ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จน*, -จน-

จน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จน (conj.) until See also: till Syn. ตราบเท่า, จนกระทั่ง, จนถึง, กระทั่ง
จน (v.) be poor See also: be impoverished, be poverty-stricken Syn. อัตคัด, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, มีไม่สู้จะพอกินพอใช้, ขัดสน, ยากจน, ยากแค้น, อดอยาก Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
จนกรอบ (v.) be penniless See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก, ไม่มีจะกิน Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
จนกระทั่ง (conj.) until See also: till Syn. ตราบเท่า, ถึงที่สุด, จนถึง, กระทั่ง
จนกระทั่งบัดนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งเดี๋ยวนี้
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้
จนกว่า (conj.) until See also: till, as long as, as far as Syn. จนถึง, จนกระทั่ง, กระทั่ง
จนด้วยเกล้า (v.) be baffled See also: be at one´s wits´ end Syn. สุดคิด, คิดไม่ออก, หมดปัญญาคิด, จนปัญญา
จนตรอก (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี
จนตาย (v.) meet one´s death See also: meet one´s end
จนถึง (prep.) until See also: till, to, up to Syn. จนกระทั่ง, ตราบเท่า
จนถึงที่สุด (adv.) to the last See also: till the last
จนท. (n.) authority Syn. เจ้าหน้าที่
จนปัญญา (v.) be at one´s wit´s end See also: to be at a loss to do what to know Syn. หมดปัญญา, คิดไม่ออก Ops. มีปัญญา
จนมาก (v.) be penniless See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent Syn. อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก, ไม่มีจะกิน Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
จนมุม (v.) corner See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
จนสุดกำลัง (adv.) at the utmost of one´s strength See also: try as hard as possible Syn. เต็มที่
จนหนทาง (v.) be at one wit´s end See also: be at the end of one´s tether Syn. หมดปัญญา, สิ้นหนทาง Ops. มีภูมิ
จนหนทาง (v.) be at the end of one´s rope See also: be driven to the wall, have no way out, be in an impasse Syn. หมดหนทาง Ops. มีทางไป, มีหนทาง
จนเดี๋ยวนี้ (conj.) heretofore See also: up to now, until now, up until now Syn. จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้
จนแต้ม (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี
จนแล้วจนรอด (adv.) for a long time See also: frequently
จนใจ (v.) be baffled See also: be unable to help Syn. จนปัญญา, หมดหนทาง, ไม่มีทางคิด
จนได้ (adv.) in the end See also: ultimately, finally
English-Thai: HOPE Dictionary
abaci(แอบ' บะไซ) n. พหูพจน์ของ abacus
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
acrogen(แอค' โรเจน) n. พืชไร้ดอกจำพวกเฟิร์นหรือมอส
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobiosis(แอโรไบโอ' ซิส) n. ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศหรืออ็อกซิเจน -aerobiotically, adv. (life in an environment, containing air or oxygen)
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
alae(เอ' ลี) n. พหูพจน์ของ ala
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
allergen(แอล' เลอเจน) n. สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergenic(แอลเลอเจน' นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้. -allergenicity n.
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
allocution(แอลโลคิว' เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์ (formal speech)
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
amideสารประกอบที่ได้จากแอมโมเนีย โดยการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วย acyl radical หรือจาก acid จาก OH เป็น NH2
amineสารประกอบอินทรีย์สารที่มีไนโตรเจน
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
androgen(แอน' โดรเจน) n. สารที่กระตุ้นให้มีหรือเพิ่มลักษณะความเป็นชาย. -androgenic adj. (.... masculine characteristics)
anoxemia(แอนนอคซี' เมีย) n. ภาวะไร้อ็อกซิเจนในโลหิตแดง. -anox (a) emic adj.
anoxia(แอนออค' เซีย) n. ภาวะที่มีอ็อกซิเจนในเนื้อเยื่อร่างกายต่ำกว่าปกติ, ภาวะผิดปกติทางกายและจิตที่เนื่องจากภาวะดังกล่าว. -anoxic adj. (abnormally low amount of oxygen)
antigen(แอน' ทิเจน) n. สารที่กระตุ้นการสร้าง antibodies. -antigenic adj.
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
aphorism(n) คำพังเพย,คติพจน์,ภาษิต
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
cologne(n) โคโลญจน์,น้ำหอม
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน
declamation(n) การพูดในที่ชุมนุมชน,ปาฐกถา,การแสดงสุนทรพจน
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น,การสูญเสีย,ความสิ้นเปลือง
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
dictionary(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม,หนังสือรวมคำศัพท์,อภิธานศัพท์
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง,พิสูจน์ว่าผิด,หักล้าง
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acronymรัสพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acuityความเฉียบแหลม, ความชัดเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerobeอินทรีย์ใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerobic-ใช้ออกซิเจน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anaerobicไม่ใช้ออกซิเจน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anoxemia; anoxaemiaภาวะเลือดขาดออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anoxiaภาวะขาดออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antecedent๑. บรรพบท, ข้อนำ๒. พจน์แรก [ของอัตราส่วน] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authoritarian leaderผู้นำแบบอำนาจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
axiomสัจพจน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
axiomaticเชิงสัจพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
azotemia; azotaemiaภาวะเลือดคั่งสารไนโตรเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
BOD (biochemical oxygen demand)บีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี) [มีความหมายเหมือนกับ biological oxygen demand] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brokerageค่าบำเหน็จนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
canvass๑. การหาเสียง๒. การตรวจนับคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
COD (chemical oxygen demand)ซีโอดี (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collagen fibreเส้นใยคอลลาเจน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conjunctive proposition; conjunction; conjunctive statementประพจน์เชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cotangentโคแทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย cot หรือ ctg] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discourseจนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
disproveพิสูจน์แย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dissimilar termsจน์ไม่คล้ายกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estrogen; oestrogenเอสโทรเจน (ฮอร์โมนเพศหญิง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expressionนิพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
falsify๑. ปลอม๒. พิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
figure of speechภาพพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
flee to the wallการฆ่าเพราะจนมุม (เพื่อป้องกันตัว) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
generaสกุล [พหูพจน์ของ genus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glycogenไกลโคเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halogen headlamp; halogen headlightไฟหน้าแฮโลเจน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrogen controlled electrodeลวดเชื่อมควบคุมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hyper realism; super realismอภิสัจนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperboleอติพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypoxemia; hypoxaemia; hypoxiaภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keynote speechสุนทรพจน์หลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aแอมแปร์, สัญลักษณ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
a.c.เอซี, ดู alternating current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abridged dictionaryจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acid กรด สารที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮโดรเจนไอออน (หรือ H3O+) กรดมี pH ต่ำกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ACTHเอซีทีเอช, ดู adrenocorticotrophic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
ADHเอดีเอช, ดู antidiuretic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aerobeแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน, ต้องการออกซิเจน, ที่มีออกซิเจน [การแพทย์]
Aerobic แอโรบิก, มีอากาศ, ใช้อากาศ, ใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Ag Excessแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป [การแพทย์]
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkali metalsโลหะแอลคาไล, โลหะหมู่ I  ในตารางธาตุได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม  ซีเซียม  และแฟรนเซียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkaneแอลเคน, สารอินทรีย์ประเภทอิ่มตัวพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งสิ้น สูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n+2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkyneแอลไคน์, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alleleแอลลีล, ยีนที่เป็นคู่กันหรือแสดงลักษณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
alnicoแอลนิโค, โลหะผสมระหว่างอะลูมิเนียม นิกเกิล และโคบอลต์ ใช้ทำแม่เหล็กถาวรอย่างดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alpha cell [α - cell]แอลฟาเซลล์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่สร้างกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
alternation of generationวัฏจักรชีวิตแบบสลับ, วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซี่งในช่วงชีวิตจะมีระยะที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) สลับกับระยะที่มีโครโมโซม 1 ชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
altimeterมาตรระดับความสูง, เครื่องมือวัดความสูงสำหรับใช้ในเครื่องบินเพื่อบอกระดับความสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
AMเอเอ็ม, ดู amplitude modulation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์, อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ใช้ต่ออนุกรมกับส่วนของวงจรที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ammonification แอมโมนิฟิเคชัน การย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย โดยแบคทีเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bad-off (adj.) จน Syn. poor Ops. rich
badly-off (adj.) จน Syn. poor Ops. rich
skint (sl.) จนกรอบ See also: ไม่มีเงิน
pending (prep.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า Syn. till, until
till (conj.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง Syn. until
till (prep.) จนกระทั่ง See also: จนกว่า, กระทั่ง, จนถึง Syn. until
until (conj.) จนกระทั่ง See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า Syn. till
until (prep.) จนกระทั่ง See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า Syn. till
unto (prep.) จนกระทั่ง See also: จนถึง, ถึง Syn. until, till
as yet (idm.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้, ตอนนี้, จนถึงตอนนี้
heretofore (adv.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้ Syn. so far, yet
hitherto (adv.) จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ See also: จนบัดนี้ Syn. heretofore, so far, yet
thitherto (adv.) จนกว่าจะถึงเวลานั้น Syn. till then
till then (adv.) จนกว่าจะถึงเวลานั้น
until all hours (idm.) จนดึกมาก
mortal (adj.) จนตาย See also: จวบจนวันตาย
so far (idm.) จนถึงทุกวันนี้ See also: จนกระทั่งปัจจุบัน, จนเดี๋ยวนี้
as yet (idm.) จนถึงเดี๋ยวนี้ See also: จนถึงปัจจุบัน
destroy (vt.) ทำลายจนสิ้นซาก Syn. eradicate Ops. strenghten, stabilize
accomplishment (n.) ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์) See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Until you have to doจนกว่าเธอจำเป็นต้องทำมัน
This is the worst day of your life so farจนบัดนี้นี่ก็ยังเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ
What do we know so far?จนถึงทุกวันนี้พวกเรารู้อะไรบ้าง?
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
We're not quite sureพวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
Not until you try it onไม่จนกว่าคุณจะลองใส่มัน
I built this business on my backฉันสร้างธุรกิจนี้ด้วยตนเอง
I've been looking all over for youฉันมองหาคุณจนทั่ว
Are you sure this will work?คุณแน่ใจนะว่านี่จะได้ผล
I'm proud to presentฉันภูมิใจนำเสนอ
Here's the proofนี่คือข้อพิสูจน
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
I know that, but we can't prove itฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
You'll have to prove itคุณจะต้องพิสูจน์มัน
She makes it clear that she doesn't like swimmingเธอบอกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ชอบว่ายน้ำ
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
He has such a bad headache that he has to go to bedเขาปวดหัวมากจนต้องไปนอน
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
Oh thanks, we owe youโอ ขอบใจนะ พวกเราเป็นหนี้คุณ ไปล่ะ
If you have a clear goalถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน
Are you sure you're okay now?แน่ใจนะว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้น?
Can this wait till we get home?สิงนี้จะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านได้ไหม
You put too much pressure on himคุณกดดันเขามากจนเกินไป
It's time to terminate the missionถึงเวลายุติภารกิจนี้แล้ว
You need to wake up, Tomทอม คุณต้องเข้าใจนะ (ตื่นขึ้นมาได้แล้ว)
I feel I've been very clear on this pointฉันรู้สึกว่าฉันชัดเจนมากในประเด็นนี้
Who's gonna prove me wrong?ใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่าฉันผิด
You're sure you don't need some more time off?คุณแน่ใจนะว่าไม่อยากหยุดพักมากกว่านี้?
We just couldn't wait until Monday to find outพวกเราไม่สามารถรอจนถึงวันจันทร์เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้หรอก
Could we rain check until lunch?เราเลื่อนออกไปจนถึงเวลาอาหารเที่ยงได้ไหม?
Don't make me regret my decisionอย่าทำให้ฉันเสียใจต่อการตัดสินใจนี้
What do I gotta do to prove it to you?ฉันจะต้องทำอย่างไรที่จะพิสูจน์มันให้คุณเห็นได้?
Are you willing to prove it?คุณกำลังจะพิสูจน์มันงั้นเหรอ?
Nobody is going to believe me if I don't get proofจะไม่มีใครเชื่อถ้าผมไม่มีข้อพิสูจน
Thanks for putting up with meขอบใจนะที่อดทนกับฉัน
You sure you do not suffer needlessly?แน่ใจนะว่าคุณไม่ทนทุกข์โดยไม่จำเป็น
How come I can't do it until now?เพราะเหตุใดฉันจึงไม่สามารถทำมันได้จนถึงตอนนี้
You're so naive, I can't even joke around youเธอช่างซื่อเหลือเกิน จนฉันไม่สามารถล้อเล่นกับเธอได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Midge, don't write off the Goose until you see the box going into the hole.เฮย, มิดจ์ ไม่ได้เขียนออก กูส จน คุณเห็นกล่องจะลงไปในหลุม
He is trash, trash, trash...เขายากจน จน จน แล้วก็จน...
Once she went out and didn't come back for six months, but feel free to sit.ครั้งนึงเธอเคยออกไปนะ และไม่กลับมาที่นี่ จน หก เืดือน แต่คุณนั่งรอได้ตามสบายเลยนะ
And the trees, they retreated so deep into themselves that they haven't been heard from since.ไม่ มัน พวกมันจมเข้าไปในฝันลึก จน ไม่อาจจะฟื้นกลับมา.
So different, in fact, that you and I can never, ever, ever, ever be together.ต่างมากๆ จน เราสองคน ไม่มีวันจะอยู่ด้วยกันได้เลย
Quietly enough that there's no witnesses,อย่างเงียบ ๆ จน ไม่มีพยานรู้เห็น
At a fundraiser until 10:30 PM, just like she said.ที่สำนักงานกองทุน จน สี่ทุ่มครึ่ง อย่างที่เธอบอก
Man, you guys really take that revenge thing to, like, a whole new level, don't you?พวกคุณนี่ก็เจ้าคิดเจ้าแค้นกันเสียจริงนะ จน แบบ เพิ่มระดับขึ้นน่ะ หรือไง?
Well, uh, n-no offense, honey, but we all thought you were dead until, like, a week ago.อ่า ไม่ว่ากันนะ ที่รัก แต่เราก็คิดว่าท่านตายแล้ว จน ไม่กี่อาทิตย์มานี่เอง
The colors are so real, you can almost taste them.สีสดเหมือนจริง จน คุณแทบจะลิ้มรสได้
Up until ten minutes ago, I didn't even know I had a family.จน 10 นาทีที่ผ่านมาฉัน ไม่รู้ว่าฉันมีครอบครัวแล้ว
So about eight years ago I'm still in Two Creeks.จน 8 ปีที่แล้วฉันก็ยังอยู่ในทูครีก
Until an RPG knocked Riley's dumb ass out of the sky.จน RPG เคาะตูดใบ้ไรลีย์ออกจากท้องฟ้า
Poor, Smart, Desire to become rich...จน แต่ฉลาดแล้วก็มีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ
You're not even going to class lately.จน.. นายไม่ยอมไปเรียนเลย
I... kinda forgot I have to work tomorrow.จน.. ผมลืมไปแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำงาน
That is, until you took out three of my best men with it.จนกระทั่ง , คุณได้ใช้มัน จัดการคนที่เก่งที่สุดของฉัน 3 คน
Until two days ago in Moscow, when the Secretary introduced me to Ethan Hunt.จนกระทั่ง 2 วันก่อนที่มอสโคว์ เมื่อท่านรัฐมนตรี แนะนำผมให้รู้จัก อีธาน ฮันท์
Until 2 days ago.จนกระทั่ง 2 วันที่เเล้ว
He followed her because he wanted her.จนกระทั่ง 2-3 ช.ม.ก่อน เขามีสเป๊กเหยื่อ
Until 24 hours ago, these two men didn't know each other, and now they're working together.จนกระทั่ง 24 ชม. ก่อน สองคนนี้ไม่เคยรู้จักกัน แต่ตอนนี้ พวกเขาทำงานด้วยกัน
Until 24 hours ago.จนกระทั่ง 24 ชั่วโมงก่อน
And then, only six months later the second attack hit Manila.จนกระทั่ง 6 เดือนต่อมา... การโจมตีครั้งที่ 2 เกิดขึ้นที่มะนิลา...
Until 8 years ago, the Chinese military operated this island as a penitentiary for criminals deemed so dangerous, they couldn't be safely incarcerated on the mainland.จนกระทั่ง 8 ปีที่แล้ว กองทัพจีน ใช้เกาะนี้เป็นที่คุมขัง พวกอาชญากรที่อันตรายมาก
Until Carlos stopped him... permanently.จนกระทั่ง คาร์ลอสมาหยุดเขา ตลอดกาล
(Music warps) Until I was reminded of them.จนกระทั่ง ฉันถูกทำให้นึกถึงมันอีกรอบ
Until I found someone who used to be a patient here.จนกระทั่ง ฉันพบคนๆ หนึ่ง ที่เคยเป็นผู้ป่วยที่นี่
But until then, I can use you.จนกระทั่ง ฉันสามารถใช้คุณ
Only then do I realise who you actually areจนกระทั่ง ฉันได้รู้ เธอคือใคร
"until I witnessed a man charged with upholding the lawจนกระทัง ฉันได้เห็นชายคนหนึ่งถูกจับ ภายใต้กฏหมาย
I may hold the position I have now, but initially it was only because I wanted to be at least a little closer to my deceased father that I joined NERV.จนกระทั่ง ฉันได้เห็นภาพของตัวเองสะท้อนอยู่บนร่างของผู้อื่นเป็นครั้งแรก \ ฉันถึงได้เข้าใจพ่อของฉันขึ้นมานิดหน่อย
Then the bank took it.จนกระทั่ง ธนาคารยึดมันไป
(CHUCKLES)จนกระทั่ง น้องชายข้า
Until Big Z did it.จนกระทั่ง บิ๊ก ซี่ ทำทำ
Until I was forced to.จนกระทั่ง ผมถูกบังคับให้ต้องจำ
Until I was forced to shoot my own partner right in the head.จนกระทั่ง ผมถูกบังคับให้ต้องยิงคู่หูตัวเอง เข้ากลางหน้าผาก
That's it.จนกระทั้้ง ผมมาลุก ตื่นขึ้นมาที่พื้น
Eventually our military leader, General Zod, attempted a cue by then it was too late.จนกระทั่ง ผู้นำทางการทหาร นายพลซอด ได้ก่อกบฎขึ้น แต่มันก็สายไปแล้ว
And then of course, they got the Episode 6.จนกระทั่ง พวกเขาถ่ายทำตอนที่ 6
Meanwhile, my wife...จนกระทั่ง ภรรยาผม...

จน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
明かす[あかす, akasu] Thai: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา English: spend
明かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded
発言[はつげん, hatsugen] Thai: คำกล่าวสุนทรพจน์ English: speech
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof
読み込む[よみこむ, yomikomu] Thai: อ่านจนเข้าใจ
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จน
Back to top