ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมั่นคง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมั่นคง*, -ความมั่นคง-

ความมั่นคง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมั่นคง (n.) stability See also: durability, endurance
English-Thai: HOPE Dictionary
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง,ความซื่อสัตย์,ความคงที่, Syn. stability
fastness(ฟาสทฺ'นิส) n. สถานที่มั่นคง,ความมั่นคง,ความเร็ว
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis
heartland(ฮาร์ท'แลนด์) n. ดินแดนส่วนกลางที่ยากแก่การถูกโจมตีมักมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
security(ซีเคียว'ริที) n. ความมั่นคง,ความปลอดภัย,สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย,เครื่องป้องกัน,การป้องกัน,มาตราการป้องกัน,การรับรอง,การค้ำประกัน,สิ่งค้ำประกัน,หลักทรัพย์ประกัน,หลักทรัพย์,หุ้น,ธนบัตร,คนรับรอง,คนค้ำประกัน adj. เกี่ยวกับการประกัน,ซึ่งค้ำประกัน. คำที่มีความ
security counciln. สภาความมั่นคงของสหประชาชาต'ประกอบด้วยสมาชิกถาวร5ประเทศ (สหรัฐอเมริกา,โซเวียต,ฝรั่งเศส,อังกฤษและจีน) และสมาชิกชั่วคราว10ประเทศที่มีวาระครั้งละ2ปี
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
stability(สทะบิล'ลิที) n. ความมั่นคง, Syn. steadiness,poise
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน
veto(วี'โท) n. อำนาจยับยั้ง,ลัทธิยับยั้ง,การใช้สิทธิยับยั้ง,เอกสารแสดงการใช้สิทธิยับยั้งและเหตุผลที่ยับยั้ง,การยับยั้ง,การห้าม,การออกเสียงยับยั้งของสมาชิกหนึ่งในห้าเสียงของสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคง (ในสหประชาชาติ) สามารถยับยั้งการปฎิบัติการหรือมติของที่ประชุมไ
wage(เวจฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าตอบแทน,ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป,ว่าจ้าง,ให้คำมั่น vi. ต่อสู้,ดิ้นรน, Syn. earnings,emolument
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
English-Thai: Nontri Dictionary
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
surety(n) ผู้ค้ำประกัน,การประกันภัย,ความแน่นอน,นายประกัน,ความมั่นคง
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
national securityความมั่นคงแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
securityความมั่นคง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insecurityการขาดความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Security Councilคณะมนตรีความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
National securityความมั่นคงแห่งชาติ [TU Subject Heading]
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Council for Security and Cooperation in the Asia-Pacificชมรมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก
Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์สำหรับทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นคืน จัดทำรายงาน ประมวลผล และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันนี้มีระบบ DBMS ให้เลือกซื้อมาใช้หลายระบบด้วยกัน อาทิ Oracle, Ingres, Progress, Informix ซึ่งเป็นระบบที่มีใช้ทั้งในเครื่องขนาดใหญ่และขนาดเล็ก Access, Foxpro และ dBASE เป็นระบบที่มีใช้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Security Council of the United Nationsคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
firmness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, stiffness, steadfastness
poise (n.) ความมั่นคง See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ Syn. steadiness
security (n.) ความมั่นคง See also: ความมั่นใจ, ความไร้กังวล Syn. stability, assurance, surety, confidence
steadfastness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, stiffness
steadiness (n.) ความมั่นคง See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ
stiffness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, steadfastness
steady state (n.) ความมั่นคงของระบบ
national security (n.) การรักษาความมั่นคงแห่ง่ชาติ
Security Council (n.) สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I'm going to enjoy calling that dumb-ass from National Defense to tell him that we just solved his case.เพราะว่า ผมไม่ยินดี นะกับ การเป็นไอ้โง่ สำหรรับ พวกหน่วยงาน ความมั่นคง ซี่งพวกเขา กำลัง จัดการเรื่องนี้อยู่
Stability, just somebody you can count on...ความมั่นคง เพื่อมีใครสักคนที่คุณจะพึ่งพาได้
National security! Please!ความมั่นคงของชาติ ได้โปรด
The security of this nation depends on complete and total compliance.ความมั่นคงของชาติขึ้นอยู่กับ ความยินยอมของประชาชน
Our national security has been compromised.ความมั่นคงของชาติเรา อยู่ในอันตราย
I have some serious business to discuss-- matter of national security. Casey's ex-girlfriend is in town.ความมั่นคงของชาติเลย แฟนเก่าเคซี่ย์อยู่ที่นี่แล้ว
On Homeland Security, it's my duty to protect and serve the people of America.ความมั่นคงของประเทศจึงเป็นหน้าที่ของผม ที่จะปกป้องและรับใช้ชาวอเมริกัน
Financial security,ความมั่นคงทางการเงิน
The stable and self-perpetuating end stage in the evolution of a plant community.ความมั่นคงและการสืบทอดตัวเอง ระยะสุดท้าย ของการวิวัฒนาการ ในสังคมพืช
National security?ความมั่นคงแห่งชาติงั้นเหรอ?
Homeland Security is urging everyone to report suspicious alien activity.ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะกระตุ้นให้ ทุกคน เพื่อรายงานกิจกรรมของมนุษย์ต่าง ดาวที่น่าสงสัย
It is their earnest hope that the friendship between our two countries... shall continueing peace and security.{\cHFFFFFF}มันเป็นความหวังของพวกเขาอย่างจริงจังว่า มิตรภาพระหว่างสองประเทศของเรา ... {\cHFFFFFF}จะ continuein สันติภาพและความมั่นคง
NSC, National Security Council, the White House.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาว
Listen, captain, I'm going to pass that exam, and I'm going to get out of this hole and do some really important work for national security.ฟังนะผู้การ ผมจะสอบให้ผ่านให้ได้ แล้วจะออกจากห้องใต้ดินนี่ ไปทำภารกิจสำคัญ ระดับความมั่นคงของชาติ
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 ..
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้!
Michael Kitz, National Security Advisor. Your reputation...ไมเคิล คิทส, ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ
But the appointment to the committee of Michael Kitz who has resigned as National Security Advisor has raised eyebrows on Capitol Hill.แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการของไมเคิล คิทส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ยกคิ้วเกี่ยวกับ แคพิทอลฮิล
I resigned as National Security Advisor in order to devote all of my energy to this inquiry.ฉันลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่ออุทิศพลังงานทั้งหมดของฉัน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้
Drug assistance interrogation is perfectly legal, when the matter is a state security.ใช้ยาช่วยในการไต่สวนเพื่อความมั่นคงน่ะ ไม่ผิดกฎหมายหรอก
And size means stability, luxury... and above all, strength.ขนาดคือความมั่นคง ความหรูหรา และความทรงพลัง
I was invited to Washington D.C. to attend this meeting that was being put together by the National Security Agency called the Critical Thinking Consortium.ผมได้รับเชิญไปวอชิงตันดีซี เพื่อร่วมการประชุมที่จัดโดย หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ
This is not about keeping your promise, and it's not about following your heart, it's about security.เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการรักษาสัญญาของคุณหรอก และไม่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินตามหัวใจคุณ มันเกี่ยวกับความมั่นคงตะหาก
I don't want to have to convince my fiance that she should be with me.ผมไม่ได้ต้องการความมั่นคงทางการเงิน แบบที่คุณต้องการอยู่กับผม
It was "iron" - it was firm, it was mineral...มันคือ "เหล็ก" - มันคือความมั่นคง, มันคือความแข็งแกร่ง..
It was firm, it was adamant, it was resolved.มันคือความมั่นคง, มันคือการยึดมั่น ,มันคือการลงนาม.
A United Nations source reports that the U.S. and British representatives on the Security Council will lobby for the removal of all U.N. peacekeepers from Rwanda.สหประชาชาติรายงานว่า ตัวแทนสหรัฐและอังถกษ ในสภาความมั่นคงจะให้ถอนกำลัง และถองกำลัง U.N. ออกจากราวันดา
I've got to do a briefing for Home Sec DC in the morning and I'm going to tell them what?ผมต้องทำสรุป\ สำหรับฝ่ายรักษาความมั่นคงที่ ดีซี ตอนเช้าและผม\ จะบอกอะไรกับพวกเขาล่ะ
Mr. Bailey, it's Tom Baldwin, Homeland Security.คุณเบลีย์ ผม ทอม บัลด์วิน จากหน่วยรักษาความมั่นคง
He's been seeking political asylum for two years, but the INS keeps turning him down.เขาขอลี้ภัยทางการเงมือง 2 ปีแล้ว แต่ทางความมั่นคงแห่งชาติปฏิเสธคำขอของเขา
A job, money, security.พวกเขาก็ต้องหางาน หาเงิน หาความมั่นคง
The security of information is paramount.ข้อมูลด้านความมั่นคง เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง.
Eventually, his party launches a special project in the name of national security.ในที่สุด, พรรคของเขาก็ได้เสนอโครงการพิเศษ ในนามของ ความมั่นคงแห่งชาติ
This violent and unparalleled assault to our security will not go undefended.ความรุนแรงที่มุ่งร้ายและเป็นภัยยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเรานี้... ...จะไม่ได้รับการปกป้อง
She decided she needed stability.เธอต้องการความมั่นคง
And when the sand settles, our country will do what it does best.ถึงผู้ซื้อในตะวันออกกลาง แล้วเราได้เครดิตในข่าวกรองว่ารู้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้รับรายงานในวันรุ่งขึ้น
Homeland Security was tracking Magneto.หน่วยความมั่นคงแห่งชาติตามแกะรอยแมกนิโต
This establishment is now a wholly-owned subsidiary of the Capital Bank and Trust of New York.ที่นี่ได้กลายเป็นสขาย่อยของ... ..ธนาคารเงินทุนและความมั่นคงของนิวยอร์กแล้ว
Those banks are owned by Capital Bank and Trust of New York and are under the protection of American laws.ธนาคารพวกนั้นเป็นของ ธนาคารสินเชื่อและความมั่นคงของนิวยอร์ก... ...และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ กฏหมายอเมริกา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมั่นคง
Back to top