ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กิริยามารยาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กิริยามารยาท*, -กิริยามารยาท-

กิริยามารยาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิริยามารยาท (n.) manners See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา
English-Thai: HOPE Dictionary
comport(คัมพอร์ท',-โพร์ท') {comported,comporting,comports} vt . ประพฤติ,แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ,พฤติการณ์,กิริยามารยาท, Syn. conduct,act, See also: comportment n. ดูcomport
mannered(แมน'เนอร์ด) adj. มีกิริยามารยาท,ตามนิสัย,มีผล, Syn. affected
well-mannered(เวล'แมนเนอด) adj. มีกิริยามารยาทดี
English-Thai: Nontri Dictionary
make(n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-behaved (adj.) ซึ่งมีกิริยามารยาทดี See also: สุภาพ Syn. courteous, polite Ops. discourteous, impolite, rude
well-mannered (adj.) ซึ่งมีกิริยามารยาทดี See also: สุภาพ Syn. courteous, polite, well-behaved Ops. discourteous, impolite, rude
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No fucking manners!ไม่มีกิริยามารยาทเลย !
He's got such a major attitude problem.เขามีปัญหาเรื่องกิริยามารยาทอย่างแรงขอรับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กิริยามารยาท
Back to top