ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสมบูรณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสมบูรณ์*, -ความสมบูรณ์-

ความสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมบูรณ์ (n.) well-being See also: prosperity, welfare Syn. ความสุขสบาย
ความสมบูรณ์ (n.) fertility See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousness Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย Ops. ความขาดแคลน
ความสมบูรณ์ (n.) prosperity See also: abundance Syn. ความเจริญ, ความมั่งคั่ง
ความสมบูรณ์ (n.) completeness See also: equipment, furnishing Syn. ความพรั่งพร้อม, ความอุดมสมบูรณ์ Ops. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง
English-Thai: HOPE Dictionary
data acquisitionการรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ความถ้วนทั่ว, Syn. unity
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
plenitude(เพลน'นิทูด) n. ความเต็มที่,ความสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์, See also: plenitudinous adj.
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์,การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย,ความมีมูล,การมีหลักฐาน,ความแข็งแรง,การมีสุขภาพดี, Syn. soundness,validation
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
consummation(n) ความสมบูรณ์,ความบริบูรณ์,การทำให้บรรลุ
corpulence(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulency(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความอุดม,ความสมบูรณ์
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
maturity(n) ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด
obesity(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
plenitude(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความสมบูรณ์,ความเต็มที่
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์
validity(n) ความถูกต้อง,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perfection of security interestความสมบูรณ์ของหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competentความสมบูรณ์,ความสามารถ [การแพทย์]
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]
Perfectionความสมบูรณ์ [TU Subject Heading]
Integrityความแข็งแรง, ความสมบูรณ์, บูรณภาพ, ความสมบูรณ์, คงสภาวะปกติ [การแพทย์]
vitaminวิตามิน, สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ก็จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ วิตามินที่ค้นพบแล้วมีหลายชนิด เช่น วิตามิน A, B, C, D, E, K  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
completeness (n.) ความสมบูรณ์ See also: ความเต็มเปี่ยม Syn. integrality, wholeness
completeness (n.) ความสมบูรณ์ See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน Syn. unity
fullness (n.) ความสมบูรณ์ See also: ความเต็มเปี่ยม Syn. completeness, integrality, wholeness
integrality (n.) ความสมบูรณ์ See also: ความเต็มเปี่ยม Syn. completeness, wholeness
integrity (n.) ความสมบูรณ์ See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน Syn. completeness, unity
repletion (n.) ความสมบูรณ์
totality (n.) ความสมบูรณ์แบบ
perfectionist (n.) ผู้ยึดความสมบูรณ์แบบ
take through (phrv.) ทำให้ไปถึงความสมบูรณ์ Syn. go through, put across
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Perfection is something I have not encounteredความสมบูรณ์แบบเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยพบเจอเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
CBC, CMP's were all normal.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ทุกอย่างปกติ
And the balance to our world slowly restored.ความสมบูรณ์ค่อยๆ ฟื้นคืนสู่โลกของเรา
The genetically perfect offspring of penelope garcia and derek morgan wouldn't fetch top dollar.ความสมบูรณ์ทางพันธุกรรม ของลูกหลาน จากเพเนโลปี้ กราเซีย กับเดเร็ค มอร์แกน ไม่ใช่การขายที่ได้ราคาสูง
Perfection. So... what are you looking for, here?ความสมบูรณ์แบบ งั้น...
Crime scene.ความสมบูรณ์แบบของ... ที่เกิดเหตุ
The thing about perfection is that it's unknowable.ความสมบูรณ์แบบนั้น เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้า
It's a burden to be too perfect.ความสมบูรณ์แบบมักจะมาพร้อมกับภาระ
It's perfect for a beginner. Can I see the pick set?ความสมบูรณ์แบบมีไว้สำหรับผู้เริ่มต้น ขอผมดูอุปกรณ์หน่อย?
Perfection of the universe.ความสมบูรณ์แบบแห่งจักรวาล
Perhaps it's their short but perfect life.อาจจะเพราะ ความสมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลาสั้นๆ
A "Valid," a "vitro", a "made man" he suffered under a different burden:เค้าหงุดหงิดกับเรื่องอื่นมากกว่า เรื่องความสมบูรณ์แบบ
After your expression the "Absolute educational management"หลังจากการแสดงออกของคุณ "ความสมบูรณ์แบบทางการจัดด้านการศึกษา"
Or perhaps, a mind less bound by the parameters of perfection.หรืออีกนัยหนึ่ง สติปัญญาที่ด้อยกว่า นั่นแหละคือส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์แบบ
To bless all who live here and to bring them the abundance of all thy fruits.และปกป้องผู้ที่อาศัย... ...และนำความสมบูรณ์พูนสุข มาสู่พวกเขา
We're living the solution, already This is perfectionเราพบทางออกแล้ว ที่เราเป็นอยู่นี่ไง ความสมบูรณ์แบบ
A warrior is not about perfection or victory or invulnerability.ผู้กล้าไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ หรือชัยชนะ หรืออยู่ยงคงกระพัน
We needed a fail-safe to protect the integrity of the program.เราต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของโปรแกรม
On behalf of the entire magazine, ci perdoni.ดี ฟาเบีย... ไม่มีประโยชน์ต่อความสมบูรณ์นิตยสาร ซี เปอร์โดนี่
This is about showing the world your youthful exuberance, and your unabashed commitment to higher learning, and having fun while you're doing it, which is where the naked part comes in.นี่เป็นการแสดงให้โลกเห็น ถึงความสมบูรณ์ของวัยเยาว์ และความใจกล้า และความสนุกสานที่ได้ทำมัน
THERE'S SOMETHING WRONG WITH THAT LEVEL OF PERFECTION.มันต้องมีความบกพร่อง ในความสมบูรณ์แบบเสมออยู่แล้ว
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก
I suppose teamwork, for once in your life, was completely beyond you?ผมเชื่อในทีมของคุณ รวมทั้งชีวิตพวกคุณ แต่ดูยังอยู่ห่างจากความสมบูรณ์?
But I can't say that he suffered from the tragedy of perfection.แต่ผมก็พูดไม่ได้ว่าเขาทรมานจาก ความสมบูรณ์แบบที่น่าเศร้า
You attacked me with a knife in a dope dealer's house, no Oscar, you certainly did not suffer from the tragedy of perfection.นายเอามีดไล่แทงฉันในบ้านพ่อค้ายา ไม่เลย ออสการ์ นายไม่ได้ทรมาน จากความสมบูรณ์แบบที่น่าเศร้าแน่นอน
It would be because they were perfect examples of humanity.นั่นเพราะพวกเธอเป็นตัวอย่างความสมบูรณ์แบบของมนุษยชาติ
Although a completely predictable one.จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ คำทำนายที่ 1
Artistic styles of the royal court dictates that of the entire kingdom'sความวิจิตรบรรจงในงานศิลป บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของอาณาจักร
The integrity of our political system, of democracy as an idea, entirely depends on it.นี่คือความสมบูรณ์แบบ ในระบบการเมืองของเรา ประชาธิปไตยที่กินได้ ในระบอบที่เราเป็นอยู่
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน
I have seen fishermen who take care what they catch and care for the riches of the ocean.ฉันเคยเห็นชาวประมงที่ จับปลาด้วยความระมัดระวัง และสนใจความสมบูรณ์ทางทะเล
Nobody gets what they want without losing something they love like their integrity.โดยไม่สูญเสียสิ่งที่รัก ดั่งเช่นความสมบูรณ์
So why would she use these?ยาเพื่อสร้างความสมบูรณ์ จำนวนเล็กน้อย
They entertain our children, build our buildings ... care and ensure our city we fit and healthy.พวกเขาให้ความบันเทิงกับเด็กๆ สร้างอาคารของพวกเรา ดูแลและใส่ใจในความสมบูรณ์และสุขภาพของเมืองพวกเรา
The navigators they were furrowing the oceans, rubbing a world of that they were not imagining his plenty, his diversity, his mysteries...เหล่านักเดินเรือต่างพากัน ท่องไปบนโลกนึง ซึ่งความสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความลึกลับ ยังไม่ถูกล่วงล้ำ
Everything I'd hoped to find in the system, control, order, perfection, none of it meant a thing.ทุกอย่างที่พ่อหวังจะได้พบในระบบ การควบคุม ระเบียบ ความสมบูรณ์แบบ ไม่มีความหมายอะไรเลย
Chasing after perfection.พ่อวิ่งหาความสมบูรณ์แบบ
Look, if you want my help, you're gonna have to be completely open with me.ดูถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือของฉันคุณจะต้องมีความสมบูรณ์เปิดกับฉัน
I wish more than anything, but I can't imagine you with all your complexity all your perfection, all your imperfection.ฉันต้องการมากกว่าสิ่งใด แต่ ... ... ฉันไม่สามารถจินตนาการคุณกับทุกความซับซ้อนของคุณ ... ... ทุกความสมบูรณ์แบบของคุณทั้งหมดไม่สมบูรณ์ของคุณ
"he will ride into the land of plenty...""เขาจะไปยังดินแดนแห่งความสมบูรณ์..."
* If perfect's what you're searching for ** ถ้าความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่เธอตามหา *

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสมบูรณ์
Back to top