ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกระฉับกระเฉง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกระฉับกระเฉง*, -ความกระฉับกระเฉง-

ความกระฉับกระเฉง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกระฉับกระเฉง (n.) deftness See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity Syn. ความคล่องตัว, ความว่องไว
English-Thai: HOPE Dictionary
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
vigor(วิก'เกอะ) n. แรง,กำลัง,ความแข็งแรง,พลัง,อำนาจ,ความเข้มข้น,ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess,strength
vigour(วิก'เกอะ) n. แรง,กำลัง,ความแข็งแรง,พลัง,อำนาจ,ความเข้มข้น,ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess,strength
vim(วิม) n. ความกระตือรือร้น,ความกระฉับกระเฉง,พลัง,กำลังวังชา,ความแข็งแรง,ความมีชีวิตชีวา, Syn. vigour
viridity(วะริด'ดิที) n. ความเขียว,ความสด,ความมีกำลังวังชา,การมีพลัง,ความกระฉับกระเฉง -S.greenness,vigour
English-Thai: Nontri Dictionary
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
vigour(n) ความแข็งแรง,ความกระฉับกระเฉง,พลัง,กำลัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
action (n.) ความกระฉับกระเฉง See also: ความกระตือรือร้น
activeness (n.) ความกระฉับกระเฉง Syn. liveliness, enthusiasm
dash (n.) ความกระฉับกระเฉง See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness Ops. listlessness, sluggishness, torpor
elan (n.) ความกระฉับกระเฉง See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม Syn. animation, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness Ops. listlessness, sluggishness, torpor
vigor (n.) ความกระฉับกระเฉง Syn. liveliness, activeness, enthusiasm
vim (n.) ความกระฉับกระเฉง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความร่าเริง, ความแข็งขัน Syn. exuberance, energy, vigor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I liked their energy.แต่ฉันชอบความกระฉับกระเฉง
Which reminds me-- you have broad hips and a certain corn-fed vigor.ด้วยผู้เชี่ยวชาญในห้องทดลอง กับจานเพาะเลี้ยง ซึ่งทำให้ผมนึกขึ้นได้ คุณมีสะโพกกว้าง และความกระฉับกระเฉงดี
But having a relationship with a child isn't about little bursts of energy.แต่การอยู่กับเด็ก ไม่ใช่แค่ ความกระฉับกระเฉงนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกระฉับกระเฉง
Back to top