ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยากจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยากจน*, -ความยากจน-

ความยากจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยากจน (n.) poverty See also: beggary, impoverishment Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
ความยากจนข้นแค้น (n.) poverty See also: destitution, penury, indigence Syn. ความยากจน, ความยากแค้น, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
English-Thai: HOPE Dictionary
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
indigency(อิน' ดิเจินซี) n. ความยากจน
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
want(วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire,lack,sha
English-Thai: Nontri Dictionary
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
indigence(n) ความยากจน,ความขัดสน
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
war against povertyการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Povertyความยากจน [TU Subject Heading]
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
penury (n.) ความยากจน See also: ความอัตคัด, ความขัดสน Syn. poverty, impoverishment, privation
poorness (n.) ความยากจน See also: ความขาดแคลน Syn. need, poverty, starvation
want (n.) ความยากจน Syn. indigence, poverty, scarcity Ops. abundance, adequate, plenty
indigence (n.) ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด See also: ความแร้นแค้น Syn. destitution, poverty Ops. richness, weathiness
indigency (n.) ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด See also: ความแร้นแค้น Syn. destitution, poverty Ops. richness, weathiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aren't those really issues that deal more with poverty?ปัญหานั้น ความจริงเป็นปัญหา ความยากจน ไม่ใช่หรือ
Why is Poverty on your back?ทำใม ความยากจน ถึงได้เกาะที่หลังของเธอล่ะ?
Girl who used to have Poverty on her back gets to handle money everyday at the bank.*สาวน้อยผู้ที่เคย แบก ความยากจน เอาไว้ที่หลัง* *กลับมีเงินทองให้ใช้ อย่างไม่ขาดสายจากธุรกิจส่วนตัว*
And if you want to help this poor death-row bastard, then you better find a way to do it in the here and now.และถ้าคุณต้องการช่วย ความยากจน ความตาย หลังจากที่หาทางที่ดีได้ ค่อยทำมันในตอนนั้น
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด
Poverty doesn't suit you.ความยากจนไม่เหมาะกับเจ้าเอาซะเลย
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู
Gotta keep...one jump ahead of the breadlineกระโดดหนึ่งครั้งหนีระดับความยากจนนี้
"Give me your tired, your hungry, your poor.""เอาความเหน็ดเหนื่อย ความหิว และความยากจน มาให้ฉัน"
The working class is suffering from extreme poverty!กลุ่มชนชั้นแรงงานกำลังทนทุกข์กับความยากจนแสนสาหัส
True, she talks a lot, but I'll keep her indoors and won't let her out.จะอนุโลมกันบ้างไม่ได้รึไง คุณจะยึดหลักนโยบาย โดยไม่นึกถึงปัญหาความยากจน
The world of poverty defies the imagination.โลกของความยากจน ท้าจินตนาการจริงๆ
Poverty Forced Her to Prostitute*ความยากจนที่บังคับให้เธอ เป็นโสเภณี*
Is it you Poverty?นี่คือคุณเหรอ คุณความยากจน?
And people only think of haiti for war and poverty.และคนชอบคิดว่าไฮติ มีแต่สงครามและความยากจน
But how do I return to the right moment?แต่เอาชนะความยากจน, ฟื้นคืนสภาวะแวดล้อม...
Due to poverty, he had to work part-times to pay for school.เพราะความยากจน เขาต้องทำงาน พาร์ตไทม์เพื่อไปจ่ายค่าเทอม
Petroleum apocalypse, the education crisis, poverty, disease, not to mention the recession.วิกฤตการณ์ต่างๆ ความยากจน, เชื้อโรค แล้วยังไม่พูดถึงเศรษฐกิจถดถอยอีกนะ
My effort is funny?ศึกษาเรื่องความยากจนไง ความพยายามของฉันคือเรื่องตลกเธอหรือไง
It was great. I mean, give me your tired, your poor, your huddled masses?มันเยี่ยมมาก ทั้งความเหนื่อยล้า ความยากจน
I'm punishing a woman who causes poverty and despair in my name.ข้ากำลังจะลงทัณฑ์ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เป็นต้นเหตุของความยากจนและสิ้นหวัง ในนามของข้า
This is one step up from a breadline.นี่คือการยกระดับจากความยากจน
Do you think the path from poverty to wealth is always pure and honorable? that a righteous man would condemn.ท่านคิดว่าหนทาง จากความยากจนสู่ความร่ำรวย จะบริสุทธิ์และมีเกียรติเสมอหรือ ข้ากระทำลงไปหลายสิ่ง คาลลีสิ
You were chosen to be my son, plucked from poverty, wanting for nothing.เจ้าได้เลือกแล้วที่จะเป็นลูกชายข้า หลุดพ้นจากความยากจน และชีวิตที่ไร้ความหมาย
The deals I had to make to get us out of poverty, to get us this life, and you just want to toss it away?เพื่อให้เราพ้นจากความยากจน เพื่อให้เรามีชีวิตเยี่ยงนี้ได้ แล้วเจ้าอยากโยนมันทิ้งไปงั้นเหรอ
A privileged young woman gives up every comfort to experience life below the poverty line.หญิงสาวคนหนึ่งที่มีสิทธิพิเศษ ให้ทุกความสะดวกสบายขึ้น เพื่อประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่ต่ำกว่าเส้นความยากจน
He could see the full horror of it... poverty, famine, civil war.เขาสามารถเห็นสิ่งเลวร้ายทั้งหมด... ความยากจน, ความอดอยาก, สงครางกลางเมือง
"The two grim nurses, poverty and sickness,"ทั้งสองพยาบาลน่ากลัว ความยากจนและความเจ็บป่วย
[ON TV] I believe the number-one source of violence in our world is poverty.[เปิดทีวี] ผมเชื่อว่าแหล่งที่มาหมายเลขหนึ่งของความรุนแรงในโลกของเราคือความยากจน
So I take it the Graysons are well on the road towards poverty?ผมคิดว่าพวกเกรย์สัน คงใกล้ไปสู่ความยากจนแล้วใช่มั้ย?
I wasn't embarrassed about being poor. I was embarrassed about lying.ฉันไม่อายกับความยากจนของฉัน แต่กับความจริงที่ว่า ฉันโกหก
There is no nobility in poverty.มีไฮโซในความยากจนไม่เป็น
This bitch smell like poverty, cuz!ผู้หญิงเลวนี้กลิ่นเหมือนความยากจน cuz!
He was one of the first to dream of universal love and an end to poverty and other forms of inequality;เขาเป็นหนึ่งในคนแรกที่ฝัน ของความรักสากล และสิ้นสุดความยากจนและรูปแบบ อื่น ๆ ของความไม่เท่าเทียมกัน;
A child of poverty of whom nothing was expected.เด็กของความยากจน ของคนที่ไม่มีอะไรที่คาดว่า
As a young man, Faraday had risen from poverty, in one of the most class-conscious societies the world has ever known, to become the most celebrated scientist of his time.ขณะที่ชายหนุ่มเดย์ขึ้น มาจากความยากจน ในหนึ่งในสังคมชั้นใส่ใจมากที่สุด โลกได้เคยรู้จัก
When Faraday pursued his last and most profound discovery, the poverty of his childhood stymied him as it never had before.เมื่อฟาราเดย์ไล่ การค้นพบล่าสุดและ ลึกซึ้งที่สุดของเขา ความยากจนในวัยเด็ก ของเขาขัดขวางเขา
A fifth of a second into this future people will stop dying from the effects of poverty.ห้าของสองในอนาคตนี้ คนที่จะหยุดที่กำลังจะตาย จากผลกระทบของความยากจน
Between your poverty and his smell,ระหว่างความยากจนของคุณ และมีกลิ่นหอมของเขา
Business will create jobs, which will reduce the sinfulness that comes with poverty and idle hands.ธุรกิจจะสร้างงาน ซึ่งจะลดความผิดบาป ที่มาพร้อมกับความยากจนและมือว่างเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยากจน
Back to top