ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การพูดคุย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การพูดคุย*, -การพูดคุย-

การพูดคุย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพูดคุย (n.) association See also: unification, coalition, meeting, conjunction Syn. การพบปะ
English-Thai: Nontri Dictionary
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
causerie (n.) การพูดคุย Syn. chat
chin music (sl.) การพูดคุย See also: การคุยเรื่อยเปื่อย
chitchat (sl.) การพูดคุย See also: การคุยเรื่อยเปื่อย
confabulation (n.) การพูดคุย Syn. chat, confab
chat (n.) การพูดคุยกันเล่นๆ See also: การคุยเล่น, การพูดคุย Syn. confab, confabulation
gabfest (n.) การพูดคุยอย่างเป็นกันเอง See also: การแลกเปลี่ยนข่าวสาร, การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ Syn. conversation
rap (n.) การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ (คำสแลง) Syn. chatter
shoptalk (n.) การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ
bull session (sl.) การพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป
small talk (idm.) การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ
baloney (n.) การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง) See also: คำพูดไร้สาระ Syn. boloney
boloney (n.) การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง) See also: คำพูดไร้สาระ
chat show (n.) รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ Syn. talk show
talk show (n.) รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I need to talk to you in privateฉันต้องการพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The parties, the schmoozing, the travel...งานเลี้ยง การพูดคุย การไปเที่ยว
Yeah, well, I grew up around soldiers.ทางทางการเดินของเขา การพูดคุย การยิง
Travis has a Dark Passenger all his own, but unlike mine, his walks and talks and breathes and goes by the name Professor Gellar.ทราวิสมีด้านมืดที่ครอบงำอยู่ แต่ก็ต่างจากผม การเดิน การพูดคุย และการหายใจเข้าออกของเขา ล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพล ของศาสตราจารย์เกลล่าร์
Talking to people you don't agree with, that's democracy, isn't it?การพูดคุยกับคนที่คุณไม่เห็นด้วย ว่าประชาธิปไตยไม่ได้หรือไม่
# Talking to the man from Galilee #การพูดคุยกับชายคนหนึ่งจาก แคว้นกาลิลี
This conversation was privileged, right?การพูดคุยครั้งนี้จะเป็นความลับใช่ไหม
The first meeting was a disaster, s.การพูดคุยครั้งแรก เป็นหายนะชัดๆเลย เอส
Sharing will help normalize.การพูดคุยจะช่วยให้ดีขึ้นนะ
All this talk for another study, another inquiry.การพูดคุยนี้สำหรับการศึกษาอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก
The Talking Beaver Woodworking Set.การพูดคุยบีเวอร์ไม้ชุด
Talking through your hand?การพูดคุยผ่านมือของคุณ?
The talk about evil and the soulการพูดคุยเกี่ยวกับปีศาจ และ จิตวิญญาณ
Talking in the street is OK, if you have to.การพูดคุยในถนนก็โอเคถ้าคุณมีการ
What's there to talk about?สิ่งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับ?
He did not remember when he'd first started to talk aloud when he was by himself.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ เริ่มต้นครั้งแรก ในการพูดคุยดัง ๆ เมื่อเขาได้ ด้วยตัวเอง
But I really get mad... when I hear the talk about the economy.{\cHFFFFFF}แต่ผมได้รับบ้า ... {\cHFFFFFF}เมื่อฉันได้ยินการพูดคุย เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
You have been talking to the Tattaglia family...right?คุณได้รับการพูดคุยกับครอบครัว Tattaglia ... ใช่มั้ย?
You've got to talk to Sonny, to the Caporegimes, Tessio, fat Clemenza.คุณได้มีการพูดคุยกับซันนี่เพื่อ Caporegimes, Tessio ไขมันเคลเมน
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ
That is correct. I enjoy talking about Hal.ฉันสนุกกับการพูดคุยเกี่ยวกับ แฮล
Now you've got to talk quickly.ตอนนี้คุณมีการพูดคุยได้อย่าง รวดเร็ว
Why don't you just start talking and let's see how it goes?ทำไมคุณไม่เพียงแค่เริ่มต้นการพูดคุยและขอดูว่ามันไป?
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ...
Suddenly, I'm starting to wonder whether I belong in this conversation.แล้วอยู่ๆฉันก็เริ่มสงสัย ว่าฉันสมควรที่จะมาอยู่ในการพูดคุยครั้งนี้หรือเปล่า
But if I wanted to talk to one of those UFO nuts, where would I go?แล้วถ้าผมต้องการพูดคุยกับใคร ที่ในสมองมีแต่ UFO หละ... . ..ผมควรไปที่ไหน ?
Look, just 'cause I wouldn't give no man a foot massage don't make it right... for Marsellus to throw Antwan off a building into a glass motherfuckin' house, fuckin' up the way the nigger talks;ดูเพียงเพราะฉันจะไม่ให้ใครนวดเท้าไม่ทำให้มันถูกต้อง ... สำหรับ Marsellus ที่จะโยน Antwan ออกอาคารเป็น motherfuckin 'บ้านแก้ว ไอ้ขึ้นวิธีการพูดคุยนิโกร;
No talking now!ไม่มีการพูดคุยตอนนี้!
Feel like talking?รู้สึกเหมือนการพูดคุย?
He will not be renewing his addresses to me.เขาคงจะไม่เริ่มต้นใหม่ในการพูดคุยกับเราอีกแล้ว
I never expected Mr Bingley would renew his addresses. I am quite reconciled to that.ฉันไม่เคยหวังว่าคุณบิงลี่ย์จะมาเริ่มต้นใหม่ ในการพูดคุยกับฉันอีก ฉันค่อนข้างจะเคยชินกับมันแล้วล่ะ
Let's keep going. And no more talking. From anyone.ขอให้ไป และการพูดคุยไม่มาก จากใคร
Are these the kind of people that you want talking to your God for you?เหล่านี้เป็นชนิดของผู้คน ที่คุณต้องการพูดคุยกับ พระเจ้าของท่านสำหรับคุณ?
I have to keep talking.ฉันมีเพื่อให้การพูดคุย
After some more awkward small talk...หลังจากการพูดคุยที่ไม่ค่อยจะราบลื่นเท่าไหร่...
She´s going to lead us in our sex discussion.ซึ่งจะนำเราเข้าสู่การพูดคุยเรื่องเพศ
The prosecution interviewed an eyewitness and she told them the perpetrator had no tattoo on the chest.อัยการพูดคุยกับพยาน และพยานบอกทางนั้นว่า...
This is not the place to try to come to grips with private matters.นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะสามารถจดจ่อ อยู่กับการพูดคุยส่วนตัวได้เลย
In the end what we found in that discussion were all the things they we're worried aboutสุดท้าย สิ่งที่เราค้นพบในการพูดคุยกันก็คือ ทุกเรื่องที่พวกเขาเป็นห่วง
The only way I'm gonna wake up inside, is if I keep on talking to you.วิธีเดียวที่ฉันจะตื่นขึ้นมาภายในคือถ้าผมเก็บไว้ในการพูดคุยกับคุณ
"After breakfast, I wanted to talk about the dead manหลังจากอาหารเช้า, ฉันต้องการพูดคุยถึงเรื่องชายที่ตายคนนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การพูดคุย
Back to top