ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสนเท่ห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสนเท่ห์*, -ความสนเท่ห์-

ความสนเท่ห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสนเท่ห์ (n.) doubtfulness See also: suspicion Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา
ความสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ศังกา
ความสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ศงกา
ความสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspicion Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา
ความสนเท่ห์ (n.) doubtfulness See also: mistrust, suspicion, uncertainty Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความกังขา
ความสนเท่ห์ (n.) doubt See also: suspect, puzzle, perplexity, bewilderment, scepticism Syn. ความฉงน, ความสงสัย
ความสนเท่ห์ (n.) wonder See also: surprise, astonishment, amazement Syn. ความแปลกใจ, ความสงสัย, ความพิศวง
English-Thai: Nontri Dictionary
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
perplexity(n) ความสนเท่ห์,ความงง,ความฉงน,ความงงงวย
puzzle(n) ปริศนา,ปัญหา,ควานงุนงง,ความสนเท่ห์,ความฉงน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสนเท่ห์
Back to top