ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นทาส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นทาส*, -ความเป็นทาส-

ความเป็นทาส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นทาส (n.) servility See also: bondage, slavery, servitude Ops. ความเป็นไท, ความเป็นเอกราช
English-Thai: HOPE Dictionary
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
freedmann. ผู้ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเป็นทาส -pl. freedmen
helotism(เฮล'ละทิสซึม) n. ความเป็นทาส
helotry(เฮล'ละทรี) n. ความเป็นทาส,
manumission(แมนนิวมิช`เชิน) n.การปล่อยจากความเป็นทาส.
manumit(แมนนิวมิท') vt. ปล่อยจากความเป็นทาส
servitude(เซอ'วิทูด) n. ความเป็นทาส,ความเป็นข้ารับใช้, สิทธิบางอย่างที่มีต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น, Syn. serfdom
slavery(สเล'เวอรี) n. การมีทาสรับใช้,ความเป็นทาส,ระบบทาส,การทำงานหนักมาก,การทำงานเยี่ยงทาส, Syn. drudge
thraldom(ธรอล'เดิม) n. ความเป็นทาส,สภาพของทาส
thrall(ธรอล) n. ทาส,ข้า,ข้ารับใช้,ผู้ถูกครอบงำทางจิตใจ,ความเป็นทาส,ความผูกมัด,สภาพของทาส. vt. ทำให้เป็นทาส.
thralldom(ธรอล'เดิม) n. ความเป็นทาส,สภาพของทาส
English-Thai: Nontri Dictionary
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
serfdom(n) ความเป็นข้าแผ่นดิน,ความเป็นทาส
servitude(n) ความเป็นข้ารับใช้,ความเป็นทาส
slavery(n) ความเป็นทาส
thralldom(n) ความเป็นทาส,ความเป็นข้ารับใช้
vassalage(n) ความเป็นบริพาร,ความเป็นทาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slaveryความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bondage๑. พันธะ (ทางการเมือง)๒. ความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bondage (n.) ความเป็นทาส Syn. enslavement
enslavement (n.) ความเป็นทาส
helotry (n.) ความเป็นทาส See also: สภาพที่เป็นทาส Syn. servitude, serfdom, slavery
serfdom (n.) ความเป็นทาส See also: สภาพเป็นทาส Syn. captivity, slavery
servitude (n.) ความเป็นทาส See also: สภาพของทาส Syn. bondage, confinement, slavery
slavery (n.) ความเป็นทาส See also: การเป็นทาส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slavery is the way of our world.ความเป็นทาสคือวิถีแห่งโลกเรา
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้
It means if you knowingly lied on the public record that you were subject to a period of enslavement.จะนำมาซึ่งความเป็นทาสตราบนานเท่านาน คุณต้องการจะสื่ออะไรเนี่ย? / ฉันไม่ได้สื่ออะไรทั้งนั้น
For two-and-a-quarter centuries, you have been living in a realm of slavery.สำหรับหนึ่งในสี่ของศตวรรษที่สอง คุณได้อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความเป็นทาส
"All men are created equal"... words he clearly didn't believe, since he allowed his own children to live in slavery."มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นเท่ากับ" ... คำพูดของเขาอย่างชัดเจนไม่ได้เชื่อ นับตั้งแต่ที่เขาได้รับอนุญาตให้ลูกของตนเองที่จะอยู่ในความเป็นทาส
On one hand, I despise slavery.ฉันเกลียดความเป็นทาส
And in the skull of Old Ben, unburdened by genius, these three dimples exist in the area of the skull most associated with... servility.กลับมาที่กะโหลกของลุงเบน ไอ้สามรอยบุบตรงนี้มันบ่งบอกเราถึง... ความเป็นทาส
Your shelter, your food, your water, and it all sends you deeper into the abyss of slavery...ค่ายพัก อาหาร น้ำดื่ม และทั้งหมดจะส่งให้คุณลึก ลงในก้นบึ้งของความเป็นทาส
Was my slave escorted back to Sinuessa?- มีความเป็นทาสของฉันอีกครั้งเพื่อ Sinuessa?
"The price shall not be paid, my soul is free from bondage.""ถ้าไม่จ่ายก็จะไม่ได้ที่แลกมา วิญญาณถูกปลดปล่อยจากความเป็นทาส"
Shit, what's the Latin word for "bondage"? Servitute."ความเป็นทาส" ในภาษาลาตินใช้คำว่าอะไรดีนะ เซอร์วาทูเต
Slavery is real.{\cHFFFFFF}ความเป็นทาสนั้น
"or previous condition of servitude.""หรือสถานะความเป็นทาสก่อนหน้านั้น"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นทาส
Back to top