ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swearer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swearer*, -swearer-

swearer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman san) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swearer
Back to top