ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุ้มกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุ้มกัน*, -คุ้มกัน-

คุ้มกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ้มกัน (v.) protect See also: guard, escort, defend, preserve Syn. ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง
English-Thai: HOPE Dictionary
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
anergy(แอน' เนอจี) n. ภาวะไร้ภูมิคุ้มกันต่อ antigen -anergic adj. (deficiency of energy)
antiserum(แอนทีซี' รัม) n., (pl. -serums,-sera) ซีรัมที่มี antibodies ซึ่งมีภูมิคุ้มกัน
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
bodyguard(บอด'ดิการ์ด) n. คนคุ้มกัน,มือปืนผู้คอยป้องกัน
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
brood(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่) ,ใช้ปีกโอบคุ้มกัน (ลูกสัตว์) ,ครุ่นคิด. adj. สำหรับไว้กกไข่
convoy(v. คอน'วอย,คันวอย' n. คอน'วอย) {convoyed,convoying,convoys vt. คุ้มกัน,คุ้มกันการเดินทางเรือ. n. การคุ้มกันการเดินของทหาร, Syn. escort,-A. desert
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
hivคำย่อ Human Immunovirus เป็นไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของคนบกพร่อง
immune(อีมิวนู') adj. มีภูมิคุ้มกันโรค,ได้รับการยกเว้น. n. ผู้มีภูมิคุ้มกันโรค,ผู้ได้รับการยกเว้น, Syn. exempt
immunise(อิม'มะไนซ) vt. ทำให้มีภูมิคุ้มกันโรค,ทำให้ยกเว้น,ทำให้รอดจาก., See also: immuniser,immunizer n.
immunize(อิม'มะไนซ) vt. ทำให้มีภูมิคุ้มกันโรค,ทำให้ยกเว้น,ทำให้รอดจาก., See also: immuniser,immunizer n.
immunology(อิมมะนอล'โลจี) n. ภูมิคุ้มกันวิทยา, See also: immunological adj. adv. immunologist n.
passive immunityn. ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดแอนตี้บอดี้ จากสิ่งมีชีวิตอื่นหรือ (ในทารก) จากแอนตี้บอดี้ของมารดาผ่านรก
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
sentry(เซน'ทรี) n. ทหารยาม,ทหารรักษาการณ์,ทหารองครักษ์,ทหารคุ้มกัน,ยาม., Syn. sentinel,guard,watch,warden
sheep dogn. สุนัขเลี้ยงแกะ,สุนัขคุ้มกันแกะ
sheepdogn. สุนัขเลี้ยงแกะ,สุนัขคุ้มกันแกะ
swiss guardn. สมาชิกกองคุ้มกันองค์ สันตะปาปาของสวิตเซอร์แลนด์
English-Thai: Nontri Dictionary
bodyguard(n) ผู้คุ้มกัน,มือปืนคุ้มกัน
convoy(n) ผู้คุ้มกัน,ผู้ป้องกันภัย,ขบวนเรือคุ้มกัน
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
protect(vt) ป้องกัน,อารักขา,คุ้มกัน,พิทักษ์,รักษา
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
protective(adj) เป็นการป้องกัน,เป็นการอารักขา,เป็นการคุ้มกัน
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
active immunityภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AIDS; syndrome, acquired immune deficiency; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
HIV (human immunodeficiency virus)เอชไอวี (ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human immunodeficiency virus (HIV)ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน (เอชไอวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immune-ภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunise; immunize๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunityภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunize; immunise๑. ก่อภูมิคุ้มกัน๒. ให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ vaccinate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunodeficiencyภูมิคุ้มกันบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunologyวิทยาอิมมูน, วิทยาภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive immunityภูมิคุ้มกันรับมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Immune systemระบบภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Immunityภูมิคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Immunodeficiencyความบกพร่องทางอิมมูน, ภาวะพร่องทางภูมิคุ้มกัน, การขาดภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Immunologyระบบภูมิแพ้, วิทยาภูมิคุ้มกัน, วิชาอิมมูโนวิทยา, การศึกษาทางด้านอิมมูน, วิทยาอิมมูน, ภูมิคุ้มกันวิทยา, ภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Privileges and immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน [TU Subject Heading]
Rheumatoid arthritisโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นรอบๆ ข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเคลื่อนไหวลำบาก และอาจถึงขั้นพิการได้ และยังพบความผิดปกตินอกข้อที่เป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ
waiver of immunitiesการสละความคุ้มกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
escort (vt.) คุ้มกัน See also: ปกป้อง, คุ้มครอง Syn. guard, protect
guard (vt.) คุ้มกัน See also: ระวัง, พิทักษ์, ป้องกัน Syn. defend, secure, protect Ops. disregard, neglect, forsake.
screen (vt.) คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง) See also: คุ้มครอง, ปกป้อง
convoy (vt.) คุ้มกันการเดินทาง Syn. escort
escort from (phrv.) คุ้มกันให้พ้นจาก See also: กีดกันจาก
antiserum (n.) ซีรัมที่มีแอนติบอดี้มีภูมิคุ้มกันโรค
convoy (n.) ยานพาหนะหรือเรือคุ้มกันการเดินทาง Syn. escort, guard
covering (n.) สิ่งคุ้มกัน
defense (n.) สิ่งคุ้มกัน See also: วิธีป้องกัน, เครื่องกั้นขวาง, ด่าน, ปราการ Syn. barricade, shield
immune (adj.) เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
immune (adj.) ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค See also: ซึ่งมีภูมิต้านทานต่อโรค Syn. inoculated, vaccinated
immune (n.) ผู้มีภูมิคุ้มกัน
immune system (n.) ระบบภูมิคุ้มกันโรค
immunise (vt.) ฉีดภูมิคุ้มกันโรค See also: ทำให้มีภูมิต้านทาน (ด้วยการฉีดวัคซีน) Syn. inoculate, vaccinate
immunity (n.) ภูมิคุ้มกันโรค See also: ภูมิต้านทานโรค, การมีภูมิคุ้มกันโรค Syn. inoculation, vaccination
immunize (vt.) ฉีดภูมิคุ้มกันโรค See also: ทำให้มีภูมิต้านทาน (ด้วยการฉีดวัคซีน) Syn. inoculate, vaccinate
immunodeficiency (n.) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
immunology (n.) ภูมิคุ้มกันวิทยา See also: การศึกษาถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
inoculated (adj.) ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค See also: ซึ่งมีภูมิต้านทานต่อโรค Syn. vaccinated
maximum-security (adj.) ซึ่งมีการคุ้มกันเข้มงวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What happened to, "protect, not discipline?"เกิดอะไรขึ้นกับคำพูดที่ว่า คุ้มกัน ไม่ได้คุมความประพฤติ
Yeah! Whoo! I'm gonna have so many of those little swastikas on my plane, they're gonna think it's camouflage.คุ้มกัน การยกพลขึ้นบก จะได้ มีเครื่องหมาย สวัสดิกะบนเครื่องสักที
Immunity from the IRA connection I can guarantee, but the DA's office in San Joaquin hasn't even put together the assault case yet.คุ้มกันการเชื่อมโยงจากขบวนการ IRA ฉันรับประกันให้ได้ เเต่ที่สำนักงานใหญ่ที่ซานโจคิม ยังไม่ได้รวบรวมคดี การทำร้ายร่างกายเข้าด้วยกัน
Guarding convoys in Iraq,คุ้มกันขบวนรถในอิรัก
Escort a man to the airport, make sure he gets on his plane and flies out of the country.คุ้มกันคนไปที่สนามบิน ให้มั่นใจว่าเขาขึ้นเครื่อง บินออกนอกประเทศ
You cover me. Don't shoot me in the back.คุ้มกันฉัน อย่ายิงใส่หลังฉันล่ะ
Please protect me. Protect Fletcher.คุ้มกันฉันกับเฟลทเชอร์ด้วยนะ
Cover me. Fire!คุ้มกันชั้นด้วย ยิง!
Cover me, guys! Yes, sir!คุ้มกันด้วย / ครับผม
Stand by. It may be too late for me, but I ain't going to prison!คุ้มกันด้วย มันอาจจะสายไปแล้ว
Cover me down the stairs.คุ้มกันทางขึ้นบันไดด้วย!
We need air cover down here now!คุ้มกันทางอากาศ เดี๋ยวนี้!
Protect the Grand Chief!คุ้มกันท่านหัวหน้าใหญ่!
Cover the elevator! The elevator!คุ้มกันที่ลิฟต์ไว้ ที่ลิฟต์
Fortify the palace guard.คุ้มกันปราสาทอย่างหนาเเน่น
Cover me now! I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.คุ้มกันผมด้วย! ผมได้อาวุธชีวภาพในครอบครองแล้ว
Secure all corners in cell block "C".คุ้มกันพื้นที่ในห้องขังโซนซี
Secure the lifts! [lightsaber igniting] Ah!คุ้มกันลิฟท์ไว้ อ๊า ช่วยด้วย อาจยังมีเหลืออีก
Here's a little more protection for ya.คุ้มกันสักหน่อยมั้ยล่ะ
Securing your passage to South America means pulling in a lot of favors and paying off some very influential people.คุ้มกันสินค้าของนายผ่านไปยังทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องการความช่วยเหลือเยอะมาก แล้วต้องติดสินบน ให้กับผู้ที่มีอิทธิพลมากบางคน
Security's heavy. The other piers didn't have any.คุ้มกันหนาแน่น/Nท่าเรืออื่นไม่เห็นมีสักคน
Secure the village. Get those cases down here.คุ้มกันหมู่บ้าน เอาหีบของลงมาเลย
Secure this room and get ready to move.คุ้มกันห้องนี้ไว้ เตรียมตัวเคลื่อนย้าย
Well-manned. As are the Northern gates.คุ้มกันอย่างดี เหมือนที่ประตูทิศเหนือ
Wit pro means safe house.คุ้มกันอย่างเเน่นหนาหมายถึงเซฟเฮ้าส์
Cover Aeon Cover Goodchild.คุ้มกันอีออน คุ้มกันกู๊ดชายลด์
Escort the bride to the honeymoon suite.คุ้มกันเจ้าสาวไปยังห้องฮันนีมูน
Government security guard?คุ้มกันเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคะ
Escort her out of here.คุ้มกันเธอออกไปจากที่นี่
Cover us! We're moving now!คุ้มกันเราไว้ เราจะไปแล้ว
How's that for protection, huh?คุ้มกันแบบนี้ล่ะว่าไง หา?
Duty, general.คุ้มกันแล้ว ท่านนายพล
Cover me. If he gets to the fortress before we do, we're dead.คุ้มกันให้ฉันที ถ้าเขาไปถึงป้อมก่อนที่เราจะทำได้ เราตายแน่
Cover that street. I'll clear the car.คุ้มกันให้ผม ผมจะไปเอารถ
Hold the line.คุ้มกันไว้ คุ้มกันไว้
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง...
Sure. I used to be head bouncer here back in the '70s.แน่นอน ผมเป็นผู้นำคุ้มกันที่นี่ใน1970
I spent the last few years building up an immunity to iocane powder.ผมใช้เวลามา 2-3 ปี... เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาพิษชนิดนี้
Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel, where every ship in my armada waits to accompany us on our honeymoon.พรุ่งนี้เช้าคนของเจ้าจะคุ้มกันพวกเราไปยังท่าเรือฟลอริน ที่ซึ่งเรือทุกลำในกองทัพเรือของข้า คอยอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฮันนีมูนของเรา
Look, he's got a bodyguard. I bet you anything his name is Vic or Tony.เขามีคนคุ้มกันด้วย พนันได้ต้องชื่อวิคหรือโทนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุ้มกัน
Back to top