ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คช*, -คช-

คช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คช (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
คช (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
คช (n.) elephant Syn. กุญชร, ไอยรา, พลาย, พัง, หัสดิน, หัตถี, คชา, คชสาร
คชกรรม (n.) methods of taming an elephant
คชบาล (n.) mahout Syn. ควาญช้าง
คชศาสตร์ (n.) branch of study dealing with elephant
คชสาร (n.) elephant Syn. ช้าง, ไอยรา
คช (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
คช (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, สาร, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
คช (n.) elephant Syn. กุญชร, ไอยรา, พลาย, พัง, หัสดิน, หัตถี, คช, คชสาร
คชาชาติ (n.) elephant Syn. ช้าง, ไอยรา
คชาชีพ (n.) mahout Syn. คชบาล, ควาญช้าง
คชาธาร (n.) king´s elephant See also: royal elephant Syn. ช้างทรง, ช้างพระที่นั่ง
คชาภรณ์ (n.) elephant´s ornament
คชินทร์ (n.) king of elephants
English-Thai: HOPE Dictionary
bollix(บอล'ลิคช) vt. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า,ทำให้ยุ่ง
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
cachet(เคเช?',แคช'เช?) n. ตราประทับ,สัญลักษณ์,เกียรติคุณ,คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cash-in(แคช' อิน) n. เอกสารที่ขึ้นเป็นเงินสดได้,การขึ้นเป็นเงินสดได้
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์,มะม่วงหิมพานต์
cashier(แคช'เชียร์) n. พนักงานรับจ่ายเงิน
cashmere(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
cassia(แคช' ชะ,แค็ส'เชีย) ต้นอบเชย,เปลือกอบเชย,
catcher(แคช'เชอะ) n. คนจับ,สิ่งที่จับ
catchweight(แคช เวท) n. น้ำหนักที่เลือกได้
coach(โคชฺ) {coached,coaching,coaches} n. รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่,รถยนต์โดยสาร,รถไฟโดยสารชั้นถูกที่สุด,เครื่องบินโดยสารชั้น2,บัตรโดยสารชั้น 2 ของเครื่องบิน,ผู้ฝึกนักกีฬา,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว v. ฝึก,ฝึกสอน., Syn. trainer,tutor
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fluctuation(ฟลัคชุเอ'เชิน) n. การผันแปร
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
gnatcatcher(แนท'แคชเชอะ) n. นกที่กินแมลงเป็นอาหาร
hard-onn. การแข็งตัวขององคชาต
hydraulics(ไฮดรอ'ลิคช) n. ธาราศาสตร์,วิชาที่เกี่ยวกับกฎของของเหลวว่าด้วยกำลัง และการเคลื่อนไหว
karma(คาร์'มะ) n. กรรม,กรรมสนอง,เคราะห์ผลของการกระทำ,ชะตากรรม,โชคชะตา., See also: karmic adj.
kashmir(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
kismet(คิส'เมท) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,พรหมลิขิต, See also: kismetic adj.
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota
luck(ลัค) n. โชค,โชคดี,เคราะห์ดี,โชคชะตา. -phr. (in luck โชคดี) . -Pht. (out of luck โชคไม่ดี)
machination(แมคชะเน'เชิน) n. การวางแผน,การวางเล่ห์เพทุบาย,แผน,เล่ห์เพทุบาย
mailcoach(เมล'โคชฺ) n. รถไปรษณีย์
oach(โคช) n. รถโดยสาร,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว
pecker(เพค'เคอะ) n. นกที่จิก,เครื่องเจาะรู,เข็มเจาะรู,องคชาต,ความกล้าหาญ,จิตใจที่ฮึกเหิม
penis(พี'นิส) n.องคชาต,ลึงค์,ควย, See also: penile,penial adj.
phallus(แฟล'ลัส) n. องคชาต,รูปองคชาต,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง pl. phalli,phalluses, Syn. penis,clitoris
rheumatic fever(รูแมท'ทิค) n. โรคชนิดหนึ่งที่มักเป็นกับเด็ก/มีอาการไข้/เหงื่อออก/ปวดตามข้อ/เจ็บคอและโรคหัวใจ
sketchy(สเคช'ชี) adj. เขียนหวัด ๆ ,วาดภาพหวัด ๆ ,ร่างภาพ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ครบ., See also: sketchily adv. sketchiness n.
smegma(สเมก'มะ) n. ขี้เปียกขององคชาตภายใต้หนังหุ้มหรือเม็ดละมุดของหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
luck(n) โชค,เคราะห์,ความเฮง,โชคชะตา
portion(n) ชิ้น,กอง,ห่อ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,เคราะห์,สินเดิม
predestination(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,ชะตาชีวิต,ชะตากรรม
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phalloplastyศัลยกรรมตกแต่งองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cacheคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
circumcisionการขริบหนังหุ้มปลาย(องคชาต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disk cacheดิสก์แคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gerontologistแพทย์โรคชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kleptomaniaโรคชอบหยิบฉวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithosphere๑. ธรณีภาค๒. ธรณีภาคชั้นนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
penis; priapus; tentum; thyrsusองคชาต, ลึงค์ [มีความหมายเหมือนกับ phallus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phallic; penial; penile-องคชาต, -ลึงค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phallus๑. องคชาต, ลึงค์ [มีความหมายเหมือนกับ penis; priapus; tentum; thyrsus]๒. หน่อองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prepuce๑. หนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ foreskin; preputium]๒. หนังหุ้มปลายองคชาต [มีความหมายเหมือนกับ prepuce of penis; preputium penis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyromaniaโรคชอบจุดไฟ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ammonification แอมโมนิฟิเคชัน การย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย โดยแบคทีเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Cache memoryหน่วยความจำแคช [TU Subject Heading]
Chagas Diseaseโรคชากาส [การแพทย์]
Circumcisersหมอผ่าตัดปลายองคชาต [การแพทย์]
Circumcisionองคชาต,การตัดหนังหุ้มปลาย;ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศออก;การขลิบหนังปลายอวัยวะสืบพันธุ์;การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังหุ้มปลาย [การแพทย์]
Cochinealคชีนิล,โคชินิล,สีครั่ง,ครั่ง [การแพทย์]
Erectionองคชาตแข็งตัว,การแข็งตัว [การแพทย์]
Flow injection analysisการวิเคราะห์แบบโฟล อินเจคชัน [TU Subject Heading]
Fortuneโชคชะตา [TU Subject Heading]
Graphologyการทำนายโชคชะตาจากลายอักษร [TU Subject Heading]
Kashmir, Vale of (India)คชเมียร์ [TU Subject Heading]
open-ended class intervalอันตรภาคชั้นเปิด, อันตรภาคชั้นที่ไม่มีขีดจำกัดล่างหรือขีดจำกัดบนในตารางแจกแจงความถี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Palmistryการทำนายโชคชะตาจากลายมือ [TU Subject Heading]
Penisองคชาต [TU Subject Heading]
RAM cacheแรมแคชหน่วยความจำในแรม สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่ตัวประมวลผลต้องการเรียกใช้บ่อยๆ แรมแคชช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับคอมพิวเตอร ์ด้วยการทำงานเป็นเสมืองจานแข็ง เพราะว่าแรมสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CPU ได้เร็วกว่าเครื่องขับจานแม่เหล็กหลายร้อยเท่า [คอมพิวเตอร์]
Ulead DVD workshopยูลีด ดีวีดี เวิร์คช็อป [TU Subject Heading]
upper boundaryขอบบน, ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นถัดไปชั้นหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
betting game (n.) เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง See also: เกมเสี่ยงโชคซึ่งดัดแปลงมาจากเกมไพ่(ล็อตโต้)
bivouac (n.) ค่ายพรรคชั่วคราว
cast (n.) โชคชะตา Syn. fortune, lot
cowpox (n.) โรคชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส พบในสัตว์ประเภทโคกระบือ
cup (n.) โชคชะตา
destine for (phrv.) (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ
divination (n.) การทำนายโชคชะตา See also: การทำนายดวงชะตา
fate (n.) โชคชะตา See also: ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลิขิต Syn. destiny, destination, fortune
fate (vt.) กำหนดโดยโชคชะตา Syn. predestine, destine
fated (adj.) ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา Syn. destined, inescapable Ops. avoidable
foreskin (n.) หนังหุ้มปลายองคชาติ Syn. prepuce
fortune (n.) โชคชะตา Syn. destiny, fate, karma
fortunetelling (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการทำนายโชคชะตา See also: เกี่ยวกับการพยากรณ์
gentian violet (n.) ยาฆ่าเชื้อโรคชนิดหนึ่งมีสีม่วง
give to (phrv.) ถูก (โชคชะตา) กำหนดให้กับ (บางคน)
Kashmir (n.) รัฐแคชเมียร์ See also: รัฐเก่าแก่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อยู่ติดกับอินเดีย ปากีสถาน มณฑลซินเกียงของจีนและธิเบตและทิเบต
keno (n.) เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง See also: เกมเสี่ยงโชคซึ่งดัดแปลงมาจากเกมไพ่(ล็อตโต้) Syn. betting game
kismet (n.) โชคชะตา Syn. destiny, fate
leave something to chance (idm.) ปล่อยไปตามโชคชะตา
lot (n.) โชคชะตา See also: พรหมลิขิต, ชะตากรรม, วาสนา, เคราะห์กรรม Syn. destiny, fate, fortune
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
He was resigned to his fateเขายอมจำนนต่อโชคชะตา
You can change your fateเธอสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a dirty rotten trick of fate!โชคชะตาเล่นตลกอะไรอย่างนี้วะ
You're going to help me change that.ผมพูดถึงโชคชะตาของคุณ คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงมัน
He can only sell it in Marrakech. I need $2,000.เขาสามารถ ขายมันได้ที่มาราเคช ผมต้องการ $2,000
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม
You think we should name our first kid Pinocchio?เราน่าจะตั้งชื่อลูกคนแรกของเราว่า พิน็อคชิโอ
I, myself, am often surprised at life's little quirks. (OMINOUS POPPING)ข้ามักจะแปลกใจในการพลิกผันของโชคชะตาเสมอแหละ
You've spent a fortune, and all we have to show for it is that grotesque kindergarten!คุณใช้โชคชะตาและเราต้องแสดง สำหรับโรงเรียนอนุบาลวิตถารนั้น!
This asshole, Clark, bought one beer off me for 10,000 pi.ไอ้บ้าคลาร์คชื้อเบียร์ผมกระป๋องหนึ่ง
Maybe Eriksson's a homosexual.อีริคสันเป็นโรคชอบอม
Eat, okay? Number one. Get you something to eat.กิน โอเคชั้นหนึ่งเลย
Some of the pieces in your collection here are very impressive.ชิ้นส่วนบางชิ้น ในคอลเล็คชั่นของคุณ น่าประทับใจมาก
Hey, Donnie, Wheel of Fortune, dude.เฮ้แบ็กส์, ล้อแห่งโชคชะตาครับ
Now your fate will be his.ตอนนี้โชคชะตาของคุณจะเป็นของเขา
I'll show you our famous collection of umbrellas through history.ดิฉันจะพาคุณไปชมคอลเลคชั่นร่มที่มีชื่อเสียงมานานหลายชั่วคน
That's from our exclusive Junior Miss designer collection.นั่นมันชุดสุดเลิศ คอลเลคชั่นของจูเนียร์มิสนี่นา
Maybe 1 0. Yeah, 1 0.โชคชะตาดูจะเล่นตลกนะ
Your judges will be Shindler, Gremmer and Kroychzech.กรรมการคือ ชินเลอร์ แกรมเมอร์ และโคชเชก
[ Soldier ] Alle 'raus !คนเช็คชื่ออยู่ไหน ไม่เห็นมีโต๊ะ
You know, Larry, I'm starting to believe in fate.รู้มั้ยลาร์รี่ ฉันเริ่มจะเชื่อในโชคชะตาแล้ว
Here's your cashier's check, sir.นี่เป็นแคชเชียร์เช็คของคุณครับ
As fortune would have it... their solution was a brilliant one.ราวกับโชคช่วย สถานการณ์กลับกลายเป็นดี
For me... the action is the juice.กับฉัน... แอ๊คชั่นคือผงชูรส
Sure, I have a face and voice to distinguish myself from others but my thoughts and memories are unique only to me and I carry a sense of my own destiny.แน่นอน, ฉันมีหน้าตาและน้ำเสียง ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นฉัน รวมทั้งความคิดความจำที่เป็นส่วนเฉพาะของฉันด้วย ที่เหลือก็แล้วแต่โชคชะตา
The Equipment Section made it, and now it's part of my private collection.จากแผนกสรรพาวุธ, ผมว่าจะเก็บมันในคอลเลคชั่นส่วนตัวของผมด้วย
They agree with me in apprehending that this false step in one sister must be injurious to the fortunes of all the others.พวกเขาเห็นด้วยกับผมที่ว่า เมื่อมีการกระทำผิดของน้องสาวเพียงคนเดียว ก็จะทำให้พวกที่เหลือต้องร้าวรานใจในโชคชะตา
"after her elder sister has resigned it, and the chosen partner of her fate""หลังจากที่พี่สาวของเธอได้เลิกใช้ก่อน และได้คู่ชีวิตที่เลือกแล้วโดยโชคชะตาของหล่อน"
Fulfil your dark purpose and seal the fate of the Czar and his family once and for all.เติมเต็มเจตนารมณ์ที่มืดมนของเจ้า แล้วปิดผนึกโชคชะตาของ พระเจ้าซาร์และครอบครัว ครั้งเดียวและตลอดไป
I never understand what possessed my mother to put her faith in God's hand ...rather than those of her local geneticist.ผมไม่เคยเข้าใจว่าอะไรมันเข้าฝันให้แม่ผมปล่อยให้โชคชะตาของเธอขึ้นอยูกับพระเจ้า-- -มากกว่านักชีววิทยาแถวบ้าน
After all, there is no gene for fate.ยังงัยก็แล้วแต่ โชคชะตาไม่ถูกกำหนดด้วยยีน
Are you ready to face your destiny?คุณพร้อมที่จะเผชิญกับโชคชะตาของคุณ
They assumed he was one of them.พวกเขาคิดว่าแจ็คชั้นเดียวกับเขา
Lucky the bell rung.โชคช่วย ที่กริ่งดังขึ้น
I belong to the past, when the uniforms were black and grown men wore them.หมดยุคชุดดำกับผู้สวมใส่วัยฉกรรจ์
I, uh, heard about your science project on Action 13.ฉัน เอ่อ... ได้ข่าวว่าโครงการแอ็คชั่น 13ของเธอ
Beta blockers, calcium channel blockers, adrenaline injections, high-dose ibuprofen, steroids, trigger metastics, violent exercise, caffeine, acupuncture, marijuana, percodan, midrin, tenormen, sanser, homeopathics...ยาต้านเบต้า, ยาต้านแคลเซียม ยาอะดรีนาลีนอินเจคชั่น ไอบูโพรเฟนอย่างแรง สเตอรอยด์
The cashier said it would be in a familiar place.คชเชียร์พูดในสิ่งที่เคย
The cashier from the game.คชเชียร์ จากเกม เขามาอยู่นี่ได้ไง
I need you out of town this week to cover some red flags.แต่เดี๋ยวนี้ต้อง ฮอร์ชอว์ คอลเล็คชั่น
Hey, Rob, have you talked to the admissions lady... from Lakeshore Community college yet?ร๊อบ.. ไปคุยกับคนรับสมัคร จากวิทยาลัยเลคชอร์รึยัง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คช
Back to top