ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณความดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุณความดี*, -คุณความดี-

คุณความดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณความดี (n.) goodness See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions Syn. คุณธรรม, ความดี Ops. ความชั่ว, ความเลว
English-Thai: HOPE Dictionary
natural virtueคุณความดีของคน
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี,การกุศล,คุณความดี,การบริจาค,สิ่งของที่บริจาค,เงินบริจาค, Syn. virtue
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
merit(เมอ'ริท) n. ความดีเลิศ,ข้อดี,คุณความดี,บุญกุศล., See also: merits n.,pl. ข้อถูกผิด,ความสมควร vt. สมควรกับ,ควรได้รับ, Syn. excellence
meritorious(เมอริโท'เรียส,-ทอ'เรียส) adj. มีความดีความชอบ,มีคุณความดี,มีข้อดี,น่าสรรเสริญ,ควรได้รับการยกย่อง, Syn. praiseworthy
sanctitude(แซงคฺ'ทิทิวดฺ) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ,จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์,การมีคุณความดีมากและสูงส่ง, Syn. holiness,saintliness
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value
English-Thai: Nontri Dictionary
merit(n) คุณความดี,คุณค่า,ข้อดี,กุศล,บุญ
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Merit (Ethics)คุณความดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
merit (n.) คุณความดี See also: ความดีงาม, คุณค่า Syn. worth, valuation, virtue Ops. uselessness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, absolutely. This merits something quite special.ไม่ได้อย่างแน่นอน คุณความดีครั้งนี้เป็นเรื่องพิเศษ
Patience is a virtue, Savannah.ความอดทนคือคุณความดี ซาวานน่า
May the lord who frees you from sin save you and in his goodness raise you up.ขอให้พระองค์ผู้ปลดเปลื้องบาปให้คุณ คอยปกป้องดูแลคุณ และเลี้ยงดูคุณ ภายใต้คุณความดีของพระองค์
But the souls of the righteous are immortal and divine.แต่คุณความดีจึงจะเป็นอมตะที่ถูกยกย่อง
Oh, she looks great. A righteous wind blows!หล่อนงดงามมากเลย ลมแห่งคุณความดี!
Come on, do you good.Come on, ทำคุณความดี
I believe it would do you good to talk to the man.ฉันเชื่อว่ามันจะทำคุณความดี จะพูดคุยกับคนที่
Tonight we'll treat ourselves to a good meal in the city. It will do you good.คืนนี้เราจะรักษาตัวเองให้ดี อาหารในเมือง มันจะทำคุณความดี
Well, thank goodness for... simple men of principle.งั้นขอบคุณความดีงามสำหรับ .. ผู้ชายธรรมดาที่ทำตามกฎ
You move, woman, or I will wallop you good and hard!คุณย้าย, หญิง, หรือฉันจะวัลลภ คุณความดีและยาก!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณความดี
Back to top