ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยินดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยินดี*, -ความยินดี-

ความยินดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยินดี (n.) gladness See also: joy, happiness, pleasure Syn. ความดีใจ, ความปลื้มใจ, ความปลื้มปีติ Ops. ความเสียใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
congratulate(คันแกรช'ชะเลท) {congratulated,congratulating,congratulates} vt. แสดงความยินดี,อวยพร., See also: congratulator n. ดูcongratulate congratulatory adj. ดูcongratulate
congratulation(คันแกรชชะเล'เชิน) n .การแสดงความยินดี,การอวยพร., See also: congratulations! ขอแสดงความยินดี!
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร
glee(กลี) n. ความยินดี,ความร่าเริง
gratulantadj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ,ซึ่งแสดงความยินดี'
gratulate(แกรช'ชะเลท) vt.,vi. แสดงความยินดี
gratulation(แกรชชะเลง'เชิน) n. การแสดงความยินดี
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise
welcome(เวล'คัม) interj. ขอต้อนรับ n. การต้อนรับ vt. ต้อนรับ,รับด้วยความยินดี adj. ยินดีต้อนรับ,ได้รับอนุญาต,ได้จังหวะพอดี, See also: welcomely adv. welcomeness n. welcomer n.
winning(วิน'นิง) n. การมีชัยชนะ adj. ประสบความสำเร็จ,มีความยินดี, See also: winnings n.,pl. สิ่งที่ได้มาจากการมีชัยชนะ (โดยเฉพาะเงิน) winningly adv. winningness n., Syn. charming
English-Thai: Nontri Dictionary
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
exultation(n) ความปีติยินดี,ความปราโมทย์,ความยินดีปรีดา
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
glee(n) ความร่าเริง,ความยินดี,ความสนุกสนาน
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
joy(n) ความยินดี,ความปีติ,ความสนุกสนาน,ความรื่นเริง
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
zest(n) ความยินดี,ความกระตือรือร้น,ความสนุก,ความมีรสชาติ,ความเอร็ดอร่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
delight (n.) ความยินดี See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ Syn. enjoyment, joy, pleasure Ops. unhappiness, sadness, woe, misery
triumph (n.) ความยินดีจากชัยชนะ
welcomeness (n.) ความยินดีต้อนรับ
cheer (vt.) เปล่งเสียงแสดงความยินดี See also: เชียร์
compliment on (phrv.) แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง Syn. felicitate on
congratulate (vt.) แสดงความยินดี Syn. felicitate, wish joy to
congratulate on (phrv.) แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง Syn. compliment on, felicitate on
congratulate upon (phrv.) แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง
congratulation (n.) การแสดงความยินดี Syn. salute, praise
fain (adv.) ด้วยความยินดี See also: ด้วยความเต็มใจ
felicitate (vt.) แสดงความยินดี See also: ถวายพระพร, อวยพร Syn. congratulate, salute
felicitate on (phrv.) แสดงความยินดีกับ Syn. congratulate on
felicitatfe upon (phrv.) แสดงความยินดีกับ Syn. congratulate on
felicitation (n.) การแสดงความยินดี See also: การอวยพร Syn. congratulation, salutation
get a pat on the back (idm.) แสดงความยินดี See also: ีให้กำลังใจ
gratulate (vt.) แสดงความยินดี
hooray (int.) ไชโย (คำอุทานแสดงความยินดี) See also: ฮูเร Syn. hurrah
hospitality (n.) การให้การต้อนรับด้วยความยินดี See also: การต้อนรับขับสู้, การยินดีรับแขก Syn. cordiality, friendliness, welcome
hurrah (int.) คำอุทานแสดงความยินดี
hurray (int.) คำอุทานแสดงความยินดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thanks, Adonis, and congratulations on a sensational performance.ขอบคุณอิเหนาและขอแสดง ความยินดี เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่น่า ตื่นเต้น จิม
Enthusiasm wasn't part of the deal.ความยินดี ไม่ได้มีในข้อตกลงนี่
The joy, supposedly, is in the giving.ความยินดีตามที่จินตนาการ คือการให้
Joy of Heaven and Earth.ความยินดีแห่งสวรรค์และโลก
I am pleased to announce that we are at last ready to march on Osterlich.ผมมีความยินดีที่จะบอกว่า สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำ เราพร้อมที่จะบุก ออสตินลิค แล้ว
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ
Move, now. I want to say how pleased I am...ย้ายในขณะนี้ ฉันอยากจะบอก ว่าฉันมีความยินดีที่
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี.
Signor Sollozzo, my no is final. I wish to congratulate you on your new business.ซินญอ Sollozzo ไม่มีของฉันเป็นที่สิ้นสุด ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณในธุรกิจใหม่ของคุณ
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย,\ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา
With the greatest of pleasureกับใหญ่ที่สุดของความยินดี
It was a profound pleasure when she closed her eyes for the last timeมันคือความยินดีลึกซึ้งเมื่อ she closed ตาของเธอ .สำหรับเวลาล่าสุด
I won't deprive you of that pleasureฉันไม่ถอดถอนคุณของความยินดีนั้น
He owns a house near Milan, which he uses exclusively for his pleasureเขายอมรับบ้านใกล้Milan, สิ่งที่ ใช้อย่างแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความยินดีของเขา .
And you will do it with joy or not do it at all.และต้องทำด้วยความยินดี ไม่งั้นก็อย่าทำ
Yes, sir. It'll be my pleasure.ครับผม ด้วยความยินดี
I am pleased to hear that.ฉันมีความยินดีที่จะได้ยินว่า
We turned him over to French authorities, who were jolly pleased to have him back.เราหันเขาไปยังเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่มี ความยินดีที่ครึกครื้นที่จะมีเขากลับมา
It is with great pleasure that I call upon his grandson... the present earl, to declare the Greystoke Gallery open.มันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะ เรียกร้องให้หลานชายของเขา ... เอิร์ลปัจจุบันจะประกาศ โตแกลเลอรี่เปิด
We'd like to congratulate our Lord, Count Magnus Lee, and his new wife.เราขอแสดงความยินดี ท่านเคานท์ แม็กนัส ลี กับภรรยาใหม่ของท่าน
Your Majesty, what a nice surprise.ัปกเกล้าปกกระหม่อม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบพระ่องค์
With pleasure.ด้วยความยินดี เจ้าค่ะ,
When we're airborne, with Germany behind us, then I'll share that sentiment.ตอนเราขึ้นบินแล้ว, และทิ้งพวกเยอรมันไว้ข้างหลัง, ถึงตอนนั้น พ่อถึงจะร่วมแสดงความยินดีด้วย
May I say what a pleasure it is to...ผมขออนุญาตกล่าวว่า เรามีความยินดีมากที่
We've had a most successful afternoon... and I'd like to congratulate all of the athletes... who have participated in today's events.เราประสบความสำเร็จมาก เมื่อช่วงบ่าย... และผมขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาทุกคน... ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้
Let me first congratulate our athletes on a splendid performance.ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของเรา ที่แข่งได้ลย่างยอดเยี่ยม
You're welcome, one and all!ด้วยความยินดี ทุกคน!
His purpose was to enjoy our misfortunes and congratulate himself on his own happy situation!จุดประสงค์ของเขาคือการที่ต้องมาเข้าร่วมกับความอับโชค และมาแสดงความยินดีกับตนเองที่อยู่ในสถานะที่มีความสุข
How he must be congratulating himself on his escape!เขาจะแสดงความยินดีกับตัวเองอย่างไรนะ ที่เขาได้หนีไปอย่างนั้น
Mon congrats, you sweeties.จขอแสดงความยินดีคุณ sweeties
Ladies and Gentlemen, it gives me a great pleasure to introduce the First Lady of the United States.ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญ... ภรรยาท่านประธานาธิบดีสหรัฐครับ
It'd be a pleasure, my friend.ด้วยความยินดี เพื่อนยาก
By your prayers and wishes, I humbly accept.ด้วยคำอวยพรอันประเสริฐของท่าน เราขอน้อมรับด้วยความยินดี
Yes, sir. It's my pleasure, sir. If I can do anything at all...ด้วยความยินดี ถ้ามีสิ่งใดที่ผมทำได้
I congratulate you on today's grand festival... for which you have worked so hard.และขอแสดงความยินดีกับงานฉลองในวันนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากความอุตสาหะจากทุกท่าน
It is my pleasure that you live in the palace.มันเป็นความยินดีของฉัน ที่เจ้าได้อาศัยอยู่ในเขตพระราชฐาน
And it is the natural and preferable way to conceive children.มันเป็น... วิถีธรรมชาติ และความยินดีที่จะตั้งท้อง
Welcome back, Mr. Potter. Welcome back.ขอต้อนรับ คุณพอตเตอร์ ด้วยความยินดี
Distinguished guests and, of course, members of the media, it is my great pleasure to welcome you to my... whoops... our science convention.แขกผู้มีเกียรติ... และแน่นอน เหล่าสื่อมวลชนทั้งหลาย... เป็นความยินดีอย่างยิ่งจะ ขอต้อนรับพวกคุณ...
Congratulations, gadget.ขอแสดงความยินดีด้วย แก็ดเจ็ท

ความยินดี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยินดี
Back to top