ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความไม่ลงรอยกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความไม่ลงรอยกัน*, -ความไม่ลงรอยกัน-

ความไม่ลงรอยกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่ลงรอยกัน (n.) conflict See also: opposition, disagreement, controversy, quarrel, argument Syn. การขัดกัน, ความไม่ถูกกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
disconformity(ดิสคันฟอม'มิที) n. ความไม่ลงรอยกัน,ผิวหน้าของชั้นหินที่ไม่ลงรอยกัน
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity
disharmony(ดิสฮาร์'มะนี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ประคองกัน, Syn. discord
dissension(ดิเซน'เชิน) n. ความไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ความไม่ลงรอยกัน,การทะเลาะ,ความขัดแย้ง, Syn. discord,disagreement
dissidence(ดิส'ซิเดินซฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,ข้อเสนอที่แตกต่างหรือขัดแย้ง, Syn. dissent
dissonance(ดิส'ซะเนินซฺ) n. ความไม่ประสานกันของเสียง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่กลมกลืนกัน
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
imbroglio(อิมโบรล'โย) n. ภาวะยุ่งเหยิง,สถานการณ์ที่ลำบาก,ความเข้าใจผิด,ความไม่ลงรอยกัน,กองที่ยุ่งเหยิง
incongruity(อินคองกรู' อิที) n. ความเข้ากันไม่ได้, ความไม่ลงรอยกัน, สิ่งที่ไม่ลงรอยกัน
inconsistence(อินคันซิส' เทินซฺ) n. ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดกัน, ความไม่เป็นไปตามที่ว่า, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน., Syn. inconsistency
English-Thai: Nontri Dictionary
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
discord(n) ความบาดหมาง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่สามัคคี
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
dissidence(n) ความขัดแย้ง,การไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
discord (n.) ความไม่ลงรอยกัน See also: ความขัดแย้ง Syn. conflict, friction Ops. agreement, feud
dishamony (n.) ความไม่ลงรอยกัน Syn. disagreement, discordance
dissension (n.) ความไม่ลงรอยกัน See also: ความขัดแย้งกัน, ความไม่สอดคล้องกัน Syn. conflict, discord, frictior Ops. agreement, harmony
friction (n.) ความไม่ลงรอยกัน See also: ความขัดแย้ง, ความแตกร้าว Syn. conflict, disagreement Ops. accord, agreement, concord
frictior (n.) ความไม่ลงรอยกัน See also: ความขัดแย้งกัน, ความไม่สอดคล้องกัน Syn. conflict, discord Ops. agreement, harmony
inharmoniousness (n.) ความไม่ลงรอยกัน Syn. disagreement, discordance, dishamony
nonconformism (n.) ความไม่ลงรอยกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I understand Harrison and Buckley had a, uh... a disagreement before Harrison died.ผมเข้าใจ แฮร์ริสันกับบัคลี่ย์ มี.. อ่า ความไม่ลงรอยกัน ก่อนที่แฮร์ริสันตาย
Discord, not good counsel.นำไปสู่ความไม่ลงรอยกัน แทนที่จะเป็นสภาที่ดี
This place can be so cliquey sometimes.ที่นี่ บางครั้ง ก็มีความไม่ลงรอยกัน
If it's true there is dissension in their ranks, maybe their sailors have mutinied.ถ้ามันเป็นความจริงที่มีความไม่ลงรอยกัน คือในกลุ่มของพวกเขา, อาจลูกเรือของพวกเขา ได้ก่อกบฎ
Daniel, must we continue with this endless display of animosity?เดเนียล เราต่อกันเรื่อง ความไม่ลงรอยกันของเราได้มั๊ย?
Well, there's always friction in a creative business, but not so much you'd kill somebody.เอ่อ มีความไม่ลงรอยกันเสมอ ในธุรกิจการสร้างสรรค์ แต่ไม่มากพอที่คุณจะฆ่าใครหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความไม่ลงรอยกัน
Back to top