ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครอบคลุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครอบคลุม*, -ครอบคลุม-

ครอบคลุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอบคลุม (v.) cover See also: include
English-Thai: HOPE Dictionary
capopy(แคน'นะพี) {capopied,capopying,capopies} n. ปะรำ,สิ่งคลุม,สิ่งที่ครอบ,ดาดฟ้า,ท้องฟ้า,ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้าใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินความกว้าง,ครอบคลุม, Syn. perceive ###A. exclude -Conf. apprehend
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ,ภาวะที่เข้าใจ,ความสามารถเข้าใจ,ความสามารถในการเรียนรู้,การครอบคลุม,การกินความกว้าง, Syn. perception,grasp
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
coverage(คัฟ'เวอริจฺ) n. ขอบเขตที่การประกันภัยครอบคลุมถึง,เงินค้ำประกัน,เงินประกัน,การรายงานข่าวและการตีพิมพ์ข่าวหรือออกข่าว,ขอบเขตของการรายงานข่าว
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
engulf(เอนกัลฟฺ') vt. กลืน,จุ่ม,ดูด,ท่วม,ครอบคลุม., Syn. ingulf., See also: engulfment n. ดูengulf
extensive(อิคซฺเทน'ซิฟว) adj. กว้าง,ครอบคลุม,ถ้วนทั่ว,แพร่หลาย,ห่าง ๆ กัน., See also: extensiveness n. extensivity n., Syn. wide,
generalityn. หลักการทั่วไป,กฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป,ส่วนใหญ่,ความครอบคลุม
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
housing(เฮา'ซิง) n. การเคหะ,การจัดบ้านพักให้,บ้านพักทั้งหลาย,สิ่งปกคลุมหรือป้องกันม้าหรือสัตว์อื่น,สิ่งครอบคลุม,ปลอกหุ้ม, Syn. lodgings
inclusive(อินคลู' ซิฟว) adj. รวมด้วย, ครอบคลุม, กินวงกว้าง, รวมทุกอย่าง, ครอบ, ทั้งหมด., See also: inclusive of รวมทั้ง. inclusively adv. inclusiveness n., Syn. comprehensive
innervate(อินเนอ'เวท) vt. มีเส้นประสาทไปถึง,ครอบคลุมด้วยเส้นประสาท
innervation(อินเนอเว'เชิน) n. การมีเส้นประสาทไปถึง,การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท.
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
omnifarious(ออมนะแฟ'เรียส) adj. ทุกอย่าง,ทุกแบบ,ทุกชนิด,ครอบคลุม, See also: omnifariousness n.
omnificient(ออมนิฟ'ฟิซันทฺ) adj. ซึ่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง,มีอำนาจเต็มที่,มีอำนาจครอบคลุม, See also: omnificience .
pandemic(แพนเดม'มิค) adj. ทั่วไป,ครอบคลุม
panlogismn. ทฤษฎีที่ว่าจักรวาลนั้นครอบคลุมหมด, See also: panlogical adj. panlogistic adj. panlogistical adj. panologist n.
panpsychismn. ทฤษฎีจิตครอบคลุม., See also: panpsychic adj. panpsychist n.
pantropicadj. ซึ่งครอบคลุมไปทั่วแถบร้อนของโลก
pantropicaladj. ซึ่งครอบคลุมไปทั่วแถบร้อนของโลก
pervade(เพอเวด') vt. แผ่ซ่าน,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย,ตลบ,ครอบคลุมไปทั่ว., See also: pervader n. pervasively adv. pervasion n. pervasive adj. pervasiveness n., Syn. penetrate,permeate,diffuse,spread
resumptive(รีซัมพฺ'ทิฟว) adj. ซึ่งสรุป,ครอบคลุม,กลับคืนใหม่,ซึ่งคืนสู่สภาพเดิม,ซึ่งเอากลับ,ซึ่งเรียกคืน,
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล,กว้างขวาง,กินเนื้อที่อันกว้างขวาง,ครอบคลุม,ท่วมท้น,เด็ดขาด. n. การกวาด,การปัดกวาด,การขจัด,การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive
umbrella(อัมเบรล'ละ) n. ร่ม,ร่มกันแดด,ร่มผ้า,กลด,ม่านกระสุน,สิ่งที่ใช้ป้องกัน. adj. คล้ายร่ม,มีลักษณะคล้ายร่ม,ครอบคลุมหมด., Syn. shade,canopy,shield,screen
English-Thai: Nontri Dictionary
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม
extensive(adj) กว้างใหญ่,แพร่หลาย,ครอบคลุม,กว้างขวาง
include(vt) มี,ประกอบด้วย,ครอบคลุมถึง,รวมถึง
inclusion(n) การรวมอยู่ด้วย,ความครอบคลุม,สิ่งที่รวมอยู่ด้วย
inclusive(adj) รวมอยู่ด้วย,รวมทั้ง,ประกอบด้วย,ครอบคลุมถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
globalครอบคลุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sweepingครอบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
umbrella coverความคุ้มครองแบบครอบคลุม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costต้นทุน, ต้นทุน, ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหมายถึงค่าของสิ่งของใดก็ตามที่ต้องเสียไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอีกสิ่งหนึ่งโดยการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือการผลิต ทางเศรษฐศาสตร์มันจะใช้แนวคิด "ต้นทุนค่าเสียโอกาส" เพื่อใช้วัดต้นทุนต่างๆ โดยจะครอบคลุมทั้งต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ และจ่ายออกไปโดยไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่าเสียเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Coverageการครอบคลุม [การแพทย์]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blanket (adj.) ครอบคลุม See also: กว้าง Syn. absolute, arrant Ops. partial
sweeping (adj.) ครอบคลุม See also: ครอบคลุมไปทั่ว Syn. comprehensive, extensive, thorough
comprehensive (adj.) ที่ครอบคลุม See also: ที่มีเนื้อหาครอบคลุม Syn. inclusive, broad, wide
comprehensively (adv.) อย่างครอบคลุม Syn. universally, largely, widely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Standard Secret Service protective cordon is out to 880 yards.หน่วยรักษาความปลอดภัย ครอบคลุม 880 หลา
Widen the net. Tri-state area.ค้นหาให้กว้างขึ้น ครอบคลุม 3 รัฐ
I have procured the access codes to several government and private telecom feeds that cover the west coast.ผมจัดหารหัสในการเข้าถึงข้อมูลให้กับรัฐบาล ข่ายการสื่อสาร ครอบคลุม ฝั่งตะวันตก
Thousands of exhibitors from around the planet covered 66 acres of Paris with their inventions and goods.พันของผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก ครอบคลุม 66 เอเคอร์ของกรุงปารีส กับสิ่งประดิษฐ์และสินค้าของพวกเขา
It's hit the entire Northern Hemisphere.ครอบคลุมซีกโลกเหนือไปหมดแล้ว
Covering all the exits out of town.ครอบคลุมตลอดทางออก ไปนอกเมือง
Goes around the whole dang place.ครอบคลุมที่นี่ทั้งหมด
Discovering things, building things...ครอบคลุมทุกสิ่ง, สร้างทุกอย่าง...
Cover all second floor stairs and escalators.ครอบคลุมบันไดชั้น 2 ตรงบันไดเลื่อนทั้งหมด
The sheer range of appetites catered to.ครอบคลุมสิ่งปลุกเร้ามากมาย
Cover your heart!ครอบคลุมหัวใจของคุณ!
What? Cover all exits.ครอบคลุมออกทั้งหมด มองที่ คมชัด
A perfect cover.ครอบคลุมได้สมบูรณ์แบบ
Gripweed, Clapper, cover yourselves.กริปวีด, คแลปเปอครอบคลุม ตัวเอง พวกเขามาจากที่ที่เหมาะสม!
He covered his eyes:เขาครอบคลุมตาของเขา . :
He covered me up, making me lie downเขาครอบคลุมฉันขึ้น, การกระทำที่ฉันนอนลง
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18
Mitch, Ward, come here! Shingleton, you cover us.มิทช์ วอร์ด มาที่นี่ ชิงกลทน คุณครอบคลุมเรา
I still think you came out here just to cover your ass.ผมยังคิดว่าคุณมาที่นี่เพียงเพื่อให้ครอบคลุมตูดของคุณ
I covered your ass more than once!ผมครอบคลุมตูดของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณฑลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก
Indy, cover your heart!อินดีครอบคลุมหัวใจของคุณ!
Let somebody else help you cover city hall.ปล่อยให้คนอื่นช่วยให้คุณครอบคลุมศาลากลางจังหวัด
I really need you to cover this.ผมต้องการให้คุณครอบคลุมนี้
Darkness had fallen and even before the buzzer sounded Kelly knew it would be the doctor.ความมืดได้ครอบคลุมและแม้แต่ เสียงสัญญาณไฟต่างๆ... ...เคลลี่รู้ว่าต้องเป็นหมอ
They've started a riot to cover the sniper.พวกเขาได้เริ่มต้นก่อการจลาจล เพื่อให้ครอบคลุมซุ่มย?
It's not fair. Their skirts are covering the cracks.มันไม่ยุติธรรม กระโปรงจะครอบคลุมรอยแตกของพวกเขา
Well, the jacket will cover it.ดีแจ็คเก็ตจะครอบคลุมมัน
The Freedom of lnformation Act doesn't quite cover suits by robots.กฎหมายเสรีภาพทางข้อมูล... ไม่ครอบคลุมถึงหุ่นยนต์นะ
Covered. She was in Aspen at the time.ได้ครอบคลุมหมด ตอนนี้เธออยู่ที่แอสเพ็น
First of all, you gotta know that I got your back covered and I gotta know you got mine covered.ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าผมได้กลับของคุณครอบคลุม ... ... และฉันต้องรู้ว่าคุณได้รับการคุ้มครองเหมือง
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์
Skynet is assuming control over global communications in preparation for its attack.สกายเน็ตเข้าครอบคลุม การสื่อสารทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการโจมตี
Get down. Cover the light.ได้รับการลง ครอบคลุมแสง
My work spans all industry sectorsงานของผมครอบคลุมทุกภาคส่วนของธุรกิจ
They said no way.แล้วก็บอกว่า ไม่มีทาง กฎหมายสิทธิบัตรไม่ครอบคลุมสิ่งมีชีวิต
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose itขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน
Big fire and smoke went through his head.ลูกไฟลูกเบ้อรเริ่ม และกลุ่มควันครอบคลุมรอบๆ หัวของเขา
First squad will spread along the south fence and lay down suppressing fire to the enemy rear.หน่วยรบที่หนึ่งจะแปรแถวเพื่อครอบคลุมรั้วทางใต้ และเข้าประจำที่เพื่อยิงคุ้มกัน.. ในส่วนของข้าศึกจากด้านหลัง
They sleep wherever winter catches up with them!เรือยักษ์ทั้งหลายจะหลับไหลอีกครั้งเมื่อใดก้อตามที่ฤดูหนาวครอบคลุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครอบคลุม
Back to top