ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จากไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จากไป*, -จากไป-

จากไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จากไป (v.) depart See also: leave, go away from Syn. ไปจาก Ops. กลับมา
English-Thai: HOPE Dictionary
apopemptic(แอพพะเพม'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจากไป, เกี่ยวกับคำพูดที่ลาจากไป. -n. คำพูดลาจาก (leave-taking departing; valedictory)
away(อะเวย์') adj.,adv. ไปเสีย,ไป,จากไป,หมดไป, Syn. elsewhere,absent,gone)
begone(บิกอน') vt. จากไป,ไปจาก
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
decamp(ดิแคมพฺ') vi. ออกจากค่าย,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: decampment n., Syn. escape
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
departee(ดิพาท'ที) n. ผู้จากไป
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
exit(เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ (operating systems) หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
exodus(เอ็ค'โซดัส) n. การจากไป,การไหลเทออก
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
forgo(ฟอร์โก') {forwent,forgone,forgoing,forgoes} vt. ละทิ้ง,สละ,ละลาย,เลิก,จากไป., Syn. quit
frenc leaven. การจากไปโดยไม่มีการร่ำลาหรือขออนุญาต
getaway(เกท'อะเวย์) n. การจากไป,การหลบหนี,การเริ่มแข่ง, Syn. depart,
go(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น), Syn. pass,move,proceed
going(โก'อิง) n. การไป,สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย,ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่,กระฉับกระเฉง,มีชีวิต,ทั่วไป,ตามปกติ,ปัจจุบัน,ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure,ongoing
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
gonern. สิ่งหรือคนที่จากไปแล้ว
hence(เฮนซฺ) adv. เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ตั้งแต่นี้ต่อไป,ขณะนี้. interj. จากไป
hightailvi. จากไปอย่างรวดเร็ง,ถอยอย่างรวดเร็ว
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move
leave(ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
leave-taking(ลิฟว'เทคคิง) n. การลาจาก,การจากไป, Syn. farewell
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย
light 3(ไลทฺ) {lighted,lighting,lights} vi. ลง,ลงจากรถ,ลงจากม้า,ลงมาเกาะ,ลงเดิน,ปรากฎขึ้นอย่างบังเอิญ. -Phr. (light into โจมตีกล่าวโจมตี) -Phr. (light out จากไปอย่างรวดเร็ว)
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
outgoing(เอาทฺ'โกอิง) adj. ออกไป,จากไป,ออกสังคม,เกี่ยวกับอาหารนอกบ้าน
parting shotn. การรุกล้ำก่อนจากไป
push(พุช) vt.,vi.,n. (การ) ผลัก,ดัน,ยัน,ไส,แทง (บิลเลียด) ,รุกไปข้างหน้า,ทำให้ยื่นออก,สนับสนุน,ส่งเสริม,รุก,เร้า,ขายยาเสพติด,เผยแพร่,รีบเดินทาง,ยื่นหรือขยายออก -Phr. (push off จากไป ออกเดินทาง)
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก,ย้าย,โยกย้าย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่า,ลอบฆ่า vi. ย้าย,โยกย้าย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย,โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน,การคั่นกลาง,การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.
retire(รีไท'เออะ) vi. ถอยออก,ถอนตัว,ไปนอน,เข้านอน,ปลด,ปลดเกษียณ,ออกไป,จากไป,ปลีกตัว,ซ่อนตัว,สละโลก vt. ถอน,ถอนกลับ,เอาออก,ถอนตัว,รับคืนธนบัตร, See also: retirer n., Syn. quit,resign,withdraw
scarce(สแคสฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ -Phr. (make oneself scarce จากไป (โดยเฉพาะอย่างกะทันหัน)) . adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ., See also: scarceness n.
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
surcease(เซอซีส') n. การหยุด,การสิ้นสุด. vi. หยุดกระทำ,เลิก,สิ้นสุด,ยุติ. vt. หยุดกระทำ,จากไป, Syn. desist,come to an end
time clockn. นาฬิกาบันทึกการมาและจากไปของคนงาน, -Phr. (punch a time clock ตอกเวลาการมาทำงานและเวลาเลิกงาน,ทำงานในแหล่งที่นายจ้างคอยจู้จี้เวลาการมาหรือกลับ)
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea
English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
depart(vi,vt) จากไป,ตายแล้ว,สิ้นไป,ออกจาก
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
exit(n) ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การตาย
exodus(n) การออกไป,การจากไป,การไหลออก
flee(vi) จากไป,หนีไป,บินหนี,รีบไป,หลบหนี
forego(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
forgo(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
going(adj) ซึ่งกำลังจากไป,ซึ่งเคลื่อนที่,มีชีวิต,ปัจจุบัน,ตามปกติ
leave(n) การอนุญาต,การจากไป,การลา
outgoing(adj) จากไป,ออกสังคม,นอกบ้าน
quit(vi) ลาออก,จากไป,เลิก,หายกัน,หมด,ออกจาก,ละทิ้ง
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
vanish(vi) อันตรธาน,หายไป,จากไป,สูญสิ้น
wean(vt) ทำให้หย่านม,ทำให้จากไป,หัดให้ละ,สอนให้ทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
departureการจากไป, การออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be off (phrv.) จากไป See also: ออกไป Syn. go away
buzz along (sl.) จากไป See also: ผละไป, ออกไป
depart (vt.) จากไป See also: แยกไป, ออกไป Syn. leave, leave place
do the frank (sl.) จากไป See also: ไป Syn. do the off, frank, Off
do the off (sl.) จากไป See also: ไป Syn. do the frank, frank, off
frank (sl.) จากไป See also: ไป Syn. do the frank, do the off, off
gone (adj.) จากไป See also: ผ่านไป Syn. moved, traveled Ops. returned
leave place (vt.) จากไป See also: แยกไป, ออกไป Syn. leave
moved (adj.) จากไป See also: ผ่านไป Syn. traveled Ops. returned
off (sl.) จากไป See also: ไป Syn. do the frank, do the off, frank
outward bound (adj.) จากไป See also: จากบ้านไป Syn. going, departed, gone
pass on (phrv.) จากไป See also: ตาย, เสียชีวิต Syn. pass away
traveled (adj.) จากไป See also: ผ่านไป Syn. moved Ops. returned
decamp with (phrv.) จากไปทันทีและรวดเร็ว
scat (vi.) จากไปอย่างรวดเร็ว See also: โกยอ้าว, จ้ำอ้าว
vamoose (vi.) จากไปอย่างรวดเร็ว See also: จากไปอย่างหุนหัน, ออกไปอย่างเร่งด่วน Syn. disappear, fade, vanish
leave for (phrv.) จากไปเพื่อ (ทำสิ่งที่แตกต่างไป)
go to glory come (idm.) จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย) See also: เสียชีวิต
go to kingdom come (idm.) จากไปแล้ว (คำพูดเลี่ยงของคำว่า ตาย) See also: เสียชีวิต
leave behind (phrv.) จากไปโดยทิ้ง...ไว้กับ...
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's something I've got to tell you before you leaveมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกกับคุณก่อนคุณจากไป
The longer you stay, the harder it is to leaveยิ่งคุณอยู่นานก็ยิ่งยากจะจากไป
Do you really think I would leave without saying goodbye?คุณคิดจริงๆ หรือว่าฉันจะจากไปโดยไม่กล่าวลา?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Our babies were gone, and Constance just couldn't bear it,""ลูกของเรา จากไป และConstance ทนมันไม่ได้
Maybe when my shadow left me, it took those feelings with him.บางที ตอนที่เงาผม จากไป มันเอาอารมณ์พวกนั้น จากไปด้วย
First Mrs. Ibbetson and then, scarcely 45 days later, poor Mr. Ibbetson.หลังจากที่คุณนายอิบเบ็ทสัน จากไป อีก 45 วันต่อมาคุณอิบเบ็ทสันก็ตายตาม ช่างน่าสงสารเสียจริง
She's still lying to me... pretending "a" went away when they took you to Radley.เธอกำลังโกหกฉัน... ทำเป็นว่า "a" จากไป ตอนที่พวกนั้นยัดเธอเข้าแรดลีย์
And sometimes when you're thinking all those things, your girlfriend is moving on and sleeping with somebody back home and has no intention of getting back with you.และเมื่อบางครั้งคุณ คิดถึงสิ่งเหล่านั่น แฟนของคุณก็ จากไป และก็ไปมีอะไรกับคนอื่นที่บ้าน
Your aunt... passed away about a-a year ago.ป้าของคุณ-- จากไป ได้ประมาณปีกว่าแล้ว..
'When I'm... gone, if I'm gone... '..'เมื่อฉัน.. จากไป ถ้าฉันจากไป.. '
Perhaps not in the traditional sense, oatmeal cookies and school plays.จากไป เหมือนอย่างที่เราวางแผนไว้ ฉันยังไม่ได้พบปีเตอร์หรือพ่อของฉันเลย
Leave. I'll do this myself.จากไป ไม่ข้าก็ปกครองเอง
Taken too soon by his condition.จากไปเร็วเกิน เพราะสภาพร่างกายเขาเอง
To be even a minute away would add to their torture.จากไปแค่นาทีเดียว อาจเพิ่มความทรมานให้เขา
Leaving without saying goodbye.จากไปโดยไม่บอกลามากไปกว่านี้อีกแล้ว
Why shouldn't I? You're here today and gone tomorrow.ฉันไม่สมควรหรอ คุณอยู่ที่นี่วันนี้ และจากไปในวันพรุ่งนี้
You wouldn't think she'd been gone so long, would you?คุณคงไม่คิดว่าคุณนายจากไปนานเเล้วใช่มั้ย
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย
But he'd gone and taken his mystery with him.แต่เขาก็จากไปพร้อมกับความเร้นลับ
Peaceful, nonviolent noncooperation till you yourself see the wisdom of leaving Your Excellency.ใช้สันติ ใช้อหิงสา ไม่ร่วมมือ จนกว่าคุณจะจากไป พณ.
I have fought my way to the castle beyond the Goblin City... to take back the child that you have stolen.ข้าต่อสู้หาหนทาง มุ่งสู่ดินแดนแห่งปิศาจ เพื่อตามหาเด็กน้อยที่ท่านพรากจากไป
My baby's love had goneความรักของหนูได้จากไปแล้ว
My baby's fun had goneเรื่องสนุกๆของเธอจากไปแล้ว
5..4..3..2..1พวกคุณกำลังจะจากไป...
"so he packed his few belongings and left the farmดังนั้น เขาจึงเก็บข้าวของที่มีอยู่น้อยนิด และจากไป
Now tell me truly.บอกหม่อมฉันมาตามตรง ตอนที่ท่านพบว่าเขาจากไป...
Once the crew believed, he left the ship, and I have been Roberts ever since.เมื่อลูกเรือทุกคนเชื่อว่าข้าคือโรเบิร์ต เขาก็จากไป และข้าก็เป็นโรเบิร์ตนับแต่นั้นมา
It's a month ago now that his wife left him.เดือนนึงแล้วสินะ ตั้งแต่ภรรยาเขาจากไป
Yu gave me a record before he went awayเขาเอาคลิปวิดีโอไว้ให้ผมก่อนที่เขาจะจากไป
I went catching cicadas. My friends left meผมไปจับจั๊กจั่น แล้วเพื่อนผมก็จากไป
You don't just get up and leave and... and walk out like that.ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นและ เดินจากไปอย่างนั้น
At long last, it was the 99th night... and the soldier stood up, took his chair... and left.ในที่สุด, ในคืนที่ 99... ทหารก็ยืนขึ้น, ยกเก้าอี้ของเขา... และก็จากไป.
What was yours is gone.อะไรที่เป็นของเธอมันก็จากไปแล้ว.
I find I'm right back where I was... as if I'd never been away.ผมก็พบว่าตัวเองได้กลับมา ที่ๆ ผมเคยอยู่... ถ้าผมไม่เคยจากไป.
You were right to leave.ลูกทำถูกแล้วที่จากไป.
You left just when you were becoming interesting.ลูกจากไป.. ก่อนที่ ลูกจะเป็นที่สนใจ
I knew you'd come, but my strength has left me.ข้ารู้ว่าเจ้าจะมา, แต่พลังของข้าได้จากไป.
Oh, Prince Achmed. You're not leaving so soon, are you?โอ้ เจ้าชายอาเหม็ด เธอคงจะไม่จากไปเร็วอย่างนี้หรอก ใช่ไหม?
Prince Ali left!เจ้าชายอาลีจากไปแล้ว ตรวจดูลูกคริสตัลของเจ้าให้ดี จาฟา
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป
Dear mum, you've been dead for sixteen days and today we had turnip soup for the fourth...ถึงแม่ แม่จากไปแล้ว 6 วัน พวกเรากินแต่ซุปหัวผักกาดมา 4 วันแล้ว
Sisters, we have been gone 300 years.น้องๆ, พวกเราจากไปถึง 300 ปี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จากไป
Back to top