ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อเท็จจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อเท็จจริง*, -ข้อเท็จจริง-

ข้อเท็จจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อเท็จจริง (n.) fact See also: truth, evidence, matters of fact Syn. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อสรุป, ข้อพิสูจน์
English-Thai: HOPE Dictionary
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์,บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย,ศพ,รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์,รวมวรรณกรรม,อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง,เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. (corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย) -Phr. (corpus juris ประมวลหลักธ
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
datum(เด'ทัม,ดา'ทัม) n. ข้อมูลตัวเลข,ข้อเท็จจริงในการอ้างอิง,ฐาน, Syn. fact -pl. data
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง,ชักนำ,ชักชวน,เหนี่ยวนำ,มีอิทธิพลต่อ,ทำให้เกิดขึ้น,พิสูจน์,หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate,persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์,การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง,การพิสูจน์,การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
objectivity(ออบเจคทิฟ'วิที) n. การยึดถือวัตถุภาวะวิสัย,ข้อเท็จจริงภายนอก,ความเป็นรูปธรรม
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์,ข้อเท็จจริง,สิ่งที่ประทับใจ,บุคคลที่ประทับใจ,คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
sooth(ซูธ) n. ความจริง,ความเป็นจริง,ข้อเท็จจริง. adj. ละมุนละไม,อ่อนหวาน,ปลอบโยน,จริง,แท้จริง., See also: soothly adv., Syn. truth
statistic(สทะทิส'ทิค) n. สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, Syn. numerical fact,datum
statistical(สทะทิส'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับสถิติ,อาศัยสถิติ,อาศัยข้อมูล,อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข.
statistics(สทะทิส'ทิคซฺ) n. วิชาสถิติ,สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
subsequence(ซับ'ซะเควินซฺ) n. เหตุการณ์ภายหลัง,เหตุการณ์ที่ตามมา,สิ่งที่ตามมา,ข้อเท็จจริงที่ตามมา, Syn. sequel
tumble(ทัม'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกา,ถลา,พังลง,กลิ้งไปมา,พลิกไปมา,ทำให้ยุ่งเหยิง,รีบเร่ง,กระทำอย่างรีบร้อน,เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง,การตกลง,การพังลง,การแสดงกายกรรม,การหมดอำนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยิง,กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง,ความสับสน
unlearn(อันเลิร์น') vt. แก้ไขข้อเท็จจริง,ทำให้ลืม. vi. ลืม,ทอดทิ้งความรู้, Syn. forget
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว,สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง,การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding,cover-up
English-Thai: Nontri Dictionary
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
garble(vt) บิดเบือน(ข้อเท็จจริง),ทำให้สับสน
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
sooth(n) ข้อเท็จจริง,ความจริง,ความเป็นจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู relevant fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar factsข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collusive actionคดีที่สมมุติข้อเท็จจริง (เพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorance of the factความไม่รู้ข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in factโดยพฤตินัย, ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedrock (sl.) ข้อเท็จจริง See also: ความจริง
material (n.) ข้อเท็จจริง See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
matter-of-fact (n.) ข้อเท็จจริง
matters of fact (n.) ข้อเท็จจริง
truth (n.) ข้อเท็จจริง
lowdown (n.) ข้อเท็จจริง (คำสแลง) See also: ความจริง, โฉมหน้าอันแท้จริง, เบื้องหลัง
evidential (adj.) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง Syn. actual, exact, true, real
fact-finding (adj.) เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง See also: การหาข้อเท็จจริง
factual (adj.) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง Syn. actual, exact, true, real, evidential
matter-of-factly (adv.) ด้วยข้อเท็จจริง
matter-of-factness (n.) การเป็นข้อเท็จจริง
whitewash (n.) สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่อำพรางความจริง
whitewash (vt.) ปิดบังข้อเท็จจริง See also: อำพรางความจริง Syn. conceal, cover up
whitewasher (n.) ผู้ปิดบังข้อเท็จจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Respect that fact every second of every dayคำนึงข้อเท็จจริงนั้นทุกวินาทีทุกวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right. The facts. Ok.ได้ ข้อเท็จจริง โอเค
"best before" dates are just marketing tools to increase profits and make more garbage to feed the corporate monster.ข้อเท็จจริง "ดีที่สุดก่อนจะถึงวัน เป็นแค่เครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มผลกำไรและสร้าง ขยะให้มีมากขึ้น
If you cook it through, it's fine.ข้อเท็จจริง หากคุณเอามัน ไปปรุงให้สุก ก็ยังใช้ได้
As a matter of fact, there was something interesting.ข้อเท็จจริงก็คือ ก็มีเรื่องบางเรื่องน่าสนใจ
Fact is, your nephew's gonna get out in no time.ข้อเท็จจริงก็คือหลานชายของคุณ จะต้องออกมาโดยเร็วๆนี้
The fact that she turned up right under our noses says as much, I think.ข้อเท็จจริงก็คือเธอมีสิทธิภายใต้ คำพูดของพวกเรา, ฉันคิดนะ
The very fact we exist is nothing but the result of a complex, yet inevitable string of chemical accidents and biological mutations.ข้อเท็จจริงการมีอยู่ของพวกเราไม่มีความหมาย แต่ผลลัทธ์กลับมีความซับซ้อน จนทุกวันนี้ยังดำเนินต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และการกลายพันธุ์ทางชีวภาพ
Fact: For many Christians, Jesus was mortal one day and divine the next.ข้อเท็จจริงของชาวคริสต์มากมายองค์เยซูทรงเป็นมนุษย์ในวันนี้แล้วก็เป็นเทพ ในวันรุ่งขึ้น
The fact is, if you really want to be an actress, you might want to consider looking and sounding the best that you can.ข้อเท็จจริงคือ ถ้าเธออยากเป็นดารา เธอต้องคิดให้หนัก ทั้งเรื่องหน้าตาและเสียงร้อง เท่าที่จะทำได้นะ
The fact is, we know his latest victim was a customer he spoke to.ข้อเท็จจริงคือ,เหยื่อรายล่าสุดของเขา เป็นลูกค้าที่เขาเคยคุยด้วย
Facts? Oh, okay. Uh...ข้อเท็จจริงงั้นเหรอ โอ้ โอเค เอ่อ...
In the light of this, these incidents are now being treated as linked.ข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้เราถือว่า เหตุุการณ์เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน
Now, that coupled with the fact that he had an unexplained diplomatic cover and was killed by a professional would lead any reasonable person to conclude that...ข้อเท็จจริงทั้งสองอย่างนั้น ไม่สามารถอธิบาย ครอบคลุมถึงความฉลาด และเหตุผลที่เขาถูกฆ่าจากมืออาชีพ แต่นำเราไปสู่บทสรุปว่า...
Probable cause needs to be readily apparent.ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ จำเป็นต้องมปรากฏอย่างทันทีทันใด
Probable cause usually relates to vehicles, is my understanding, you know, traffic stops and whatnot.ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ โดยปกติเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ตามที่ฉันเข้าใจ นายรู้นะ การจราจรหยุด และคนหรือสิ่งของที่แยกประเภท
Interesting fact... did you know that the triangle is the strongest shape found in nature?ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ คุณรู้ไหม สามเหลี่ยมคือรูปทรงแข็งแรงที่สุด ในธรรมชาติ
The fact that you would voluntarily go back into the place where you almost died, that's why you were held in such high esteem by all of America and your peers.ข้อเท็จจริงที่ว่า คุณต้องการ สมัครใจกลับเข้าไปในสถานที่ที่คุณเกือบตายมาแล้ว สาเหตุว่าทำไมคุณถึงได้รับความเคารพอย่างสูง
In fact, given your mother's situation, I probably shouldn't be talking to you.ข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับของเธอ ผมไม่ควรจะพูดคุยกับคุณด้วยซ้ำ
The fact that he doesn't steal from his victims shows us that he's mission oriented.ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไม่ได้ขโมยของเหยื่อ แสดงให้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อทำภารกิจ
The fact that Agent Booth's brother gave you the lead didn't make you suspicious?ข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าหน้าที่บูธ ได้ให้เบาะแสกับคุณ ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกสงสัย อะไรเลยรึ?
The fact of the matter is, Doug, if you advertise on my rocket it's gonna raise your sales.ข้อเท็จจริงที่สำคัญเลย ดั๊ก ถ้าคุณโฆษณาบนจรวดของผม... ...มันจะช่วยเพิ่มยอดขายคุณ
Solid, tangible facts that can be... calculated and... written down on paper.ข้อเท็จจริงที่แท้ ต้องคำนวณและบันทึกได้
Facts don't allow for any other verdict.ข้อเท็จจริงที่ไม่อนุญาตให้มีคำตัดสินอื่น ๆ
If Al Gore really cared about the environment, he'd live out of Dumpsters.ข้อเท็จจริงน่ะ ถ้า อัล กอร์ สนใจ ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆ เขาคงไปอาศัยใกล้ๆ กระบะทิ้งขยะแล้ว
The truth won't matter.ข้อเท็จจริงนั้นไม่สำคัญ
Facts, Miss Lipstadt, which don't suit your opinions.ข้อเท็จจริงนางสาว Lipstadt, ซึ่งไม่สอดคล้องกับความคิดเห็น ของคุณ
Given the facts at hand, I am forced to assume that the lover is none other than our friend Captain Flint.ข้อเท็จจริงมันอยู่ใกล้ตัวนี้เอง ข้าถูกบีบบังคับให้สันนิษฐานว่า ชู้รักผู้นั้นมิใช่ใครอื่นที่ไหนเลย นอกจากกัปตันฟลินท์สหายของพวกเรานี่เอง
Facts are for history books. I work in news.ข้อเท็จจริงมีไว้สำหรับหนังสือประวัติศาสตร์ ผมทำงานเกี่ยวกับข่าว
The fact remains he's not on that plane.ข้อเท็จจริงยังคงอยู่ว่า เขาไม่ได้อยู่บนเครื่องบินนั่น - ทำไมคุณไม่เชื่อฉันคะ
What are the latest facts on the ground?ข้อเท็จจริงล่าสุดคืออะไร?
A true story about fortune cookiesข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุ๊กกี้เสี่ยงทาย
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน...
To confirm the fact that she was going to have a child.เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าหล่อนกําลังจะมีเด็ก
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต
It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.ก็ตอนนี้หน้าที่ของคุณที่จะนั่งลงและพยายามแยกข้อเท็จจริงจากแฟนซี
Look, we're all grown-ups in here. We heard the facts, didn't we?ดูเราทุกคนผู้ใหญ่ในที่นี่ เราได้ยินข้อเท็จจริงที่เราไม่?
I just wanna talk about facts.ผมแค่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
Now, these are facts. You can't refute facts. The kid is guilty.ตอนนี้เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริง เด็กมีความผิดจริง
The kid is guilty. Why don't you listen to the facts?เด็กมีความผิดจริง ทำไมคุณไม่ฟังข้อเท็จจริงหรือไม่
You want to see this boy die because you want it, not because of the facts.คุณต้องการที่จะเห็นเด็กคนนี้ตายเพราะคุณต้องการมันไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อเท็จจริง
Back to top