ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเด่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเด่น*, -ความเด่น-

ความเด่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเด่น (n.) distinction See also: exception, speciality Syn. ความพิเศษ Ops. ความด้อย
ความเด่นดัง (n.) fame See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation Syn. ความเด่น, ความดัง
English-Thai: HOPE Dictionary
eminence(เอม'มะเนินซฺ) n. ความเด่น,ความสูงส่ง,ความมีชื่อเสียง,ที่สูง,เนิน,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีฐานะหรือตำแหน่งสูง,ปุ่ม,ส่วนที่ยื่นออก
notability(โนทะบิล'ลิที) n. ความน่าสังเกต,ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,บุคคลที่สังเกต, Syn. destinction
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
predominance(พรีดอม'มิเนินซฺ) n. ความมีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ,ความเหนือกว่า,ความมีมากกว่า,ความเด่น., Syn. predominancy
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
salience(เซ'ลิเอินซฺ,เซล'เยินซฺ) n. การนูนขึ้น,ส่วนที่นูนขึ้น,ลักษณะเฉพาะ,ความเด่น,ความสะดุดตา, Syn. prominence
English-Thai: Nontri Dictionary
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
predominance(n) ความเด่น,ความมีอำนาจเหนือกว่า
relief(n) การเปลี่ยนเวร,การช่วยให้พ้นภัย,ภาพนูน,ความเด่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prominenceความเด่นชัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
salience (n.) ความเด่น See also: ความสำคัญที่สุด Syn. saliency
saliency (n.) ความเด่น
salientness (n.) ความเด่น See also: ความสะดุดตา
obtrusiveness (n.) ความเด่นชัด See also: ความชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's for the student who best demonstrates moral fiber.เขาให้เพื่ออะไร คือ เขาให้สำหรับนักเรียนที่มีความเด่นทางด้านจริยธรรมหน่ะครับ
You totally stole my thunder!แย่งเอาความเด่นจากฉันไปหมด
To the decidedly less glamorous middle spot.ถ้าจะตัดสินใจให้ โดนแย่งความเด่นไป
Right, well, how pissed are you that I'm stealing the spotlight this year?ใช่เลย เธอจะโกรธแค่ไหนนะ ที่ปีนี้ฉันจะขโมยความเด่นเอง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเด่น
Back to top