ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขุ่นเคือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขุ่นเคือง*, -ขุ่นเคือง-

ขุ่นเคือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุ่นเคือง (v.) annoy See also: irritate, displease, resent Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น Ops. ยินดี
ขุ่นเคืองใจ (v.) be estranged See also: have a difference Syn. ขุ่นข้องหมองใจ, ผิดใจกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent
indignant(อินดิก' เนินทฺ) adj. เดือดดาล, ไม่พอใจมาก, ขุ่นเคือง, Syn. incensed, irate
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath
miff(มิฟ) vt. รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำผิด
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
peeve(พีฟว) vt. รบกวน,ทำให้โกรธ,ทำให้ขุ่นเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. annoy
pettish(เพท'ทิช) adj. เจ้าอารมณ์,เจ้าโทสะ,มีอารมณ์ขุ่นเคือง,งอน
resent(รีเซนทฺ') vt. ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentingly adv. resentive adj.
resentful(รีเซนทฺ'ฟูล) adj. ขุ่นเคืองใจ,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentfulness n., Syn. indignant,hurt
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
spleen(สพลีน) n. ม้าม,แหล่งอารมณ์,แหล่งโทสะ,อารมณ์ขุ่นเคือง,ความระ-ทมทุกข์., See also: ish adj., Syn. resentment
English-Thai: Nontri Dictionary
indignant(adj) ไม่พอใจ,ขุ่นเคือง,เดือดดาล
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
spleen(n) ม้าม,ความโกรธ,โทสะ,ความขุ่นเคือง
splenetic(adj) เกี่ยวกับม้าม,ซึ่งมุ่งร้าย,ขุ่นเคือง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bridle at (phrv.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ
bridle up (phrv.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ Syn. bristle up
displeased (adj.) ขุ่นเคือง See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, incensed
in a huff (idm.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ
incensed (adj.) ขุ่นเคือง See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, displeased
indignant (adj.) ขุ่นเคือง See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, displeased, incensed
off-putting (adj.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ Syn. offputtingly
offputtingly (adj.) ขุ่นเคือง See also: ไม่พอใจ
ruffle (vi.) ขุ่นเคือง See also: หัวเสีย, โกรธ Syn. annoy, agitate, upset
sour (adj.) ขุ่นเคือง See also: บูดบึ้ง Syn. ill-natured, grouchy
be revengeful (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, resent
bear a grudge against (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, be revengeful, resent
take offence at (idm.) ขุ่นเคืองกับ
oversensitive (adj.) ขุ่นเคืองง่ายเกินไป Syn. emotional, unstable
take umbrage at (idm.) ขุ่นเคืองจาก Syn. take about
delinquent (adj.) ซึ่งขุ่นเคือง Syn. opprobrious
get a rise out of one (idm.) ทำให้ขุ่นเคืองใจ See also: ทำให้ไม่พอใจ
get across (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้ไม่พอใจ
get up (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: รำคาญ Syn. put up
huff (vt.) พูดอย่างขุ่นเคือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Upset you.ขุ่นเคืองใจแม้แต่น้อย
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง
I am aware that I must have given you much cause for irritation Your Excellency.ผมรู้ตัวว่าได้ทำความขุ่นเคืองอย่างมาก แก่พณ. ท่าน
But irritating superior attitude king find most unbeautiful.แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองฝ่าพระบาทอยู่ไม่น้อย.
It does not take offense and is not resentful.ไม่ขุ่นเคือง ไม่เปอะเปื้อน
"And all this time I've been hiding out at Miss Mitzi's, angry at myself, frustrated and embarrassed."และตลอดเวลา ฉันก็หลบอยู่ที่มิสมิสท์ซี่" "โกรธตัวเอง ขุ่นเคืองใจและอับอาย"
Why are you still feeling so disturbed?ทำไมต้องรู้สึกขุ่นเคืองขนาดนี้ด้วยครับ
Reaction has run the gamut with mutants on both sides of the line.บางคนที่สิ้นหวัง กระหายการเยียวยา กับบางคนที่ขุ่นเคืองกับความคิดนี้...
The resentment that you feel towards your parents is not going to fuel your rocket.ความขุ่นเคืองที่คุณรู้สึกกับพ่อแม่คุณ... ...ไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยจรวดคุณหรอก
His rage will make for more interesting sport than his feeble attempt to protect you.เกี่ยวสิ.. ความขุ่นเคืองของมันคงนำพาอะไรสนุกๆตามมา
Suspicion, resentment... that kind of shit eats up morale, fractures a charter.ความหวาดระแวง ความขุ่นเคืองใจ... เรื่องเหี้ยนี้จะทำให้ คนของเราแตกแยกกันเอง
What bothers Your Majesty?มีเรื่องอันใดให้ฝ่าบาทขุ่นเคืองพระทัย
I didn't mean to rile you.ข้าไม่ได้ตั้งใจทำให้ท่านขุ่นเคือง
I understand she has offended you. You wish to replace her as queen.หม่อมฉันรู้ว่านางได้ทำให้พระองค์ขุ่นเคืองเพียงใด พระองค์ปรารถนาให้มีคนแทนที่นาง
Your arrogance offends me.พวกกระทำผิดกฏหมายอย่างพวกนายทำให้ฉันขุ่นเคือง
She notes resentfully.เธอเอ่ยขึ้นอย่างขุ่นเคือง
I meant no offence, Commander.ข้าไม่ได้ตั้งใจทำให้ท่าขุ่นเคือง
I'd been a jerk, jealous about her getting the grant money.ผมขุ่นเคืองและอิจฉาเธอ ที่เธอได้รับเงินทุน
Are you taking the piss?-คุณกำลังจะขุ่นเคืองแล้วรึ?
Now, if you begin to feel an intense and crushing feeling of religious terror at the concept don't be alarmed.ถ้าเขาชักจะรู้สึกขุ่นเคือง... ...และรู้สึกศาสนา กำลังจะถูกจาบจ้วงสั่นคลอน ...อย่าตกใจ
When we spoke last, I meant no offense.ครั้งสุดท้ายที่เราคุยกัน ข้าไม่ได้ตั้งใจให้เจ้าขุ่นเคืองนะ
I would've found a remark like that highly offensive.ฉันคงไม่ได้เจอร่องรอยอะไร ที่ทำให้ขุ่นเคืองใจมากขนาดนี้
We don't hold grudges and resentments.เราจะไม่สร้างความบาดหมาง และความขุ่นเคืองใจ
It'd be easy to let resentment build up, but it's gotta come out somewhere.ลูกเสียสละมากกว่าใครๆ มันง่ายที่ทำให้ความขุ่นเคืองใจ ก่อตัวขึ้นภายใน
For having offended thee...- ที่ทำให้ท่านขุ่นเคือง... .
Brings me nothing but anger.ไม่ได้ให้อะไรผมนอกจากความขุ่นเคือง
Easy, Merlin. Wouldn't want to rile the prince.ใจเย็น เมอร์ลิน อย่าทำให้เจ้าชายขุ่นเคือง
Correcting a colleague's mistake could breed resentment.แก้ไขความผิดพลาดให้เพื่อนร่วมงาน สามารถสร้างความขุ่นเคืองใจได้
It's confusing and messy and dirty.มันสับสน และยุ่งยากใจ และขุ่นเคือง
I won't let her off easy, if she needlessly keeps infuriating my In Ah.ฉันจะไม่ปล่อยหล่อนไปง่ายๆแน่ ถ้าหล่อนยังคงทำให้อินอาของฉันขุ่นเคืองใจ
It's because you've got problems with your own.เธอขุ่นเคืองพ่อฉัน เพราะเธอมีปัญหากับพ่อตัวเอง
Supposedly all the reporters are angry. How are we going to fix this?ตอนนี้ผู้คนกำลังขุ่นเคือง ทุกคนกำลังหาทางให้พวกเขาสงบลง
This has increased the dissatisfaction, disappointment and etc towards the company.เพิ่มความขุ่นเคือง ผิดหวังและสิ่งต่างๆแก่บริษัท
Let bygones be bygones. Resentment gets old.อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไป ความขุ่นเคืองน่ะมันเก่าเกินจะรู้สึกแล้ว
Nine is strife and anger; eight represents death and decay.9 คือความขัดแย้ง และขุ่นเคือง และ 8 แสดงถึงความตายและความเสื่อม
Should I be offended?ผมควรต้องขุ่นเคืองหรือเปล่าเนี่ย
What I see here are two people who stopped talking to one another, whose frustration turned to hatred.สิ่งที่ผมเห็นตรงนี้ก็คือคน2คน คนที่หยุดพูดกับอีกฝ่าย คนที่ความขุ่นเคือง กลายเป็นเกลียดชัง
Failure. Indignity. Betrayal.ความล้มเหลว ความขุ่นเคือง การ ทรยศ
And just to show there's no animosity between us,น่าร็อคอ่า และเพื่อแสดงว่า ระหว่างเราไม่มีอะไรขุ่นเคืองกันแล้ว
You know, you and I could stand here all day trading barbs and nettling each other's last nerves, or we can cut the crap.คุณรู้ไหม คุณและฉัน สามารถยืนตรงนี้ตลอดทั้งวัน เพื่อกัดจิก หรือทำให้ขุ่นเคืองกันและกัน หรือเราจะเลิกไร้สาระเสียที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขุ่นเคือง
Back to top