ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confabulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confabulation*, -confabulation-

confabulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confabulation (n.) การพูดคุย Syn. chat, confab
English-Thai: HOPE Dictionary
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confabulation; fabulationการกุเหตุความจำเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confabulationการสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่,พูดจาเชื่อถือไม่ได้,พูดตอแหล,อาการคล้ายการตอแหล,การเสื่อมทางจิตและความจำ,พูดจากลบเกลื่อนแต่งเรื่อง [การแพทย์]

confabulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作話[さくわ, sakuwa] (n,vs) confabulation; fabrication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confabulation
Back to top