ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำหนดการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำหนดการ*, -กำหนดการ-

กำหนดการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำหนดการ (n.) schedule See also: agenda, program, itinerary Syn. ตาราง, รายการ, หมายกำหนดการ
English-Thai: HOPE Dictionary
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ,วิธีการ,ระเบียบการ,วิธีการปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน,กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course
program(me) (โพร'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน., See also: programmable adj. programable adj.
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
fixture(n) เครื่องติดตั้ง,ของประจำที่,กำหนดการ,สิ่งยึดติด
program(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
linear programmingกำหนดการเชิงเส้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
escalator clauseข้อกำหนดการปรับค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule๑. จัดกำหนดการ๒. กำหนดการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
self-determinationการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Tow and Assist Clauseข้อกำหนดการลากจูงและช่วยเหลือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Up and Down clauseข้อกำหนดการปรับค่า มีความหมายเหมือนกับ escalator clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appointments and Schedulesการนัดหมายและกำหนดการ [การแพทย์]
date lineเส้นวันที่, เส้นที่อยู่ ณ ลองจิจูด 180 องศา ใช้เป็นเส้นกำหนดการเปลี่ยนวันที่เมื่อมีการเดินทางข้ามเส้นนี้ไป เช่น ผู้เดินทางไปทางทิศตะวันตกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องเพิ่มวันที่ขึ้นเป็นอีก 1 วัน หรือผู้เดินทางไปทางทิศตะวันออกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องลดวันที่ลง 1 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agenda (n.) กำหนดการ See also: ระเบียบวาระ Syn. program, plan, schedule
schedule (n.) กำหนดการ See also: กำหนดรายการ Syn. agenda
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are on a very tight scheduleพวกเรามีกำหนดการแน่นมาก
Some of us have got a schedule to keepพวกเราบางคนต้องทำตามกำหนดการที่ตั้งไว้
I got to check my scheduleฉันต้องเช็คดูกำหนดการของฉัน
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in 1982, the U-S. government Schedule 1'd them.และในปี 1982 ยูเอส กำหนดการ รัฐบาล +1 มัน
Now you all have today's agenda on your iPads. We're going to begin with deep tissue Thai massage.กำหนดการของเจสันมีอยู่ในไอแพท เราจะเริ่มด้วยการนวดแผนไทย
But R.S.V.P. by eight o'clock tonight, if you do decide to join us.กำหนดการของเราคือสองทุ่มตรง ถ้าคุณอยากจะมาร่วมด้วย
Curfew is 9:00 on weekdays, 10:00 on weekends.กำหนดการคือ 9: 00 ในวันธรรมดา 10: 00 ในวันหยุด
This process has been set in motion.กำหนดการถูกวางไว้หมดแล้ว
You're not scheduled for another test until tomorrow.กำหนดการทดลองครั้งต่อไป พรุ่งนี้นะครับ
Schedule the deposition next week.กำหนดการทับถมของสัปดาห์ต่อไป
This schedule takes you from the moment we adjourn through to the final manufacture of the vaccine.กำหนดการนี้จะนำคุณจาก ช่วงเวลาที่เราเลื่อน ผ่านไปยังการผลิตขั้นสุดท้ายของ วัคซีน
Schedule says there are four funerals today.กำหนดการบอกว่าจะมีงานศพ 4 งานวันนี้
Your prosedure is still on schedule Tomorrow, be sure to getกำหนดการผ่าตัดของคุณยังอยู่ในตารางนัด พรุ่งนี้นะ
The timetable for the coordinated attack on that structure has been moved up.กำหนดการร่วมโจมตี เจ้าโครงสร้างนั่น ได้ถูกเลื่อนขึ้นมา
Indra's itinerary.กำหนดการเดินทางของอินทรา
Isn't that cable replacement scheduled for next week?กำหนดการเปลี่ยนสายเคเบิ้ล นั่นมันอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอ?
I think we must let the facts dictate future decisions.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าเราต้องปล่อยให้ข้อเท็จจริง กำหนดการตัดสินใจในอนาคต
She's scheduled for a heart transplant.เธอมีกำหนดการต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
Do our regular set. First tune.ทำตามกำหนดการปกติของเรา อันดับที่หนึ่ง
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น
I need to ask you about the secret talks scheduled with the Gavel Republic tomorrow.ผมแค่อยากถามคุณเกี่ยวกับกำหนดการประชุมลับ ของสาธารณะรัฐแกเวลในวันพรุ่งนี้
We believe it's extremely likely that he'll target the secret talks that are scheduled with the Republic of Gavel.เชื่อว่า เป้าหมายอยู่ที่การเจรจาลับ นั่นคือกำหนดการเกี่ยวกับสาธารณะรัฐแกเวล
In one more month your mandatory therapy will be overอีกเดือนนึงก็จะครบกำหนดการรักษา
Everything's on scheduleทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการ
My presence in this timeline has been anticipated.ตอนนี้กำหนดการ ได้ถูกคาดหมายไว้ ล่วงหน้าแล้ว
We weren't going to unveil this until next year, but in light of claw's escape, we decided to move up our timetable.เราจะไม่เปิดจนกระทั่งปีหน้า... แต่ด้วยเหตุการหลบหนีของ คลอว์... เราตัดสินใจที่จะขยับหมายกำหนดการ ขึ้นมา
Officers are thin on the ground which may influence your decision.มีพวกนายทหารน้อย อาจเป็นสิ่งกำหนดการตัดสินใจของหลานก็ได้
Although the demolition had been planned for some time the music and the fireworks were, according to the crew chief...แม้ว่าจะมีการวางแผนไว้นานแล้วก็ตาม... ...แต่สำหรับดนตรีกับดอกไม้ไฟ... , เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกำหนดการ...
I've just received your InterLink itinerary.ผมเพิ่งได้รับหมายกำหนดการของท่านครับ
I've placed your schedule in your briefcase.มีกำหนดการอยู่ในกระเป๋าของคุณ
What's the next schedule?หมายกำหนดการต่อไปล่ะ?
Jeonha, this is your schedule for today.องค์รัชทายาท, หมายกำหนดการสำหรับวันนี้
Many on our council would vote to give all we have and follow Leonidas but you must show them favor.แล้วท่านจะกำหนดการให้ข้า พูดกับสภาได้ไหม ? หากพวกเขาต้องการเหตุผล ข้าก็จะให้เขารู้ รู้อันใด ราชินีข้า ?
Can I offer you something? A drink, perhaps?ขอเรียนว่ากำหนดการปราศรัย ต่อสภาของท่านเรียบร้อยแล้ว
As of this time, there is no word as to whether or not the president is going to call off the signing of the historic treaty agreement between the United States and Russia scheduled for just under an hour.ขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าปธน.จะยกเลิก การลงนามครั้งประวัติศาสตร์หรือไม่ ซึ่งตามกำหนดการจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึงชั่วโมง ซึ่งตามกำหนดการจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึงชั่วโมง
You knew it was scheduled today.รู้นี่ว่ากำหนดการมันวันนี้
Bong, I'm taking statement. I'll call you back.บอง ฉันจะแจ้งกำหนดการ ฉันจะเรียกนายกลับมา
Can you find out the schedule?นายสามารถหากำหนดการได้ด้วยรึเปล่า?
I thought you were feeling tired because of the hectic scheduleกระหม่อม นึกว่าพระองค์ทรงรู้สึกเหนื่อยจากกำหนดการที่แน่นพะยะคะ
Someone who knew the plan. Someone who killed my crew.บางคนที่รู้แผน คนที่รู้กำหนดการและมันก็ฆ่าลูกน้องผม
According to the schedule, the general's already on the stage.ตามหมายกำหนดการ นายพลขึ้นเวทีไปแล้ว
I'm not the one who set the date.ผมไม่ได้เป็นคนทำนะ ใครเป็นคนกำหนดการ date ล่ะ
Yes, Your Excellency. He cancelled all his appointments to go there.ใช่ครับ ใต้เท้า พระองค์ยกเลิกกำหนดการของพระองค์แล้วไปที่นั้น ครับ

กำหนดการ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
献立[こんだて, kondate] Thai: กำหนดการ English: schedule
計画[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำหนดการ
Back to top