ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrant*, -arrant-

arrant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrant (adj.) อย่างมาก See also: อย่างที่สุด
English-Thai: HOPE Dictionary
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
English-Thai: Nontri Dictionary
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พันจ่า (n.) warrant officer
หมาย (n.) warrant Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, ใบประกาศ
หมายขัง (n.) warrant of detention See also: detention warrant
หมายค้น (n.) search warrant
หมายจับ (n.) warrant of arrest See also: arrest warrant
ออกหมายเรียก (v.) issue a warrant for
เดินหมาย (v.) deliver a warrant See also: serve court summons
ใบแจ้ง (n.) warrant Syn. หมายเรียก, ใบประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing but an arrant fraud, concocted from piss and ink.มันก็แค่ยาปลอม ที่ผสมขึ้นจากฉี่และหมึก
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้
Oh, that's it, Chambers. You just signed your own death warrant.โอ้ คงงั้น แชมเบอร์ นายเพิ่งลงนามรับประกันซี้แหงไป
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก
We have a search warrant. Would you read and sign it?กรุณาอ่านและเซ็นด้วยครับ
They'd make me sign their subpoenas or warrants.พวกเขาควรแจ้งฉันเรื่อง หมายศาลและตรวจค้นก่อน
What was I supposed to do? They had a search warrant!จะให้ฉันทำยังไงล่ะ พวกเขามีหมายค้น
You just signed your own death warrant, Barker.คุณเพียงแค่ลงนาม ใบสำคัญแสดงสิทธิเสียชีวิตของคุณเอ?
You are extradited to Newark on a warrant for smuggling cigarettes... up from North Carolina three years ago... or you go to work for us.ส่งตัวไปนิวอาร์คข้อหาค้าบุหรี่เถื่อน จากนอร์ธคาโรไลน่า 3 ปีที่แล้ว หรือว่าจะร่วมมือกับเรา
You and the Chief are the only ones out of the whole section whose bodies don't come with a warranty.คุณกับหัวหน้าเป็นแค่ส่วนน้อยในแผนกของเรา ที่ร่างกายไม่ได้มีการดัดแปลง
Now, there are enough of the right kind to warrant a new measuring stick.Now, there are enough of the right kind of people to warrant a new measuring stick.
I hardly think ten days' rain warrants the call to battle, Louis.I hardly think ten days' rain warrants the call to battle, Louis.

arrant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, 凭单 / 憑單] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables)
打横炮[dǎ héng pào, ㄉㄚˇ ㄏㄥˊ ㄆㄠˋ, 打横炮 / 打橫炮] speak unwarrantedly
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, 保修期] warranty period; still under guarantee
妄言妄听[wàng yán wàng tīng, ㄨㄤˋ ㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄊㄧㄥ, 妄言妄听 / 妄言妄聽] unwarranted talk the listener can take or leave (成语 saw); sth not to be taken too seriously
拘票[jū piào, ㄐㄩ ㄆㄧㄠˋ, 拘票] warrant (for arrest)
权证[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, 权证 / 權證] warrant (finance)
妄念[wàng niàn, ㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˋ, 妄念] wild fantasy; unwarranted thought

arrant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワラント(P);ウォラント;ウォーラント[, waranto (P); uoranto ; uo-ranto] (n) warrant; (P)
ワラント債[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants
上級准尉[じょうきゅうじゅんい, joukyuujun'i] (n) (See 准尉) chief warrant officer
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P)
保証付き(P);保証付;保障付き;保障付[ほしょうつき, hoshoutsuki] (adj-no) guaranteed; certified; warranty included; (P)
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period
准尉[じゅんい, jun'i] (n) warrant officer
勾引状;拘引状[こういんじょう, kouinjou] (n) summons; warrant of arrest
家宅捜索令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant
担保責任[たんぽせきにん, tanposekinin] (n) warranty
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty
捜査令状[そうされいじょう, sousareijou] (n) search warrant
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant
瑕疵担保[かしたんぽ, kashitanpo] (n) warranty against defects
瑕疵担保責任[かしたんぽせきにん, kashitanposekinin] (n) warranty against defects
緊急逮捕[きんきゅうたいほ, kinkyuutaiho] (n) arrest without warrant
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] (n) {comp} limited warranties
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties

arrant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างว้าง[v.] (āngwāng) EN: isolate ; seclude ; quarrantine FR: isoler
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (bai jaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note FR: bordereau [m]
ใบรับประกัน[n. exp.] (bai rapprak) EN: guarantee ; guarantee certificate ; warranty FR: garantie [f] ; certificat de garantie [m]
ใบรับประกันสินค้า[n. exp.] (bai rapprak) EN: warranty FR:
จ่าสิบเอก (ส.อ.)[n. exp.] (jā sip ēk) EN: master sergeant ; warrant officer class one FR:
จ่าสิบโท (จ.ส.ท.)[n. exp.] (jā sip thō) EN: sergeant first class ; warrant officer class two FR:
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
หมาย[n.] (māi) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document FR: mandat [m]
หมายจำคุก[n. exp.] (māi jamkhuk) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison FR:
หมายจับ[n.] (māijap) EN: warrant of arrest ; arrest warrant FR: mandat d'arrêt [m]
หมายขัง[n. exp.] (māikhang) EN: warrant of detention FR:
หมายค้น[n.] (māikhon) EN: search warrant ; court warrant FR: mandat de perquisition [m]
หมายปล่อย[n. exp.] (māi plǿi) EN: warrant of release ; order of discharge FR:
หมายเรียก[n.] (māirīek) EN: summons ; legal summons ; warrant ; writ of summons ; subpoena FR: convocation [f]
หมายเรียกภาษีค้างชำระ[n. exp.] (māirīek phā) EN: tax warrant FR:
ไม่สนุก[adj.] (mai sanuk) EN: not fun FR: déplaisant ; pas marrant (fam.)
ไม่ตลก[adj.] (mai talok) EN: serious ; not funny FR: pas drôle ; pas marrant ; sérieux
นายทหารชั้นประทวน[n. exp.] (nāi thahān ) EN: warrant officer FR:
หนังสือค้ำประกัน[n. exp.] (nangseū kha) EN: guaranty ; warranty FR:
ออกหมายจับ[v. exp.] (øk māi jap) EN: issue a warrant of arrest FR:
พันจ่า[n. exp.] (phanjā) EN: warrant officer ; warrant officer in the navy FR:
ประกัน[v.] (prakan) EN: guarentee ; secure ; warrant ; insure ; ensure FR: garantir ; assurer ; couvrir
ประทวนสินค้า[n. exp.] (prathūansin) EN: warehouse receipt ; warehouse warrant FR:
ส่งหมาย[v. exp.] (song māi) EN: deliver a warrant FR:
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical ; ludicrous FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique

arrant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfändungsbefehl {m}distress warrant
Dividendenanteilschein {m}dividend warrant
Garantieempfänger {m}warrantee
Garantiegeber {m}warranter
Kündigungsschutz {m} (Mietrecht)protection against unwarranted eviction
Oberstabsfeldwebel {m} [mil.]sergeant major [Am.]; warrant officer class II [Br.]
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right
Rechtmäßigkeit {f}warrantableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrant
Back to top