ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อตั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อตั้ง*, -ก่อตั้ง-

ก่อตั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อตั้ง (v.) set up See also: found, establish Syn. ตั้ง, จัดตั้งขึ้น, ริเริ่มตั้งขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
cofoundern. ผู้ร่วมก่อตั้ง
constitute(คอน'สทิทิวทฺ) vt. ประกอบด้วย,ก่อตั้ง,ตั้งขึ้น,สถาปนา,บัญญัติ, See also: constituter,constitutor n., Syn. form
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
found(เฟาดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ find. adj. ซึ่งติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ,v. ก่อตั้ง,สร้าง,หลอมหล่อ,หลอม,หล่อ n. สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม.
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure
foundress(เฟา'เดรส) n. ผู้ก่อตั้งที่เป็นหญิง
froebel(โฟร'เบล) n. นักปฏิรูปการศึกษาชาวเยอรมันผู้ก่อตั้งระบบโรงเรียนอนุบาล., See also: Froebelian adj.
institute(อิน'สทิทิวทฺ) n. สถาบัน,องค์การ,วิทยาลัย,สถาบันหนึ่งของมหาวิทยาลัย vt. จัดตั้ง,จัดให้มี,ริเริ่ม,สร้าง,ก่อตั้ง., See also: institutor,instituter n., Syn. establish
locate(โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง,กำหนดที่ตั้ง,หาแหล่งที่ตั้ง,ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,ก่อตั้ง., See also: locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate, Syn. find
marx(มาร์คซฺ) n. Karl (Heinrich) (ค.ศ.1819-1883) นักสังคมนิยมผู้ก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์
patriarch(เพ'ทริอาร์ค) n. หัวหน้าวงศ์ตระกูล,ผู้ก่อตั้ง, See also: patriarchal adj. patriarchate n.
promote(พระโมท') vt. สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อน,กระตุ้น,ก่อการ,ก่อตั้ง., See also: promotable adj., Syn. further,upgrade
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) ,การให้กำลังใจ,การก่อการ,การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.
pulitzer prizen. ชื่อรางวัลประจำปีสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นในศิลปะการหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ดนตรีและอื่น ๆ ก่อตั้งขึ้นโดย Joseph Pulitzer
world health organizationn. องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1948
zoroastrianism(โซโรแอส'เทรียนนิสซึม) n. ศาสนาอิหร่านศาสนาหนึ่งที่เชื่อว่าก่อตั้งขึ้นโดย Zoroaster, Syn. Zoroastrism Mazdaism
English-Thai: Nontri Dictionary
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
found(vt) สถาปนา,ก่อตั้ง,สร้างขึ้น,วางราก,หลอม,หล่อ(ระฆัง)
promote(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนชั้น,ก่อตั้ง,กระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incorporation๑. การรวมเข้าด้วยกัน๒. การก่อตั้งบริษัท, การก่อตั้งบรรษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
promoterผู้ส่งเสริม, ผู้ก่อตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trust deedหนังสือก่อตั้งทรัสต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
charterกฎบัตร หนังสือสัญญาก่อตั้ง
Incorporationการก่อตั้งนิติบุคคล [TU Subject Heading]
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
constitute (vt.) ก่อตั้ง See also: สถาปนา Syn. found, establish, set up
father (vt.) ก่อตั้ง See also: ริเริ่ม
lay (vt.) ก่อตั้ง See also: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก Syn. set up, establish
locate (vt.) ก่อตั้ง See also: สร้าง, ตั้ง Syn. place, settle
locate (vt.) ก่อตั้งธุรกิจ See also: สร้างธุรกิจหรือบริษัท
constitution (n.) การก่อตั้ง
father (n.) ผู้ก่อตั้ง See also: ผู้ให้กำเนิด, ผู้ริเริ่ม Syn. founder, author, creator
foundation (n.) การก่อตั้ง See also: การสถาปนา
foundation (n.) สถาบัน (ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกองทุน) See also: มูลนิธิ, องค์กร, องค์การ, สมาคม
founder (n.) ผู้ก่อตั้ง See also: ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา Syn. builder, creator, originator
inception (n.) การก่อตั้ง (คำทางการ) See also: การเริ่มต้น Syn. beginning, initiation
Jesuit (n.) พระเยซูอิต ในนิกายหนึ่งของโรมันคาทอที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.๑๕๓๔
Liberia (n.) ชื่อประเทศสาธารณรัฐหนึ่งในแอฟริกาตะวันตก ก่อตั้งขึ้นโดยทาสของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1821
Marx (n.) คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เป็นผู้ก่อตั้งลัทธิมาร์กซ์
Mohammed (n.) ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม Syn. Muhammad
Mohammedan (n.) ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม See also: พระมูฮัมเหม็ด Syn. Muhammad
Muhammad (n.) ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม Syn. Mohammed
Nightingale, Florence (n.) พยาบาลผู้เริ่มก่อตั้งวิชาชีพพยาบาล
Nobel, Alfred Bernhard (n.) ชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล
Odd Fellow (n.) สมาชิกของสมาคมการกุศลอังกฤษก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษ18
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When william bell founded massive dynamic,เมื่อวิลเลี่ยม ก่อตั้ง แมสซีพไดนามิก
After the war, S.H.I.E.L.D. was founded, and I was recruited.หลังจากที่สงคราม SHIELD ก่อตั้ง และผมได้รับคัดเลือก
Found in 19th century"ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19"
I'm branching out.ก่อตั้งบริษัททำธุรกิจส่งออก นำเข้า
Startup in '03, made the SV150 index in '07... double-digit growth ever since.ก่อตั้งปี 03 เข้าตลาดหลักทรัพย์ ปี 07 และโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นเป็นคนมา
Founded in 1991, S.T.A.R. Labs is leading the world in exciting new technological discoveries that, as our motto suggests, are truly bringing us tomorrow's world today.ก่อตั้งเมื่อปี 1991 S.T.A.R. Labs เป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีของโลก ดังคำขวัญของเรา
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
She had discovered that the Tam academy was founded...เขาไปเจอเรื่องมาว่า วิทยาลัย แทม ถูกก่อตั้ง... .
And she founded the Tam academy-และนางยังได้ก่อตั้ง วิทยาลัย แทม--
Do you know that Wang Chong Yang, the founder of Quan Zhen Sect has the best martial arts in the world?เจ้ารู้หรือไม่ปรมาจารย์เฮ้งเต้งเอี้ยง, ผู้ก่อตั้งสำนักช้วนจิน เป็นผู้มีวิทยายุทธสูงสุดในยุทธภพ?
Although only a few generations have passed since Quan Zhen Sect was found.นับแต่ก่อตั้งสำนักมา เรามีศิษย์อยู่ไม่กี่รุ่น.
Remember, our biggest asset in an emergency is calm, clear thinking.ส่วนชั้นเคยทำที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่ 'Old Korea Daily' ชื่อนากายอนค่า เอาล่ะ งั้นก้อตั้งใจทำงานล่ะ
That was also the year Warden Norton instituted his famous Inside Out program.นั่นก็เป็นปีคุมนอร์ตันก่อตั้งโปรแกรมด้านในออกของเขาที่มีชื่อเสียง
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง
My co-founder just died in the bed of an underage black whore!ร่วมก่อตั้งของฉันเพียงแค่เสียชีวิตอยู่บนเตียงของโสเภณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสีดำ!
She had to. He founded the Coalition for Moral Order.เธอต้อง เขาก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้า
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน
He comes back to find the plant he used to work at... got exported to the country he got back from, and the guy who put the shrapnel in his ass got his old job... 'cause he'll work for 15 cents a day and no bathroom breaks.แล้วเขาก็กลับมาหาโรงงานที่เขาเคยทำ แล้วย้ายไปประเทศที่เขาเพิ่งจากมา แล้วตัวแทนของเขาก็ถูกยิงเพราะคนงาน ไปอยู่ที่นั่นเป็นแห่งแรกเพราะรัฐบาลที่ก่อตั้ง
(man) Cornelius?อื้อ, นี่--เราอยู่กันทั้งคู่ใช่มั้ยเนี่ย? คุณรู้เรื่องผู้ชายที่ก่อตั้งมันบ้างมั้ย?
About a softball team he's getting started.เกี่ยวกับทีมซอฟท์บอล ที่เขาเริ่มก่อตั้ง
They're, like, 30, and they work up little codes together, and they analyze Greek mythology and make up secret societies where other guys who never had girlfriends before can join in.พวกเขาอายุ 30 ทำงานกับรหัสอะไรสักอย่าง พวกเขาวิเคราะห์เทพนิยายกรีก ก่อตั้งสมาคมลับ ให้พวกบ๊องไม่มีแฟนด้วยกันมาเข้าร่วม
You all know, of course that Hogwarts was founded over a thousand years ago by the four greatest witches and wizards of the age:พวกเธอก็รู้ ฮอกวอตส์ถูกก่อตั้งขึ้น มากว่าพันปีแล้ว โดยพ่อมดแม่มดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในยุคนั้น สี่คน
Now, three of the founders coexisted quite harmoniously.ผู้ก่อตั้งทั้งสาม ทำงานปรองดองเป็นอย่างดี
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
Corporations don't advertise products particularly;การบริหารภาพพจน์ - บรรษัทไม่ได้โฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย)
You know as it happens I know that story.ผมบังเอิญรู้เรื่องนี้ (ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ผู้ก่อตั้ง สำนักบริหารจัดการดรักเกอร์)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล...
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง
The Constitution of the United States, against all enemies, foreign and domestic.ฝ่ายก่อตั้งรัฐธรรมนูญของยูไนเต็ด สเตท ปะทะกับศัตรู /ทั้งชาวต่างชาติ และบุคคลในประเทศ
We are funded out of Sandusky, Ohio by T.B. Callahan the automotive-components tycoon and philanthropist.เราก่อตั้งมาจากแซนดัสกี โอไฮโอ โดยทีบี คาราฮาน เจ้าพ่อส่วนประกอบรถยนต์ และยังเป็นคนใจบุญสุนธาร
Over the next century they smuggled it out of Europe and they formed a new brotherhood called the Freemasons, in honour of the builders of the great temple.ตลอดศตวรรย์ต่อมา พวกเขาลอบขนมันออกจากยุโรป และตั้งองค์กรใหม่ ชื่อว่า ฟรีเมสัน. ในนามของผู้ก่อตั้งมหาวิหาร.
The Freemasons among our Founding Fathers left us clues.ผู้ก่อตั้งสมาคมฟรีเมสันทิ้งปริศณาไว้ให้เรา.
You're that family with the conspiracy theory about the Founding Fathers?คุณคือตระกูลที่เกี่ยวข้อง กับทฤษฏีสมคบคิดกับผู้ก่อตั้งงั้นหรือ?
The Founding Fathers believed the same thing about government.ผู้ก่อตั้งเชื่อมั่นบางสิ่งเรื่องรัฐบาล.
Which founding father lived in this house?ผู้ก่อตั้งประเทศอเมริกาคนไหน เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
We now come to the point of the evening where I have the tremendous honor of introducing...สำคัญที่สุด ผมได้รับเกียรติให้เชิญ ผู้ก่อตั้งผู้เป็นที่เคารพรัก
I was there when it was written.ฉันอยุ่ที่นั่นเมื่อมันถูกก่อตั้ง
"He started a mission for Indians. ""เริ่มก่อตั้งโบถส์ให้ชาวอินเดีย"

ก่อตั้ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
据える[すえる, sueru] Thai: ก่อตั้ง English: to lay (foundation)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อตั้ง
Back to top