ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความโลภ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความโลภ*, -ความโลภ-

ความโลภ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความโลภ (n.) greed See also: eagerness, avarice, cupidity Syn. ความละโมบ, ความอยากได้, ความมักมาก Ops. ความมักน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
avarice(แอฟ'วะริส) n. ความโลภ, Syn. greed)
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
stoical(สโท'อิเคิล) adj. ปลงตก,ปราศจากตัณหาราคะ,ปราศจากความโลภหลง., Syn. resigned,impassive,patient
voracity(โวแรส'ซิที) n. ความตะกละ, ความละโมบ,ความโลภ,ความไม่รู้จักพอ,ความไม่รู้จักอิ่ม,ความหิวกระหาย, Syn. greed
English-Thai: Nontri Dictionary
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
hunger(n) ความหิว,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ
itch(n) ความคัน,ความกระหาย,โรดหิด,ความโลภ,ความปรารถนา
rapacity(n) ความงก,ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
avidityความโลภ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avariceความโลภ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
avarice (n.) ความโลภ See also: ความเห็นแก่ได้, ความละโมบ Syn. cupidity
avidity (n.) ความโลภ Syn. greed
covetousness (n.) ความโลภ Syn. avarice
cupidity (n.) ความโลภ Syn. greed, avidity
greed (n.) ความโลภ See also: ความละโมบ Syn. hunger, appetite Ops. satiety, fulness
greediness (n.) ความโลภ
rapaciousness (n.) ความโลภ
rapacity (n.) ความโลภ Syn. avarice, covetousness
voraciousness (n.) ความโลภ Syn. greediness
greediness (n.) ความโลภ, ความตะกละ
voracity (n.) ความโลภ, ความตะกละ Syn. greediness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Lifestream, gushing out over the world... took battles, ambition, and sadness...ไลฟ์สตรีมได้แผ่ขยายเข้าปกคลุมทั่วทั้งโลก มันได้ชำระล้างสงคราม ความโลภ ความทุกข์
Horny... greedy... hungry violent animals.ความกระสันต์ ความโลภ ความหิว
They are evil, cloaking themselves in Lilith to justify their sadism, their greed, their lust.พวกเขาเป็นปีศาจร้าย หลบซ่อนตัวในนามของลิลิธ เพื่อสนองความซาดิสม์ ความโลภ กิเลศตัณหา
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
Greed, war, ignorance.ความโลภ สงคราม ความเขลา
Greed? Bravery?ความโลภ หรือความกล้าหาญ
Driven by profits and corporate greed, it's a dystopian nightmare in the making.ความโลภ และ ผลกำไร เรากำลังถูกครอบงำ
Greed,revenge,love,hate- whatever it takes to make the collar.ความโลภ,ความแค้น,ความรัก,ความเกลียด อะไรก็ตามที่ทำให้บังคับเขาได้
Greed took hold of our Captain and the first mate.ความโลภก็จับ กัปตันและคู่แรกของเรา
My hunger's never satisfied.ความโลภของฉันไม่มีที่สิ้นสุดหรอก
Greed pushed him over the line.ความโลภทำให้เขากล้าล้ำเส้น
Their greed is pathological,ความโลภพวกเขาคือ พยาธิร้าย
For personal gain or for greed.ความโลภเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อ.
Why did you do it? Did you kill about of lust?ความโลภใช่ไหม แกทำเพราะโลภเหรอ
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน
OK. I believe in death, destruction... chaos, filth, and greed.โอเค ฉันศรัทธาความตาย / การทำลายล้าง... ความสับสน สิ่งโสมม และความโลภ
And I've been able to get my stuff out there because I'm driving my truck through this incredible flaw in capitalism the greed flaw.เพราะผมเจาะมาตามช่องโหว่ ที่เป็นความผิดพลาดอย่างเหลือเชื่อของระบบทุนนิยม ความผิดพลาดที่เกิดจากความโลภ
You must have realized you just hit the jackpot.คุณเกิดความโลภขึ้นมา เหมือนคุณถูกแจ็คพอตรางวัลใหญ่
You know very well that this is greed, but you still keep pursuing it.ท่านรู้ดีว่ามันคือความโลภ แต่ท่านก็ยังคงใช้มันอยู่
Turning beauty into filth and greed.เปลี่ยนความโสภาให้เป็นความโลภและโสมม
Keeping blood and greed away from our front door.ป้องกันการหลั่งเลือดและและความโลภออกไป จากประตูหน้าบ้านของเรา
Everything is boiled down to greed and power.ทุกอย่างลงเอยที่ความโลภและอำนาจ
But the men soon fail of the greed that was in their heart.แต่พวกผู้ชายเริ่มมีความโลภเกิดขึ้นในใจ
You cannot let your heart be rule by greed!ท่านต้องไม่ปล่อยให้หัวใจ ถูกความโลภครอบงำ
No, uncle...it's not the pearls but the greed in our heart which brings us such misery.ไม่ คุณลุง.. ไม่ใช่เพราะไข่มุก แต่เป็นเพราะความโลภในใจของมนุษย์ ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อน
If you really had that kind of greed, go to President Guk immediately and kneel down on your knees.ถ้าแกมีความโลภอย่างนั้นจริงๆ, ไปพบประธานกุ๊ก เดี๋ยวนี้ และคุกเข่าของแก
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน
Take it easy, okay? Your father's in town; the stress is getting to you.เขาคิดว่าแรงจูงใจของคุณคือความโลภเหมือนคนอื่น แต่ฉันเข้าใจ
'Cause I sure as hell didn't find myself locked in a trunk or on my knees with a gun to my head before your greedy old ass came along, all right?เพราะผมเห็นความตายมาเยือนด้วยตัวเองt ตอนที่ถูกล็อคอยู่ในท้ายรถ หรือนั่งคุกเข่ามีปืนจี้หัวผม ก่อนจะมาพร้อมกับที่ความโลภของคุณ ถูกไหม
They weren't kicked up the ass every day of their lives by property taxes and homeowner's associations and greedy beauty queen ex-wives.พวกท่านไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในทุกวันที่พวกท่านยังมีชิวิตอยู่ โดยภาษีอากรและบ้านของสมาพันธ์ รวมถึงภรรยาเก่า ผู้ซึ่งเป็นนางงามแห่งความโลภ
♪ no need for greed or hunger ♪# ไม่มีความโลภ หรือความหิว #
Their emotions, like greed or envy or revenge.เกิดอารมณ์ขึ้นมา อย่างความโลภ ความริษยา หรือความคลั่งแค้น
"evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry,"ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งได้รับการนับถือบูชา
He used to be with the Agency, but got greedy, went rogue, and teamed up with the General to keep the whole drug operation for themselvesเขาควรจะทำงานให้ CIA, แต่ด้วยความโลภ ก็เลยร่วมมือกับนายพล เพื่อจะให้ขบวนการค้ายาทั้งหมดมาเป็นของมัน
And Hassan's own greed-fueled lies and promises that he never intended to keep.และความโลภของฮัสซานที่เต็มไปด้วยโกหกและสัญญา ที่เขาไม่เคยจะยึดถือ
For what? For greed?เพื่ออะไร เพื่อความโลภมากงั้นเหรอ
Long ago, the gods looked down on man and saw nothing but greed and treachery.นานมาแล้ว เหล่าเทพมองลงมาที่มนุษย์ เห็นเพียงแต่ความโลภและการทรยศ
I'll find out what dirty greediness is behind that face!เบื้องหลังความโลภอันแสนสกปรก ที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าของแก!
If your greed is excessive, you will be ruined.ถ้าลูกมีความโลภมากเกินไป ลูกจะประสบกับความหายนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความโลภ
Back to top