ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำมั่นสัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำมั่นสัญญา*, -คำมั่นสัญญา-

คำมั่นสัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำมั่นสัญญา (n.) promise See also: vow, pledge, oath, swearer Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ
English-Thai: HOPE Dictionary
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
promisor(พรอม'ซิเซอะ,พรอมมิเซอะ') n. ผู้ให้คำมั่นสัญญา
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
votive(โว'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับคำปฎิญาณ,เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา., See also: votively adv.
welsh(เวลช,เวลชฺ) vi. โกงหนี้,ไม่ใช้หนี้,ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา, Syn. welch, See also: welsher n. คนโกงหนี้,เจ้ามือรับแทงม้าที่โกง
word for honourn. คำปฏิญาณ,คำมั่น,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
non assumpsit (L.)ไม่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plight (n.) คำมั่นสัญญา Syn. pledge, promise
commit (vt.) ให้คำมั่นสัญญา Syn. engage, pledge
committed (adj.) เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา Syn. dedicated, promised
pledge to (phrv.) ให้คำมั่นสัญญา
plight (vt.) ให้คำมั่นสัญญา (โดยเฉพาะเมื่อสัญญาว่าจะแต่งงานกัน) Syn. pledge, promise
promised (adj.) เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา Syn. committed, dedicated
votive (adj.) เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา Syn. committed, dedicated, promised
votively (adv.) อย่างให้คำมั่นสัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Politics and poetry, promises, these are lies.นักการเมือง บทกวี คำมั่นสัญญา โกหกทั้งนั้น
Our multitudes are pledged...ประชาชนของเรามีการให้คำมั่นสัญญา ...
I hope you two can keep this promise.ปู่หวังว่าหลานทั้งสอง จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ไว้
It's not the rules that are important... but one's pledge to keep them.มันไม่ใช่กฏ สิ่งนั้นมีความสำคัญ... ทว่ามันคือคำมั่นสัญญาในปกป้องพวกเขาไว้
She kept every promise she ever made.เธอรักษาคำมั่นสัญญาทุกอย่างที่เธอได้ให้สัญญาเอาไว้
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม...
Being a citizen there promises eternal peace, and the army with mysterious powers promises the victory for the final war.มีพลเมืองที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่อย่างสันติตลอดกาล และมีกองทัพที่สาบานจะนำความรุ่งโรจน์มามอบให้
Since the death of my brother, I became king and now this promise landed up in our hands.หลังจากที่พี่ชายของพ่อเสด็จสวรรคต พ่อได้กลายเป็นพระราชาและในขณะนี้ คำมั่นสัญญาเรื่องการแต่งงานนี้ก็ได้ตกมาถึงพวกเราด้วย
You see, there are no loopholes with the Promise.คืองี้ ไม่มีช่องโหว่หรอกนะ กับคำมั่นสัญญา
We made a sacred promise.เราให้คำมั่นสัญญาเอาไว้
I can become again the man who once crossed the Surrey park... at dusk in my best suit, swaggering on the promise of life.ผมสามารถกลับมาเป็นคนนั้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความมืดมิด ในสวนเซอเรย์ เข้ามามีบทบาทในคำมั่นสัญญาของชีวิต
"It is the desire of Caleb and Catherine to establish their vows from this point on as a covenant and not a contract.นี่เป็นความปรารถนาของ เคเลบ และ แคทเทอรีน ที่จะประกาศคำมั่นสัญญา ซึ่งเป็นพันธสัญญาระหว่างกัน และไม่ใช่สัญญาทั่วไป
I take my commitments seriously.มันสำคัญมาก ที่คุณต้องรู้ว่า ผมจริงจังกับคำมั่นสัญญา
I promised her faithfully that I'll take care of you so I'm not going to abandon you now!ฉันให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่ของเธอไว้ ว่าฉันจะดูแลเธอ.. ดังนั้นฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอ
Not yours, Mia. Yours shows real promise.ไม่ใช่ของเธอจ๊ะมีอา ของเธอแสดงถึงคำมั่นสัญญา
But as we get older, we take vows, we make promises, we get burdened by commitments.แต่เมื่ออายุมากขึ้น เราให้คำปฎิญาณ เราให้คำมั่นสัญญา เรารับภาระต่อการให้สัญญานั้น
I've been sold a bill of goods my whole life... taught how to be comfortable being a second-class citizen.ผมขายคำมั่นสัญญา มาตลอดชั่วชีวิต... สอนผู้คนให้รู้สึกสบายใจ ในการเป็นพลเมืองชั้นสอง
They're about keeping promises to your family.มันเกี่ยวกับคำมั่นสัญญา ต่อครอบครัวของลูกด้วย
KURT: ♪ To the promised land ♪# ในดินแดนแห่งคำมั่นสัญญา #
I was supposed to give a ring to Hye-in.จริงๆแล้ว... นี่ควรจะเป็นแหวนแห่งคำมั่นสัญญาของเราสองคน...
I'm not ready to commit to you.ฉันยังไม่พร้อมให้คำมั่นสัญญากับคุณ
Think back eight years, when we stood in this spot and we pledged our love to each other.คิดย้อนไปเมื่อแปดปีก่อน ตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกัน
No leaving the premises and no experiencing joy of any kind.อย่าให้คำมั่นสัญญา อย่ามาทดลองสิ่งที่ไม่ควรทดลอง
Disappointment to be tempered with promise of future visit.ความผิดหวังที่จะมีอารมณ์ ด้วยคำมั่นสัญญาของการเข้าชมในอนาคต หือ
Some british guy just pledged to match ever dollar we raise.ผู้ชายอังกฤษบางคนแค่ให้คำมั่นสัญญา ไม่เคยมีใครสมทบทุนเรามากขนาดนี้
I only ask that you remember the oath of loyalty you once swore to me.ฉันขอถามหน่อย นายยังจำได้หรือเปล่า คำมั่นสัญญาที่นายเคยให้ไว้กับฉัน
I, Andrew Martin, pledge myself to you.ผม แอนดริว มาร์ติน ขอให้คำมั่นสัญญากับคุณ
Pledge myself to you.ขอให้คำมั่นสัญญากับคุณ
Commit and the worries will go away.ให้คำมั่นสัญญา และความกังวลจะหายไป
We promised a whole bunch of stuff in our wedding vows.เราให้คำมั่นสัญญาร่วมกัน ในงานแต่งงานของเรา
I don't believe in making promises I never intend to keep.ฉันไม่เชื่อในคำมั่นสัญญา ฉันไม่เคยคิดที่จะรักษามันน่ะ
Well, yes, the Hamptons were lovely, but nothing compares to the Seychelles, where Bart and I renewed our vows.ใช่จ้ะ แฮมพ์ตันเป็นเมืองที่สวยงาม แต่ไม่มีที่ไหนสู้เซเชลส์ ที่ ๆ ฉันกับบาร์ทได้ให้คำมั่นสัญญา กันอีกครั้งได้หรอก
I thought you'd reneged on the promise we made.ฉันก็คิดว่าคุณอาจจะล้มเลิก คำมั่นสัญญาของเรา
Look, when I get on that altar, and I make my solemn vows for the second and, I hope, the very last time, standing right behind my husband will be his best man.และฉันได้ทำการให้คำมั่นสัญญาเป็นครั้งที่สอง และฉันหวังว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้าย ยืนอยู่ข้างหลังสามีฉัน เป็นคนที่ดีของเขา
I give you my word: nothing like that's gonna happen.ผมให้คำมั่นสัญญาว่า เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้น
Forgive me if I find this sudden generosity rings about as true as one of your campaign promises.ขอโทษที หากฉันคิดว่าความมีน้ำใจนี้ ทำให้ฉันนึกถึงคำมั่นสัญญา ในแคมเปญของคุณ
♪ 'Cause we made a promiseเพราะเราต่างให้คำมั่นสัญญา
And it is in their honor, in their memory, that Sacks Industries, whether through Sacks Biomed, Sacks Robotics or Sacks Construction, will remain committed to keeping the city of New York, our city, safe.ผมอุทิศเกียรติ์นี้ให้พวกเขาเป็นอนุสรณ์ ว่าแซ็คส์อินดัสทรี ไม่ว่าจะแซ็คส์ชีววิทยา แซ็ค์หุ่นยนต์ประดิษฐ์ รึแซ็คส์การก่อสร้าง จะคงคำมั่นสัญญา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำมั่นสัญญา
Back to top