ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดแย้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดแย้ง*, -ขัดแย้ง-

ขัดแย้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดแย้ง (v.) oppose See also: resist, withstand, disagree, be in conflict Syn. ขัดกัน, แย้งกัน Ops. เห็นด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious ###A. amenable)
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
collision(คะลิส'เชิน) n. การปะทะกันโครม,ความขัดแย้ง,, Syn. clash
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
contraindicatevt. (ยาชนิดหนึ่ง) ขัดแย้งกับ (ยาอีกชนิดหนึ่ง) โดยทำให้เกิดอาการได้, See also: contraindication n.
contrariant(คันแทร'เรียนท) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,ซึ่งตรงกันข้ามกัน, See also: contrariety n.
contravene(คอนทระ วีน') {contravened,contravening,contravenes} vt. ขัดแย้ง,ต่อต้าน., See also: contravener n. ดูcontravene, Syn. contradict ###A. uphold
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
denegationn. การปฏิเสธ,การขัดแย้ง,การคัดค้าน
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity
dissension(ดิเซน'เชิน) n. ความไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ความไม่ลงรอยกัน,การทะเลาะ,ความขัดแย้ง, Syn. discord,disagreement
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dissidence(ดิส'ซิเดินซฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,ข้อเสนอที่แตกต่างหรือขัดแย้ง, Syn. dissent
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
incompatible(อินคัมแพท' ทะเบิล) adj. เข้ากันไม่ได้, ขัดแย้งกัน, ตรงกันข้าม, ต่อต้านกัน, ซึ่งไม่สามารถจะเป็นพร้อมกันได้, incompatibles บุคคลที่เข้ากันไม่ได้., See also: incompatibility, incompatibleness n. incompatibly adv. -S .unadapted, discrepant
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
kick(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล
meet(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.
paradox(แพ'ระดอคซ) n. ข้อความที่ขัดแย้ง,ความรู้สึกของคนทั่ว ๆ ไป, See also: paradoxical adj.
strife(สไทรฟฺ) n. ความขัดแย้งอย่างรุนแรง,การต่อสู้กัน,การปะทะกัน,การดิ้นรน,การทะเลาะวิวาท,ความสับสนอลหม่าน,ความพยายามเต็มที่,การแข่งขัน, See also: strifeful adj., Syn. discord,conflict-A. peace,concord
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
war(วอร์) n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทำสงครามรบ,ต่อสู้,ขัดแย้ง,ต่อต้าน adj. เกี่ยวกับสงคราม, Syn. warfare,fight
English-Thai: Nontri Dictionary
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
dissidence(n) ความขัดแย้ง,การไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
incompatible(adj) ขัดแย้งกัน,ไม่ลงรอยกัน,เข้ากันไม่ได้
strife(n) ความพยายาม,การวิวาท,การขัดแย้ง,การดิ้นรน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverseเป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflictความขัดแย้ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradiction๑. ความขัดแย้งกัน๒. ข้อความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]
ethnic conflictความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clash (vt.) ขัดแย้ง
clash (vi.) ขัดแย้ง Syn. conflict, fail to harmonize
conflict (vi.) ขัดแย้ง
contradict (vt.) ขัดแย้ง Syn. go against
dissent (vi.) ขัดแย้ง See also: ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นพ้อง Syn. disagree, discord Ops. agree
fail to harmonize (vi.) ขัดแย้ง Syn. conflict
jar (vi.) ขัดแย้ง See also: ไม่เห็นด้วย Syn. clash, conflict, disagree Ops. concur, accord
collide (vi.) ขัดแย้งกัน See also: เป็นปรปักษ์ Syn. clash, conflict, disagree, oppose, dispute
dispute against (phrv.) ขัดแย้งกันกับ See also: โต้เถียงกันกับ
dispute with (phrv.) ขัดแย้งกันกับ See also: โต้เถียงกันกับ
dispute about (phrv.) ขัดแย้งกันในเรื่อง See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute over (phrv.) ขัดแย้งกันในเรื่อง See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
be up against (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: มีปัญหากับ Syn. bring up against, come up against
come up against (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: มีปัญหากับ Syn. bring up against
cut across (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: แบ่งแยกกับ
over the way (adv.) ขัดแย้งกับ Syn. over against
run counter to (phrv.) ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
fight through (phrv.) ขัดแย้งตลอด See also: โต้แย้งทุกอย่าง, เป็นปรปักษ์ทุกเรื่อง
go against (phrv.) ขัดแย้งอย่างมาก See also: ต่อต้าน
declare against (phrv.) ขัดแย้งอย่างรุนแรง See also: ต่อต้านอย่างแรง Syn. declare on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Adversarial. Then we gotta book you, blah, blah. Right?ขัดแย้ง แล้วเราจะต้องลงบันทึกประจำวันคุณ ฉอดๆๆๆ ถูกไหม
And what was the conflict?ขัดแย้งกันเรื่องอะไรคะ
Well, contrary to popular belief,ขัดแย้งกับ ความเชื่อทั่วๆ ไปนะ
Let's see... prosecuting lawyer Garrett Daniels,ขัดแย้งกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ในคดีนี้
As opposed to your seedy motel?ขัดแย้งกับโรงแรมจิ้งหรีดของคุณ
"personal justice collides with social and divine justice.ขัดแย้งความยุติธรรมส่วนตัว ด้วยสังคมและและความยุติธรรมของพระเจ้า
Narco thing gone South.ขัดแย้งเรื่องยาเสพติด
The whole world will know we're fighting!ทั่วทั้งโลกจะรู้ว่าเราขัดแย้งกัน
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
He was given conflicting orders and he did his best to interpret them.เขาได้รับการสั่งซื้อที่ขัดแย้งกัน และเขาได้ดีที่สุดที่จะแปล ความหมายได้
Can I not say a thing without you fucking contradicting me?ผมไม่ได้พูดสิ่ง โดยที่คุณร่วมเพศขัดแย้งได้หรือไม่
A lot of that stuff goes back a long way between me and him.ชั้นกับเขามีเรื่องขัดแย้งกันมานานแล้วรู้ไหม
Your expedition is at the center of a storm... of controversy over salvage rights, and even ethics.การสำรวจของคุณเกิดความขัดแย้ง เรื่องสิทธิการกู้เรือและมารยาท
Even though I said you beat her out of me. Isn't that the paradox?แม้ว่า ฉันเคยบอกว่า คุณไล่เธอออก ไปจากฉันแล้ว คิดดูแล้วมันขัดแย้งกันยังไงอยู่?
Haven't we hit the essential paradox?เราไม่เคยขัดแย้งกันเลยใช่ไหม?
That is a contradiction and it is exactly the sort of thing you need to learn.มันเป็นเป็นความขัดแย้งกัน และเป็นเรื่องที่.. นายต้องเรียนรู้
I'm sorry to say it, but for me there is... a distinct contradiction.ขอโทษที่ต้องพูดนะ แต่สำหรับฉัน มันคือการขัดแย้งในตัวเอง
The jury is out we see a lot of conflicting evidence about potential health risk.ยังไม่มีการตัดสินขั้นเด็ดขาด เราเห็นหลักฐานที่ขัดแย้งกันจำนวนมาก เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
Do I contradict myself?นี่ฉันขัดแย้งในตัวเองรึป่าว?
Very well then, I contradict myself.มันดีมากอย่างนั้น / ฉันขัดแย้งในตัวเอง
You're fighting suburban sprawl and this fellow, Brad stand, and you have had a falling out.และแบรด สแตนด์กับคุณ กำลังมีเรื่องขัดแย้งกัน ผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอ อย่ามายุ่งกับเรื่องงานผม
That's a cool thing, isn't it? But... but what?แต่อะไร ตรงไหนที่เธอพูดขัดแย้ง
To solve your coincidence, we have to put it into context.ความขัดแย้งกับแบรด สแตนด์ ดูเหมือนสำคัญ
First, I would like to apologize for my part of the fight...ที่มีเรื่องขัดแย้ง กับแบรด สแตนด์เมื่อไม่นานนี้
They're bringing a lot of support for our cause.พวกเขามาสนับสนุน เพื่ออุดมการณ์ของเรา - ความขัดแย้งเป็นภาพลวงตา - หุบปาก
Who the hell is that lady with the mera?- เธอขัดแย้งวิธีของเรา
Maybe too close.จนเกิดขัดแย้ง ผลักดันให้คุณเอนไปด้านหนึ่ง
A separate report has been filed suggesting a train, despite the fact that the tunnels surrounding Parliament have been sealed shut.แต่มีรายงานที่แยกออกมาว่า... ...อาจจะเป็นทางรถไฟ, แม้ว่าจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ที่อุโมงค์รอบๆรัฐสภา... ...ได้ถูกปิดตายหมดแล้ว.
Morale And Conflict Resolution Officer.สถานที่แก้ปัญหาดัดสันดานเรื่องขัดแย้งโว้ย
She's not coming.การขัดแย้งทางความคิดในสมองอาจเป็นต้นเหตุก็ได้
Going against your father...มันขัดแย้งกับพ่อของเธอ...
Once you and I had a conflict about So Seo-No but it's all over now.ครั้งหนึ่งเจ้ากับข้าเคยขัดแย้งเรื่องโซซอโน แต่ตอนนี้เรื่องมันจบลงแล้ว
We don't understand conflict between countries.พวกเราเข้าใจความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าหรอก
The fact that Prince Dae-So and Prince Young-Po are fighting against each other, doesn't really affect Prince Ju-Mong negatively.ความจริงแล้วองค์ชายแดโซและองค์ชายยองโพ ขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่มีผลกระทบอะไรกับองค์ชายจูมงในทางลบ
General, don't you always go against His Royal Highness?ท่านแม่ทัพ ท่านเองไม่ใช่หรือที่ขัดแย้งกับองค์รัชทายาทเสมอ
But a growing religious turmoil was gripping Rome.เมื่อความขัดแย้งทางศาสนาในกรุงโรมรุนแรง
That seems a bit contradictory, Captain.ฟังแล้วมันขัดแย้งกันอยู่นา กัปตัน
This noble conflict you're about to enter is the kind of adventure that can set one above the herd.ความขัดแย้งสุดสูงที่แกจะเข้าร่วม เป็นการผจญภัยที่จะส่งแกไปเป็นจ่าฝูง
Your country turned its back on this conflict, but you have bravely volunteered to join the fight to preserve freedom.ประเทศของคุณหันหลัง ให้ความขัดแย้งคราวนี้ แต่คุณหาญกล้าอาสารบ เพื่อผดุงเสรีภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดแย้ง
Back to top