเดียว
We've analyzed the ambient noise, and we've come up with a potential lead.เราได้วิเคราะห์ เส้นเสียงแล้ว เรากำลังจะได้ผลตัวชี้นำ ที่มีศักยภาพ
We believe that, with the right kind of direction and support the RFF could become a very influential force in your country.เราเชื่อว่า ด้วยการสนับสนุนและชี้นำที่ถูกทาง ฝ่ายปฏิวัติของคุณจะมีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศ
But our secret system has steered the world to good for centuries.ในระบบรัฐของเราช่วยชี้นำโลก มาหลายร้อยปีแล้ว
Please guide and direct us through all our days and protect us from evil.โปรดชี้นำมาสู่พวกเราทุกวัน และ ปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้าย อาเมน
You know, figure out what works best for us as a couple... not what society says should work for us.ทดลองดูว่าแบบไหนเหมาะกับเรา ไม่ใช่ให้สังคมชี้นำทางเดิน
Well surely his knowledge would aid instructionแน่นอนในความสามารถของมัน จะช่วยชี้นำ
Perhaps we should be directing our venom to Mr. Grieves as well.บางทีเราควรชี้นำเรื่องนังอสรพิษ ให้กับคุณกรีฟส์เสียเลยน่ะ
You got to lead people there with an intelligent argument so they arrive at it on their own.คุณต้องชี้นำให้คนคล้อยตาม ด้วยข้อถกเถียงที่ชาญฉลาด พวกเขาจะได้คิดเอง
Until then, there's still the assassination attempt against you at Coral Gables, where we do have a promising lead.จนกระทั่งตอนนี้ ยังคงมีความพยายามลอบสังหาร ที่โครอล เกเบิ้ล ที่ที่เรามีการชี้นำตามสัญญา
What's your lead?อะไรคือการชี้นำของคุณ?
I want-- I want you to know that everything I did I was led to believe was for the good of the country.ผมอยาก... อยากให้คุณรู้ว่า ทุกอย่างที่ผมทำ ผมถูกชี้นำให้เชื่อ
Every culture claims a God, an all-powerful entity that created the world and directs our fate.ทุกวัฒนธรรมอ้างพระเจ้า นิติบุคคลทั้งหมดที่มี ประสิทธิภาพ ที่สร้างโลกและชี้นำ ชะตากรรมของเรา
The irony is that the man who's taking us so close to the creator is not himself a believer.มันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัย สำคัญแสดงให้เรา ที่เราอาศัยอยู่ในโลก ของการสั่งซื้อที่ยอดเยี่ยม, และที่เป็นอย่างมาก การชี้นำว่าเป็นเพราะ
I was, I was just followin' your lead.ผมแค่ ผมแค่ทำตามคำชี้นำของคุณ
It wouldn't be steering us toward her if it wasn't seeing something.มันคงไม่ชี้นำเราไปหาเธอ ถ้ามันไม่เห็นอะไรบางอย่าง
Mentor also guided Odysseus' son during the Trojan war.ครูเองก็ได้ชี้นำลูกศิษย์ "โอดิสเซียส" ในช่วงสงครามโทรจัน
That led my family here, where we lived amongst those people.ซึ่งชี้นำทางครอบครัวของฉันให้มาอยู่ที่นี่ ที่ที่พวกเราอาศัยอยู่ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้น
Allowing that truth to guide you, that's what makes you different from them.ปล่อยให้ความจริงเป็นสิ่งชี้นำนาย นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้นายแตกต่างไปจากพวกเขา
Yes, actually. But not in the weird, misguided jealousy way you have going on in your head.มันก็ใช่,แต่ไม่ได้ชี้นำไปในทางหึงหวงนะ
Sam is very suggestible.แซมค่อนข้างชี้นำทีเดียว
Allow me to be direct in return.ขอให้ผมได้ชี้นำอะไรคุณอย่าง
That bad memories can become the start of something good.หลังจากผ่าน ความทรงจำที่เลวร้าย ก็ยังเป็นเหมือนสิ่งชี้นำให้เราได้พบกับความสุข
The righteous stand before the darkness and the Maker shall guide their hands.เมื่อความถูกต้องเผชิญกับความมืดมิด ขอให้พระผู้สสร้างชี้นำทางเราด้วย
I take it you'll be playing the part of the helpful friar who brings the star-crossed lovers together?ฉันเข้าใจแล้วว่านายจะเล่นเป็นพวกพระผู้ใจบุญ ผู้ชี้นำโชคชะตาให้คู่รักได้เคียงคู่กัน

ชี้นำ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
導く[みちびく, michibiku] Thai: ชี้นำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชี้นำ
Back to top