ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครูด*, -ครูด-

ครูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครูด (v.) scrape See also: rub over, scratch Syn. ขูด
English-Thai: HOPE Dictionary
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
detrition(ดิทริช'เชิน) n. การสึกกร่อน (เนื่องจากการถูหรือครูด), Syn. friction
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grater(เกร'เทอะ) n. ที่ขูด,ที่ครูด
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou
gride(ไกรดฺ) {grided,griding,grides} vi. ถู,ขูด,ครูด,บด,ทำเสียงเสียดสีดังกล่าว. vt. แทง,ตัด. n. เสียงถู,เสียงขูด,เสียงครูด,เสียงบด
jagging wheeln. ที่ครูดให้เป็นรอย
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
rasp(ราสพฺ,แรสพฺ) vt.,vi. ถูด้วยตะไบหยาบ,ขูด,ครูด,ทำให้ระคายเคือง,เกิดเสียงการถูกด้วยตะไบที่หยาบ, See also: rasper n. raspish adj., Syn. grate
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
scuff(สคัฟ) vi. เดินลากขา,ใช้เท้ากวาดถู,ถลอก,ลึก. vt. ขูด,ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู. n. เสียงขูด (ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู) ,รองเท้าแตะส้นแบน,การเดินลากขา,ส่วนที่ลึกของรองเท้า,รอยแผล
English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corrasionการกร่อนครูดถู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
graze (vt.) ครูด See also: ถาก, ขูด, ทำให้ถลอก
gride (vt.) ครูด See also: เบียด, ถู
scuff (vt.) ครูด See also: กวาด, แกว่ง, ถู
scratch (vi.) ครูดออก See also: ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด
masterclass (n.) แบบฝึกหัดที่ครูดนตรีให้กับนักเรียนที่เก่งมาก
screech (n.) เสียงครูดดัง See also: เสียงแหลมและดัง Syn. outcry, shriek, yell
scuff (n.) เสียงครูด Syn. clamor, sound, scrape
yell (n.) เสียงครูดดัง See also: เสียงแหลมและดัง Syn. outcry, shriek
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ms. D you've seen music videos, right?ครูดี ครูเคยดู มิวสิควีดีโอใช่มั้ย
I'm glad that someone here has their head screwed on straight.ครูดีใจที่มีคนในนี้ตรงไปตรงมา
I really appreciate your concern, but...ครูดีใจที่เธอเป็นห่วง แต่ว่า...
I'm glad to meet your family.ครูดีใจที่ได้พบครอบครัวเธอ
I'm really glad so many of you could make it back for this.ครูดีใจนะที่พวกเธอหลายคน สามารถกลับมาเพื่อเรื่องนี้ได้
I must've watched it, like, ten times over the past three days.ครูดูมันตลอด ประมาณ 10 ครั้งได้มั้งใน 3 วัน
You seem to be handling it fine.ครูดูเหมือนจะรับมือมันได้ดีนะครับ
Fortunately, I'm delighted to announce...โชคดี, ครูดีใจที่จะประกาศ
I don't know what to say to the teacher.ฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับครูด
Like Young-eon, she sang on behalf of the music teacher.เหมือนยัง-ออง หล่อนร้องเพลงแทนครูดนตรี
You're a great teacher, but you should be taking pictures.คุณเป็นครูดี แต่คุณควรถ่ายภาพมากกว่า
So she never set foot on the carpet. There is a scuff on her right shoe tip where polish was removed.แสดงว่าเธอไม่เคยเหยียบพรม มีรอยครูดที่ปลายรองเท้าขวา
[ Tires screeching ][เสียงยางรถครูดพื้น]
[school bell rings] [tires screech](เสียงกริ่งโรงเรียน) (เสียงครูดดัง)
Dude, Miss Darbus has snapped her cap.เพื่อน ครูดาร์บัสแกเพ้ออีกแล้วหละ
Suddenly, I'm beginning to miss detention with Miss Darbus.อยู่เจอครูดาร์บัสกักตัวยังจะดีกว่า
Nikumbh, did you have to include the teachers in this?นิคม นายได้เชิญพวกครูด้วยเหรอ
You're like the classic school principal. I mean, you're, you're scary and bad with people.ผมหมายถึงพี่เป็นครูดุ เด็กๆเจอกลัวหงอเลย
We saw scuff marks on the floor underneath thomas valentine's bed,เราเห็นรอยครูดบนพื้น ใต้เตียงโทมัส วาเลนไทน์
No, I was gonna say "young.เปล่า ผมกำลังจะบอกว่า ครูดูเด็ก
I've only begun to scratch the surface,ฉันว่าแค่เริ่ม ครูดกับพื้นผิว
They heard a scratching noise on the roof of the car.พวกเขาได้ยินเสียงครูดบนหลังคารถ
Can't you read music?นี่คุณครูดูสกอร์ผิดเหรอคะ
Give him up because I want to ground his face into the pavement.มอบตัวเขามา... เพราะผมต้องการใบหน้ามัน ไปถูครูดกับพื้นถนน
That's what people have been calling me since my school days.ใครๆ ก็เรียกครูด้วยชื่อนี้มาตั้งแต่สมัยเรียน
Something hit the side of this table quite hard, and there are scuff marks on the wall beside it that could indicate a struggle.มีบางอย่างกระแทกเข้ากับมุมโต๊ะตัวนี้ค่อนข้างแรงทีเดียว และยังมีรอยครูดหลายรอย อยู่บนกำแพงด้านหลังของโต๊ะอีกด้วย
Sorry, Rachel, no Britney.เสียใจด้วยนะเรเชล พอแล้วสำหรับบริทนี่ย์ ครูดีใจที่
It's in her office. I'll show you.ที่เก็บห้องทำงาน เดี๋ยวหนูจะเอาให้ครูด
Were you with Dr. Dong-joo? !เธอกับคุณครูดง จูหรือเปล่า?
It's good to know there's still some actual educators out there.ดีใจที่รู้ว่ายังมีครูดีๆ เหลืออยู่
Yes, and I have to say I am very inspired that both of you are showing how celibacy is a viable option for teens who simply aren't ready for intimacy, and for those who are older and are terrified of the hose monster.ครูอยากบอกว่า ครูดีใจที่ช่วยให้พวกเธอ มีแรงบันดาลใจเพราะชมรม ให้การสนับสนุนความคิด แก่วัยรุ่น ในการที่จะไม่ชิงสุกก่อนห่าม
I was having a tough day.ผมคงเครียดมากไปหน่อยครับ, ครูดอธอตี้.
Not necessarily. Jury's still out.งั้นก็เป็นเรื่องจริงสินะที่ครูดอธอตี้ฟ้องฉัน
Jackson, if you need to leave early for any reason, you let me know.แจ๊คสัน, ถ้าเธอต้องการ เลิกเรียนก่อนเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บอกครูด้วย
Stop me when this gets too maudlin, but I'm not going to forget you.หยุดครูด้วยนะถ้ามันเริ่มจะเศร้าเกินไป ครูจะไม่ลืมพวกเธอ
No. Danny took him over in the cruiser.เปล่า แดนนี่ ขับครูดเซอร์ มารับเขาออกไป
Why are you babying her?- ทำไมครูดูและเค้ายังกะเป็นเด็กทารก
His bus stop was in a cul-de-sac.เขาขึ้นรถที่ครูดาเซก
Also, Troy scraped me when we were fork-jousting last week and I don't think it's healing right.อีกอย่าง ทรอยครูดโดนฉัน ตอนเราแข่งฟันส้อมกันสัปดาห์ก่อน และฉันไม่คิดว่าฉันรักษาถูกวิธี
I heard you were gonna be in my class.เธอลงเรียนวิชาครูด้วยใช่มั้ยเนี้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครูด
Back to top