ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำแนก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำแนก*, -จำแนก-

จำแนก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำแนก (v.) classify See also: segregate, separate, divide Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก Ops. รวม, ผนวก
จำแนกประเภท (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก Ops. รวมประเภท
จำแนกแยกแยะ (v.) sort out See also: digest, separate, segregate, sift Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก
English-Thai: HOPE Dictionary
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
differentiate(ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่างกัน,เปลี่ยน,แยกจำแนก,แยก,แบ่งแยก., See also: differentiation n. ดูdifferentiate differentiator n. ดูdifferentiate, Syn. distinguish
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
dissect(ดิสเซคทฺ') vt. ชำแหละเพื่อศึกษา,ผ่า (ศพ,เนื้อเยื่อ) เพื่อศึกษา,ตัดกิ่ง ต้นดอกเพื่อศึกษา,จำแนก,วิเคราะห์., See also: dissecter n. ดูdissect dissector n. ดูdissect, Syn. cut apart,analye,anatomize
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis
indistinguishable(อินดิสทิงกวิช'ชะเบิล) adj. จำแนกไม่ได้,แยกแยะไม่ได้., See also: indistinguishability n. indistinguishably adv., Syn. indiscernible
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก,แบ่งสรรปันส่วน,แพร่,กระจาย,จำหน่าย,จำแนก,รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense,assign ###A. collect
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
dp(ดีพี) ย่อมาจาก data processing (แปลว่า การประมวลผลข้อมูล) หมายถึงการนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่นจัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามต้องการหรือผลที่จะนำไปใช้ต่อไปได้ โดยปกติจะหมายถึงการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น
identify(ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว,หาเอกลักษณ์,บอกชื่อ,จำแนกแยกแยะ,พิสูจน์เอกลักษณ์., See also: identifiable adj. identifiableness n. identifier n., Syn. recognize,name
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
recognise(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้,การจำแนกออก,การรู้จัก,การยอมรับ,การทักทาย,การแสดงว่าเห็นคุณค่า,การแสดงว่ารู้จัก,การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.
recognize(เรค'คะไนซ) vt. จำได้,จำแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทักทาย,แสดงว่าเห็นคุณค่า,แสดงว่ารู้จัก,สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.
tell(เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ), See also: tellable adj. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
dissect(vt) ผ่า,ตัดออก,ชำแหละ,วิเคราะห์,จำแนก
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง,ทำให้เด่น,แบ่งแยก,จำแนก,ทำให้ผิดแผก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้,ซึ่งสังเกตได้,ซึ่งแบ่งแยกได้,ซึ่งจำแนกได้
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
divide(vt) หาร,แบ่ง,แยก,จำแนก
indigestible(adj) ย่อยไม่ได้,พะอืดพะอม,จำแนกไม่ได้,แยกไม่ได้
indistinguishable(adj) จำแนกไม่ได้,มองไม่ออก,แยกไม่ออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
classificationการจำแนก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
headship ratioอัตราส่วนหัวหน้าครัวเรือน (จำแนกตามลักษณะ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
itemized appropriationงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
P.C. (position classification)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resolution๑. ความคมชัด, ความละเอียด๒. อำนาจจำแนก๓. การแยก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analytic cardบัตรจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Denomination นิกาย ในทางประชากรศาสตร์หมายถึง การจำแนกประชากรออกตามสถิติที่เกี่ยวกับนิกายหรือลัทธิความเชื่อ โดยทั่วไปนิยมจำแนกบุคคลตามศาสนา [สิ่งแวดล้อม]
Differentiateเปลี่ยนแปลง,แตกต่าง,แตกตัวเปลี่ยนสภาพ,การจำแนก [การแพทย์]
Discriminant analysisการวิเคราะห์การจำแนกประเภท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Native Elements ธาตุธรรมชาติ เป็นแร่ที่เกิดโดยมีธาตุเพียงธาตุเดียวใน ธรรมชาติ จำแนกเป็น ธาตุโลหะ และ ธาตุอโลหะ [สิ่งแวดล้อม]
Taxonomic Unit หน่วยจำแนกดิน [สิ่งแวดล้อม]
Topsoil ดินชั้นบน ดินที่อยู่เหนือระดับของเศษหินผุพังขึ้นมาจน ถึงผิวบนสุด เป็นดินที่มีประโยชน์ต่อการเจริญของพืช จัดอยู่ในชั้นเอ (A-horizon) ของการจำแนกประเภทดินในทางปฐพีวิทยา [สิ่งแวดล้อม]
two-way tableตารางสองทาง, ตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Harmonized System (HS) ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Island เกาะ ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอดและมี ขนาดเล็กกว่า แผ่นดินที่เป็นทวีป อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของคลื่นและ กระแสน้ำจนทำให้แผ่นดินบางส่วนถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ เกิดจากการกระทำของภูเขาไฟใต้ทะเล เกิดจากการดันของเปลือกโลก ให้สูงพ้นน้ำ หรือเกิดจากการก่อตัวของปะการัง จำแนกตามสถานที่ตั้งได้ 2 ประเภท คือ Continental Island และ Oceanic Island [สิ่งแวดล้อม]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Thematic Mapperระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น, ระบบแยกข้อมูลภาพจากดาวเทียมเป็นภาพหลายช่วงคลื่น เพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะใช้ ๗ ช่วงคลื่น และทำให้สามารถจำแนกชนิดของวัตถุบนพื้นดินได้งาน เช่น ดิน พืชพรรณ ความแข็งแรงของพืช ชนิดของพืชพรรณ ปริมาณของมวลชีวภาพ (biomass) จำแนกแหล่งน้ำ บอกความชื้นของดิน แยกระหว่างเมฆกับหิมะ แสดงแหล่งพลังงานความร้อน และจำแนกชนิดของหิน [Assistive Technology]
Pedology ปฐพีวิทยา 1) วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดิน การกำเนิด คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ 2) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดดิน การจำแนกและการตรวจลักษณะดิน โดยเน้นดินในสภาพของเทหวัตถุธรรมชาติมากกว่าใช้ดินเพื่อการปลูกพืช ความรู้ทางด้านนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิศกรและเกษตรกร [สิ่งแวดล้อม]
Subsoil ดินชั้นล่าง ชั้นดินที่รองรับดินชั้นบน (topsoil) จัดในชั้นบี (B-horizon) ของการจำแนกประเภทดินในทาปฐพีวิทยา ดู soil horizon (soil horizon หมายถึง ชั้นดินที่แบ่งออกเป็นชั้น ๆ ตามสมบัติและลักษณะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของดิน และกำเนิดของดิน ในทางปฐพีวิทยานิยมแบ่งออกเป็น 5 ชั้น คือ O-horizon, A-horizon, B-horizon, C-horizon และ R-horizon) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
peg (vt.) จำแนก See also: แยกแยะ
distinguish (vi.) จำแนกความแตกต่าง See also: แยกแยะ, แบ่งแยก Syn. differentiate, discriminate
tell (vt.) จำแนกความแตกต่าง See also: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง Syn. distinguish, separate
assort (vt.) จำแนกประเภท See also: แบ่ง, คัด, แยก Syn. sort, classify, group
indistinguishable (adj.) ซึ่งไม่สามารถจำแนกได้ See also: ซึ่งไม่อาจแยกออกได้, ซึ่งคล้ายกันจนแยกไม่ออก Syn. alike, same Ops. distinguishable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Indistinguishable from MCS.จำแนกความต่างไม่ได้ จากโรค MCS
Identify the threat that Kurt Bessette posed to their psychological equanimity, and the killer will emerge.จำแนกภัยคุกคามต่างๆ ที่เคิร์ด เบสเซตได้เจอมา ในภาวะแสร้งสงบนิ่ง ของพวกเขาในตอนนี้ แล้วฆาตกร ก็จะโผล่หน้าออกมา
Cross-indexed every guest, hotel worker, attendee, and person connected to the play.จำแนกแขกทุกคน พนักงานโรงแรม ผู้ร่วมงานและคน ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
Needle punctures, maybe. An animal bite.คุณหมอ Scully คุณพอจะจำแนกรอยนี้ได้ไหม ?
Agent Mulder. What are his thoughts?ฉันทำการทดลอง วัตถุนี้ ไม่สามารถจำแนกได้
Unidentified Flying Objects. I think that fits the description pretty well.U (จำแนกไม่ได้) F (บิน) O (วัตถุ) ผมว่า มันให้ความหมายตรงดีทีเดียว
They say you can tell a player by his grip.เราจำแนกนักกอล์ฟได้จากการจับไม้
It's in a certain order. It's color-coded.มันเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นของมัน มันถูกจำแนกเป็นสีๆตามหมวดหมู่
We identified the variables that compromises Tests group 7Aเราจำแนกความผันแปรที่เข้ากันกับ กลุ่มทดสอบ 7A
I've discovered cellular anomalies in his blood that I've been unable to categorize.ฉันพบเซลส์ที่ต่างออกไปในเลือดเขา ซึ่งยังไม่สามารถจำแนกประเภทได้
[It is said that insomniacs can't distinguish reality from dreaming][มีคำกล่าวที่ว่าคนเป็นโรคนอนไม่หลับ ไม่สามารถจำแนกความจริงออกจากความฝันได้]
We need to generate a suspect pool as soon as possible.เราต้องจำแนกกลุ่มผู้ต้องสงสัยให้เร็วที่สุด
Face recognition hasn't come up with a single hit.การจำแนกใบหน้ายังไม่ได้แม้แต่ภาพเดียว
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง
To classify someone as in remission, we only need to determine that the tumor hasn't grown.ซึ่งจำแนกประเภทจากผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ให้เนื้องอกมีขนาดโตขึ้น
We're still trying to identify the 12 victims under the fountain.พวกเรายังคงพยายามจำแนก เหยื่อทั้ง 12 ราย ที่พบใต้น้ำพุ
If she was able to identify the shape-shifter once, she may be able to do it again.ถ้าเธอสามารถจำแนกมนุษย์ แปลงร่างได้ในครั้งหนึ่ง เธอก็อาจทำมันได้อีกหน
Hey, looks like we may have some leads on how to identify the shape-shifters.เฮ้ ดูเหมือนว่าเรา จะได้แนวทางแล้ว ว่าจะจำแนกมนุษย์ แปลงร่างกันอย่างไร
Our scientists have been working on revealing that shape-shifter's identity, but what with all the damage to the other unit--นักวิทยาศาสตร์ของเรา คงยังทำงานไขเรื่องนี้อยู่ เพื่อจำแนกอัตลักษณ์ ของมนุษย์แปลงร่าง แต่อะไรทั้งหมดนั่น มันเกี่ยวข้องกับ ความเสียหาย ของอุปกรณ์ส่วนอื่น--
We were hoping that you might be able to help us identify them.เราหวังว่าคุณจะสามารถ ช่วยเราจำแนกพวกเขาได้
Can you have the tech guys back-trace it through the carrier and see if they can identify the cell sites it was routed through?นายช่วยให้ทางช่างเทคนิค แกะรอยกลับไปให้หน่อย ผ่านทางคลื่นและ ดูว่าพวกเขาสามารถจำแนก จุดพิกัดของสาย ที่โทรเข้ามาได้มั้ย?
At the genital stage, he's learning to identify with his gender parent.และในขั้นสนใจเพศตรงข้ามนี้ เขาจะเริ่มเรียนรู้ การจำแนกเพศสภาพ ของพ่อแม่ นั่นคือคุณ เขามองดูคุณ มองดูลักษณะทางเพศ ของเขาในอนาคต
They should be able to identifyเผื่อพวกเขาช่วย จำแนกให้ได้
The metal shavings might help us identify the murder weapon.รูปทรงของโลหะอาจทำให้เรา จำแนกอาุวุธของฆาตกรได้
I identified the blue substance on his bones as a polymer-- paint or rubber,maybe dye.ผมจำแนกสารสีฟ้าที่อยู่บนกระดูกคือโพลิเมอร์... . สีหรือยาง สีย้อมผ้า
When I was shown the charts and the diagrams, to add, divide, and measure them;เมื่อผมได้เป็นเเขกรับเชิญรายการทีวี และแสดงด้วยแผนภาพ เพื่อเพิ่ม จำแนกประเภท การหาค่าของพวกมัน
I base my tracks on people's aura.ฉันจำแนกเพลงตามอารมณ์ผู้คน
Sometimes decreasing the probabilities makes it tougher to identify the murderer.บางครั้งความเป็นไปได้ ก็มีอัตราลดต่ำลงไป อย่างยิ่งไปอีกในการ วิเคราะห์จำแนกตัวฆาตกร
Well, we have different definitions for that, that's for sure.- อืม เราจะ จะจำแนกความแตกต่าง ในเรื่องนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
He really showed me the ropes... how to use a microwave, separate my whites.เขาเป็นยื่นมือมาช่วยผม ให้รู้จัุกใช้ไมโครเวฟ.. จำแนกความสะอาดบริสุทธิ์
Before we move on to the next chapter, let's summarize this one.สำหรับการจำแนกประเภทต่าง เราจำเป็นต้องให้ความสนใจ...
We'll set up triage outside, FEMA can handle food in the basement and we'll need to be operational within the next 24 to 48 hours.เราจะจำแนกผู้ป่วยด้านนอก FEMA จะจัดการกับอาหารในชั้นใต้ดิน และเราจะต้องปฏิบัติภายใน 24-48 ชม.
It's gonna take some time.- คงต้องใช้เวลานานในการจำแนกครับ
"I've finally been able to identify him as a Ziegevolk,"ในที่สุดฉันก็สามารถ จำแนกเขาว่าเป็นซีเกโวกค์
We don't really consider them part of the phylum.เราไม่ได้พิจารณา จำแนกประเภทพวกนั้นจริงๆหรอกนะ
If it's relevant, yes. We'll categorize every piece of music he owns, every MP-3, CD, old cassettes, everything.ถ้ามันเกี่ยวข้องกัน ใช่ เราจะจำแนกประเภทเพลงเขาทุกอย่าง
You think I don't know a wolf when I see one? How do you know what I am? Because I know how to recognize a child of the moon.เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรอเรื่องหมาป่าในเมื่อข้าเห็นมันตัวหนึ่ง เจ้ารู้ได้ไงว่าข้าเป็นอะไร? เพราะข้ารู้ว่าจะจำแนกคนของพระจันทร์อย่างไร
How else would you organize a hit list?เราจะจำแนกรายชื่อแบบไหนได้อีก?
It's something that's used to categorize things that are bad, you know?มันคือสิ่งที่ใช้จำแนกสิ่งที่แย่ๆ แกเข้าใจไหม?
From the smallest amoeba to the grandest of galaxies, we define ourselves by our borders.ตั้งแต่อมีบาขนาดจิ๋ว ไปจนถึงกาแลคซีอันกว้างใหญ่ไพศาล เราล้วนจำแนกตัวตนของเราออกจากผู้อื่นได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำแนก
Back to top