ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boloney

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boloney*, -boloney-

boloney ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boloney (n.) การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง) See also: คำพูดไร้สาระ
English-Thai: HOPE Dictionary
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney

boloney ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quatsch {m} [ugs.]boloney

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boloney
Back to top