ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

activeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *activeness*, -activeness-

activeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
activeness (n.) ความกระฉับกระเฉง Syn. liveliness, enthusiasm

activeness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸引力[xī yǐn lì, ㄒㄧ ˇ ㄌㄧˋ, 吸引力] attractive force (such as gravitation); sex appeal; attractiveness

activeness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人好き[ひとずき, hitozuki] (n) attractiveness; charm; amiability
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P)
情味[じょうみ, joumi] (n) charm; attractiveness; humanity
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
芳紀[ほうき, houki] (n) age of a young lady who is at the peak of her (sexual) attractiveness; marriable age (of a young lady); sweet sixteen

activeness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความน่าดึงดูดใจ[n.] (khwām nādeu) EN: attractiveness FR:
ความน่าสนใจ[n.] (khwām nāson) EN: attractiveness ; interestedness FR: attractivité [f] ; intérêt [m]
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า activeness
Back to top