ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จงใจ*, -จงใจ-

จงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จงใจ (v.) intend See also: plan, design, mean Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น Ops. ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ
จงใจ (adv.) intentionally See also: purposely, designedly, deliberately Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่ Ops. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา
English-Thai: HOPE Dictionary
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
headstrongadj. เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น,แน่วแน่,จงใจ,โดยตั้งใจ., See also: headstrongly, Syn. stubborn
wilful(วิล'ฟูล) adj. จงใจ,มีเจตนา,โดยสมัครใจ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง, Syn. willful., See also: willfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
intentional(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,ซึ่งตั้งใจ
voluntary(adj) สมัครใจ,โดยเจตนา,จงใจ,เกิดขึ้นเอง
wilful(adj) เอาแต่ใจตนเอง,ดื้อรั้น,จงใจ,โดยเจตนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wilfully disobeyจงใจไม่ปฏิบัติตาม, จงใจขัดคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contumacyการจงใจไม่ไปศาล, การจงใจขัดคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstinate desertionการจงใจละทิ้งร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
volitionสัญเจตนา, ความจงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volitional-สัญเจตนา, -ความจงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
voluntaryด้วยใจสมัคร, สมัครใจ, จงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful and malicious injuryการจงใจทำให้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal willfulnessการจงใจละเลยหน้าที่ตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
willinglyโดยสมัครใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
by choice (idm.) โดยจงใจ See also: อย่างเจตนา
demonstratively (adv.) อย่างเฉพาะจงใจ
purposely (adv.) อย่างจงใจ Syn. intentionally, advisedly
throw a spanner in the works (idm.) ทำให้เสียหายอย่างจงใจ
wilful (adj.) ซึ่งจงใจ (ด้วยเจตนาไม่ดีหรือต้องการทำร้ายผู้อื่น) See also: ซึ่งเจตนา Syn. deliberate, intentional, voluntary Ops. unintentional, involuntary
wilful (n.) ความจงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. deliberateness, intention, voluntariness Ops. involuntariness
willfulness (n.) ความจงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. deliberateness, intention, voluntariness Ops. involuntariness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deliberately trying to make me think it's important.จงใจทำให้ฉันคิดว่ามันสำคัญ
They deliberately put themselves in danger, and, when they were warned about it, the guy got out of the car.จงใจทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย และเมื่อพวกเขาโดนเตือนแล้ว ผู้ชายคนนั้นก็ยังออกจากรถ
Deliberately violating your duty?จงใจฝ่าฝืนหน้าที่ของเจ้า
Trust the elements that are at your command.จงใจเชื่อใจในพลังของธาตุที่เจ้าควบคุมได้
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน
Then you believe she must have done it deliberately.งั้นคุณก็เชื่อว่าเป็นการกระทําอย่างจงใจ
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก
That is a deliberate mutilation of a public service message.มันเป็นการจงใจทําลาย การรณรงค์เพื่อสาธารณชน
But if you told me you were going to murder someone specifically and I thought you were serious then, yes, I'd go to the police.แต่ถ้าคุณบอกผมว่าคุณกำลังจะ ฆาตกรรมใครซักคนโดยจงใจ... ...และผมคิดว่าคุณเอาจริง... ...อย่างนั้น ใช่ ผมจะแจ้งตำรวจ
Whoever made this video left a clue subconsciously.ใครก็ตามที่ทำวีดีโอนี้ขึ้นมา จงใจทิ้งเบาะแสไว้.
She did it on purpose to excite me. I was an idiot.ให้ตายสิเธอจงใจเปิดเสื้อคลุม
Unless the defendant attempted to contact... every single one-night stand to determine... if a child resulted in those unions... he has no parental claim over this child whatsoever.ถ้าจำเลยไม่ได้จงใจจะสานต่อ ความสัมพันธ์เพียงข้ามคืนกับผู้หญิงทุกคน แล้วถ้าเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในผลิตผลของความสัมพันธ์เหล่านั้น
I came to drop my car off on purpose, to try and meet you.ฉันจึงจงใจมาทิ้งรถไว้ พยายามจะพบคุณ
Social responsibility isn't a deep shift because its a voluntary tactic.ความรับผิดชอบทางสังคมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง (อีเลน เบอร์นาร์ด) เพราะมันเป็นกลยุทธ์ที่จงใจนำมาใช้ เป็นกลยุทธ์
This place is so retro, it might actually be cool if it were on purpose.ที่นี่โบราณชะมัด ถ้าจงใจย้อนยุคก็เจ๋งนะ
It's not supposed to be accurate.คนวาดจงใจให้เพี้ยนค่ะ
This is the fourth coincidence?- นี่บังเอิญครั้งที่ 4 เหรอ เปล่าๆ ผมจงใจมานี่
You're saying Jennie silverman committed cold-blooded murder just so she could be employee of the month?นายจะบอกว่าเจนนี่ ซิลเวอร์แมน จงใจฆ่าคนอย่างเลือดเย็น แค่เพียงว่าเธอ จะได้เป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนงั้นเหรอ
The bastards were starving us deliberately.ไอ้พวกบ้า.. จงใจให้เราอดตาย
It seems that they meant to interfere with our plans.ดูเหมือนว่าพวกนั้นจงใจมาขัดขวางแผนการของเรา
You know, this goes way beyond floating over a bed, or barf from pea soup, it's one thing to possess a person, but to use him to take down an entire airplane?ได้ แต่วิธีนีมันยาก ยากกว่าทำให้คนลอย หรือว่าทำให้อ้วกออกมาเป็นซุปถั่ว มันไม่ได้จงใจสิงเขา
Apparently, it was his dying wish that we meet.ปราถนาก่อนตาย เขาจงใจให้เราเจอกัน
See, the Pelegostos believe that Jack is a god in human form, and they intend to do him the honour of releasing him from his fleshy prison.พวกมันจงใจให้เกียรติบูชาเขา เพื่อให้องค์ประทับ สละร่าง .. จากนั้น
McCREAD Y: Can I have your attention, please?เราสรุปได้ว่า นี่เป็นการจงใจก่อการร้าย,
Do you actually say things like that to people?คุณจงใจพูดแบบนั้นจริงๆเหรอ
The misconception that there's disagreement about the science has been deliberately created by a relatively small group of people.แนวคิดผิดๆว่ายังมีความเห็นทางวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกัน ได้ถูกจงใจสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง
Did you or did you not compromise yourself in the Intersect?เธอจงใจทำให้อินเตอร์เซ็คปั่นป่วนรึเปล่า
The charges against the accused are as follows... that he did knowingly, and in full aware this legality of his action... but use the Petrunas Charm in the presence of a muggle.ข้อกล่าวหาคือเขากได้กระทำอย่างจงใจ ซึ่งเขารู้อยู่แล้ว ว่าเป็นการผิดกฏหมาย
You're lucky to have a sister.เจซ แอรอนซ์ ขัดขาหนู เค้าจงใจค่ะ.
The trick wasit had to be an actual accident.อุบายคือต้องไม่ทำให้เหมือน จงใจให้เกิดอุบัติเหตุ.
Mr. Serino,we believe this was intentional.คุณเซริโน่ เราเชื่อว่านั่นเป็นการจงใจครับ
SO? SO THAT MEANS YOU WOULD HAVE BEEN HOLDING THE SIGN TO SLOW CARS DOWN.อาจจะขับช้าผิดปกติ เหมือนจงใจให้ถูกตัดหน้า
He'll deliver a subtle insult, then pay attention to the other.เขาจงใจถากถางอีกคน และหันมาสนใจอีกคนนึง
Nah, not deliberately!ไม่นิ ไม่บอกอย่างจงใจ
The mature response. Tempting.มันไม่เป็นการจงใจไปหน่อยเหรอ?
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น...
It was your father that sent you, wasn't it?พ่อของท่านจงใจส่งท่านมาใช่มั๊ย ?
You intentionally approached me, didn't you?แกจงใจเข้ามาใกล้ชิดฉัน, ใช่มัย?
You have deliberately sabotaged the interview, Jack.คุณจงใจทำลายการสัมภาษณ์นะ แจ็ค
You're not suggesting that Starkwood intends to use those weapons to attack this country?คุณกำลังบอกว่าสตาร์ควูด จงใจที่จะใช้อาวุธพวกนี้โจมตีประเทศเรางั้นหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จงใจ
Back to top