ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จาง*, -จาง-

จาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาง (v.) decrease See also: lessen Syn. ลดลง, น้อยลง
จาง (v.) fade See also: be dim Syn. ซีด Ops. สด, เข้ม
จาง (adj.) faded See also: dim Syn. ซีดๆ, จาง Ops. สด, เข้ม
จางหาย (v.) fade See also: fade away, melt away Syn. เลือนหาย, เลือนราง
English-Thai: HOPE Dictionary
dimmedจางซีดในระบบวินโดว์ที่มีรายการคำสั่งให้เลือก หากรายการคำสั่งใดปรากฏบนจอภาพด้วยสีจาง แสดงว่าเป็นคำสั่งที่จะยังเลือกใช้ไม่ได้ สาเหตุที่ยังเลือก ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผิดขั้นตอน เช่นสั่งให้คัดลอก แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้คัดลอกข้อความหรือภาพใด
anemia(อะนี' เมีย) n. ภาวะโลหิตจาง, ภาวะไร้กำลัง
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic
attenuant(อะเทน'นูเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เจือจาง. -n. ยาหรือสิ่งที่ทำให้เจือจาง, Syn. diluting)
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
chlorosisn. ภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่งเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก., See also: chlorotic adj. ดูchlorosis
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม,จางลง,สูญเสีย
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.
evaporate(อีแวพ'พะเรท) vi.,vt. (ทำให้) ระเหยเป็นไอ,ระเหย,หายไป,สูญหายไป,จางหายไป, See also: evaporation n ดูevaporate evaporative adj. ดูevaporate evaporator n. ดูevaporate
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
gray scaleสีเทาหมายถึง ความเข้ม/จางของสีเทาที่มีพิสัย (range) จากเข้มสุดไปสู่อ่อนสุด มักใช้ เมื่อไม่สามารถแสดงความแตกต่างของสีได้
halftoneครึ่งสีหมายถึง สำเนาของภาพถ่ายที่ใช้จุดหนาใหญ่ แทนส่วนที่เป็นสีดำและใช้จุดเล็ก ๆ แทนส่วนที่เป็นสีจางจนเป็นสีเทาอ่อน ๆ
hue(ฮิว) n. สี,ฉวี,แบบอย่าง,สีหน้า,เสียงร้องโวยวาย,เสียงเจี๊ยวจ๊าว ,ความเข้ม/จางของสีหมายถึง ความลดหลั่นของความเข้มของสี มีความหมายคล้ายคำว่า shade
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
lighten(ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้) เบาขึ้น,จางขึ้น,สว่างขึ้น,โล่งอก,เบิกบาน,ลดลง,ลดหย่อน,เบาขึ้น,ง่ายขึ้น,แวววับ,สว่าง,รู้,แวววับ, See also: lightener n. ดูlighten, Syn. brighten
palish(เพ'ลิซ) adj. ค่อนข้างซีด,ค่อนข้างขาวหรือจาง
pall(พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด
pallid(แพล'ลิค) adj. ซีดจาง,อ่อน,ไม่เพียงพอ
paly(เพ'ลี) adj. ซีด,จาง,อ่อน, Syn. pale
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี,ชอล์คสี,สีจาง,พืชจำพวก wort
pernicious anemian. โรคโลหิตจางชนิดร้ายแรงเนื่องจากขาดvitamin B12
peter(พี'เทอะ) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายตัวไป,มอดไป,จางไป. ค่อย ๆ เหือดแห้งไป
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
reduce(รีดิวซฺ') vt. ทำให้น้อยลง,ลด,ย่อ,ทำให้หมด,ทด,ปรับปรุง,ทอน,ทำให้เบาบาง,ทำให้เจือจาง,แยกสลาย,รวบรวม,รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง,เกิดขบวน (ดู), See also: reducibility n. reducible adj. reducibly adv., Syn. diminish,lessen
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง,การย่อ,การทำให้หด,การทด,การทอน,การทำให้เจือจาง,การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์,การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร,การได้อิเล็กตรอนของสาร,การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...
thin(ธิน) adj.,adv.,vt.,vi. (ทำให้หรือกลายเป็น) บาง,ผอม,น้อย, (เลี้ยง) เล็ก,อ่อน,จาง,ซีด,ใส,กระจัดกระจาย,ขาดส่วนสำคัญ,ไม่มีสี., See also: thinly adv. thinness n., Syn. slim,skinny
thinner(ธิน'เนอะ) n. น้ำมันทินเนอร์ (ใช้ละลายสีให้เจือจาง) ,ผู้หรือสิ่งที่ทำให้บางหรือน้อย adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของ thin
undertint(อัน'เดอะทินท) n. สีอ่อนที่ไม่เพียงพอ,สีจาง
undertone(อัน'เดอะโทน) n. เสียงเบา,เสียงต่ำ,เสียงเล็ก,สิ่งที่แฝงอยู่,ความหมายที่แฝงอยู่,กระแสข้างล่าง,สีอ่อน,สีจาง, Syn. subdued tone
vitamin b12n. =cyanocobalaminได้จากตับนมไข่ปลาหอย ใช้ในการรักษาโรคโลหิตจางและช่วยการเจริญเติบโตของสุกร สุนัข และเป็ดไก่
waft(วาฟทฺ,แวฟทฺ) vt. vi.,n. (การ) พัด,พัดพลิ้ว,สะบัดพลิ้ว,กระพือ,วูบ,ฉิว,เสียงที่ได้ยินนิดหน่อย,กลิ่นจาง, See also: wafter n., Syn. send lightly
washy(วอช'ชี) adj. จางเกินไป,เจือจางเกินไป,บาง,ซีด,สีซีด, See also: washiness n.
water(วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ, See also: waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer
weak(วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง, See also: weakish adj. weakishly adv. weakishness n., Syn. infim,feeble
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
anaemia(n) โรคโลหิตจาง
anemia(n) โรคโลหิตจาง
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
dilution(n) การเจือจาง,การละลาย,สิ่งที่ถูกละลาย
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
pallor(n) ความจาง,ความซีดเผือด,ความซีด,สีซีด
soften(vi) เบาลง,อ่อนลง,จาง,เลือน,หยุ่น,นิ่ม
thin(adj) บาง,ผอม,น้อย,จาง,ซีด,ใส
watery(adj) เป็นน้ำ,เปียก,แฉะ,มีน้ำ,จืดจาง,ใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anaemia; anemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anemia; anaemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dilution๑. การทำให้เจือจาง๒. ความเจือจาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dim spotจุดคลื่นจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tint๑. ระดับอ่อนสี๒. สีอ่อน, สีจาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anemiaเลือดจาง [TU Subject Heading]
Bluish Tingeสีฟ้าจางๆ,สีฟ้าจางๆ [การแพทย์]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Diluent สารทำให้เจือจาง [สิ่งแวดล้อม]
Dilute Indigocarmineการฉีดสีอินดิโกคาร์มีนอย่างเจือจาง [การแพทย์]
Dilution การเจือจาง [สิ่งแวดล้อม]
Disappearence Rateอัตราการจางหายไป [การแพทย์]
globulinโกลบูลิน, โปรตีนชนิดหนึ่งไม่ละลายน้ำแต่ละลายในสารละลายของเกลือที่เจือจาง โปรตีนชนิดนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำเลือดและไข่แดง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Halides เฮไลด์ เป็นแร่ที่มีธาตุฮาโลเจน (halogen elements) อันได้แก่ พวกธาตุฟลูออรีน โบรมีน คลอรีนและไอโอดีนประกอบอยู่ กลุ่มแร่เฮไลด์มีสมบัติค่อนข้างอ่อนและสีอ่อนจาง บางชนิดละลายน้ำได้ มีรสเค็ม รูปผลึกมักจะเป็นรูปลูกบาศก์ ได้แก่ Atacamite, Alite or Rock Salt, Fluorite an [สิ่งแวดล้อม]
megaloblastic anemiaเมกะโลบลาสติกแอนีเมีย, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายขาดกรดโฟลิก ทำให้เม็ดเลือดแดงมีขนาดโตขึ้นผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการลิ้นอักเสบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Miscibility Testการทำให้เจือจาง [การแพทย์]
pernicious anemiaเพอร์นิเซียสแอนีเมีย, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถรับวิตามิน B12 ไปใช้ได้ มีอาการลิ้นอักเสบและอาการทางประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anaemia (n.) ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ) Syn. anemia
anemia (n.) ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ) Syn. anaemia
blood disease (n.) โรคโลหิตจางเพราะขาดวิตามิน B12 Syn. hemolytic anaemia
champagne (n.) สีเหลืองจางSyn. pale yellow, pale brownish-gold color, greenish-yellow color
dilute (vi.) เจือจาง See also: จาง Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute Ops. depollute
dilute (adj.) ซึ่งเจือจาง Syn. adulterate, thin, watery Ops. pure, unmixed
dilute (vt.) ทำให้เจือจาง See also: ทำให้จาง Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute Ops. depollute
dilute with (phrv.) ทำให้เจือจางด้วย
diluted (adj.) เจือจางเกินไป Syn. watery, weak
dilution (n.) การเจือจาง See also: ภาวะที่ถูกเจือจาง Syn. watering, mixture
fade away (phrv.) ค่อยๆ จางหายไป See also: ค่อยเลือนหายไป Syn. die away, fade out
fade out (phrv.) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ) Syn. fade in
faint (adj.) เจือจาง See also: เลือนๆ, เลือน, มัว, บาง, จาง, อ่อน, เบาบาง
greenish-yellow color (n.) สีเหลืองจางSyn. pale yellow, pale brownish-gold color
hemolytic anaemia (n.) โรคโลหิตจางเพราะขาดวิตามิน B12 Syn. blood disease
pale brownish-gold color (n.) สีเหลืองจางSyn. pale yellow, greenish-yellow color
pale yellow (n.) สีเหลืองจางSyn. pale brownish-gold color, greenish-yellow color
pernicious anemia (n.) โรคโลหิตจางเพราะขาดวิตามิน B12 Syn. blood disease, hemolytic anaemia
thin (adj.) เจือจาง See also: ที่มีน้ำผสมอยู่มาก, เหลว, ไม่เข้มข้น Syn. watery, weak Ops. thick
tinge (vt.) แต้มสีจางSee also: แต้มสี, ระบายสี, แต่งแต้มสี Syn. tint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To: Jung Yun Hwakok district, Hyundai Apartment #205ถึงคุณ จาง ยุนควากอก ตำบล ฮุนได บ้านเลขที่สองศูนย์ห้า
Welcome! Jang, Chae-minยินดีต้อนรับ จาง เชมิน
Are you looking for JANG, Chae-min?คุณมองหา จาง เชมินอยู่เหรอคะ?
Are you JANG, Chae-min from Yunbyun?เธอคือ จาง เชมิน จากยุนบุนรึเปล่า?
My partner now is JANG, Chae-ryn.คู่เต้นของฉันก็คือ จาง เชริน
Happy birthday JANG, Chae-ryn.สุขสันต์วันเกิด จาง เชริน
I'm in for all I got for a matchup between them two Jjang vs. Taewook.ฉันต้องอยู่ดูเกมส์ ระหว่าง เค้าสองคน จาง กับ เท วุก
And in the blue corner, our hero and man of justice who said no to being idle to Kang Taewook's unacceptable behavior, our very own Jjang!และมุมน้ำเงิน ฮีโรของเรา ผู้รักความยุติธรรม คนที่ปฎิเสธที่จะปล่อยให้... . พฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ของ คง เท วุก จาง ของเรา!
You are aware of the phrase Nak Jang Bool Ip?คุณทราบวลีที่ว่า นัก จาง บูล อิ๊บ ใช่มั้ย? *ในการเล่นไพ่ ไม่สามารถเอาคืนไพ่ที่ทิ้งไปแล้วคืน
If I have back what belongs to me, I will gladly disappear. A stuff that is mine was put in pawn there yesterday by a bitch named Park Hae jung .ก็ได้ ถ้าฉันได้ของฉันคืน ฉันก็จะไป ของของฉันที่นังอีตัวชื่อ ปาร์ค เฮ จาง มันเอาไปเก็บไว้ในโรงรับจำนำเมื่อวานนี้น่ะ
You know the daughter of the murdered Park Hae Jung, Jung Somee.คุณรู้จักลูกสาวผู้ตายไหม จาง โซมี
Check whereabouts of Jang Doo Shik and comb the China townเช็กทุกอย่างเกี่ยวกับ จาง ดู ชิก แล้วที่ ไชน่าทาว์นด้วย
Tell Man Jong I am bringing in the kidบอก มาน จาง ฉันเอาเด็กมา
Especially JANG Ki-ha.ที่สำคัญโดยเฉพาะ จาง กี ฮา
Goodness... You're really somethingความจริง ฉันไม่ได้สนิทกับผู้กำกับ จาง ค่ะ
The woman in front of me right now, the woman that I love, Jang Mi Ri, if it really is her.ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าผมคนนี้ ผู้หญิงที่ผมรัก คือ จาง มิริ คนนี้นี่เอง
The boss, Lorenzo Chang, has evaded capture for years.หัวหน้าใหญ่ โลเรนโซ่ จาง หลีกหนีการจับกุมเป็นปี
Jjang, you want to do violence on Taewook.จาง นายอยากจะใช้ความรุนแรง กับ เท วุก
Jang Pil-ho, you bastard!จาง พินโฮ แกมันไอ้เวร
JANG, Chae-min, I guess not...จาง เชมิน สงสัยจะไม่...
JANG, Chae-ryn. This is the last event.จาง เชริน นี่เป็นรอบสุดท้ายแล้ว
JANG, Chae-ryn, you can do it.จาง เชริน เธอต้องทำได้
JANG, Chae-ryn. You know how much it costs to rent this gym?จาง เชริน เธอรู้มั้ยว่ายิมนี้ต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่?
What is JANG, Chae-ryn to you, man?จาง เชรินเป็นอะไรกับนายหา?
Jong-ho at #2 was fired instead of you.จาง โฮ เป็นคนที่จะโดนไล่ออกแทนแกน่ะ
Jang Min-woo, or Jung Min-woo. Whatever your name is.จางมินวู หรือ จังมินวู คุณชื่อไหน
Jang Ryang!จางรยอง ของคุณเป็นใบแรก
What type of a man is he?จางสื่อจ้าวพูดไว้ว่า
JangEun is under treatment and can't eat well.จางอึนอยู่ระหว่างการรักษาเลยกินอะไรไม่ค่อยได้มากนัก
Didn't the Crown Prince's uncle Jang Hee-Jae meet with them to try and gain speed on this matter?จางฮีแจ ลุงของรัชทายาท ไปพบพวกเขาแล้วจัดการเร่งเรื่องแล้วไม่ใช่หรือ
Jeong Do Jeon and Jeong Do Kwang are both dead.จางโดจอน และ จางโดกวาง ได้ตายไปแล้ว
The clouds are lifting, the sun is breaking through.เมฆดำจะจางหาย ดวงอาทิย์จะหรี่แสง
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย
Clears up anaemia and strengthens red corpuscles. It builds the blood.ขจัดโลหิตจาง เพิ่มเม็ดเลือดแดง
You'd better stay up there a bit. When the fog lifts, we'll bring you in.คุณต้องอยู่บนนั้นอีกสักพัก พอหมอกจาง เราจะพาคุณลงมา
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป
They put paper umbrellas sticking out the top, so when it rains, it don't thin out the liquor.เผื่อว่าฝนตก เหล้าจะได้ไม่จางไง
For when you do you must strike hard and fade away without a trace.เมื่อคุณทำ ... ... คุณต้องตีอย่างหนักและจางหายไป ... อย่างไร้ร่องรอย ...
The ring line hasn't faded.รอยแหวนยังไม่จางไปเลย
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จาง
Back to top